ΠΟΛ.1022/3.2.1992

Οδηγίες για την παραλαβή εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.Σχόλια:


3 Φεβ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1022/3.2.92 Οδηγίες για την παραλαβή εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

"Ι. Γενικά

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1991 αν και έχει τον ίδιο τύπο και το ίδιο χρώμα με το έντυπο του προηγούμενου έτους 1991, διαφέρει από αυτό σε ορισμένους κωδικούς αριθμούς, και για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή των υπαλλήλων που θα κάνουν την παραλαβή των εκκαθαριστικών αυτών δηλώσεων για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν στις 31.12.1991 και μετά, να παραλαμβάνουν μόνο τα έντυπα, τα οποία στο κάτω άκρο της πρώτης σελίδας φέρουν την ένδειξη 009/91-ΦΠΑ.
Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1991 με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 1990, λόγω λήξης διαχειριστικής περιόδου πριν από τις 31.12.91, πχ. 30.6.91, ή λόγω διακοπής δραστηριότητας, θέσης σε εκκαθάριση κτλ. μέσα στο έτος 1991, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μέσα στο έτος 1992 με έντυπο του έτους 1991.
Κατά τον διαχωρισμό αυτό:

1. Στα έντυπα των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1990 θα τίθεται με μαρκαδόρο εντός κύκλου η ένδειξη 009/90-ΦΠΑ που φέρει το έντυπο στο κάτω δεξιό άκρο της πρώτης σελίδας.
2. Θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ σε ξεχωριστά δέματα, στα οποία θα γράφεται με μαρκαδόρο ένδειξη "Εκκαθαριστές δηλώσεις έτους 1991 σε παλαιό έντυπο ΦΠΑ 009/90".
Οι μεταβολές που έγιναν, σε σχέση με το προηγούμενο έντυπο είναι οι ακόλουθες:
1. Η διαγραφή κάποιων κωδικών από την γ΄ ενότητα (λοιποί λογαριασμοί) του πίνακα Γ' και η συμπλήρωση δύο νέων κωδικών (181 και 182), στους οποίους απεικονίζεται οι αγορές και οι πωλήσεις αντίστοιχα που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1987 έως το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, για την οποία υποβάλλεται η δήλωση, όπως 31.12.91 κτλ. από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ του ΚΦΣ.
2. Στον πίνακα ΙΑ΄ προστέθηκαν δύο κωδικοί (905 και 910) που θα συμπληρωθούν από τους υποκείμενους που είχαν εισαγωγές από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ ή εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της ΕΟΚ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί και η κατάσταση ενδοκοινοτικών συναλλαγών έτους 1991, αποκτώντας την από το φυλλάδιο νούμερο 14.
3. Τέλος, το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις που το συμπληρώνουν με Η/Υ, εφόσον διαθέτουν εκτυπωτή που δέχεται με συνεχές χαρτί. Με την εκκαθαριστική δήλωση καταβάλλονται οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους, μαζί με τις ανάλογες προσαυξήσεις, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός τυχόν χρεωστικού υπολοίπου οφειλόμενου σε μια φορολογική περίοδο με πιστωτικό υπόλοιπο επόμενης φορολογικής περιόδου (περισσότερες λεπτομέρειες στο φυλλάδιο 14).
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσόν του Κωδ. 710 πρέπει να καταβληθεί αν είναι πάνω από 1000 δραχμές. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα και επιδείξει την ταυτότητά του. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις ΔΟΥ της κατοικίας του υποκειμένου, όπως εξηγείται στο φυλλάδιο (14).
Τονίζεται ότι θα υποβληθεί ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το κεντρικό όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης.
Επισημαίνεται ακόμη, ότι σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης υποβάλλεται μια δήλωση για ολόκληρη την διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, οι πίνακες Δ' και Ε' θα συμπληρώνονται με την προσθήκη των μηνών που υπολείπονται, αφού αποκοπούν ή φωτοτυπηθούν από άλλο (λευκό) έντυπο και προστεθούν στους οικείους πίνακες.

ΙΙ. Παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων
Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που σε πρώτη φάση, θα επεξεργαστούν μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ και αν δεν υπάρχει συμφωνία, οι δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση, αλλά και καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τις περιοδικές εκκαθαρίσεις του έτους 1991 (4 ή 6 ή 12) ανάλογα με τις φορολογικές περιόδους υποκειμένου.
Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί ξεχωριστές προσωρινές δηλώσεις για το κεντρικό και το υποκατάστημα, ζητείται φωτοτυπίες των χρεωστικών προσωρινών δηλώσεων (δηλαδή εκείνων που πληρώθηκε φόρος) και ενιαίες περιοδικές εκκαθαρίσεις, όπως έχει εξηγηθεί στις οδηγίες (φυλλάδιο 14). Σε περίπτωση, ακόμη, που έχει χαθεί κάποιο αντίγραφο της προσωρινής δήλωσης, ζητείται υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί.
Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή σας: α) Αν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία δύο (2) ΑΦΜ ο υποκείμενους αυτός πρέπει να κρατήσει εκείνο με τον οποίο έχει κάνει τις συναλλαγές στο ΦΠΑ και στον άλλο πρέπει να διαγράψει, υποβάλλοντας σχετική δήλωση διακοπής.
β) Αν ο ΑΦΜ που έχει χορηγηθεί έχει αναγραφεί λάθος (δηλαδή αντί να γραφεί ο 08950305 γράφτηκε κατά λάθος 08950304), διορθώνεται στο ορθό χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί άλλος φορολογούμενος που τον χρησιμοποιεί νόμιμα και σ' αυτήν περίπτωση πρέπει να ζητήσετε φωτοτυπία των χρεωστικών προσωρινών δηλώσεων. Εφιστάται, πάντως, η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση του ΑΦΜ στον κωδ. 004 της δήλωσης.
Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και κατά ημερομηνία παραλαβής, καταχωρήστε τις δηλώσεις αυτές κατ' αύξοντα αριθμό σε βιβλίο παραλαβής, γράφοντας το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο των κωδ. 710 ή 703 + 706 αντίστοιχα σε χωριστές στήλες. Αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, σημειώστε (0). Αν το αποτέλεσμα είναι και χρεωστικό (για καταβολή) και πιστωτικό, συμπληρώστε και τις δύο στήλες με τα αντίστοιχα ποσά. Ο α/α καταχώρησης της δήλωσης μεταφέρεται στον κωδ. 005 της αντίστοιχης ένδειξης, γράφοντας από το τέλος του πλαισίου, χωρίς να γράφονται μπροστά από τον αριθμό μηδενικά π.χ. 2 ή 45 ή 534 κ.λπ. Επίσης, στον κωδ. 006, γράψτε την ημερομηνία παραλαβής.
Σε περίπτωση καταβολής χρεωστικού υπολοίπου, ημερομηνία καταβολής είναι η ημερομηνία είσπραξης, που υπογράφεται από το ταμία, ο οποίος πρέπει να συμπληρώνει απαραίτητα τον κωδ. 801. Αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι δρχ. 1.000, ημερομηνία παραλαβής είναι η ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης στη ΔΟΥ.
Οι χρεωστικές δηλώσεις που επιστρέφονται από τμήμα εσόδων, θα συσχετίζονται με τις αντίστοιχες περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά και θα παραδίδονται μαζί με τις πιστωτικές μηδενικές σε συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.
Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ από τη ΔΟΥ για φορολογικές περιόδους του έτους 1991, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον κωδ. 678 του πίνακα Θ΄, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το φυλλάδιο 14.
Οι υπάλληλοι του συνεργείου επεξεργασίας και ελέγχου ταξινομούν τις δηλώσεις (και τα δυο αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά) κατ' αλφαβητική σειρά και συμπληρώνουν καταρχήν όλους του κωδικούς με τον ένα αστερίσκο (*), πλην των κωδ. 005 και 006, που πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρήσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής, του κωδ. 016 (ΚΑΔ) και του κωδ. ΔΟΥ του πίνακα Β΄.
Στον κωδ. 001 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. Έτσι, π.χ. αν η ημερομηνία αυτή είναι η 31.12.91 ή η 30.6.91 να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 1991 ή να είναι 30.6.92 να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 1992.
Στον κωδ. 002 γράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησης. Ο κωδ. 003 (τοπικό γραφείο θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τοπικού γραφείου (εκτός της ΔΟΥ).
Ελέγξτε με σχολαστικότητα τον ΑΦΜ στον κωδ. 004, αντιπαραβάλλοντάς τον για όσους υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος, με τον ΑΦΜ του εκκαθαριστικού τους ή του τριπλότυπου είσπραξης φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ.
Αν ο υποκείμενους είναι Α.Ε. (κωδ. 021-4) να είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 007 (αριθ. Φακέλου), εφόσον το αρχείο τηρείται με αριθμούς. Επίσης, συμπληρώστε το κενό που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον κωδ. 008, με τον αριθμό 1, αν πρόκειται για τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, με τον αριθμό 2, αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη και με τον αριθμό 3, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση.
Σημειώνεται ότι αν είναι διαγραμμισμένο κάποιο από τα τετραγωνίδια του κωδ. 008, ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων με ιδιαίτερο φάκελο, προκειμένου να αποσταλούν χωριστά στο ΚΕΠΥΟ.
Ελέγξτε την ορθότητα της ημερομηνίας παραλαβής (κωδ. 006) από την πρώτη σελίδα, αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό, μέχρι 1.000 δρχ. ή από την τελευταία (κάτω από τον κωδ. 801) αν είναι χρεωστικό πάνω από 1.000 δρχ.

Πίνακας Α΄
Στον κωδ. 009, αν ο υποκείμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του. Αν είναι κοινωνία ή κοινοπραξία (της παρ. 2 αριθ. 1ΚΦΣ) και γενικά ένωση προσώπων, στον ίδιο κωδικό (009) γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα με τη μορφή επωνυμίας δεν είναι λάθος, αρκεί στον πίνακα Β΄ να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι νομικό πρόσωπο, στον κωδ. 009 να είναι γραμμένη η επωνυμία του, όπως προκύπτει από το καταστατικό του και όχι ο διακριτός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης γράφεται στον κωδ. 012.
Στον κωδ. 011, αν η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα διατηρεί το επώνυμο του πατέρα της, πρέπει να έχει γράψει τ' όνομά του και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η υπηρεσία με τον φορολογούμενο. Στους κωδ. 013 έως και 015 να είναι γραμμένη η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Αν η επιχείρηση εδρεύει στο χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός στον κωδ. 013 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει ή έχει το κεντρικό της σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 013 έως και 015. Αν η έδρα ή το κεντρικό της βρίσκονται σε κάποια τοποθεσία δήμου ή κοινότητας ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον κωδ. 013, πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού.
Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη με σαφήνεια. Ο ΚΑΔ θα συμπληρωθεί από το ΚΕΠΥΟ.
Τέλος, να ελέγξετε με ιδιαίτερη προσοχή να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία στους:
Κωδ. 028 έναρξης δραστηριότητας σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νέα και υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση για πρώτη φορά.
Κωδ. 029 λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδ. 030 διακοπής δραστηριότητας μέσα στο 1991.
Κωδ. 033 κλεισίματος του ισολογισμού, π.χ. 28/02/92, 10/04/92 κτλ. Εφόσον έχει δοθεί παράταση να υπάρχει σε φωτοτυπία η σχετική απόφαση.

Πίνακας Β΄
Στον πίνακα Β΄ πρέπει να είναι καταχωρημένα κατά περίπτωση:
1. Τα στοιχεία του αντιπροσώπου του άρθρου 28 του ν. 1642/86, εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω αντιπροσώπου του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 034 -1. Τα στοιχεία του υποκειμένου να είναι καταχωρημένα στον πίνακα Α΄.
2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου ή της κοινοπραξίας ή κοινωνίας και γενικά της ένωσης προσώπων ή του νομίμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων του διαχειριστή, εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, μεσογγυούχου κ.λπ. Σ' αυτή την περίπτωση να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 034-2.
3. Τα στοιχεία του αντικλήτου με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του κωδ. 034-3.
4. Τα στοιχεία του συζύγου του οποίου η σύζυγος ασκεί ατομική επιχείρηση, με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του κωδ. 034-4.
Η ένδειξη "ΔΟΥ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" μας ενδιαφέρει να είναι συμπληρωμένη μόνο για τον σύζυγο.

Πίνακας Γ΄
α' ενότητα Εκροές
Στη δεύτερη στήλη πρέπει να έχουν γραφεί -κατά κωδικό- εκείνα τα ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση και δεν φορολογούνται στο εισόδημα. Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την πρώτη (1) στήλη και το οποίο γράφεται στην τρίτη (3) στήλη. Το ποσόν του κωδ. 150 πρέπει να συμφωνεί με τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας. Ενδεικτικά, τέτοια ποσά είναι ο φόρος υπέρ των δήμων που εισπράττει από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα κ.λπ. ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του άρθρου 3 του Ν. 1477/84, οι κρατήσεις υπέρ ορισμένων ταμείων στις περιπτώσεις πωλήσεων προς το Δημόσιο, πράξεις λήπτη, αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.
Το ποσόν του κωδ. 114 - υπόλοιπο φορολογητέων εκροών - πρέπει, κατά κανόνα, να συμφωνεί με το ποσόν του κωδ. 616 του πίνακα Θ΄ και με το ποσό του κωδ. 237 - 1 του πίνακα Δ΄. Δεν θα συμφωνεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες μνημονεύονται στο φυλλάδιο Νο 14, καθώς και στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους διενεργήθηκαν μεγαλύτερες επιστροφές - εκπτώσεις εκροών κάποιου συντελεστή από τις εκροές του συντελεστή αυτού στην ίδια φορολογική περίοδο. Αν δεν συμφωνεί και η ασυμφωνία δεν οφείλεται στους συγκεκριμένους λόγους, ελέγξτε μήπως δεν δηλώθηκαν εκροές και, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να υπολογιστεί και η ανάλογη προσαύξηση στον πίνακα Δ΄. Τονίζεται ότι, ακόμα και σε περίπτωση που οι κωδ. 111, 113 είναι μηδενικοί, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδ. 112, 114, μεταφέροντας το ποσό του κωδ. 110.
β' ενότητα Εισροές
Στον κωδ. 168 πρέπει να είναι γραμμένο το σύνολο των δαπανών - γενικών εξόδων της επιχείρησης, δηλαδή φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες του ΦΠΑ. Δηλαδή όλες οι δαπάνες που εμφανίζονται για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ΔΕΗ - ΟΤΕ, γραφική ύλη, έξοδα φιλοξενίας, καύσιμα, ενοίκια, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.). Όσες από τις δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με φόρο (απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες) ή έχουν επιβαρυνθεί και δεν επιτρέπεται ή έκπτωσή τους, μαζί με τις τυχόν απαλλασσόμενες εισροές των κωδ. 161 έως κωδ. 167, πρέπει να εμφανιστούν και στον κωδ. 173, ώστε αφαιρούμενες από τον κωδ. 172 να προκύπτει το πραγματικό υπόλοιπο που έχει υπαχθεί σε φόρο και επιτρέπεται η έκπτωσή του.
Το υπόλοιπο των φορολ. εισροών του κωδ. 174 θα συμφωνεί κατά κανόνα με τον κωδ. 654 του πίνακα Θ΄ και με τον κωδ. 238 - 1 του πίνακα Δ΄.
Δεν θα συμφωνεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναλύονται στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 14, καθώς και στις περιπτώσεις που σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους διενεργήθηκαν μεγαλύτερες επιστροφές - εκπτώσεις εισροών κάποιου συντελεστή από τις εισροές του συντελεστή αυτού στην ίδια φορολογική περίοδο.
Επίσης και στις επιχειρήσεις του τεκμαρτού καθεστώτος, οι ίδιοι κωδ. 174 και 654 δεν θα συμφωνούν με τον κωδ. 238 - 1, γιατί στον κωδικό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες. Στις περιπτώσεις αυτές (ασυμφωνία των κωδ. 174-654 με τον κωδ. 238-1) οι δηλώσεις είναι σωστές και πρέπει να παραλαμβάνονται.
Σε περίπτωση που οι κωδ. 171, 173 είναι μηδενικοί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδ. 172, 174, μεταφορά του ποσού του κωδ. 170.

Πίνακας Δ΄
Λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα αυτού περιέχονται στο φυλλάδιο 14.
Επισημαίνεται ότι, αν το υπόλοιπο οποιασδήποτε αφαίρεσης είναι αρνητικός αριθμός θα εμφανίζεται με το πρόστιμο πλην (-), πριν απ' αυτόν. Τέτοιοι αριθμοί μπορούν να προκύψουν στις λευκές σειρές κάθε φορολογικής περιόδου, δηλαδή:
- Στη δεύτερη στήλη, αν ο φόρος εισροών είναι μεγαλύτερος του φόρου εκροών.
- Στη Τρίτη στήλη, να τα αφαιρούμενα ποσά είναι μεγαλύτερα του αθροίσματος, προστιθέμενα ποσά + πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου.
- Στην τέταρτη στήλη, αν από την αφαίρεση ή πρόσθεση των ποσών των στηλών (2) - (3) προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο.
Από τους αριθμούς αυτούς, οι δύο πρώτοι δεν περιέχονται αυτούσιοι σε κανένα κωδικό της περιοδικής εκκαθάρισης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα των υποδεικνυόμενων πράξεων. Ο τρίτος, όμως, που αποτελεί τη διαφορά των δύο πρώτων, αν μεν είναι θετικός, πρέπει να ταυτίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ αν είναι αρνητικός, πρέπει να ταυτίζεται με το πιστωτικό υπόλοιπο των περιοδικών εκκαθαρίσεων.
Το σύνολο των κωδ. 237 - 1, κατά κανόνα, συμφωνεί με τα ποσά των κωδ. 114 του πιν. Γ΄ και 616 του πιν. Θ΄, ενώ το σύνολο του κωδ. 238-1 με τα ποσά των κωδ. 174 του πίν. Γ΄ και 654 του πίν. Θ΄. Δεν συμφωνούν, όμως, κυρίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο Νο 14, όπως και στην περίπτωση υποκειμένου στο φόρο με βιβλίο αγορών, που δεν συμπεριλαμβάνει στην αξία εισροών του πίνακα αυτού τις δαπάνες (γενικά έξοδά του).
Ελέγξτε αν το ποσόν της στήλης (5) που καταβλήθηκε, σύμφωνα με αρχικές όσο και συμπληρωματικές δηλώσει ή βεβαιώθηκε, συμφωνεί με το ποσόν των καταστάσεων του ΚΕΠΥΟ ή το ποσό που προκύπτει από τα δικαιολογητικά (φωτοτυπίες προσωρινών δηλώσεων, όπου απαιτείται βεβαίωση του βεβαιωθέντος φόρου κατόπιν προσωρινού ελέγχου).
Αν δεν συμφωνεί, ταξινομήστε τα' αντίγραφο αυτών των δηλώσεων σε χωριστό φάκελο για άμεσο έλεγχο.
Από τη σύγκριση των στηλών (4) μείον (5) κατά φορολογική περίοδο, προκύπτει θετική διαφορά δηλ. καταβλήθηκε ποσόν μικρότερο από αυτό που οφειλόταν, η διαφορά αυτή πρέπει να είναι γραμμένη στη στήλη (7). Στη διαφορά υπολογίζεται προσαύξηση 10% για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι δρχ. 1.000 και δεν καταβλήθηκε στην περίοδο που οφειλόταν, η διαφορά δεν γράφεται στη στήλη (7), ούτε και προσαύξηση υπολογίζεται στη στήλη (8), εφόσον το μικροποσόν αυτό μεταφέρθηκε και καταβλήθηκε στην επόμενη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα της στήλης (4) δεν θα συμφωνεί με αυτό της στήλης (5).
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο, προς αποφυγή λαθών στον υπολογισμό της προσαύξησης της στήλης (8), που πιθανόν να δημιουργήσει τριβές με τους φορολογούμενους με όλες τις γνωστές συνέπειες, να επαναλάβουμε αναλυτικά τον ορθό τρόπο υπολογισμού της οφειλόμενης διαφοράς και της προσαύξησης.
- Αν σε μια φορολογική περίοδο προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο στη στήλη (4) και καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε στη στήλη (5) ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο της περιόδου, μειωμένο με το ποσόν που είχε καταβληθεί αχρεώστητα στην προηγούμενη περίοδο, τότε στη στήλη (7) δεν γράφεται διαφορά που ήδη καταβλήθηκε σε προηγούμενη φορολογική περίοδο, ούτε υπολογίζεται προσαύξηση για το ποσόν αυτό.
Επίσης, αν σε μια φορολογική περίοδο, μολονότι προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, είχε καταβληθεί από λάθος αχρεώστητα φόρος και σε κάποια επόμενη που προκύπτει χρεωστικό δεν καταβλήθηκε ίσο ποσό, γιατί συμψηφίστηκε με το αχρεωστήτως καταβληθέν, δεν θα υπολογίζεται προσαύξηση.
- Αντίθετα, αν σε μια φορολογική περίοδο προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο στη στήλη (4) και το ποσό που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε στη στήλη (5) είναι μικρότερο από το οφειλόμενο, αλλά σε επόμενη φορολογική περίοδο μαζί με το χρεωστικό της περιόδου, τότε στη στήλη (7) δεν γράφεται η διαφορά, στη στήλη 98) πρέπει να υπολογιστεί προσαύξηση για τόσους μήνες όσοι οι μήνες καθυστέρησης - δηλαδή μέχρι της πληρωμής της διαφοράς. Αν η διαφορά έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα, χωρίς όμως και την καταβολή της προσαύξησης που αναλογεί, τότε η οφειλόμενη προσαύξηση υπολογίζεται στον πίνακα Ε΄. Επισημαίνεται ότι αν η οφειλόμενη διαφορά δεν καταβλήθηκε ολόκληρη μέσα στη διαχειριστική περίοδο, το τμήμα που δεν καταβλήθηκε πρέπει να εμφανίζεται και στη στήλη (7) του πίνακα αυτού, ώστε να πληρωθεί με την εκκαθαριστική δήλωση. Οι προσαυξήσεις θα υπολογιστούν, όπως προαναφέρθηκε και για το τμήμα της διαφοράς που δεν πληρώθηκε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης και πληρωμής του φόρου.
Ελέγξτε αν το ποσόν του κωδ. 239-7 έχει μεταφερθεί τόσο στον κωδ. 677 του πιν Θ΄ όσο και στον κωδ. 708 του πιν. Ι το δε ποσό του κωδ. 239-8 στον κωδ. 709 του πίν. Ι.
Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 331 παρ. 3 και 44 παρ. 1α του ν. 1642/86 αν η διαφορά του φόρου είναι θετική (χρεωστικό υπόλοιπο) καταβάλλεται στο Δημόσιο, εφάπαξ με την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων, αν είναι αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο) μεταφέρεται για έκπτωση (συμψηφισμό) στην επόμενη φορολογική περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται οφειλόμενος φόρος με πιστωτικό υπόλοιπο. Εφόσον, λοιπόν, προέκυψαν στη στήλη (7) ποσά που δεν καταβλήθηκαν και ανάλογες προσαυξήσεις στη στήλη (8), δεν συμψηφίζονται με τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας φορολογικής περιόδου. Τα ποσά που οφείλονται μεταφέρονται στον Ι΄ πίνακα, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω και καταβάλλονται στο Δημόσιο κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Ενδέχεται, λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της εκκαθαριστικής δήλωσης να είναι και πιστωτικό (κωδ. 703) και χρεωστικό για καταβολή (κωδ. 710).
Στη στήλη (6) πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία υποβολής όλων των αρχικών δηλώσεων, είτε αυτές ήταν χρεωστικές είτε πιστωτικές ή μηδενικές, ή των αντίστοιχων βεβαιώσεων φόρου. Π.χ. εάν κάποιος υποκείμενος υπέβαλε δήλωση του μηνός Ιουνίου εμπρόθεσμα, π.χ. 8 Ιουλίου 1991, θα συμπληρώσει τον κωδ. 218-6-08-791. Εάν την ίδια δήλωση την υπέβαλε εκπρόθεσμα π.χ. 25 Αυγούστου, θα συμπληρώσει πάλι τον κωδ. 218-6-250891.

Πίνακας Ε΄
Ελέγξτε αν το ποσό της στήλης (3) σε κάθε σειρά αποτελεί τη διαφορά των στηλών (1) - (2). Αν η διαφορά είναι αρνητική σημειώνεται το πρόσημο πλην (-).
Ελέγξτε ακόμα αν το ποσόν του κωδ. 252-2 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 909 του πίνακα ΙΑ΄ και αν το ποσόν του κωδ. 252-3 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 709 του πίνακα Ι΄, αν είναι θετικό ή στον κωδ. 706 του ίδιου πίνακα αν είναι αρνητικό.

Πίνακας ΣΤ΄
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν από το καθεστώς των απαλλασσομένων ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ του ΚΦΣ, εφόσον η μετάταξη αυτή έγινε α) υποχρεωτικά ή προαιρετικά από 1.1.92, β) υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης 1991.
Ειδικά οι επιχειρήσεις της β΄ περίπτωσης, που δεν τήρησαν βιβλία εσόδων - εξόδων από την 1.1.91, συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό μόνο για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλίο αγορών, αποδίδουν το φόρο με βάση τις αγορές τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές στη στήλη (7) πρέπει να γράφουν μόνο τη διαφορά των στηλών (1) - (4) και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνουν τις στήλες (5) και (6).
Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φορολογηθούν με τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα.
Ελέγξτε αν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του φυλλαδίου Νο 14.
Το ποσόν του κωδ. 316 εάν είναι θετικό πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 675 του πίν. Θ', ενώ αν είναι αρνητικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 682 του ίδιου πίνακα.
Τέλος, διευκρινίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό, στον πίνακα Θ' αναγράφουν τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα και τον ΦΠΑ, όπως προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Η τυχόν διόρθωση του προς απόδοση φόρου κατ' εφαρμογή της παραγρ. 10 αα), του άρθρου 32 του ν. 1642/86 γίνεται με τη μεταφορά των ποσών στους κωδ. 675 ή 682 του πίνακα Θ'.

Πίνακας Ζ'
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του ΦΠΑ πράξεις. Π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, έτοιμων πετρελαιοειδών, εφημερίδων, περιοδικών, καθώς και δραστηριότητες του άρθρου 18.
Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις πωλήσεις της επιχείρησης και όχι με βάση τις αγορές της.
Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν συμπληρώνει τον πίνακα Ζ''.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β' ενότητας του πίνακα (κωδ. 42 έως και 46) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Το σύνολο του αφαιρούμενου φόρου του κωδ. 470, εφόσον υπερβαίνει τις 10.000 δρχ., πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 681 του πίνακα Θ'. Τονίζεται ότι το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην β' ενότητα (Εισροές) του πίνακα Θ' και όχι μειωμένο, γιατί αν είναι μειωμένο στο Θ' πίνακα θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου. Η οριστική αναλογία (Pro-Rata) του έτους 1990, που προέκυψε στην εκκαθαριστική του 1990, πρέπει να έχει γραφεί στον κωδ. 410.
Τονίζεται ότι το ποσοστό μείωσης του κωδ. 409-2, που προκύπτει στον πίνακα Ζ', η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της για όλο το έτος 1992.

Πίνακας Η'
Στον πίνακα Η' απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 και 3 του Ν. 1642/86, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 14.
Επισημαίνουμε κατωτέρω ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την παραλαβή των δηλώσεων.
Ελέγξτε αν: α) ο φόρος που επιβάρυνε την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά τα έτη 1987, 1988, 1989 και 1990 (και εφόσον στο μεταξύ δεν πουλήθηκαν), έχει γραφεί αντίστοιχα στην πέμπτη γραμμή (κωδ. 505), στην τέταρτη γραμμή (κωδ. 504), στην τρίτη γραμμή (κωδ. 505), στην τέταρτη γραμμή (κωδ. 502) της πρώτης ενότητας του πίνακα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ποσοστό έκπτωσης ακέραιο (100%) το φόρο θα τον εμφανίσουν στη στήλη (5) των κωδ. 505, 504, 503 και 502.
Ο φόρος για τα αγαθά που αγοράσθηκαν το έτος 1991 πρέπει να γράφεται στην πρώτη γραμμή (κωδ. 501) στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το δικαίωμα έκπτωσης της επιχείρησης.
β) Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού του φόρου (Pro-Rata), το δε ποσοστό του έτους 1991 διαφοροποιήθηκε έναντι του οριστικού και προηγούμενου έτους, πρέπει εκτός της πρώτης ενότητας να συμπληρωθεί και η δεύτερη ενότητα (κωδ. 507 - κωδ. 511) του πίνακα Η'. Επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή να γίνει διακανονισμός του φόρου που συμψηφίστηκε κατά την αγορά των παγίων. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση αυξομείωσης του ποσού αυτού γίνεται στον πίνακα Ζ', συγκρίνοντας τα ποσοστά του κωδ. 409 και του κωδ. 410.
γ) Το ποσό που προέκυψε στον κωδ. 514 ή κωδ. 515 μεταφέρθηκε στη σωστή ένδειξη του επόμενου πίνακα Θ' (κωδ. 676 ή κωδ. 683, αντίστοιχα).
Τονίζεται επ' ευκαιρία ότι η πρώτη ενότητα του πίνακα Η' συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση αγοράς παγίων, είτε καταβλήθηκε φόρος και συμψηφίστηκε, είτε δεν καταβλήθηκε βάσει της Π. 2869/87 απόφασης, είτε τέλος ο φόρος που πληρώθηκε κατά την αγορά επιστράφηκε από το Δημόσιο. Η δεύτερη ενότητα συμπληρώνεται μόνο όταν η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε διακανονισμό του φόρου.

Πίνακας Θ'
Ο πίνακας Θ' είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Ελέγξτε το φόρο εκροών (κωδ. 622-636), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.
Το σύνολο πρέπει να είναι γραμμένο στον κωδ. 637 και να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 701 του πίνακα Ι'. Η αξία των φορολογητέων εκροών του κωδ. 616 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 144 του πίνακα Γ' και κωδ. 237-1 του πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Επισημαίνουμε ότι τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου, όπως είναι στο έντυπο και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε το λάθος αυτό συμβαίνει στην αποφορολόγηση των πετρελαιοειδών, ειδικά όταν αυτά αποτελούν καύσιμη ύλη (και όχι γενικά έξοδα) για την επιχείρηση. Για την περίπτωση αυτή υπενθυμίζεται ότι, στα πετρελαιοειδή η αξία διαχωρίζεται σε υπαγόμενη στο ΦΠΑ επί της οποίας υπολογίζεται ο αναλογών συντελεστής ΦΠΑ και σε απαλλασσόμενη, η οποία αναγράφεται στον κωδ. 655 του πίνακα αυτού (βλέπε αναλυτικές οδηγίες στο φυλλάδιο 8). Για την εξεύρεση του ποσού ΦΠΑ που εμπεριέχεται σε κάθε λίτρο ή χιλιόγραμμο πετρελαιοειδούς, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την περιοχή βλέπετε το Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 42-45 του φυλλαδίου Νο 14).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με την επισήμανση στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρό χρωματισμένες θέσεις-και όχι στις λευκές- του πίνακα αυτού.
Ελέγξτε επίσης εάν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι κωδικοί 617 έως 621.
Το ποσό του κωδ. 621 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του ΦΠΑ που σημαίνει ότι μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αρνητικών ποσών στον πίνακα αυτό, καθώς και η αναγραφή αξιών στους κωδ. 601-637 και 657-673 αντίστοιχα.
Ο φόρος του κωδ. 673 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο του κωδ. 237-2 του Πίνακα Δ'. Αν το ποσό του κωδ. 2378-2 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 637, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα - οπότε αυτός πρέπει να αποδοθεί - η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 685.
Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και το φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ, καθώς αν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 653 πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο κωδ. 672 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα στους κωδικούς 654 και 673. Ο φόρος του κωδ. 673 πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (τιμολόγια αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.). Από το ποσό του κωδ. 238-2 είναι μικρότερο από το ποσό του κωδ. 673, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 685 για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείων εισροών π.χ. στο τιμολόγιο αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή).
Αν οι πιο πάνω διαφορές είναι μικροποσά, μη τα λαμβάνεται υπόψη σας.
Η αξία των φορολογητέων εισροών του κωδ. 654 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 174 του πιν. Γ' και 238-1 του πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Ελέγξτε αν τα ποσά του κωδ. 674 έως 678 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώνονται στα πλαίσια.
Ο κωδ. 678 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση.
Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει.
Σαν τέτοια ποσά ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
α) ο φόρος που πληρώθηκε δύο φορές και κατά την εκχώρηση και στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών,
β) η διαφορά του φόρου εισροών, όταν το ποσό που πληρώθηκε στους προμηθευτές και προκύπτει στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, είναι συνολικά μεγαλύτερος από αυτόν που προκύπτει στον κωδ. 673,
γ) τυχόν ποσά ΦΠΑ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με προσωρινές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής), τότε πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τη σχετική αιτιολογία,
δ) τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης.
ε) ο φόρος αρνητικής διαφοράς όταν οι επιστροφές εκροών είναι περισσότερες των εκροών σε κάποιο συντελεστή ΦΠΑ.
Οι προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (αρνητικός κωδ. 252-3 Πίν. Ε'). δεν περιλαμβάνονται εδώ αλλά μόνο στον κωδ. 706 του Πίν. Ι'.
Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 679 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών του κωδ. 674 έως 678. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 685 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των κωδ. 681 έως 685.
Ελέγξτε επίσης την άθροιση των ποσών των κωδικών 673 + 679 = 680, καθώς και την αφαίρεση του ποσού του κωδ. 686 από τον κωδ. 680 = 687. Αν προκύπτει αρνητική διαφορά, δηλαδή αν το ποσό του κωδ. 686 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 680, η διαφορά πρέπει να μεταφέρεται στον κωδ. 702 του ίδιου πίνακα.
Πίνακας Γ'
Το πιστωτικό υπόλοιπο του κωδ. 703 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον κωδ. 704 ή εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής ολόκληρου του ποσού ή μέρους του, συμπληρώνει και τον κωδ. 705 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1031790/ΠΟΛ. 1078/19 ή Π. 1185/88. Στις περιπτώσεις αυτές ξεχωρίστε τα' αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε ιδιαίτερο φάκελο.
Αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή του προκύπτει από τον κωδ. 801 την ημερομηνία και την υπογραφή του ταμία. Εφιστάται η προσοχή στο ότι ο κωδ. 801 πρέπει να είναι συμπληρωμένος, εφόσον προκύπτει ποσό για καταβολή στους κωδ. 710 ή 712.
Προσοχή: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.

Πίνακας ΙΑ'
Ο πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δεν συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τέθηκε δε για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της ΕΟΚ. Ελέγξτε αν τα ποσά που έχουν γραφεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιμείνετε ώστε οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώνουν σωστά.
Οι φορολογούμενοι που είχα εισαγωγές από κράτη - μέλη της ΕΟΚ ή εξαγωγές προς κράτη - μέλη της ΕΟΚ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τους κωδ. 905 και 910 του πίν. ΙΑ' και παράλληλα να συνυποβάλλουν με την εκκαθαριστική δήλωση, σε ένα αντίγραφο, την κατάσταση ενδοκοινοτικών συναλλαγών έτους 1991, όπως σχεδιασθεί στη σελίδα 47 του φυλλαδίου Νο 14. Επίσης, έχει γίνει έλεγχος αν στην κατάσταση αυτή έχει αναγραφεί σωστά ο ΑΦΜ και αν έχουν μεταφερθεί σωστά τα σύνολα εισαγωγών εξαγωγών από τους κωδικούς 905 και 910, αντίστοιχα.
Προσοχή: Κατά την παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων θα πρέπει να κάνετε του ακόλουθους ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα ΙΑ'.
1. Το ποσό του κωδ. 901 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 655 του πίνακα Θ'.
2. Το ποσό του κωδ. 902 θα πρέπει επίσης να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 655 του πίνακα Θ'.
3. Το ποσό του κωδ. 903 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 620 του πίνακα Θ'.
4. Το ποσό το κωδ. 904 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 655 του πίνακα Θ'.
5. Το ποσό του κωδ. 905 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 656 του πίνακα Θ'.
6. Το ποσό του κωδ. 906 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 619 του πίνακα Θ', εκτός από την περίπτωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς.
7. Το ποσό του κωδ. 907 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 619 του πίνακα Θ'.
8. Το ποσό του κωδ. 9078 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 637 του πίνακα Θ', με την προϋπόθεση ότι το ποσό του κωδ. 621 του πίνακα Θ' είναι μέχρι 2.200.000 δρχ. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν εντός του 1992 με λήξη διαχειριστικής περιόδου μετά την 31.12.91, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο, το ποσό του κωδ. 908, εφόσον το ποσό του κωδ. 621 είναι μέχρι 2.300.000, γιατί θα αφορούν δηλώσεις του έτους 1992.
9. Το ποσό του κωδ. 909 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 674 του πίνακα Θ'.
10. Το ποσό του κωδ. 910 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του ποσού του κωδ. 617 του πίνακα Θ'.
11. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 91 + 902 = 904 θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 655 του πίνακα Θ'.
Τ' αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων, που προορίζονται για το αρχείο της ΔΟΥ, με συνημμένες τις περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σ' αυτά που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και σ' αυτά που έχουν υποβληθεί από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ' αλφαβητική (λεξικογραφική σειρά). Με αυτή τη σειρά - κατά περίπτωση - θα ταξινομηθούν στο αρχείο της υπηρεσίας.
Οι καταστάσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών έτους 1991 θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ χωρίς να κρατηθεί αντίγραφο στη ΔΟΥ, μέχρι 15 Μαϊου 1992.
Όσες εκκαθαριστικές δηλώσεις παρουσιάζουν σοβαρές συμφωνίες να τις κρατήσετε χωριστά για έλεγχο, μαζί με τ' αντίγραφα των δηλώσεων με επιφύλαξη ή των ανακλητικών και των τροποποιητικών - συμπληρωματικών, καθώς και εκείνων που έχουν αίτημα επιστροφής του φόρου, για να προβείτε στις νομικές ενέργειες.
Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω διακοπής εργασίας ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 1992, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ, αλλά θα παραμείνουν στην υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 1992 το επόμενο έτος.

ΙΙΙ Προετοιμασία των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.
Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτοτύπων των δηλώσεων και συσκευασία τούτων για αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ (Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα) τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας. Η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ πρέπει ν' αρχίσει αμέσως και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Μαϊου 1992".


Taxheaven.gr