Αποτελέσματα live αναζήτησης

224/360785/24.12.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288).

Κατηγορία: Λοιπά

224/360785/24.12.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288).


224/360785/24.12.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 224/360785

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29-11-2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288).

(ΦΕΚ Β' 5837/31.12.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί ισχύουν.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 24-9-2015, σ. 1).
β) Αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193, 1-7-2014, σ. 1).

3. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A´ 121).

6. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα – αριθμός ενίσχυσης SA.45002(2016/N) «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων».

9. Τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE C 204, 1-7-2014, σ. 1).

10. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 (ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ).

12. Την υπό στοιχεία 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000 € για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: Ψ434Η Δ4Ρ).

13. Την υπ’ αρ. 4686/45440/13-02-2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 16.000.000€ σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 20122 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ 6ΝΝΧ4653ΠΓ ΦΩΚ).

14. Tην υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18-09-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΧΣΥΗ ΦΧ1).

15. Το υπ’ αρ. 11877/13-11-2020 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

16. Την υπ’ αρ. 1399/332458/26-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτή προκαλείται υπέρβαση της κατά νόμο δαπάνης των 16.000.000€ για το έτος 2020 κατά 3.500.000€ χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος αυτό, εφόσον το επιπρόσθετο ποσό θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενων οικονομικών ετών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφαση (Β΄4562), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 414/128412/29.11.2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288) ως εξής:

1. Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης (Β΄4562), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 414/128412/29.11.2017, όμοια απόφαση (Β΄ 4288) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται υπέρβαση κατά 3.500.000€ στο έτος 2020 της κατά νόμο εγκεκριμένης δαπάνης των συνολικά εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) ευρώ οικονομικών ετών 2017, 2018, 2019, 2020 (16.000.000 ευρώ για το έτος 2017, 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018, 16.00.00 ευρώ για το έτος 2019, 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020), χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, εφόσον το επιπρόσθετο ποσό για την ενίσχυση των γεωργών και των κτηνοτρόφων, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενων οικονομικών ετών».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης