Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1039/12.2.1992 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σχετικά με τα αφορολόγητα ποσά δαπανών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1039/12.2.1992
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σχετικά με τα αφορολόγητα ποσά δαπανών


ΠΟΛ.1039/12.2.1992 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σχετικά με τα αφορολόγητα ποσά δαπανών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1039/12.2.92 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σχετικά με τα αφορολόγητα ποσά δαπανών

Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις ενδείξεις του πίνακα αυτού αναγράφονται τα ποσό των δαπανών που έχουν καταβληθεί μέσα στο έτος 1991 για να υπολογιστεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο ποσό, ο οποίος θα μειώσει το φόρο που αντιστοιχεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.
Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
α) Στην ένδειξη 4/1 γράφονται τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα ποσά αυτό γράφονται απέναντι από τους κωδικούς 051-052.
β) Στην ένδειξη 4/2 γράφεται το ποσό που δόθηκε στη σύζυγο ή στο σύζυγο και στα παιδιά, για διατροφή μέσα στο έτος 1991. Τα ποσό αυτά γράφονται απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 053-054.
γ) Στην ένδειξη 4/3 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 055-056 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1991 στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών για προαιρετική ασφάλιση σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
δ) Στην ένδειξη 4/4 και απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 057-058 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1991 επίσης στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και τα ποσά των καταβαλλόμενων εισφορών για προαιρετική ασφάλιση σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, στην περίπτωση που το εισόδημα του συζύγου ή της συζύγου λόγω του τρόπου πρόκυψής του (από επιχείρηση με εταιρική μορφή στην οποία συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος κ.λπ.) προστίθεται και φορολογείται στα εισοδήματα της συζύγου ή του συζύγου που διαθέτει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα πριν από την προσθήκη του εισοδήματος αυτού κ.λπ. Δικαιούχος της έκπτωσης της δαπάνης αυτής μπορεί να είναι εκείνος ο σύζυγος στα εισοδήματα του οποίου προστίθενται και τα εισοδήματα του όλλου συζύγου από εταιρική επιχείρηση κ.λπ. (παρ. 3 άρθρ. 6 ν.δ. 3323/1955). Σημειώνεται ότι το ποσό της δαπάνης αυτής θα γράφεται οπωσδήποτε απέναντι από τον κωδικό της στήλης του φορολογούμενου (του συζύγου ή της συζύγου) που είναι ασφαλισμένος και κατέβαλε τις δαπάνες.
ε) Στην ένδειξη 4/5 και απέναντι από τους κωδικούς 059-060 γράφεται η αξία των ακινήτων που δωρήθηκαν, όπως αυτή καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/82 ή ύστερα από εκτίμηση του αρμόδιου υπαλλήλου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, καθώς και τα χρηματικά ποσό που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1991, λόγω δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες του κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικό Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του οικείου υποθηφυλακείου για τη μεταγραφή της υπόψη πράξης.
στ) Στην ένδειξη 4/6 και απέναντι από τους κωδικούς 061-062 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 1991, λόγω δωρεάς σε xρήμα σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.
Επίσης, στους κωδικούς αριθμούς 061-062 γράφονται, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τα ποσά των κρατήσεων από το μισθό ή τη σύνταξη τους που καταβλήθηκαν σε νόμιμες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα ποσά που κατατέθηκαν σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον τα ποσά αυτά διατέθηκαν αποκλειστικά στην ημεδαπή, σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, για την αρωγή σεισμοπαθών ή πλημμυροπαθών ή δωρήθηκαν αυτούσια ή σε "είδος" στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε ιερούς ναούς για το σκοπό αυτό. Για την έκπτωση των ποσών αυτών απαιτείται βεβαίωση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά περίπτωση.
ζ) Στην ένδειξη 4/7 και απέναντι από τους κωδικούς 087-088 γράφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί μέσα στο έτος 1991 για χορηγίες σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό αυτό των χορηγιών θα αναγνωρισθεί ως αφορολόγητο ποσό (από το ΚΕΠΥΟ) ποσό ίσο με το 15% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος. Το αφορολόγητο ποσό των κωδικών 059 έως 062 και 087-088 που προέρχεται από δωρεές και χορηγίες χρηματικών ποσών θα περιορισθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στο δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση προσθήκης διαφοράς από τεκμαρτή δαπάνη, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955. Γι' αυτό, αν έχουν δωρηθεί ακίνητα η αξία τους πρέπει να γραφεί και στους κωδικούς 907-908, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι για τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών των κωδικών 061-062 και 087-088 απαιτείται κατάθεσή τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από 14.5.1991 και σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 80.000 ετησίως. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού ή δωρεούχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
Δαπάνη τέτοιων δωρεών και χορηγιών ποσού άνω των 80.000 δρχ. απορρίπτεται ολόκληρη εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο Τ.Π. και Δανείων ή από 14.5.1991 και σε Τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 80.000 δρχ.
Επίσης, τα χρηματικά ποσά των δωρεών γενικά και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.
η) Στην ένδειξη 4/8 και απέναντι από τους κωδικούς 063-064 γράφεται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του έτους 1991, ανεξάρτητα από το αν έχουν καταβληθεί για δάνεια ή χρέη ή προκαταβολές που έχουν συναφθεί ή χορηγήθηκαν μέχρι και τις 31.12.1988, ως εξής:
α) Ενυπόθηκων χρεών σε οικοδομές ή γαίες του προσώπου που έλαβε το δάνειο ή οφείλει το χρέος, που είναι ιδιοκτήτης των οικοδομών ή των γαιών.
β) Προκαταβολών που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974.
γ) Οικοδομικών δανείων που χορηγήθηκαν από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση στο ακίνητο του προσώπου που έχει λάβει το δάνειο.
Επίσης, στους ίδιους κωδικούς γράφεται το ποσό των τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο 1991 για δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.1988 με Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή με τον ΕΟΤ. Το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αποδεικνύεται η διάθεση των χρημάτων του δανείου μέσα σε ένα χρόνο από τη σύναψή του για αγορά περιουσιακού στοιχείου ή για συμμετοχή του φορολογούμενου σε επιχείρηση και εφόσον από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτει εισόδημα κατά την κρίσιμη διαχειριστική περίοδο, το οποίο φορολογείται με τις διατάξεις του ν .δ. 3323/1955.
Σημειώνεται ότι αν η σύναψη του πιο πάνω δανείου συσχετίζεται με την απόκτηση εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του καθαρού ποσού του οποίου προβλέπεται η έκπτωση τόκων δανείου, η αφαίρεση του ποσού αυτών των τόκων πρέπει να γίνει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 35-46 του ν.δ. 3323/1955, κατά περίπτωση και όχι με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955.
Επίσης, αν στο ποσό των τόκων των κωδικών 063-064 περιλαμβάνονται και ποσά τόκων για δάνεια που έχουν συναφθεί με Τράπεζες, τον ΕΟΤ ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς για αγορά περιουσιακού στοιχείου ή συμμετοχή σε επιχείρηση, το ποσό αυτών των τόκων ειδικώς, θα μεταφερθεί και στους κωδικούς 919-920 (βλ σελίδα 34).
θ) Στην ένδειξη 4/9α και απέναντι από τους κωδικούς 089-090 γράφεται το ποσό των τόκων του έτους 1991 που έχουν καταβληθεί για στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν από 1.1.1989 από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς ειδικά για απόκτηση πρώτης κατοικίας.
ι) Στην ένδειξη 4/9β και απέναντι από τους κωδικούς 065-066 γράφεται το ποσό των τόκων που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 1991, γενικά για δάνεια ή χρέη ή προκαταβολές που έχουν συναφθεί ή οφείλονται ή χορηγήθηκαν κατά περίπτωση από 1.1.1989 ως εξής:
α) Χρεών προς το Δημόσιο, από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής.
β) Προκαταβολών που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού κ.τ.λ. σύμφωνα με το ν.δ. 398/74 (άρθρο 18).
γ) Λοιπών στεγαστικών (δευτερεύουσας κατοικίας ή διαμονής) δανείων που χορηγήθηκαν από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια.
ια) Στην ένδειξη 4/9γ και απέναντι από τους κωδικούς 067-068 γράφεται το ποσό των τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο 1991, για δάνεια που έχουν συναφθεί από 1.1. 1989 με Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ή με τον ΕΟΤ για αγορά κ.λπ. περιουσιακού στοιχείου. Από το ποσό των τόκων αυτής της κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη, με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω (κωδικοί 063-064), ποσό ίσο με το ποσό του εισοδήματος που προέκυψε από το περιουσιακό στοιχείο που αγοράστηκε ή από τη συμμετοχή σε επιχείρηση και το οποίο φορολογείται.
ιβ) Στην ένδειξη 4/10 και απέναντι από τους κωδικούς 069-070 γράφεται το καθαρό εισόδημα που προέκυψε μέσα στο 1991 (εφόσον όμως αυτό δηλώνεται και φορολογείται με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,7,8 και 9 του ν.δ. 3323/1955) από το περιουσιακό στοιχείο ή την επιχείρηση για τα οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω (ένδειξη 4/9γ).
Σημειώνεται ότι το συνολικό αφορολόγητο ποσό για τόκους των κωδικών 065-066 δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό, το 50% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε. (Ο περιορισμός αυτός θα γίνει από το ΚΕ.Π.Υ.Ο).
ιγ) Στην ένδειξη 4/11 και απέναντι από τους κωδικούς 071-072 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο για έξοδα κηδείας του άλλου συζύγου, καθώς και των προσώπων που συνοικούσαν με αυτόν και τον βάρυναν, εφόσον απεβίωσαν και δεν άφησαν καν ένα περιουσιακό στοιχείο.
Ως έξοδο κηδείας θεωρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται για την τελετή και την ταφή του νεκρού, εκτός από τις δαπάνες για την κατασκευή του τάφου.
ιδ) Στην ένδειξη 4/12 και απέναντι από τους κωδικούς 073-074 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους μισθωτούς ή συνταξιούχους μέσα στο έτος 1991 για εγγραφή ή συνδρομή σε επαγγελματικούς συλλόγους και επιμελητήρια, καθώς και για συνδρομή σε επαγγελματικά περιοδικά, εκτός αν λαμβάνουν επίδομα βιβλιοθήκης.
ιε) Στην ένδειξη 4/13 και απέναντι από τους κωδικούς 075-076 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στο 1991, για την έκτακτη εισφορά των ν. 187011989 (μετά τον περιορισμό κατά 50%), ν. 816/1978 ν.δ. 44/1974 και του ν. 247/1976 (άρθρο 11) για τα ποσά των δόσεων προς εξόφληση του δανείου που έλαβε ο φορολογούμενος για την πληρωμή αυτής της εισφοράς.

Β' ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, αναγνωρίζονται αφορολόγητα ποσά με βάση τα δικαιολογητικά δαπανών του φορολογούμενου και των προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν (οικογενειακές δαπάνες), εφόσον συνυποβληθούν οι σχετικές αποδείξεις δαπανών.
Οι αποδείξεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από ης διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή εφόσον είναι χειρόγραφες να είναι θεωρημένες στις περιπτώσεις που το επιβάλλουν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Εξαιρούνται και μπορούν να είναι αθεώρητες, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους, οι αποδείξεις που αφορούν αγορές ορισμένων ειδών, όπως χρωμάτων και λαδιών αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μοτοποδηλάτων, εξαρτημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, θερμαστρών στερεών καυσίμων, οπτικών κ.λπ.
Για τις παροχές υπηρεσιών από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και από τα συνεργεία των αυτοκινήτων θα πρέπει οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να είναι θεωρημένες.
Επίσης, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, όπως προαναφέρθηκε, έχει το δικαίωμα να διορθώνει οίκοθεν στη φορολογική δήλωση αριθμητικά λάθη στις αθροίσεις και μεταφορές, αναριθμητισμούς, να διαγράφει δαπάνη λόγω ελλείψεως νόμιμου δικαιολογητικού κ.λπ. Τούτο ορίζεται ρητά από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955.
Οι αποδείξεις για τις παραπάνω δαπάνες πρέπει να είναι ομαδοποιημένες και ταξινομημένες κατά κωδικό αριθμό από 077 έως 085 και καταχωρημένες σε απλή κατάσταση, στην οποία θα σημειώνεται: α) η κατηγορία της δαπάνης, β) ο αριθμός των αποδείξεων που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία δαπάνης και γ) το συνολικό ποσό κάθε κατηγορίας δαπάνης, χωριστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύνολο των αφορολογήτων ποσών που θα αναγράφονται στο Κ.Α. από 077 έως 085 του πίνακα 4 και στους Κ.Α. 811 έως 965 του πίνακα 15, δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 260.000 δρχ. προκειμένου για φορολογούμενο χωρίς σύζυγο ή των 390.000 δρχ. για φορολογούμενο με σύζυγο, προσαυξανόμενο κατά 130.000 δρχ. για κάθε παιδί. Το συνολικό αυτό ποσό μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου εισοδήματος του καθενός. Ο περιορισμός αυτός και η κατανομή στους συζύγους θα γίνει από ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Ειδικότερα:
α) Στην ένδειξη 4/1 και απέναντι από τον κωδικό 077 γράφεται το ποσό των δαπανών για αγορά επίπλων, ηλεκτρικού και ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλεκτρική κουζίνας,. ψυγείου, καταψύκτη, πλυντηρίου, απορροφητήρα, σκούπας, θερμάστρας, καλοριφέρ, καθώς και ηλεκτρικών μικροσυσκευών, συσκευών υγραερίου και θερμαστρών υγραερίου, πετρελαίου και στερεών καυσίμων για την κατοικία του φορολογούμενου, ειδών υπόδησης, τσαντών, ειδών ταξιδίου, λευκών ειδών, ετοίμων ενδυμάτων, υφασμάτων και αμοιβή για τη ραφή ανδρικών -γυναικείων - παιδικών ενδυμάτων (όχι όμως από γούνα) κάθε είδους βιβλίων και σχολικών ειδών γενικά.
Για τις παραπάνω δαπάνες διευκρινίζονται τα εξής:
- Στην έννοια των επίπλων περιλαμβάνονται όλα τα είδη επίπλων (ετοίμων και επί παραγγελία) ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες κατασκευής τους π.χ. ξύλινα και μεταλλικά έπιπλα κουζίνας και παιδικά, βιβλιοθήκες, μεταλλικές αρχειοθήκες, ιματιοθήκες κ.τ.λ. Δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά.
- Στην έννοια των ηλεκτρικών μικροσυσκευών περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα της κατοικίας του φορολογούμενου, τη διατροφή και την περιποίηση του σώματος (π.χ. ψηστιέρα, μίξερ, φουρνάκι, αερόθερμο, ηλεκτρικό σίδερο, ανεμιστήρας, συσκευή ηλεκτροβελονισμού, συσκευή ιονισμού αέρος κ.τ.λ.).
- Επίσης στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το ρολόι ηλεκτρικό ή μπαταρίας, τοίχου ή επιτραπέζιο ενώ δεν περιλαμβάνεται το τηλέφωνο, βίντεο, τηλεόραση, ανθρωποζυγαριά, σύστημα συναγερμού σε οικείες, air condition.
- Στην έννοια των έτοιμων ενδυμάτων. περιλαμβάνονται όλα τα είδη ένδυσης (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά) ανεξάρτητα από τις πρώτες ύλες κατασκευής τους (κοστούμια, φορέματα, παλτά, μπλούζες, εσώρουχα, νυχτικά, ρόμπες, μπουρνούζια, αδιάβροχα, αθλητικά, κάλτσες, μαγιό, φόρμες κυνηγιού, νυφικά, βαφτιστικά, ποδιές, καπέλα, γραβάτες, ζώνες, γάντια, δερμάτινα ενδύματα γενικά από φυσικό και από τεχνητό ή ανασχηματισμένο δέρμα κ.τ.λ.).
Δεν περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ των αποκριάτικων ενδυμασιών (καπέλα, μάσκες και τα γουναρικά κ.τ.λ.).
- Στην έννοια των ειδών υπόδησης περιλαμβάνονται ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια όλων των ειδών (κοινά, αθλητικά, χορού, ορθοπεδικά, πέδιλα κ.τ.λ.).
- Στην έννοια των υφασμάτων περιλαμβάνονται και οι πάνες στρωμάτων και υποσέντονα.
β) Στην ένδειξη 4/2 και απέναντι από τον κωδικό 078 γράφεται το ποσό των δαπανών α) για επισκευή και συντήρηση της κύριας ή δευτερεύουσας (ιδιόκτητης ή μισθούμενης) κατοικίας, β) για επισκευή, συντήρηση και για ανταλλακτικά και εξαρτήματα των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εφόσον δεν ανήκουν κατά κυριότητα, κατοχή ή χρήση σε πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί κατά την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, γ) για εγκατάσταση, σύνδεση, επισκευή και συντήρηση των συσκευών της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και των ηλεκτρονικών συσκευών της κατοικίας του φορολογούμενου, μετά των σχετικών ανταλλακτικών (καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος - κεραίας - ήχου, πρίζας και φις για κεραίες τηλεοράσεων, κεραίες τηλεοράσεως, καλώδια σύνδεσης VIDEO με τηλεόραση κ.τ.λ.).
Για τις παραπάνω δαπάνες διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
- Στις δαπάνες για επισκευή και συντήρηση της κατοικίας περιλαμβάνονται:
αα) Δαπάνες για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής και σωμάτων καλοριφέρ.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αγοράς λέβητα και καυστήρα της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Επίσης, στα ηλεκτρολογικά υλικά δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά, πολύφωτα, λαμπατέρ κ.τ.λ. και στα είδη υγιεινής δεν περιλαμβάνονται τα πλακάκια δαπέδου και τοίχου, καθρέφτες μπάνιου και γενικά αξεσουάρ μπάνιου.
ββ) Δαπάνες για εργασίες ελαιοχρωματισμών και για την αγορά κάθε είδους χρωμάτων.
Στα χρώματα περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά υλικά, όπως λινέλαιο, νέφτι, στόκος, γυαλόχαρτο κ.ά.
- Στις δαπάνες για επισκευή, συντήρηση αυτοκινήτων κ.λπ. δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αγορά ραδιοφώνων, κασετοφώνων, ενισχυτών και ηχείων.
- Στις δαπάνες για εγκατάσταση κ.λπ. ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών της κατοικίας δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για σύνδεση κ.λπ. ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
γ) Στην ένδειξη 4/3 και απέναντι από τον κωδικό 079 γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου ή για κάλυψη κινδύνων από τυχαία γεγονότα, που αφορούν τον ή τη σύζυγο ή τα τέκνα τους τα οποία τον βαρύνουν. Ποσό μέχρι 91.000 δρχ. της δαπάνης αυτής θα υπολογισθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ως αφορολόγητο ποσό.
δ) Στην ένδειξη 4/4 και απέναντι από τον κωδικό 080 γράφεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 1991 για ενοίκιο θερινής κατοικίας ή διαμονής σε παραθεριστικά κέντρα ή εξοχές από το φορολογούμενο και την οικογένειά του.
Επίσης, αναγνωρίζεται και η δαπάνη που καταβάλλεται για εγκατάσταση σκηνής ή τροχόσπιτου σε κάμπινγκ, αλλά όχι και η δαπάνη που καταβάλλεται για τη στάθμευση του αυτοκινήτου.
Τονίζεται ότι για να υπολογισθεί αυτό το αφορολόγητο ποσό πρέπει να υποβάλλονται, εφόσον πρόκειται για ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες ή ξενοδοχεία που τα εκμεταλλεύονται πρόσωπα με επιχειρηματική μορφή, οι προβλεπόμενες από το Κ.Φ.Σ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, στις οποίες όμως θα αναγράφεται ξεχωριστά από τις άλλες δαπάνες το ποσό που καταβλήθηκε για την ενοικίαση (αντάλλαγμα για τη χρήση του δωματίου) και χωριστά το ποσό που καταβλήθηκε για την παροχή άλλων διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων. Αν πρόκειται για μίσθωση κατοικίας υποβάλλονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης.
ε) Στην ένδειξη 4/5 και απέναντι από τους κωδικούς 081-085 γράφεται, ξεχωριστά για κάθε παιδί που βαρύνει το φορολογούμενο, το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς για τη φύλαξη αυτών, καθώς και για τα δίδακτρα για την παρακολούθηση ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ή μαθημάτων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, ωδείων, μπαλέτων και γυμναστήριων. Αν πρόκειται για δίδακτρα που αφορούν τον ίδιο το φορολογούμενο θα γραφούν σε ξεχωριστό τετραγωνίδιο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης