Αποτελέσματα live αναζήτησης

143777/29-12-2020 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Σχόλια:

Καταργήθηκε με την 51611/28.02.2021.Κατηγορία: Λοιπά

143777/29-12-2020
Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19


143777/29-12-2020 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 143777/ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 5822/30-12-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

2. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863], και των τροποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020 και C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (ενοποιημένο κείμενο).

3. Το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), (EE L 187 της 26-6-2014).

4. Το άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26-6-2014).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α ΄133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

14. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

15. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

16. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/17-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2401).

17. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιβλήθηκαν περιορισμοί στον μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, και ορίστηκε ότι επιτρέπεται η μεταφορά των επιβατών μέχρι πλήρωσης του ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 19.787.719,00 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

19. Την υπ’αρ. 142926/28-12-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Κατηγορίες Δικαιούχων


Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/17-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 2401).

Άρθρο 2
Προσδιορισμός  Αποζημίωσης


1. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00  ευρώ.
2. Για τις εταιρείες αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 4.001.109,00 ευρώ.
3. Για τις εταιρείες υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 15.786.610,00 ευρώ.
4. Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης


1. Οι αποζημιώσεις του άρθρου 2 πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Η υπ’αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1138) εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:
Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),
v) το δικαιούμενο ποσό,
vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται για όλους τους ανωτέρω δικαιούχους, κατόπιν της έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά


Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης.
3. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
4. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
5. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Κατανομή στα Αστικά Κ.Τ.Ε.Λ.

A/A

ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Αγρινίου

26

100.901,00 €

2

Αιγίου

12

46.570,00 €

3

Αλεξανδρούπολης

22

85.378,00 €

4

Άρτας

23

89.258,00 €

5

Βέροιας

22

85.378,00 €

6

Βόλου

56

217.325,00 €

7

Γιαννιτσών

13

50.450,00 €

8

Δράμας

21

81.497,00 €

9

Ηρακλείου

74

287.180,00 €

10

Ιωαννίνων

53

205.683,00 €

11

Καβάλας

41

159.113,00 €

12

Καλαμάτας

14

54.331,00 €

13

Καρδίτσας

12

46.570,00 €

14

Καστοριάς

13

50.450,00 €

15

Κατερίνης

32

124.186,00 €

16

Κέρκυρας

32

124.186,00 €

17

Κοζάνης

32

124.186,00 €

18

Κομοτηνής

20

77.616,00 €

19

Λαμίας

32

124.186,00 €

20

Λάρισας

58

225.087,00 €

21

Μεσολογγίου

13

50.450,00 €

22

Μυτιλήνης

23

89.258,00 €

23

Νάουσας

12

46.570,00 €

24

Ξάνθης

16

62.093,00 €

25

Πάτρας

120

465.696,00 €

26

Πτολεμαΐδας

23

89.258,00 €

27

Σερρών

31

120.305,00 €

28

Τρικάλων

32

124.186,00 €

29

Φλώρινας

8

31.046,00 €

30

Χαλκίδας

35

135.828,00 €

31

Χανίων

41

159.113,00 €

32

Χίου

19

73.735,00 €

33

Κέας Κω

11

42.689,00 €

34

ΡΟΔΑ

39

151.351,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

1031

4.001.109,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Κατανομή στα Υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ.

α/α

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Αιτωλοακαρνανίας

175

634.365,00 €

2

Αργολίδας

87

315.370,00 €

3

Αρκαδίας

94

340.744,00 €

4

Άρτας

74

268.246,00 €

5

Αχαΐας

148

536.491,00 €

6

Γρεβενών

31

112.373,00 €

7

Έβρου

84

304.495,00 €

8

Εύβοιας

125

453.118,00 €

9

Ευρυτανίας

28

101.499,00 €

10

Ζάκυνθος

34

123.248,00 €

11

Ηλείας

93

337.119,00 €

12

Ημαθίας

77

279.120,00 €

13

Θεσπρωτίας

46

166.747,00 €

14

Θήβας

54

195.747,00 €

15

Ιωαννίνων

157

569.116,00 €

16

Καρδίτσας

84

304.495,00 €

17

Καστοριάς

44

159.497,00 €

18

Κέρκυρας

62

224.746,00 €

19

Κεφαλλονιάς

48

173.997,00 €

20

Κιλκίς

69

250.121,00 €

21

Κοζάνης

127

460.367,00 €

22

Κορινθίας

142

514.742,00 €

23

Λακωνίας

98

355.244,00 €

24

Λέσβου

35

126.873,00 €

25

Λευκάδας

30

108.748,00 €

26

Μεσσηνίας

105

380.619,00 €

27

Πέλλας

74

268.246,00 €

28

Πρέβεζας

59

213.871,00 €

29

Μυκόνου

30

108.748,00 €

30

Σάμου

18

65.249,00 €

31

Φθιώτιδας

131

474.867,00 €

32

Φωκίδας

51

184.872,00 €

33

Χανίων - Ρεθύμνου

205

743.113,00 €

34

Χίου

16

57.999,00 €

35

Άνδρου

10

36.249,00 €

36

Θήρας

24

86.999,00 €

37

Ίου

7

25.375,00 €

38

Καρπάθου

7

25.375,00 €

39

Λήμνου

9

32.624,00 €

40

Νάξου

18

65.249,00 €

41

Πάρου

17

61.624,00 €

42

Σύρου

13

47.124,00 €

43

Τήνου

10

36.249,00 €

44

Καβάλας

151

547.366,00 €

45

Ηρακλείου - Λασιθίου

187

677.864,00 €

46

Χαλκιδικής

63

228.371,00 €

47

Αττικής

141

511.117,00 €

48

Αίγινας

11

39.874,00 €

49

Ξάνθης

63

228.371,00 €

50

Δράμας

75

271.871,00 €

51

Σερρών

138

500.242,00 €

52

Φλώρινας

31

112.373,00 €

53

Θεσσαλονίκης

110

398.743,00 €

54

Πιερίας

59

213.871,00 €

55

Λάρισας

118

427.743,00 €

56

Μαγνησίας

82

297.245,00 €

57

Τρικάλων

101

366.119,00 €

58

Σαλαμίνας

17

61.624,00 €

59

Λιβαδειάς

50

181.247,00 €

60

Κω

20

72.499,00 €

61

Ρόδου

32

115.998,00 €

62

Ροδόπης

56

202.997,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.355

15.786.610,00 €


Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης