131104/2020

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020

9 Δεκ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 131104/2020

(ΦΕΚ Β' 5652/23-12-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β΄ 2473) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/ 2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
 
9. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2014)10167 final/18-12-2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 2014-2020, την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2017)8478 final/6-12-2017, που αφορά στην τεχνική προσαρμογή του Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία C(2018)8828 final/12-12-2018, που αφορά στην έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" 2014-2020, καθώς  και  την  απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2020) 4743/ 9-7-2020 που αφορά στην έγκριση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" 2014-2020.

10. Το υπ’ αρ. 6409/3-12-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί αίτησης έγκρισης υπερδέσμευσης στους άξονες προτεραιότητας 03,04,09Α και 9Β του προγράμματος

11. Το υπ’αρ. 129846/7-12-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

12. Την υπ’αρ. 130615/8-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020».

13. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμματος.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ως ακολούθως:

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 327,79%
04 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 397,42%
09Α Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ 148,74%
09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ 136,00%
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 179,00%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 179,00% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.
 
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr