Αποτελέσματα live αναζήτησης

1410/349277/2020 Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

1410/349277/2020
Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182)


Αριθμ. 1410/349277/ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 5644/22-12-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου ΙΕ’ του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4711/2020 (Α’145) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 87.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, του ν. 4442/2016.
γ) Του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.» (Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4442/2016.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), καθώς και του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
ε) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση...και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του άρθρου 22 αυτού.

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

5. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).

6. Την υπ’αρ. 434/82574/20-06-14 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων αυτών» (Β’ 1710).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γνωστοποίηση ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014


1. Για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που εγκαθίσταται σε ιδιωτική μη δασική χερσαία έκταση εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και υπάγεται στην κατηγορία Β’ του ν. 4014/2011, ο φορέας οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση ίδρυσης της μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από την καταβολή αντιτίμου παραβόλου, ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.notifybusiness.gov.gr, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20, την παρ. 3 του άρθρου 22 και την παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 4282/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1, 3, 5 και 9 του άρθρου 86 του ν. 4442/2016, αντίστοιχα.

2. Ο τύπος της γνωστοποίησης ίδρυσης για νέα δραστηριότητα ή για οποιαδήποτε μεταβολή που επέρχεται σε αυτή της παρ. 1 καθορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 22Α του ν. 4282/2014


1. Για την έναρξη λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο φορέας οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.notifybusiness.gov.gr, σύμφωνα με την περ. γ’της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 22Α και την παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 4282/2014, όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε, το άρθρο 22Α προστέθηκε και η παρ. 8 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1, 6 και 9 του άρθρου 86 του ν. 4442/2016, αντίστοιχα. Η γνωστοποίηση λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται μετά από τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης της μονάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4282/2014 και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, σύμφωνα με την περ. γ’της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4282/2014 αν πρόκειται για πλωτή μονάδα ή μετά από τη γνωστοποίηση ίδρυσης της μονάδας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του ν. 4282/2014.

2. Ο τύπος της γνωστοποίησης λειτουργίας, για την έναρξη δραστηριότητας ή οποιαδήποτε μεταβολή που επέρχεται σε αυτή, καθορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 3
Διοικητικές κυρώσεις


Ι.α) Σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεις και ασκούν υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4282/2014, χωρίς να έχουν αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις παρ. 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4282/2014.
β) Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4282/2014:

Ο τύπος αναλύεται ως εξής:

Τιμή βάσης Χ συντελεστής μεγέθους αυθαίρετης υδάτινης έκτασης Χ συντελεστής μεγέθους μονάδας Χ συντελεστής φύσης της παράβασης


βα) Η τιμή βάσης ισούται με τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
ββ) Ο συντελεστής μεγέθους της αυθαίρετης υδάτινης έκτασης ισούται με:
i. Ένα (1) για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης από 1 έως και 5 στρέμματα,
ii. Ενάμιση (1,5) για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης άνω των 5 και έως 20 στρεμμάτων,
iii. Δύο (2) για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης άνω των 20 στρεμμάτων,
βγ) Ο συντελεστής μεγέθους της μονάδας ισούται με:
i. Ένα (1) για μονάδα μισθωμένης έκτασης έως και 20 στρέμματα,
ii. Ενάμιση (1,5) για μονάδα μισθωμένης έκτασης άνω των 20 και έως 50 στρέμματα,
iii. Δύο (2) για μονάδα μισθωμένης έκτασης άνω των 50 στρεμμάτων,
βδ) Ο συντελεστής της φύσης της παράβασης ισούται με:
i. Ένα (1), για μονάδες υδατοκαλλιέργειας που έχουν καταλάβει αυθαίρετα επιπλέον της μισθωμένης υδάτινης έκτασης,
ii. Δύο (2), για όσους ασκούν υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα σε αυθαίρετα κατειλημμένη υδάτινη έκταση, χωρίς να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση για τη δραστηριότητα,
βε) Σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα δύο ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 25%.
βστ) Για μονάδες οστρακοκαλλιέργειας, το πρόστιμο μειώνεται κατά 15%.
γ) Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα δεν μπορούν να κυμαίνονται εκτός των κατώτερων και ανώτερων ορίων που ορίζει ο νόμος, δηλαδή από 3.000 έως 30.000 ευρώ.
δ) Για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης μικρότερης του ενός στρέμματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον ο φορέας εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου απομακρύνει τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1(β) του άρθρου 25 του ν. 4282/2014.

2. α) Σε φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των ελεγκτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4282/2014 ή αρνείται ή παρεμποδίζει τον έλεγχο για τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 1 ή αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή μη πλήρεις πληροφορίες και στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4282/2014.
β) Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4282/2014:

Τιμή βάσης Χ συντελεστής μεγέθους μονάδας Χ συντελεστής φύσης και πολλαπλότητας της παράβασης

βα) Η τιμή βάσης ισούται με χίλια (1.000) ευρώ.
ββ) Ο συντελεστής μεγέθους της μονάδας ισούται με:
i Ένα (1) για μονάδα μισθωμένης έκτασης έως και 20 στρέμματα.
ii Δύο (2) για μονάδα μισθωμένης έκτασης άνω των 20 και έως 50 στρέμματα.
iii Τρία (3) για μονάδα μισθωμένης έκτασης άνω των 50 στρεμμάτων,
βγ) Ο συντελεστής της φύσης και πολλαπλότητας της παράβασης ισούται με:
i. Ένα (1-3) σε περίπτωση που ο φορέας δίνει ανακριβή στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον έλεγχο τη σοβαρότητα των στοιχείων και τυχόν αντικειμενική αδυναμία του φορέα να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία
ii. Τέσσερα (4) σε περίπτωση που ο φορέας δίνει ψευδή στοιχεία στις ελεγκτικές αρχές,
iii. Πέντε (5) σε περίπτωση που ο φορέας δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των ελεγκτικών αρχών ή αρνείται ή παρεμποδίζει τον έλεγχο,
iv. Έξι (6), σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις ελεγκτικές αρχές παράλληλα με το σημείο iii), παράβαση της παρ. 1 του παρόντος,
βδ) Σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα δύο ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 25%.
γ) Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα δεν μπορούν να κυμαίνονται εκτός των κατώτερων και ανώτερων ορίων που ορίζει ο νόμος, δηλαδή από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

3. α) Σε φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις που ασκεί υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3α του άρθρου 25 του ν. 4282/2014.
β) Κατά την επιμέτρηση του προστίμου της περ. α’ συνεκτιμώνται:
βα) το μέγεθος της μονάδας
ββ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,
βγ) η διάρκεια της παράβασης
βδ) Αν από την άσκηση της δραστηριότητας τίθεται σε διακινδύνευση ή προκαλείται βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Όταν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του Συντονιστή της επιβάλλει, πέραν των προστίμων, την προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας και τάσσει προθεσμία συμμόρφωσης,
βε) Η συνεργασία ή ανταπόκριση του φορέα να συμμορφωθεί,
γ) Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Τιμή βάσης Χ συντελεστής μεγέθους μονάδας Χ συντελεστής μεγέθους οικον. δραστηριότητας Χ συντελεστής διάρκειας παράβασης Χ συντελεστής έντασης προσβολής δημοσίου συμφέροντος Χ συντελεστής συμμόρφωσης
 
Ο τύπος αναλύεται ως εξής:
γα) Η τιμή βάσης ισούται με τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
γβ) Ο συντελεστής μεγέθους μονάδας ισούται με:
i. Ένα (1) όταν η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι από 1 έως και 10 στρέμματα,
ii. Ενάμιση (1,5) όταν η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι άνω των 10 και έως 20 στρέμματα,
iii. Δύο (2) όταν η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων,
γγ) Ο συντελεστής μεγέθους οικονομικής δραστηριότητας ισούται με:
i. Ένα (1) για δραστηριότητα με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 100.000 ευρώ.
ii. Ενάμιση (1,5) για δραστηριότητα με ετήσιο κύκλο εργασιών από 100.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
iii. Δύο (2) για δραστηριότητα με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ.
γδ) Ο συντελεστής διάρκειας της παράβασης ισούται με:
i. Ένα (1) αν υπήρχε παλαιότερη έγκριση που δεν έχει ανανεωθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, με υπαιτιότητα του φορέα,
ii. Ενάμιση (1,5) αν υπήρχε παλαιότερη έγκριση που δεν έχει ανανεωθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, με υπαιτιότητα του φορέα,
iii. Δύο (2) αν ο φορέας δεν έχει αποκτήσει ποτέ στο παρελθόν έγκριση για τη δραστηριότητα,
γε) Ο συντελεστής έντασης προσβολής δημοσίου συμφέροντος ισούται με:
i. Ένα (1) για μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε ιδιωτικές χερσαίες εκτάσεις,
ii. Ενάμιση (1,5) για μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε δημόσιες χερσαίες εκτάσεις,
iii. Δύο (2) για τις περιπτώσεις εκ των ανωτέρω όπου η εκτροφή αφορά είδη που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο δημόσιο συμφέρον (μη ενδημικά είδη, είδη υπό καθεστώς προστασίας που υπόκειται σε ειδικούς περιορισμούς κ.λπ.),
γστ) Ο συντελεστής συμμόρφωσης του φορέα ισούται με:
i. μισό (0,5), εάν ο φορέας δείξει άμεση ανταπόκριση ή συμμόρφωση στις συστάσεις/οδηγίες των αρμόδιων αρχών,
ii. ένα (1), εάν ο φορέας δεν συνεργάζεται και δεν ανταποκρίνεται στις συστάσεις/οδηγίες των αρμόδιων αρχών
γζ) Σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα δύο ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 25%.
δ) Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα δεν μπορούν να κυμαίνονται εκτός των κατώτερων και ανώτερων ορίων που ορίζει ο νόμος, δηλαδή από 3.000 έως 30.000 ευρώ.

4. α) Σε φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας που υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης ίδρυσης και παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης ίδρυσης, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3α του άρθρου 25 του ν. 4282/2014, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
αα) αν παραλειφθεί η γνωστοποίηση ίδρυσης χωρίς ο φορέας να έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
αβ) αν παραλειφθεί η γνωστοποίηση ίδρυσης αλλά ο φορέας διατηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
αγ) αν παραλειφθεί η υποβολή μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ίδρυσης ή υποβληθούν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία, ανάλογα με τη σπουδαιότητα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό έως χιλίων (100 -1.000) ευρώ. β) Αν η παράβαση συνίσταται στη μη καταβολή αντιτίμου παραβόλου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4442/2016 και ο φορέας συμμορφωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

5. α) Σε φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας που παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3α του άρθρου 25 του ν. 4282/2014, με βάση τον τύπο της περ. β’.
β) Τύπος υπολογισμού προστίμου:

Τιμή βάσης Χ συντελεστής επιπέδου παράβασης Χ συντελεστής μεγέθους Χ συντελεστής κινδύνου


Ο τύπος αναλύεται ως εξής:
βα) Η τιμή βάσης ισούται με εκατό (100) ευρώ.
ββ) Ο συντελεστής επιπέδου παράβασης ισούται με:
i. Ένα έως δύο (1 -2), αν υποβληθούν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία ή παραλειφθεί η υποβολή της μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους.
ii. Τρία (3), αν παραλειφθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας αλλά ο φορέας διατηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
iii. Τέσσερα (4), αν υποβληθεί μεταβολή γνωστοποίησης, χωρίς ο φορέας να έχει εξασφαλίσει τυχόν προαπαιτούμενα δικαιολογητικά,
iv. Έξι (6) αν έχει υποβληθεί αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας και ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
v. Οκτώ (8) αν δεν έχει υποβληθεί αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας και ο φορέας δεν έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
βγ) Ο συντελεστής μεγέθους ισούται με:
i. Ένα (1) για μονάδες γλυκών υδάτων που λειτουργούν σε χερσαίες εγκαταστάσεις,
ii. Δύο (2) για μονάδες θαλάσσιων υδάτων που λειτουργούν σε χερσαίες εγκαταστάσεις, καθώς και για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν σε μισθωμένη έκταση έως και 20 στρέμματα,
iii. Τρία (3) για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν σε μισθωμένη έκταση πάνω από 20 και έως 40 στρέμματα,
iv. Τέσσερα (4) για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν σε μισθωμένη έκταση πάνω από 40 και έως 60 στρέμματα,
v. Πέντε (5) για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν σε μισθωμένη έκταση πάνω από 60 και έως 80 στρέμματα,
vi. Έξι (6) για πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν σε μισθωμένη έκταση άνω των 80 στρεμμάτων,
βδ) Ο συντελεστής κινδύνου, ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας, ισούται με:
i. Ένα (1) για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β.
ii. Δύο (2) για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α2.
iii. Τρία (3) για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας ΑΙ.
γ) Αν έχει παραλειφθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας και ο φορέας συμμορφωθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του, το πρόστιμο μειώνεται κατά 25%.
δ) Σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα δύο ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 25%.
ε) Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα δεν μπορούν να κυμαίνονται εκτός των κατώτερων και ανώτερων ορίων που ορίζει ο νόμος, δηλαδή από 100 έως 20.000 ευρώ.

6. α) Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παρ. 3, 4 και 5 είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένες οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας και οι Υπηρεσίες Αλιείας των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούν να ζητούν τη συνεργασία άλλων αρχών, όπως των λιμενικών ή αστυνομικών υπηρεσιών στον τομέα αρμοδιότητας τους. Για τη διενέργεια ελέγχων δύνανται να συγκροτούνται και ομάδες ελέγχου, τουλάχιστον τριών ατόμων, αποτελούμενες από τις ανωτέρω Υπηρεσίες, με μέριμνα της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
β) Μετά τη διενέργεια ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές της περ. α’ συντάσσουν έκθεση ελέγχου στην οποία παραθέτουν όλα τα στοιχεία σχετικά τη μονάδα και τις διαπιστώσεις των ελεγκτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, εισηγούνται προς τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 7. Αν διαπιστωθεί παράλειψη ή λάθος σε στοιχείο της γνωστοποίησης ίδρυσης ή της γνωστοποίησης λειτουργίας που κρίνεται ήσσονος σημασίας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εισηγούνται προς τις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τη διατύπωση έγγραφων συστάσεων και τον ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης. Αν ο φορέας συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

7. Τα πρόστιμα των παρ. 3, 4 και 5 επιβάλλονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως προς την επιβολή προστίμου και το ύψος αυτού. Πριν την επιβολή προστίμου, ο παραβάτης καλείται εγγράφως επί αποδείξει, να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κλήσης.

8. Τα πρόστιμα των παρ. 3, 4 και 5 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) βεβαιώνονται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας (Κωδικός Αριθμός Εσόδων (ΚΑΕ) 82261).

9. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της παρ. 7 ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου σε αυτόν. Η ένσταση διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου ή την απόρριψη της ένστασης.

10. Κυρώσεις για παραβάσεις όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην κείμενη ειδική νομοθεσία δεν θίγονται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης