Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 2863/2019 Τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ - Όταν ο λήπτης συμβουλευτικής υπηρεσίας είναι εκτός κοινότητας δεν επιβάλλεται ΦΠΑ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΔ Α 2863/2019
Τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ - Όταν ο λήπτης συμβουλευτικής υπηρεσίας είναι εκτός κοινότητας δεν επιβάλλεται ΦΠΑ

ΔΕΔ Α 2863/2019 Τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ - Όταν ο λήπτης συμβουλευτικής υπηρεσίας είναι εκτός κοινότητας δεν επιβά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα, 14/10/2019
Αριθμός απόφασης: 2863


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 15/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ εδρεύουσας στην Αθήνα, στην οδό κατά α) της υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31-12-2017 και β) της υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2018-31-12-2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις ως άνω πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Το με αρ. πρωτ ΕΙ 2019ΕΜΠ/03-09-2019 Υπόμνημα της προσφεύγουσας .

7. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 15/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ. υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31-12-2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, μειώθηκε το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο/ποσό για έκπτωση περιόδου από 91.526,41 € σε 70.274,41 €.

Με την υπ' αριθ. υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2018-31-12-2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, μειώθηκε το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο/ποσό για έκπτωση περιόδου από 34.546,01 € σε 13.294,01 €.

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν μετά τον μερικό επιτόπιο έλεγχο ΦΠΑ, που διενεργήθηκε στη προσφεύγουσα από τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού βάσει των διατάξεων του Ν. 2859/2000 και των ΠΟΛ 1073/2004, 1092/2004 και 1082/2013, σύμφωνα με την /23-10-2018 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Αιτία του ελέγχου ήταν η με αριθμό /26-9-2018 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το διάστημα 1/8-31/8/2018 με την οποία η προσφεύγουσα αιτήθηκε επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ύψους 100.000,00 €, λόγω αδυναμίας συμψηφισμού σε επόμενη περίοδο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα μεταξύ των άλλων είχε εκδώσει και τα παρακάτω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών προς την.........:
 

Α/Α ΑΡ. ΠΑΡ/ΤΙ ΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.
1 ................. /27-04-2017 .......................... 25.300,00 0,00
2 ................ /23-10-2017 .......................... 37.950,00 0,00
3 ................. /20-12-2017 .......................... 25.300,00 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ   88.550,00  


Στα παραπάνω αναφερόμενα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ο έλεγχος θεώρησε ότι είχε υποχρέωση να συμπεριλάβει Φ.Π.Α. 24% στην καθαρή αξία αυτών, δεδομένου ότι δεν προσκόμισε Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ, θεωρημένο από τον διοικητή του διεθνούς οργανισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Προς τούτο εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις και διαμορφώθηκαν ως ανωτέρω τα πιστωτικά υπόλοιπα για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2017-31-12-2017 και 01/01/2018-31-12-2018.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και το υπόμνημα της ζητά την ακύρωση των παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 27 και κατ'επέκταση η ΠΟΛ.1268/2011, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1010/2017, θα πρέπει να εξεταστεί αν η εγκατάσταση του λήπτη των υπηρεσιών είναι το εσωτερικό της χώρας..

- Στο άρθρο 27 περ. στ' υποπερίπτωση ββ' αναφέρεται ως προϋπόθεση η εγκατάσταση στην Ελλάδα,

- Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παροχή υπηρεσιών προς τα δικαιούχα πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1268/2011 .

- Δεν ενεργοποιείται το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1268/2011, καθώς η λήπτρια του τιμολογίου που εξέδωσε η προσφεύγουσα είναι η της οποίας ο τόπος εγκατάστασης είναι στην των Ηνωμένων Πολιτειών.

- Δεν ενεργοποιείται το άρθρο 6Α της ΠΟΛ 1268/2011, όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ 1010/2017, που ορίζει του όρους και προϋποθέσεις απαλλαγής για τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και τα μέλη του προσωπικού τους, για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

• Σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρέχονται σε εγχειρίδιο απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της ΑΑΔΕ, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019, η ΠΟΛ.1010/2017 αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα.

• Η προσφεύγουσα συναλλάχθηκε με την κεντρική εγκατάσταση της που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επειδή, στο άρθρο 27 του ν. 2859/2000, που συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο ΣΤ' του ν. 2859/2000, το οποίο ρυθμίζει περιπτώσεις απαλλαγών που δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλα άρθρα λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ορίζεται ότι:
«Απαλλάσσονται από το φόρο:
στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:
αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών άλλων από αυτούς που αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης αυτής, ή των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα,
(γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών - μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη,
δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965...».

Επειδή στη ΠΟΛ.1068/2011 με ΘΕΜΑ: "Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους», ορίζεται ότι:

«Άρθρο 1
Δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα

1. Δικαιούχα απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέμενες Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) είναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3:
α) Οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές, καθώς και οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι, και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αρχών.
β) Οι αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη του προσωπικού τους.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες.
δ) Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και το προσωπικό τους, καθώς και τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα Γραφεία των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και το προσωπικό τους.

2. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Απαλλασσόμενες πράξεις

Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενες αξίας:
α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
β) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.»

Επειδή η προαναφερόμενη ΠΟΛ.1268/2011 ορίζει ότι απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παροχή υπηρεσιών προς τα δικαιούχα πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή οι εξεταζόμενες επιχειρηματικές συναλλαγές με την αφορούν την εγκατάσταση / έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στην και όχι εγκατάσταση της στο εσωτερικό της Ελλάδας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή ,με βάση τα προαναφερόμενα, διαπιστώνεται ότι εν προκειμένω δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1268/2011, που ορίζει ποιες είναι οι απαλλασσόμενες πράξεις εξαιτίας του τόπου εγκατάστασης του λήπτη, καθόσον τα τιμολόγια εκδόθηκαν προς λήπτη με έδρα τρίτη χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) και όχι το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή την Ελλάδα ούτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή, στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι
«2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.»

Επειδή οι ανωτέρω γενικοί κανόνες αποτελούν το βασικό κριτήριο για τη φορολόγηση ή μη των πράξεων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Καθόσον όμως στη συνέχεια του άρθρου 14 καθορίζονται μια σειρά εξαιρέσεων, από τούς κανόνες αυτούς, σε κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει πρώτα να εξετάζεται αν μια συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στις εν λόγω εξαιρέσεις, προκειμένου να καθοριστεί ο τόπος παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση, που η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις αυτές, εφαρμόζονται οι ανωτέρω γενικοί κανόνες των παραγράφων 2α και 2β.

Επειδή, στη παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι : «14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας.

Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας:
α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,
β) διαφημιστικές υπηρεσίες,
γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών,
δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο,
ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,
στ) διάθεση προσωπικού,
ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, με εξαίρεση όλα τα μεταφορικά μέσα,
η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή σε δίκτυο συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και μεταφοράς ή διανομής μέσω των συστημάτων ή των δικτύων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές...»

Επειδή το αντικείμενο εργασιών της προσφεύγουσας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
1. Η εκπόνηση ερευνών και μελετών σχετικά με μαθηματικά μοντέλα, μεθοδολογίες ανάλυσης και κάθε είδους τεχνικές στους τομείς της οικονομίας, ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών, βιομηχανίας, υποδομών, ανταγωνισμού στις αγορές και τεχνολογίας.
ii. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο στους ανωτέρω τομείς.
iii. Η εκπόνηση μελετών μηχανικού και οικονομολόγου στους ανωτέρω τομείς.
iv. Η αξιοποίηση για τους ανωτέρω σκοπούς μαθηματικών μοντέλων, δεδομένων και λογισμικού.
v. Η διενέργεια κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω πράξεως.
vi. Η συνεργασία, με οποιοδήποτε τρόπο, με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς.

Επειδή η προσφεύγουσα εξέδωσε τρία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την με έδρα τις συνολικής αξίας 88.550,00 ευρώ, χωρίς να υπολογίσει ΦΠΑ εκροών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν παροχή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων συγκεκριμένου μαθηματικού μοντέλου, που αφορά την ανάλυση του ενεργειακού συστήματος και κλιματικών πολιτικών της Σλοβακίας και προς τούτο η προσφεύγουσα είχε υπογράψει με την ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας στις 15/02/2017, το οποίο κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Taxisnet στις 20/04/2017 και έλαβε αριθμό δήλωσης μέσω των τριμηνιαίων ιδιωτικών συμφωνητικών καταστάσεων του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.

Επειδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς την αφορούν υπηρεσίες συμβουλευτικές, μελετητικές, παροχής πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων του άρθρου 14 παρ. 14 του ν. 2859/2000, δηλαδή εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 παρ.14

Επειδή η λειτουργεί ως υποκείμενη στο ΦΠΑ για κάποιες από τις δραστηριότητες της και ως μη υποκείμενη για κάποιες άλλες. Ο τόπος εγκατάστασης της είναι η.......... Δύναται να έχει εγκαταστάσεις και παραρτήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο η υπό κρίση συναλλαγή αφορά την έδρα της, η οποία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η δεν είναι υποκείμενη στο ΦΠΑ, καθόσον η υπό κρίση συναλλαγή αφορά την έδρα της, και σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτή, τότε ισχύει η εξαίρεση της παρ. 14 του άρθρου 14, δηλαδή τόπος παροχής των υπηρεσιών δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η χώρα του λήπτη. Επομένως η τιμολόγηση υπολογίζεται χωρίς ΦΠΑ.


Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 15/05/2019 και αριθμ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ και την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αξία φορολογητέων εκροών 164.139,14 € 75.589,14 €
Αξία φορολογητέων εισρών 301.740,70 € 301.740,70 €
Φόρος εκροών 39.393,40 € 18.141,40 €
Υπόλοιπο φόρου εισροών 109.667,81 € 109.667,81 €
Πιστωτικό Υπόλοιπο 70.274,41 € 91.526,41 €
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/12/2018 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αξία φορολογητέων εκροών 6.206,23 € 6.206,23 €
Αξία φορολογητέων εισρών 187.263,73 € 187.263,73 €
Φόρος εκροών 1.489,49 € 1.489,49 €
Υπόλοιπο φόρου εισροών 14.783,50 € 36.035,50 €
Πιστωτικό Υπόλοιπο 13.294,01 € 34.546,01 €Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης