Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 1094/2020 Κατάθεση ποσού από εταιρία σε λογαριασμό διαχειριστή όταν δεν αποτελεί παροχή σε είδος ή δάνειο θεωρείται αμοιβή διαχείρισης

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ Α 1094/2020
Κατάθεση ποσού από εταιρία σε λογαριασμό διαχειριστή όταν δεν αποτελεί παροχή σε είδος ή δάνειο θεωρείται αμοιβή διαχείρισης

ΔΕΔ Α 1094/2020 Κατάθεση ποσού από εταιρία σε λογαριασμό διαχειριστή όταν δεν αποτελεί παροχή σε είδος ή δάνει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα 10/06/2020
Αριθμός Απόφασης 1094


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604561
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ B' 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 1440)
δ. της Α.1122/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 2088)

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,

4. Την από 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦ Μ: , κατοίκου, οδός αρ , τ.κ , κατά των υπ' αριθμ. /2019, /2019 και /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015 αντίστοιχα, που εξέδωσε η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις της προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, καθώς και την από 23/12/2019 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας Εισοδήματος, της ίδιας υπηρεσίας, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση,

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης, 

Επί της από 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των πράξεων έγινε στις 31/01/2020, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Δυνάμει της υπ' αριθμ / /2018 εντολής ελέγχου της προϊσταμένης του ΚΕΦΟΜΕΠ, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2013 - 2015, αφού αξιοποιήθηκαν τα ψηφιακά δεδομένα του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία ήταν δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Μετά την επεξεργασία των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών, και αφού ελήφθη υπόψη η απάντησή του στο σημείωμα διαπιστώσεων, η ελεγκτική αρχή κατέληξε στο πόρισμά της, το οποίο μαζί με τις διαπιστώσεις του ελεγκτή, αναγράφεται στην συνπροσβαλλόμενη έκθεση μερικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε για τον προσφεύγοντα:

1) Προσαύξηση περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και 21§4 ν.4172/2013), για τα έτη 2013, 2014 και 2015 συνολικού ποσού 70.000€, 59.994€ και 10.000€ αντίστοιχα, βάσει πρωτογενών πιστώσεων και

2) Εισόδημα από παροχή σε είδος άρθρου 13§1 ν. 4172/2013 για το έτη 2014 και 2015 συνολικού ποσού 1.750€ και 25.500€ αντίστοιχα, βάσει πρωτογενών πιστώσεων

Μετά τα ανωτέρω, η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες καταλόγισε στον προσφεύγοντα τα κατωτέρω ποσά:
 

α/α Αριθμός - Ημερ/νία πράξης Οριστική Πράξη Διορθ. Προσδ/σμού Έτος Διαφορά Φορολο­γητέας βάσης Διαφορά φόρου Πρόστιμο αρθ. 58 ΚΦΔ Πρόστιμο αρθ. 53 ΚΦΔ Εισφορά Αλληλεγγύης Σύνολο Καταλογισμού
1 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2013 70.000,00€ 19.501,60€ 9.750,80€ 1.252,68€ 3.434,54€ 33.939,62€
2 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2014 61.744,00€ 16.683,02€ 8.341,51€   1.887,73€ 26.912,26€
3 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2015 35.500,00€ 8.260,00€ 4.130,00€   1.197,27€ 13.587,27€
Σύνολα 167.244,00€ 44.444,62€ 22.222,31€ 1.252,68€ 6.519,54€ 74.439,15€


Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας ότι:

1) Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και του άρθρου 21§4 ν.4172/2013 διότι τα ποσά προέρχονται από λογαριασμό που διέθετε στην Αλλοδαπή, ο οποίος τροφοδοτήθηκε από ποσά που είχαν εμβαστεί από ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

2) Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 13§1 του ν. 4172/2013, καθόσον δεν διαπιστώθηκε από τον έλεγχο η σύναψη δανείου έγγραφου ή άτυπου, τα ποσά δε αυτά αφορούν σε διανομή κερδών παρελθόντων ετών.

1. Πιστώσεις που φέρονται προερχόμενες από λον/σμό του προσφεύγοντος στην αλλοδαπή

Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα Προσαύξηση περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και 21§4 ν.4172/2013), για τα έτη 2013, 2014 και 2015 συνολικού ποσού 70.000€, 59.994€ και 10.000€ αντίστοιχα, με βάση τις κατωτέρω πρωτογενείς πιστώσεις:
 

Έτος REC-ID Τράπεζα Τραπεζικός Λογαριασμός Αιτιολογία Ημερομηνία Ποσό Συνδικαιούχοι Προσαύξηση Περιουσίας
2013 6645 ................... ................... ................... 31/5/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6650 ................... ................... ................... 5/6/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6717 ................... ................... ................... 11/7/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6775 ................... ................... ................... 11/9/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6811 ................... ................... ................... 10/10/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6841 ................... ................... ................... 12/11/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 6868 ................... ................... ................... 6/12/2013 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2013 Άθροισμα 70.000,00€   70.000,00€
2014 6930 ................... ................... ................... 31/1/2014 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2014 6955 ................... ................... ................... 12/2/2014 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2014 6997 ................... ................... ................... 7/3/2014 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2014 7078 ................... ................... ................... 28/4/2014 4.000,00€ 1 4.000,00€
................... ................... ...................
2014 7079 ................... ................... ................... 28/4/2014 6.000,00€ 1 6.000,00€
................... ................... ...................
2014 7188 ................... ................... ................... 4/7/2014 9.994,00€ 1 9.994,00€
................... ................... ...................
2014 7385 ................... ................... ................... 11/11/2014 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2014 Άθροισμα 59.994,00€   59.994,00€
2015 48 ................... ................... ................... 23/1/2015 10.000,00€ 1 10.000,00€
................... ................... ...................
2015 Άθροισμα 10.000,00€   10.000,00€Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 εδ. β' του ν. 2238/1994 (Α' 151), ορίζεται ότι: «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση» [ισχύει για προσαύξηση περιουσίας μέχρι και το οικ. έτος 2014], και με τις διατάξεις του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ορίζεται ότι: «Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» [ισχύει για προσαύξηση περιουσίας από το φορολογικό έτος 2014 και μετά],

Επειδή, με την ΠΟΛ.1175/2017 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«2) ... Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής,
4) Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού, η δε μεταφορά με έμβασμα χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του. Συνεπώς, κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσης του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματα του) στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του (ΣτΕ 1225/2017, ΣτΕ 884/2016, ΣτΕ 435/2017 ). Ο προσδιορισμός του ως άνω κρίσιμου χρόνου πρέπει να γίνεται από την ελεγκτική αρχή με βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατόπιν της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, μέτρων ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως η κλήση του φορολογούμενου για παροχή εξηγήσεων και η αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων από τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν η εντός ευλόγου χρόνου συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαπίστωση του χρόνου προσαύξησης της περιουσίας καθίσταται αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής, γεγονός που πρέπει να βεβαιώνεται από τη φορολογική αρχή με ειδική αιτιολογία, αυτή μπορεί να διαπιστώσει τον κρίσιμο, κατά τα προεκτεθέντα, χρόνο με βάση όσα στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει ο έλεγχος και, στην εξαιρετική περίπτωση παντελούς έλλειψης τέτοιων στοιχείων, να θεωρήσει κατά τεκμήριο ως κρίσιμο χρόνο εκείνον του εμβάσματος (ΣτΕ 884/2016).

Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η φορολογική αρχή καταλόγισε ως προσαύξηση περιουσίας για τα έτη 2013, 2014 και 2015, ποσά τα οποία προέρχονται από εμβάσματα που πραγματοποιήθηκαν από τραπεζικό λογαριασμό του, που τηρούνταν σε τράπεζα της Κύπρου, στους ελεγχόμενους ημεδαπούς τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ωστόσο, τα ποσά των ως άνω εμβασμάτων προέρχονται και δικαιολογούνται πλήρως από χρηματικά κεφάλαια που εμβάστηκαν από τους ελεγχόμενους ημεδαπούς λογαριασμούς του, στον λογαριασμό που τηρεί στην Κύπρο τα έτη 2010 και 2012. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι στις 11.05.2010
και στις 19.08.2012 από τον υπ' αριθμ τραπεζικό του λογαριασμό της , ενέβασε στον υπ' αριθμ λογαριασμό της τα ποσά των 310.000,00€ και 100.000,00€ αντίστοιχα, τα οποία εν συνεχεία επέστρεψαν στην Ελλάδα, προσκομίζει δε και επικαλείται την από 05/11/2018 βεβαίωση της , με την οποία βεβαιώνεται ότι στις 11/05/2010 απέστειλε στην Κύπρο το ποσό των 310.000€ (Σχετ. 1).

Επειδή ο ίδιος ισχυρισμός, ότι τα ποσά των πρωτογενών πιστώσεων προέρχονται από μεταφορά - επιστροφή μέρους από το κεφάλαιο ποσού 310.000€ που είχε μεταφερθεί στις 11/05/2010 στον ως άνω αλλοδαπό λογαριασμό, προβλήθηκε και ενώπιον του ελέγχου, ο οποίος απορρίφθηκε (ως σελίδα 30 της έκθεσης ελέγχου), δεδομένου ότι από τις κινήσεις του αλλοδαπού λογαριασμού που προσκομίστηκε στον έλεγχο, δεν προέκυπταν οι μεταφορές ποσών ανά ημερομηνία και ποσό σε αντιστοιχία των πρωτογενών πιστώσεων και επιπλέον δεν έθεσε στη διάθεση του ελέγχου την Αναλυτική Κίνηση της ελεγχόμενης χρονικής περιόδου του υπ' αριθ. τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο όπως επικαλείται μεταφέρθηκε το ποσό των 310.000€ στις 11/05/2010, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να διενεργηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις ως προς την μεταφορά - επιστροφή κεφαλαίων.

Επειδή με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων προσκομίζει και επικαλείται την κίνηση και των 2 ως άνω λογαριασμών (Ομάδα Σχετικών 2) και συγκεκριμένα για τον υπ' αριθμ λογαριασμό του για το διάστημα από 01/09/2012 έως 31/12/2015 και για τον υπ' αριθμ. προθεσμιακό του λογαριασμό για το διάστημα από 01/01/2013 έως 30/06/2015, καθώς και την από 15/01/2020 βεβαίωση της κυπριακής (Σχετ. 3) με την οποία βεβαιώνεται ότι από 01/01/2013 έως 31/12/2019 δεν έχει γίνει εισαγωγή κεφαλαίων από άλλο τραπεζικό ίδρυμα εντός και εκτός , ούτε έχουν γίνει καταθέσεις σε ρευστό, σε κανένα λογαριασμό στο όνομα του προσφεύγοντος. Επειδή από την από 04/02/2020 έκθεση απόψεων της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, η οποία παρελήφθη από την υπηρεσία μας μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, προκύπτει ότι τα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία αποτελούν νέα στοιχεία, καθώς αυτά δεν ήταν στην διάθεση του ελέγχου και δεν αξιολογήθηκαν κατά την σύνταξη της από 23/12/2019 Έκθεσης Ελέγχου Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Επειδή από την εξέταση των νέων στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με την προέλευση των επίμαχων πρωτογενών πιστώσεων:
 

Έτος REC-ID Κινήσεις του λογαριασμού   Κινήσεις του λογαριασμού
  Ημερομηνία Ποσό   Ημερομηνία Ποσό
2013 6645 31/5/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 30/5/2013 10.000,00€
2013 6650 5/6/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 4/6/2013 10.000,00€
2013 6717 11/7/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 10/7/2013 10.000,00€
2013 6775 11/9/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 10/9/2013 10.000,00€
2013 6811 10/10/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 9/10/2013 10.000,00€
2013 6841 12/11/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 11/11/2013 10.000,00€
2013 6868 6/12/2013 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 5/12/2013 10.000,00€
Σύνολο έτους 2013 70.000,00€     70.000,00€
2014 6930 31/1/2014 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 10/1/2014 10.000,00€
2014 6955 12/2/2014 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 11/2/2014 10.000,00€
2014 6997 7/3/2014 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 6/3/2014 10.000,00€
2014 7078 28/4/2014 4.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 25/4/2013 4.000,00€
2014 7079 28/4/2014 6.000,00€      
2014 7188 4/7/2014 9.994,00€ Προέρχεται από την κίνηση 3/7/2014 9.994,00€
2014 7385 11/11/2014 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 10/11/2014 10.000,00€
Σύνολο έτους 2014 59.994,00€     53.994,00€
2015 48 23/1/2015 10.000,00€ Προέρχεται από την κίνηση 22/1/2015 10.000,00€
Σύνολο έτους 2015 10.000,00€     10.000,00€


Επομένως, όπως διαπιστώθηκε, όλες οι επίμαχες πιστώσεις, εκτός από την με rec-id: 7079 της 28/04/2014 ποσού 6.000€, προέρχονται από το λογαριασμό της στην , ο οποίος τροφοδοτείται από τον προθεσμιακό λογαριασμό της ίδιας τράπεζας με αριθ.
Οι ως άνω αλλοδαποί λογαριασμοί, έχουν τους ίδιους συνδικαιούχους με τον λογαριασμό της και ως εκ τούτου δεν αποτελούν πρωτογενείς πιστώσεις και δεν έχουν εφαρμογή γι' αυτές οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013.

Από την περαιτέρω εξέταση των κινήσεων των προαναφερόμενων αλλοδαπών λογαριασμών ως προς τις πρωτογενείς τους πιστώσεις, διαπιστώθηκε ότι τα εμβάσματα που εστάλησαν στο λογαριασμό της , προέρχονται από κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012, δεδομένου ότι ο λογαριασμός προσκομίστηκε για το για το διάστημα από 01/01/2013 έως 30/06/2015, ενώ κατά την 01/01/2013 παρουσίαζε υπόλοιπο ποσού 416.706,12€. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι τα εμβάσματα που εστάλησαν στο λογαριασμό της προέρχονται από κεφάλαια που είχε εμβάσει το έτος 2010 από το λογαριασμό της ίδιας
τράπεζας, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

Επειδή από τα προσκομισθέντα νέα στοιχεία προκύπτει ότι οι επίμαχες πιστώσεις στο λογαριασμό , εκτός από την πίστωση της 28/04/2014 ποσού 6.000€, προέρχονται από το λογαριασμό της στην , δεν αποτελούν πρωτογενείς πιστώσεις και δεν έχουν εφαρμογή γι' αυτές οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι προέρχονται από κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012 (ΠΟΛ.1175/2017, ΣτΕ 886/2016).
Ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμιά προσαύξηση περιουσίας με τις πιστώσεις αυτές, δεδομένου ότι προέρχονται από κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012, και επομένως πρέπει να διαγραφεί από την καταλογισθείσα προσαύξηση περιουσίας του προσφεύγοντος: Από το οικονομικό έτος 2014 το συνολικό ποσό των 70.000€, από το φορολογικό έτος 2014 το συνολικό ποσό των 53.994€ και από το φορολογικό έτος 2015 το ποσό των 10.000€.
Περαιτέρω, αν για τα κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012 στους ανωτέρω αλλοδαπούς λογαριασμούς της συνολικού ποσού 469.382,36€ (416.706,12€ + 52.676,24€), συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48§3 του ν. 2238/1994, αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ελέγχου, τον οποίο δύναται να διενεργήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής, λαμβανομένων υπόψιν των προσκομισθέντων με την ενδικοφανή προσφυγή νέων στοιχείων και των διατάξεων περί παραγραφής.

Επιπλέον, για το εισόδημα από τόκους αλλοδαπής που προκύπτει από τις προσκομισθείσες κινήσεις των αλλοδαπών λογαριασμών, ομοίως αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ελέγχου, τον οποίο δύναται να διενεργήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής, λαμβανομένων υπόψιν των προσκομισθέντων με την ενδικοφανή προσφυγή νέων στοιχείων και των διατάξεων περί παραγραφής.

2. Πιστώσεις που καταλογίστηκαν ως εισόδημα από παροχή σε είδος άρθρου 13 παρ. 1 του  ν. 4172/2013

Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα εισόδημα από παροχή σε είδος άρθρου 13 παρ 1 του ν. 4172/2013 από την εταιρεία «.............» για το έτη 2014 και 2015 συνολικού ποσού 1.750,00€ και 25.500,00€ αντίστοιχα, τα οποία προέρχονται από τις κατωτέρω πρωτογενείς πιστώσεις:
 

Έτος REC-ID Τράπεζα Τραπεζικός Λογαριασμός Αιτιολογία Ημερομηνία Ποσό Συνδικαιούχοι Παροχή σε είδος αρ. 13§1 ν. 4172/2013
2014 7407       17/10/2014 1.750,00€ 1 1.750,00€
2014 Άθροισμα 1.750,00€   1.750,00€
2015 97       24/2/2015 5.000,00€ 1 5.000,00€
2015 206       26/5/2015 3.000,00€ 1 3.000,00€
2015 246       29/6/2015 2.000,00€ 1 2.000,00€
2015 260       2/7/2015 5.000,00€ 1 5.000,00€
2015 261       2/7/2015 5.000,00€ 1 5.000,00€
2015 467       26/11/2015 2.500,00€ 1 2.500,00€
2015 510       22/12/2015 3.000,00€ 1 3.000,00€
2015 Άθροισμα 25.500,00€   25.500,00€


Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 13§§ 1, 3 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ίσχυε κατά τα κρινόμενα έτη, ορίζεται ότι: «1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 14, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό. 3) Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο»,

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1034/2014 (Β' 327) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, προσδιορίστηκε το μέσο επιτόκιο αγοράς, ενώ με την ΠΟΛ.1219/2014, δόθηκαν οδηγίες για τις παροχές σε είδος.

Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ποσά που του καταβλήθηκαν με τις επίμαχες πιστώσεις από την ανωτέρω εταιρεία αφορούσαν σε κέρδη παρελθόντων ετών τα οποία του καταβλήθηκαν την ελεγχόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε διανεμητέα κέρδη τα έτη 2010-2014 ύψους 75.000€ (Σχετικό 4) τα οποία ισχυρίζεται ότι του κατέβαλε στις ελεγχόμενες περιόδους. Το γεγονός αυτό το αποδέχεται ο έλεγχος καθώς σε αντίστοιχες πιστώσεις ενδεικτικά για το 2014 REC ID 6542, 6587, 6602, 6642 δέχτηκε ότι προέρχονται από αδιανέμητα κέρδη παρελθόντων ετών και δεν επέβαλε επ' αυτών κανενός είδους φόρο.

Επειδή από την από 04/02/2020 έκθεση απόψεων της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, η οποία παρελήφθη από την υπηρεσία μας μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, αναφέρεται ότι: «Σχετικά με την προβαλλόμενη αιτιολογία, ότι η εταιρεία είχε διανεμητέα κέρδη κατά τα έτη 2010 - 2014 ύψους 75.000€, τα οποία προέρχονται από την εταιρεία «.....», δεν είναι ακριβές και ορθό, διότι όπως αναφέρεται και στην σελίδα 30 της συνταχθείσας Έκθεσης Ελέγχου, ο έλεγχος έχει ήδη αιτιολογήσει κατά τον έλεγχο της χρήσης 2013, τραπεζικές πιστώσεις / καταθέσεις του ελεγχόμενου συνολικού ποσού 35.000€ και κατά την χρήση 2015 συνολικού ποσού 4.335€, τις οποίες έκρινε και έκανε δεκτό ότι προήρχοντο από τα διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας.

Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Υπηρεσίας μας (δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π), προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος έλαβε από την εταιρεία «.....» στην χρήση 2012 συνολικό ποσό 34.000€ ως μισθό (STIPENDIO) σύμφωνα με την αιτιολογία της συναλλαγής ως επισυναπτόμενη Κατάσταση,

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα ότι πρόκειται για διανεμητέα κέρδη παρελθόντων ετών και κατά συνέπεια ορθά ο έλεγχος καταλόγισε τις πιστώσεις στη χρήση 2014 ποσού 1.750,00 € και στη χρήση 2015 συνολικού ποσού 25.000,00 € ως παροχή σε είδος που έλαβε από την εταιρεία « », σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4172/2013»

Επειδή από τη συνημμένη κατάσταση που μας απέστειλε η ελεγκτική αρχή μαζί με την έκθεση απόψεων προκύπτουν τα κατωτέρω στοιχεία:
 

Τράπεζα Τραπεζικός Λογαριασμός Περιγραφή κωδικού Συναλλαγής Τραπέζης Αιτιολογία Ημερομηνία Ποσό
    Μεταφορά από λογαριασμό   23/1/2012 4.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   28/2/2012 5.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   23/3/2012 5.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   20/4/2012 5.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   11/5/2012 5.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   19/11/2012 5.000,00€
    Μεταφορά από λογαριασμό   31/12/2012 5.000,00€
Σύνολο έτους 2012   34.000.00C


Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τα διανεμηθέντα στον προσφεύγοντα ποσά κερδών από την εταιρεία, καθώς και με τα εισπραχθέντα ποσά που αποδεδειγμένα κατατέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς από την εν λόγω εταιρεία:
 

Έτος Δικαιούμενα ποσά έναντι κερδών και αμοιβών από την εταιρεία Εισπραχθέντα ποσά εκτός των επίμαχων πιστώσεων Σύνολο πρωτογενών πιστώσεων ανά έτος
Επιχειρηματική Αμοιβή Κέρδη φορολογημένα στην εταιρεία Σύνολο
2010 14.531,91€ 11.845,72€ 26.377,63€    
2011 6.080,20€ 4.956,29€ 11.036,49€    
2012 8.447,77€ 6.886,21€ 15.333,98€ 34.000,00€  
2013   23.284,89€ 23.284,89€ 35.000,00€  
2014   0,00€ 0,00€   1.750,00€
2015   0,00€ 0,00€ 4.335,00€ 25.000,00€
Σύνολο 29.059,88€ 46.973,11€ 76.032,99€ 73.335,00€ 26.750,00€


Επειδή από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα δικαιούμενα ποσά αμοιβών και κερδών ανέρχονται σε 76.032,99€, ενώ τα εισπραχθέντα ποσά χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επίμαχες πιστώσεις ανέρχονται σε 73.335,00€ και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι οι επίμαχες πιστώσεις από την ανωτέρω εταιρεία αφορούσαν σε κέρδη παρελθόντων ετών τα οποία του καταβλήθηκαν την ελεγχόμενη περίοδο, πρέπει να γίνει δεκτός για την με rec-id: 7407 πίστωση της 17/10/2014 ποσού 1.750€ και να απορριφθεί για τις λοιπές πιστώσεις του έτους 2015.

Επειδή περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, για να υπάρχει παροχή σε είδος με την μορφή δανείου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται δάνειο είτε έγγραφο είτε άτυπο, σε περίπτωση δε, χορήγησης άτυπου δανείου από εταιρεία σε εταίρο της, αυτό αποδεικνύεται μόνο με εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη καθώς μεταξύ αυτού και της εταιρείας δεν συνήφθη κανενός είδους δάνειο, έγγραφο ή άτυπο, οπότε δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 13 παρ 1, 3 του ν. 4172/2013.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ 1, 2, 3 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ορίζεται ότι: «1) Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 2) Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: ... δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, 3) Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: ... η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης,.»

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση στους λογαριασμούς του προσφεύγοντος βρέθηκαν κατά το έτος 2015 πιστώσεις συνολικού ποσού 25.000€, οι οποίες προήλθαν από την εταιρεία στην οποία μετέχουν ως εταίροι: ο προσφεύγων με ποσοστό 99% και η σύζυγός του με ποσοστό 1%, η εκπροσώπηση δε της εταιρείας έχει ανατεθεί στον προσφεύγοντα.

Οι πιστώσεις αυτές, αφορούν καταθέσεις σε χρήμα και όχι σε είδος και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13. Περαιτέρω, ούτε και η διάταξη της παρ. 3 έχει εφαρμογή εν προκειμένω, δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε η χορήγηση δανείου έστω και άτυπου από την εταιρεία.

Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι τα ποσά των επίμαχων πιστώσεων:
α) καταβλήθηκαν πράγματι στον προσφεύγοντα από την εταιρεία, χωρίς να προκύπτει ότι αυτά επιστρέφονται με οποιοδήποτε τρόπο και
β) παρουσιάζουν περιοδικότητα, δεδομένου δε, ότι αυτά δεν αφορούν μερίσματα, θεωρείται ότι αφορούν αμοιβές που έλαβε ο προσφεύγων για υπηρεσίες που παρείχε ως διαχειριστής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, παρ 2 περ. δ' και παρ 3 περ. η' του ν. 4172/2013.
Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των επίμαχων πιστώσεων ποσού 25.000€ που έλαβε ο προσφεύγων από την εταιρεία , ελλείψει άλλης νόμιμης αιτίας, θεωρούνται ως αμοιβές που έλαβε για υπηρεσίες που παρείχε ως διαχειριστής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 παρ 1, παρ 2 περ. δ' και παρ 3 περ. η' του ν. 4172/2013.

Κατόπιν αυτών,

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της από 27/01/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , κατοίκου , αρ , τ.κ , και:
α) την ακύρωση της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και
β) την τροποποίηση των υπ' αριθμ /2019 και /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015 αντίστοιχα, που εξέδωσε η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Α. Πιστώσεις για τις οποίες δε συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013
 

REC-ID Τράπεζα Λογ/μός Αιτιολογία Ημερ/νία Πίστωσης Ποσά που καταλογίστηκαν Ποσά που διαγράφηκαν Ως κεφάλαιο της παρούσας απόφασης
6645       31/5/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6650       5/6/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6717       11/7/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6775       11/9/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6811       10/10/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6841       12/11/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6868       6/12/2013 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
  2013 Άθροισμα   70.000,00€ 70.000,00€  
6930       31/1/2014 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6955       12/2/2014 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
6997       7/3/2014 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
7078       28/4/2014 4.000,00€ 4.000,00€ Κεφ. 1
7188       4/7/2014 9.994,00€ 9.994,00€ Κεφ. 1
7385       11/11/2014 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
  2014 Άθροισμα   53.994,00€ 53.994,00€  
48   23/1/2015 10.000,00€ 10.000,00€ Κεφ. 1
  2015 Άθροισμα   10.000,00€ 10.000,00€  
  Γενικό Άθροισμα   133.994,00€ 133.994,00€  


Β. Προσαύξηση Περιουσίας με βάση την παρούσα απόφαση

Η προσαύξηση περιουσίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, έχει ως ακολούθως:
 

Προσδιορισμός Προσαύξησης Περιουσίας Απόφασης Οικον. έτος 2014 Φορολ. έτος 2014 Φορολ. έτος 2015 Σύνολο
Σύνολο Προσαύξησης Περιουσίας κατ' έλεγχο 70.000,00€ 59.994,00€ 10.000,00€ 139.994,00€
Μείον: Διαγραφείσες Πιστώσεις που δεν αποτελούν Προσαύξηση Περιουσίας βάσει της παρούσας Απόφασης 70.000,00€ 53.994,00€ 10.000,00€ 133.994,00€
Σύνολο Προσαύξησης Περιουσίας βάσει Απόφασης 0,00€ 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€


Γ. Πιστώσεις για τις οποίες δε συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4172/2013

Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 για την με rec-id: 7407 πίστωση της 17/10/2014 ποσού 1.750€

Δ. Πιστώσεις για τις οποίες συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4172/2013
 

Έτος REC-ID Τράπεζα Τραπεζικός Λογαριασμός Αιτιολογία Ημερομηνία Ποσό Εισόδημα αρ. 12 §§ 1, 2, 3 ν. 4172/2013
2015 97     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 24/2/2015 5.000,00€ 5.000,00€
2015 206     ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 26/5/2015 3.000,00€ 3.000,00€
2015 246     ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 29/6/2015 2.000,00€ 2.000,00€
2015 260     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2/7/2015 5.000,00€ 5.000,00€
2015 261     ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΛΟΓ ΤΡΙΤΟΥ 2/7/2015 5.000,00€ 5.000,00€
2015 467     ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΡ 26/11/2015 2.500,00€ 2.500,00€
2015 510     ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΡ 22/12/2015 3.000,00€ 3.000,00€
2015 Άθροισμα 25.500,00€ 25.500,00€


Ε. Οριστική φορολογική υποχρέωση βάσει της παρούσας Απόφασης

Φορολογητέα εισοδήματα Φορολογικού Έτους 2014
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου
Ακίνητη Περιουσία            
Τόκοι 1.180,41 € 211,06€ 1. 180,41 € 211,06€ 1. 180,41 € 211,06€
Μερίσματα            
Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα            
Εισόδημα του άρθρου 21 § 4 ν.4172/13     59.994,00€   6.000,00€  
Ανροτική επιχειρηματική δραστηριότητα            
Μισθωτή εργασία - Συντάξεις     1.750,00€   0,00€  
Συνολικό Εισόδημα 1.180,41€ 211,06€ 62.924,41€ 211,06€ 7.180,41€ 211,06€
Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται            
Υπόλοιπο 1.180,41 € 211,06€ 62.924,41€ 211,06€ 7.180,41 € 211,06€
Προστιθέμενη διαφορά δαπανών   2.088,53€   2.088,53€    
Εκπτώσεις εισοδήματος            
Φορολογητέο Εισόδημα 1.180,41€ 2.299,59€ 62.924,41€ 2.299,59€ 7.180,41€ 211,06€
Απαλλασσόμενα επιχειρημ. Δραστηριότητας            
Αυτοτελή φορολογηθ.ποσά και φόρος αυτών            
Συνολικό Εισόδημα 1.180,41€ 2.299,59€ 62.924,41€ 2.299,59€ 7.180,41€ 211,06€
Τεκμαρτό Εισόδημα 11.980,00€ 2.500,00€ 11.980,00€ 2.500,00€ 11.980,00€ 2.500,00€
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλ 11.980,00€ 2.500,00€ 62.924,41€ 2.500,00€ 11.980,00€ 2.500,00€
Συντελεστής Εισφοράς     3,0%      


Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφ. αλληλεγγύης φορ. έτους 2014
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Οριστική Φορολ. Υποχρέωση
Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου
Φορολογητέο Εισόδημα 1. 180,41 € 2.299,59€ 62.924,41€ 2.299,59€ 7.180,41€ 211,06€ 3.911,47€
Φόρος Κλίμακας 177,06€ 491,14€ 16.860,08€ 491,14€ 2.157,06€ 31,66€ 1.520,52€
Μειώσεις από το φόρο   459,48€   459,48€     -459,48€
Πλέον:Επιβάρυνση Αποδείξεων              
Φόρος που αναλογεί 177,06€ 31,66€ 16.860,08€ 31,66€ 2.157,06€ 31,66€ 1.980,00€
Μείον: Παρακρ-Προκαταβ. 177,06€ 31,64€ 177,06€ 31,64€ 177,06€ 31,64€  
Υπόλοιπο Κύριου Φόρου   0,02€ 16.683,02€ 0,02€ 1.980,00€ 0,02€ 1.980,00€
Πλέον: Προκαταβ.Επομ.έτους              
Σ ύ ν ο λ ο   0,02€ 16.683,02€ 0,02€ 1.980,00€ 0,02€ 1.980,00€
Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.     1.887,73€        
Μείον: Εισφορά παρακρατηθ.              
Πλέον: Τέλος Επιτηδ/ματος κλπ 650,00€   650,00€   650,00€    
Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ 650,00€   2.537,73€   650,00€    
Πλέον ή Μέίον: Συμψηφισμοί        
Σ ύ ν ο λ ο 650,02€ 19.220,77€ 2.630,02€ 1.980,00€
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/        
μη υποβολής 120%
Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.   8.341,51€ 990,00€ 990,00€
αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%
Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο 650,02€ 27.562,28€ 3.620,02€ 2.970,00€


Φορολογητέα εισοδήματα Φορολογικού Έτους 2015
 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου
Ακίνητη Περιουσία            
Τόκοι 213,77€ 10,67€ 213,77€ 10,67€ 213,77€ 10,67€
Μερίσματα            
Δικαιώματα            
Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα            
Εισόδημα του άρθρου 21 § 4 ν.4172/13     10.000,00€   0,00€  
Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα            
Μισθωτή εργασία - Συντάξεις     25.500,00€   25.500,00€  
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου            
Ναυτικό Εισόδημα            
α) Αξιωματικών εμπορικού ναυτικού:            
β) Κατώτερου πληρώματος:            
Συνολικό Εισόδημα 213,77€ 10,67€ 35.713,77€ 10,67€ 25.713,77€ 10,67€
Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται            
Υπόλοιπο 213,77€ 10,67€ 35.713,77€ 10,67€ 25.713,77€ 10,67€
Προστιθέμενη διαφορά δαπανών   18,10€   18,10€   18,10€
Εκπτώσεις εισοδήματος            
Φορολογητέο Εισόδημα 213,77€ 28,77€ 35.713,77€ 28,77€ 25.713,77€ 28,77€
Απαλλασσόμενα επιχειρημ. Δραστηριότητας 4.195,09€ 42,37€ 4.195,09€ 42,37€ 4.195,09€ 42,37€
Αυτοτελή φορολογηθ.ποσά και φόρος αυτών            
Συνολικό Εισόδημα 4.408,86€ 71,14€ 39.908,86€ 71,14€ 29.908,86€ 71,14€
Τεκμαρτό Εισόδημα 11.980,00€ 2.500,00€ 11.980,00€ 2.500,00€ 11.980,00€ 2.500,00€
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλ 11.980,00€ 2.500,00€ 39.908,86€ 2.500,00€ 29.908,86€ 2.500,00€
Συντελεστής Εισφοράς     2,0%   1,4%  


Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφ. αλληλεγγύης φορ. έτους 2015
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Οριστική Φορολ. Υποχρέωση
Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου Ατομικό και τέκνων της Συζύγου
Φορολογητέο Εισόδημα 4.408,86€ 71,14€ 39.908,86€ 71,14€ 29.908,86€ 71,14€ 25.500,00€
Φόρος Κλίμακας 32,07€ 5,58€ 8.292,07€ 5,58€ 5.692,07€ 1,60€ 5.656,02€
Μειώσεις από το φόρο   3,98€   3,98€ 1.650,00€   1.646,02€
Πλέον:Επιβάρυνση Αποδείξεων              
Φόρος που αναλογεί 32,07€ 1,60€ 8.292,07€ 1,60€ 4.042,07€ 1,60€ 4.010,00€
Μείον: Παρακρ-Προκαταβ. 32,05€ 1,58€ 32,05€ 1,58€ 32,05€ 1,58€ -0,00€
Υπόλοιπο Κύριου Φόρου 0,02€ 0,02€ 8.260,02€ 0,02€ 4.010,02€ 0,02€ 4.010,00€
Τέλη χαρτ/μου              
Εισφορά ΟΓΑ στο χαρτ/μο              
Πλέον: Προκαταβ.Επομ.έτους              
Σ ύ ν ο λ ο 0,02€ 0,02€ 8.260,02€ 0,02€ 4.010,02€ 0,02€ 4.010,00€
Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.     1.197,27€   418,72€    
Μείον: Εισφορά παρακρατ.              
Πλέον: Τέλος Επιτηδ/ματος 650,00€   650,00€   650,00€    
Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ 650,00€   1.847,27€   1.068,72€   418,72€
Πλέον ή Μείον: Συμψηφισμοί        
Σ ύ ν ο λ ο 650,04€ 10.107,31€ 5.078,76€ 4.428,72€
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/        
μη υποβολής 120%
Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.   4.130,00€ 2.005,00€ 2.005,00€
αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%
Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο 650,04€ 14.237,31€ 7.083,76€ 6.433,72€


ΣΤ. Σύνολο Οριστικής φορολογικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα απόφαση
 

α/α Αριθμός - Ημερ/νία πράξης Οριστική Πράξη Έτος Διαφορά Φορολογητέας βάσης Διαφορά φόρων - τελών Πρόστιμο άρθ. 58 ΚΦΔ Εισφορά αλληλεγγύης Οριστική Φορολογική Υποχρέωση
1 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2013 0,00€ 0,00€     0,00€
2 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2014 3.911,47€ 1.980,00€ 990,00€ 0,00€ 2.970,00€
3 - 23/12/19 Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2015 25.500,00€ 4.010,00€ 2.005,00€ 418,72€ 6.433,72€
Σ ύ ν ο λ α 29.411,47€ 5.990,00€ 2.995,00€ 418,72€ 9.403,72€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης