Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 50 της 22.12.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 45 της 8.10.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 50 της 22.12.2020
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19


ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 50 της 22-12-2020

(ΦΕΚ Α' 260/28-12-2020)

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),
ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’118),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),
ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), και
η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας ενός εποπτικού και συντονιστικού διυπουργικού οργάνου για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας από τον Κορωνοϊό COVID-19.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
4. Την από 22.12.2020 εισήγηση του Υπουργού Υγείας.

5. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση


Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας από τον κορωνοϊό COVID-19 (εφεξής «Πρόγραμμα»), με στόχο τον έγκαιρο και ασφαλή εμβολιασμό όλων των ομάδων του πληθυσμού.

Άρθρο 2
Συγκρότηση
 

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
ε) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Γ.Ε.Θ.Α.) ή έναν εκπρόσωπο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.
 
2. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο:
α) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
β) ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
γ) μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα.
 
3. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Άρθρο 3
Αποστολή και αρμοδιότητες


1. Αποστολή της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος για τον εμβολιασμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς και η αξιολόγησή του, συμπεριλαμβανομένης και της καθημερινής διαχείρισης των ζητημάτων που συνέχονται με την αποστολή αυτή, όπως θεμάτων διαλειτουργικότητας μητρώων, σύστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικών εφαρμογών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας κέντρων εμβολιασμού, με σαφείς στόχους, άξονες και επιμέρους δράσεις εφαρμογής, λαμβανομένου υπόψη του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς και της ελληνικής πραγματικότητας.

2. Στο πλαίσιο της κατά την παρ. 1 αποστολής της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) τη διαμόρφωση του Προγράμματος για τον εμβολιασμό και των επιμέρους αναγκαίων δράσεών του,
β) τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος και τον καθορισμό των φορέων υλοποίησής του,
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,
δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος,
ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ή άλλων ζητημάτων σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης ή τροποποίησής του, με βάση τις εκάστοτε συνθήκες,
στ) την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις


Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 5
Γραμματειακή υποστήριξη


Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 6
Ομάδες εργασίας


1. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή συστήνει ομάδες εργασίας, που αποτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, και ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
 
2. Στις ομάδες εργασίας μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής, όποιο έργο κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, όπως για ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, πληροφοριακών συστημάτων εν γένει, ανθρώπινων πόρων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης και τεχνικών υπηρεσιών, επικοινωνίας, νομικής υποστήριξης, καθώς και ασφάλειας των υλικών, αποθηκών, και μεταφορών. Οι ομάδες εργασίες αναφέρονται για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου τους στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο οποίος συντονίζει και τη λειτουργία τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την απόφαση σύστασης της παρ. 1.

Άρθρο 7
Αποζημίωση


Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας, που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου


Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:
α) συνεργάζονται με την Επιτροπή και τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση του Προγράμματος,
β) ενημερώνουν την Επιτροπή και τις ομάδες εργασίες που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος,
γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά προτεραιότητα στην Επιτροπή και τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή για το έργο τους.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης