Αποτελέσματα live αναζήτησης

5/898/3.12.2020 Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο, Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Το νέα Μητρώα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων

5/898/3.12.2020
Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών


5/898/3.12.2020 Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 5/898/3.12.2020
 
(ΦΕΚ Β' 5744/28-12-2020)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020.

2. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) της 7ης Απριλίου 2017 (ESAs 2016 72) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με το βαθμό κινδύνου Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο».

3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) της 4ης Ιανουαρίου 2018 (JC 2017 37) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου».

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων


1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών (εφεξής, σωρευτικά, οι «Υπηρεσίες» και οι «Πάροχοι»), οι οποίοι προτίθενται να παρέχουν τις Υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, υποβάλλουν αίτηση, πριν από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους, για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Οι Πάροχοι, οι οποίοι ήδη παρέχουν τις Υπηρεσίες, υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

3. Μετά την 31η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους Παρόχους που δεν έχουν εγγραφεί ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, κατά περίπτωση, τις κυρώσεις του άρθρου 46 του ν. 4557/2018.

Άρθρο 2
Υποβολή της αίτησης εγγραφής


Η αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Άρθρο 3
Πληροφορίες και έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα


α) Στην περίπτωση που οι Πάροχοι είναι φυσικά πρόσωπα
1. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του Παρόχου, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
3. Τόπος σύστασης του Παρόχου (διεύθυνση εργασίας) καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.
4. Επικαιροποιημένο αντίγραφο ποινικού μητρώου του Παρόχου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
5. Ημερομηνία έναρξης της προγραμματισμένης ή υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παρόχου με αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα και του τρόπου διάθεσης αυτών αναφορά των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
6. Επιχειρηματικό πλάνο του Παρόχου, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τους επιχειρηματικούς στόχους, την προέλευση και το είδος των πελατών, τους εργαζόμενους στον Πάροχο, θέματα διακυβέρνησης, την επάρκεια χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων, πληροφορίες για τον όγκο και την αξία συναλλαγών, την τιμολόγηση και τις κύριες πηγές εσόδων και εξόδων.
7. Οργανωτική δομή του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ανάθεσης εργασιών σε τρίτα μέρη.
8. Συστήματα και έλεγχοι μηχανοργάνωσης (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας.
9. Στοιχεία του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
10. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και προγραμματισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4557/2018.
11. Εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ σε επίπεδο Παρόχου και των πολιτικών αναγνώρισης/εντοπισμού και μετριασμού του.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου ότι τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση εγγραφής είναι αληθή.
β) Στην περίπτωση που οι Πάροχοι είναι νομικά πρόσωπα
1. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο (επωνυμία, καταστατικό ίδρυσης, έδρα, εγγεγραμμένο κατάστημα, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός εμπορικού μητρώου).
2. Ενημερωμένο απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο ή ισοδύναμο απόσπασμα από δημόσιο μητρώο/ βάση δεδομένων για τον Πάροχο.
3. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ και ΑΦΜ.
4. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4557/2018 και των μετόχων με ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με φωτογραφία των μετόχων και το ΑΦΜ τους.
5. Επικαιροποιημένο αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου των μελών της διοίκησης, του πραγματικού δικαιούχου και των μετόχων.
6. Απεικόνιση της δομής ιδιοκτησίας και ελέγχου του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το ποσό και ποσοστό συμμετοχής των μετόχων.
7. Αναφορά της τυχόν ένταξης σε όμιλο εταιρειών και των επιμέρους σχέσεων μητρικής θυγατρικών εταιρειών.
8. Ημερομηνία έναρξης της προγραμματισμένης ή υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Παρόχου με αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα και του τρόπου διάθεσης αυτών αναφορά των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
9. Επιχειρηματικό πλάνο του Παρόχου, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τους επιχειρηματικούς στόχους, την προέλευση και το είδος των πελατών, τους εργαζόμενους στον Πάροχο, θέματα διακυβέρνησης, την επάρκεια χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων, πληροφορίες για τον όγκο και την αξία συναλλαγών, την τιμολόγηση και τις κύριες πηγές εσόδων και εξόδων.
10. Οργανωτική δομή του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ανάθεσης εργασιών σε τρίτα μέρη.
11. Συστήματα και έλεγχοι μηχανοργάνωσης (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας.
12. Στοιχεία (εφόσον υφίσταται) ανώτερου διοικητικού στελέχους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 και ορισμός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
13. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και προγραμματισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4557/2018.
14. Εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ σε επίπεδο Παρόχου και των πολιτικών αναγνώρισης/εντοπισμού και μετριασμού του.
15. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου ότι τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση εγγραφής είναι αληθή.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  διατηρεί  το  δικαίωμα να λάβει πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση (σε σχέση με τις ως άνω υποβαλλόμενες πληροφορίες και έγγραφα) κατά τη διαδικασία εγγραφής των Παρόχων στα σχετικά μητρώα.

Άρθρο 4
Τέλη εγγραφής στα μητρώα και ετήσιες εισφορές


Οι Πάροχοι καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ τέλος ποσού € 1.500 για την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία της εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο και ετήσια εισφορά ποσού € 1.000 για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 (Β 999) για τη διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 5
Έναρξη δραστηριοποίησης Παρόχων - Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους Παρόχους


1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει εγγράφως τον Πάροχο που αιτείται την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της πλήρους αίτησης (ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων), για την εγγραφή του ή όχι στο μητρώο.
 
2. Πάροχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει εγγράφως τους εν λόγω Παρόχους για το αποτέλεσμα της αίτησής τους έως τις 31 Μαρτίου 2021 (εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα πληροφοριακά στοιχεία). Σε περίπτωση που το αίτημά τους για εγγραφή δεν γίνει δεκτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει την απαγόρευση των υπηρεσιών από αυτούς.

3. Οι εγγραφές των Παρόχων στα σχετικά μητρώα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης