Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1650/2020 Αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης ν. 3887/2010

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ Α 1650/2020
Αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης ν. 3887/2010

ΔΕΔ Α 1650/2020 Αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης ν. 3887/201

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Καλλιθέα, 01/09/2020
Αριθμός απόφασης: 1650


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75),όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/31-05-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 14.02.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατά της υπ' αριθ. ενδικοφανή προσφυγή του , Αυτοκινητιστή, κατοίκου με ΑΦΜ /08.01.2020 αρνητικής απάντησης περί εκκαθάρισης: α) της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) και β) της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την ως άνω αρνητική απάντηση, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 14.02.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /08/01/2020 αρνητική απάντηση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, δεν έκανε δεκτό το με αρ. πρωτ /15.2.2019 αίτημα του προσφεύγοντα περί νέας εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) και φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014), λόγω μη υπολογισμού αποσβέσεων τεκμαρτής αξίας άδειας, για το με αριθμό ΦΔΧ, με χρόνο χορήγησης αδείας την 14.04.2005, βάσει του Ν. 3888/2010 και της ΠΟΛ 1106/2011. Ο προσφεύγων, με το αίτημα του ζήτησε την διενέργεια αποσβέσεων της τεκμαρτής αξίας της άδειας του ανωτέρω ΦΔΧ, ύψους 71.500,00 ευρώ, με έναρξη αποσβέσεων το έτος 2013, για τρία (3) έτη, ήτοι τα έτη 2013, 2014, 2015 με ποσοστό 33,33% και ποσό αποσβέσεων ύψους 23.830,95 ευρώ κάθε έτος (23.830,95 χ3 ετη). Με το αίτημα, στις 15.2.2019, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε., για την χρήση 2013 και την χρήση 2014 και δήλωσε στον κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων) του εντύπου Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών) ποσό αποσβέσεων 23.830,95 ευρώ, για κάθε έτος (χρήση 2013 και χρήση 2014) με αποτέλεσμα να προκύπτει μείωση των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης για τα εν λόγω έτη και συγκεκριμένα:: α) τροποποίησε τα 'καθαρά κέρδη για την χρήση 2013 ύψους 39.217,11 ευρώ της αρχικής δήλωσης, σε κέρδη ύψους 15.386,16 ευρώ στην τροποποιητική δήλωση και β) τροποποίησε τα 'καθαρά κέρδη για την χρήση 2014 ύψους 35.706,09 ευρώ της αρχικής δήλωσης, σε κέρδη ύψους 11.875,14 ευρώ στην τροποποιητική δήλωση.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η προσφυγή του και να ακυρωθεί η άλλως τροποποιηθεί η αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

Να του δοθεί το δικαίωμα να διενεργήσει αποσβέσεις που δεν είχε υπολογίσει στις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και το φορολογικό έτος 2014 (χρήση 2014), βάσει των ευεργετικών διατάξεων του ν. 3887/2010 και να εκκαθαριστούν σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία οι από 15.02.2019 υποβληθείσες τροποποιητικές δηλώσεις Φ..Ε του οικ. έτους 2014 και φορολογικού έτους 2014..

Επειδή, οι διατάξεις του ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α' 174/30-09-2010) ''Οδικές εμπορευματικές μεταφορές'', ορίζουν, ότι:
Άρθρο 14. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
''1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 27η Ιανουαρίου 2012. *******Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 02-02-2012, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ιδίου νόμου.
7. Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος ως εξής:
α. Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά τόνους.
γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα τόνους.
Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής:
α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο τόνους. Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της άδειας Φ.Δ.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας. Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. και η άυλη υπεραξία των αδειών Φ.Δ.Χ. κατά την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρίες είναι μηδενική. Τα ποσά της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3888/2010.

*******Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 116 του ν. 4070/2012 και ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 10-04-2012, σύμφωνα με το άρθρο 188 του ιδίου νόμου. Άρθρο 18. Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως''.


Επειδή, οι διατάξεις του ν.3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175/30-09-2010) ''Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις'', ορίζουν, ότι:
Άρθρο 18. Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως "1. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του νόμου «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» όπως ειδικότερα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.
Όσοι επαγγελματίες κατέχουν αυτές τις άδειες κυκλοφορίας μπορούν κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Κατά τη μεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δημόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη απόσβεση της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής, δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόμενα έτη.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης του εκμεταλλευτή και χωρίς μεταβίβαση αυτών, η τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης. Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως''.


Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1106/2011 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α/30.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α/30.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Διατάξεις του ν.3888/30.09.2010
Άρθρο 18 παρ. 1 Αποσβέσεις τεκμαρτής αξίας αδειών Φ.Δ.Χ. με ημερομηνία έκδοσης πριν την 30.09.2010.
''1. Για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως αυτό καθιερώθηκε με το ν. 3887/2010, και για την αντιστάθμιση της απώλειας κεφαλαίου που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Φ.Δ.Χ. με την απελευθέρωση της αγοράς και τη μείωση της εμπορικής αξίας των αδειών τους, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175Α730.9.2010) ρυθμίζονται τα θέματα των αποσβέσεων της αξίας των αδειών αυτών.
2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 ορίζεται, ότι όσοι επαγγελματίες κατέχουν άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (Φ.Δ.Χ.), όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του ν. 3887/2010, δηλαδή κατέχουν άδειες Φ.Δ.Χ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (ήτοι πριν τις 30.09.2010) και ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατομικές εκμεταλλεύσεις, κοινωνίες συνεκμετάλλευσης, εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής, μπορούν, κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν την αξία των πιο πάνω αδειών, ισόποσα, σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.
3. Επομένως, με τις πιο πάνω διατάξεις αναγνωρίζεται ισόποση κατ' έτος μείωση των καθαρών κερδών των επαγγελματιών που κατέχουν τις άδειες των οδικών μεταφορών Φ.Δ.Χ Εθνικών, Διεθνών, Νομαρχιακών και Βυτιοφόρων, από 3 έως και 7 έτη, κατ' επιλογήν, στα ποσά της αξίας αυτών, δίνοντας στους μεταφορείς τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα αποσβέσουν την οριζόμενη αξία της άδειας που κατέχουν σε 3, 4, 5, 6 ή 7 έτη, αντίστοιχα.
4. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού της αξίας των πιο πάνω αδειών, λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
5. Η ανωτέρω αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, προσδιορίζεται ως ακολούθως:
α) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά (7) τόνους.
γ) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα (40) τόνους.
Για την κατηγορία ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, η αξία των αδειών διαμορφώνεται ως εξής:
α) Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β) Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο (42) τόνους.
6. Κατά συνέπεια, οι αξίες των αδειών κυκλοφορίας, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, υπόκεινται σε τμηματική και ισόποση ετήσια απόσβεση με τη χρήση σταθερού συντελεστή ανάλογα με τον αριθμό των ετών απόσβεσης (3, 4, 5, 6 ή 7, αντίστοιχα) που επιλέγει ο μεταφορέας, ως εξής:

Έτη απόσβεσης

Ποσοστό κατ' έτος

3

33,33% (ή 1/3)

4

25% (ή 1/4)

5

20% (ή 1/5)

6

16,66% (ή 1/6)

7

14,29% (ή 1/7)7. Διευκρινίζεται, ότι αν και η επιλογή των ετών απόσβεσης (επομένως και του αντίστοιχου ετήσιου συντελεστή) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του μεταφορέα, ο συντελεστής που θα επιλεγεί αρχικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σταθερά από διαχειριστική περίοδο σε διαχειριστική περίοδο μέχρι την πλήρη απόσβεση της αξίας της άδειας.

8. Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε χρήση. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (φορολογική αναμόρφωση) προκύψει ζημία, αυτή μεταφέρεται στα επόμενα πέντε έτη (5), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κ.Φ.Ε. παρά το γεγονός ότι η ζημία δεν προκύπτει από τα βιβλία, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους.

10. Επισημαίνεται, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ. δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, αφού οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας, όπως αυτή προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 και όχι επί πραγματικής βάσεως (κόστους αγοράς). Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (30.09.2010). Επιπλέον της αναμόρφωσης αυτής, η υπαγόμενη επιχείρηση θα δηλώνει κάθε χρόνο και τον αριθμό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει να προβεί στην απόσβεση της πιο πάνω αξίας.
11. Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στο κωδ. 312 του πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3 ο οποίος αναμορφώνει τον κωδ. 346''.


Επειδή, με την αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1063913 ΕΞ 2015/8.5.2015 Υπολογισμός αποσβέσεων επί της άυλης αξίας των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013,
6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί, κατισχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις νεότερες γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 και ως εκ τούτου, ο υπολογισμός των αποσβέσεων των αδειών των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν μετά την 1.1.2014, διενεργείται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010 και όχι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση σύστασης μεταφορικής εταιρείας του άρθρου 3 του ν.3887/2010 με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. μετά των οικείων αδειών, οι αποσβέσεις των αδειών κυκλοφορίας διενεργούνται επί της αξίας που υπολογίζεται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1106/2011 και όχι στην αξία που προσδιόρισε η Εκτιμητική Επιτροπή (σχετ. το Δ12Α 1073704 ΕΞ2013/26.4.2013 έγγραφό μας).

Επειδή, ο προσφεύγων, με τις από 15.02.2019 τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε., δήλωσε στον κωδ. 542 (αποσβέσεις παγίων) του εντύπου Ε3 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών) ποσό αποσβέσεων 23.830,95 ευρώ, για κάθε έτος (χρήση 2013 και χρήση 2014) με αποτέλεσμα να προκύπτει μείωση των καθαρών κερδών της ατομικής επιχείρησης για τα εν λόγω έτη και συγκεκριμένα: α) τροποποίησε τα 'καθαρά κέρδη για την χρήση 2013 ύψους 39.217,11 ευρώ της αρχικής δήλωσης, σε κέρδη ύψους 15.386,16 ευρώ στην τροποποιητική δήλωση και β) τροποποίησε τα 'καθαρά κέρδη για την χρήση 2014 ύψους 35.706,09 ευρώ της αρχικής δήλωσης, σε κέρδη ύψους 11.875,14 ευρώ στην τροποποιητική δήλωση.

Επειδή, ο προσφεύγων στην Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) που υπέβαλε με τις τροποποιητικές δηλώσεις των ετών 2013 και 2014,στον Κ.Α. 312 ''αποσβέσεις άδειας Φ.Δ.Χ. ν. 3888/2010'' δεν δήλωσε κανένα ποσό.

Επειδή, η αρμόδια φορολογική αρχή, με το αρ. πρωτ /08.01.2020 έγγραφό της, γνωστοποίησε στον προσφεύγοντα τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του, περί νέας εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων ετών 2013 και 2014..

Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων

Α. τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. υπόκεινται σε απόσβεση ισόποσα και σε χρονικό διάστημα από τρία [3] έως επτά [7] έτη

Β. η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε χρήση, αρχομένης από το 2010. Γ. η έκπτωση των αποσβέσεων γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δ. η υπαγόμενη επιχείρηση θα πρέπει να δηλώνει κάθε χρόνο και τον αριθμό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει να προβεί στην απόσβεση

Ε. Το ποσό της απόσβεσης αναγράφεται στο κωδ. 312 του πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3

Επειδή, στον προσφεύγοντα, ως ιδιοκτήτη Φ.Δ.Χ. με ημερομηνία έκδοσης της άδειας την 14.04.2005, ήτοι πριν την δημοσίευση του ν. 3887/2010 {30.09.2010}, δόθηκε η δυνατότητα κατ' επιλογήν, να αποσβέσει την αξία της άδειας κυκλοφορίας, ισόποσα, σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.

Επειδή, ο προσφεύγων δεν εφήρμοσε τις ως άνω διατάξεις, ήτοι, α) δεν διενήργησε αποσβέσεις ούτε από τη χρήση 2010 [ως αφετηρία των αποσβέσεων] αλλά ούτε και για τις επόμενες χρήσεις 2011, 2012, 2013, και 2014, με τις αρχικές δηλώσεις, αλλά μόνο με τροποποιητικές δηλώσεις για τη χρήση 2013 και την χρήση 2014 που υπέβαλε στις 15.2.2019, β) δεν δήλωσε ποτέ τον αριθμό των χρήσεων για την απόσβεση δηλ. αν θα χρησιμοποιήσει τρία [3] ή επτά [7] έτη, γ) δεν ανέγραψε ποτέ στο έντυπο Ε3 και στον Κ.Α. 312 των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος το ποσό της διενεργούμενης απόσβεσης.

Επειδή, όπως προκύπτει, από την άδεια κυκλοφορίας του ΦΔΧ με αριθμό........... (επισυνάπτεται στην την αρ. πρωτ /15.02.2019 αίτηση) το μικτό βάρος ανέρχεται στους 33 τόνους (ΜΙΚΤΟ (GROSS WEIGHT) 33.000, ΑΠΟΒΑΡΟ (NET WEGHT) 12.740, ΩΦΕΛΙΜΟ 20.260) και σύμφωνα με τις με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, η τεκμαρτή αξία της αδείας ανέρχεται στο ποσόν ύψους 61.500,00 ευρώ, ήτοι: ( Αξία για τον 1ο τόνο 10.000,00 ευρώ,

Αξία για τους επόμενους 7 τόνους 14.000,00 ευρώ (7 χ 2.000,00 ευρώ) Αξία για τους επόμενους 25 τόνους 37.500,00 ευρώ (25 χ 1.500,00 ευρώ)

Σύνολο 33 τόνοι 61.500,00 ευρώ.


Επειδή, ο προσφεύγων, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ /15.2.2019 αίτηση του, αιτήθηκε την διενέργεια αποσβέσεων για τεκμαρτή αξία άδειας ΦΔΧ ύψους 71.500,00 ευρώ, ήτοι για μεγαλύτερη αξία από την τεκμαρτή αξία που προκύπτει με βάσει της διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, ποσόν ύψους 61.500,00 ευρώ και στις τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε. των χρήσεων 2013 και 2014 δήλωσε για κάθε έτος ποσόν αποσβέσεων 23.830,95 ευρώ ( 71.500,00 χ 33,33%), δηλαδή δήλωσε μεγαλύτερο ποσόν αποσβέσεων από το ποσόν των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο ποσόν της τεκμαρτής αξίας των 61.500,00 ευρώ για κάθε έτος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /14.02.2020 ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , κατά της υπ' αριθ /08.01.2020 αρνητικής απάντησης περί εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) και φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης