Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1027/3.2.1992 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.ά.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1027/3.2.1992
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.ά.


ΠΟΛ.1027/3.2.1992 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.ά.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1027/3.2.1992 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.ά.

Με την Υπ. Οικ. Εγκ. 1010722/473/Πολ.1027/3.2.92 κοινοποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 48, 49, 76, 79, 82, 84, 87, 92 του Ν. 1969/1991 (ΔΦΝ 986).
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 48, 49, 76, 78, 79, 82, 84, 87 και 92 του Ν. 1969/1991 "Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 167Α/30. 10. 1991) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε ό,τι αφορούν αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας.
ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις του ως άνω Ν. 1669/1991 προβλέπεται, εκτός άλλων, η σύσταση:
- Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (άρθρα 1 - 16).
- Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (άρθρα 17-49).
- Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Στοιχείων Ενεργητικού ή Παθητικού Τραπεζών (άρθρο 84).
- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς" (άρθρα 76-81).
Από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Ν. 1969/1991 κοινοποιούμε κατωτέρω μόνο εκείνες που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον από φορολογικής πλευράς.

ΕΙΔΙΚΑ
Ι. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου:
- Είναι Ανώνυμες Εταιρίες, που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες. Για την έκδοση όμως της σχετικής άδειας σύστασης της εταιρίας απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας της εταιρίας από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η οποία (άδεια) αναγράφεται υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Στις κινητές αξίες περιλαμβάνονται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ομόλογα, οι τίτλοι μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστοποιητικά καταθέσεων του άρθρου 9 του Α.Ν. 148/1967, τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, καθώς και άλλα χρηματιστηριακά πράγματα.
- Διέπονται από τις διατάξεις το κοινοποιούμενου νόμου και από τις κείμενες διατάξεις, που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.
- Δεν μπορούν να εκδίδουν ιδρυτικούς τίτλους.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου:
- Έχει ελάχιστο ύψος 500.000.000 δραχμών, που καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Συγκροτείται από εισφορές μετρητών, κινητών αξιών, κινητών πραγμάτων και ακινήτων, που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των εταιριών. Η αποτίμηση της αξίας των εισφορών αυτών (πλην των μετρητών) γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου:
α. Απαλλάσσονται:
(αα) Από τα τέλη χαρτοσήμου:
- Η έκδοση των μετοχών των ως άνω εταιριών. Η έκδοση των μετοχών απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4δ' του Α.Ν. 148/1967.
- Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών, είτε εν ζωή, από οποιαδήποτε αιτία, είτε αιτία θανάτου. Σημειώνεται, ότι η μεταβίβαση των μετοχών αυτών απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου και με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 4ζ' του Α.Ν. 148/1967 και 31 του Ν. 1676/1986. Επίσης, για τα μεταβίβαση αυτή δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4ε' του Ν. 1676/1986 (υπ. Οικ. Σ. 3657/442/Πολ. 349/1986).
(ββ) Από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτων οι προαναφερόμενες πράξεις σύστασης των ως άνω εταιριών και αύξησης του κεφαλαίου τους, καθώς και οι πράξεις μεταβίβασης των μετοχών τους.
β. Δεν απαλλάσσονται:
(αα) Από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων τα καταστατικά των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, δηλαδή η πράξη σύστασης των εταιριών αυτών, καθώς και οι πράξεις αύξησης του κεφαλαίου τους. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από το φόρο αυτό και κάθε άλλη πράξη, που αποτελεί αντικείμενο του εν λόγω φόρου.
(ββ) Από το φόρο προστιθέμενης αξίας οι δαπάνες, που πραγματοποιούν οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου για τις ανάγκες τους (αγορές παγίων, λήψεις υπηρεσιών, διάφορες δαπάνες), εκτός αν οι πράξεις αυτές απαλλάσσονται αντικειμενικά από το φόρο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/86. Ως προς τις πράξεις, που διενεργούν οι εταιρίες αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύουν.
4. Σημείωση: Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α), υπάγονται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου και υποχρεούνται να συμμορφωθούν με αυτές μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του κοινοποιούμενου νόμου (άρθρο 82).

ΙΙ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι:
1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
α. Είναι ομάδα περιουσίας, η οποία αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεί ανήκουν σε περισσότερα πρόσωπα.
β. Συνιστάται κατόπιν άδειας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Πρέπει να είναι συνολικού ποσού 200.000.000 δραχμών τουλάχιστον, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
δ. Δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο.
ε. Αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της Α.Ε. "Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων".
στ. Μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας συστάσεώς του.
2. Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
α. Η διάρκεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιορίζεται χρονικά.
β. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου.
γ. Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, που εκδίδεται από την Α.Ε. "Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων" και προσυπογράφεται από το θεματοφύλακα (τίτλος μεριδίου).
δ. Οι τίτλοι μεριδίου μπορούν να εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσμα μεριδίου.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και υπέρ τρίτων γενικά:
- Η πράξη σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η διάθεση, εξαγορά και μεταβίβαση εν ζωή ή αιτία θανάτου μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Η πρόσθετη αξία, που προκύπτει επ' ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης.
- Τα κέρδη, που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους, εφόσον προκύπτουν από την πώληση αξιών σε τιμές ανώτερες από τις τιμές κτήσης και γενικά από πηγές, εκ των οποίων το προερχόμενο εισόδημα τυγχάνει φορολογικής απαλλαγής.
4. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων επιβάρυνση, ή ανταλλαγή, των κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, κινητών αξιών, των οποίων κομιστές είναι πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί, ασφαλιστικά ταμεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 12 του ν. 1902/1990, με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
5. Σημειώνεται, ότι κατά τη Διοίκηση, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διαχείρισης της Α.Ε. "Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων" μη έχον ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, δε θεωρείται υποκείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και δεν υπόκειται, ως εκ τούτου, στις διατάξεις του φόρου αυτού (σχετ. Υπ. Οικ. Ε. 2166/82/1987).

Β) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων:
- Είναι Ανώνυμες Εταιρίες, που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες. Για την έκδοση όμως της σχετικής άδειας σύστασης της εταιρίας απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας της εταιρίας από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
- Έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Διέπονται από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου και συμπληρωματικά από τις κείμενες διατάξεις, που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.
- Έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται, κατ' ελάχιστο ποσό, σε 50.000.000 δραχμές, το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά και ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να ανήκει κατά τα 2/5 τουλάχιστον σε ανώνυμη εταιρία, που έχει ελάχιστο ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο 500.000.000 δραχμών ή το ισόποσό τους σε ξένο νόμισμα.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του κοινοποιούμενου νόμου, απαλλάσσεται, εκτός άλλων, από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τα δικαιώματα μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ή ανταλλαγή των, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, κινητών αξιών, των οποίων κομιστές είναι πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί, ασφαλιστικά ταμεία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 12 του Ν. 1902/1990, με μετοχές εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Σημειώνεται, ότι οι προαναφερόμενες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ως Ανώνυμες Εταιρίες, υπόκεινται στις διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
3. Σημείωση: Οι Εταιρίες Επενδύσεων Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α), υπάγονται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου και υποχρεούνται να συμμορφωθούν με αυτές μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε Α.Ε. Διαχειρίσεως και Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ν.Δ. 608/1970 νοείται αντίστοιχα η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Αμοιβαίο Κεφάλαιο του κοινοποιούμενου νόμου (άρθρο 82).
Η διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περίπτωση κγ, του Ν. 1642/86, που αφορά την απαλλαγή της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 608/70, στο εξής καταλαμβάνει τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, που πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.
ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1. Οι Εταιρίες Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Στοιχείων του Ενεργητικού ή του Παθητικού Τραπζών, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του κοινοποιούμενου νόμου:
- Είναι Ανώνυμες Εταιρίες, οι οποίες στην επωνυμία τους πρέπει να αναγράφουν τις λέξεις "Εταιρία Διαχειρίσεως Ενεργητικού - Παθητικού".
- Ιδρύονται από τράπεζες με σκοπό τη διαχείριση και ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τους. Η ίδρυση θα μπορεί να γίνει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου.
- Έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το ύψος του οποίου είναι τουλάχιστον 1.000.000.000 δραχμές.
2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 84 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:
α. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και τις εισφορές υπέρ τρίτων:
- Οι εισφορές σε είδος που απαρτίζουν το κεφάλαιο των ανωνύμων εταιριών διαχείρισης και ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού των τραπεζών, οι οποίες (εισφορές) καταβάλλονται κατά την ίδρυση (σύσταση) των εταιριών αυτών και συνίστανται σε απαιτήσεις, ολόκληρες συμβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.
- Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από τις ιδρύτριες τράπεζες προς τις θυγατρικές τους "εταιρίες διαχείρισης και ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού των τραπεζών", και αντίστροφα.
Τονίζεται ότι, κατά ρητή διάταξη του νόμου, οι προαναφερόμενες πράξεις δεν απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει, ότι τόσο για τις πράξεις αυτές, όσο και για τις λοιπές πράξεις, που διενεργούνται από τις ως άνω εταιρίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύουν.
β. Δεν απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων:
- Η σύσταση των Εταιριών Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Στη μη απαλλαγή από το φόρο εμπίπτουν και οι εισφορές σε είδος, που καταβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρίας, και οι οποίες συνίστανται σε απαιτήσεις, ολόκληρες συμβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.
- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που προκύπτει κατά τη συγχώνευση τραπεζικών ανωνύμων εταιριών μεταξύ τους ή κατά τη συγχώνευση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας και της θυγατρικής της εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
- Κάθε άλλη πράξη, πλην των ανωτέρω, που αποτελεί αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Σημείωση: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προαναφερόμενου άρθρου 84 θα καθορισθούν με κοινές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 87).

IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που συνίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του κοινοποιούμενου νόμου, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο:
- Έχει την έδρα του στην πόλη των Αθηνών.
- Εποπτεύεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
- Έχει ορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες κατονομάζονται περιοριστικά στο άρθρο 78 του κοινοποιούμενου νόμου.
- Έχει ορισμένους πόρους, οι οποίοι αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 79 του κοινοποιούμενου νόμου.

V. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ισχύς των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νόμου αυτού, από τα δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 30 Οκτωβρίου 1991, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού.
Σημειώνεται, ότι από την ανωτέρω ημερομηνία (30.10.1991) καταργείται το Ν.Δ. 608/1970 (ΦΕΚ 170 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, που αντίκειται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου (άρθρο 82 παρ. 2)".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης