Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/21.1.1992 Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1019/21.1.1992
Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο


ΠΟΛ.1019/21.1.1992 Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1019/21.1.92 Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

Σας κοινοποιούμε την 15 ΑΤΟΜΙΚΗ/1991 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών, για ενημέρωσή σας.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι τα δικαιώματα από τη σύνταξη συμβολαίων που διανέμονται στους συνταξιούχους συμβολαιογράφους από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από το Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών.
Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 15/91
Επί του διά του υπ' αριθ. 1044637/801/Α0012/1991 εγγράφου σας τιθεμένου ερωτήματος, ήτοι αν το, δυνάμει των άρθρων 101 και 102 του ν. 670/1977, καταβαλλόμενον επί μίαν 10ετίαν εις τον καθισταμένον συνταξιούχων συμβ/φον ή την οικογένειαν αποθνήσκοντος συμβ/φου μέρισμα (χρηματικόν ποσόν) εκ του κοινού ταμείου εκ των δικαιωμάτων επί συμβολαίων καταρτιζομένων υπό των εν τω νόμω τούτω ειδικώς αναφερομένων προσώπων (άρθρα 99 και 102), είναι εισόδημα εκ συντάξεως ή εξ ελευθερίου επαγγέλματος, η γνώμη μου είναι ότι:

Ι. Κατ' άρθρον 37 παρ. 1 του Π.Δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α 62) "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος":
"1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει καθένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους".
Περί του εισοδήματος εξ ελευθερίων επαγγελμάτων ομιλεί το άρθρον 40 του αυτού ως άνω Π.Δ. "Βασικόν χαρακτηριστικόν της πηγής ταύτης εισοδήματος είναι το κτώμενον του εισοδήματος πρόσωπον να φέρη την εν τη διατάξει ταύτη αναφερομένην ιδιότητα, είτε αληθώς, είτε κατά πλάσμα του νόμου ελευθέρου επαγγελματίου.

ΙΙ. Η περίπτωσις του ερωτήματός σας δεν είναι διερευνητέα εν τω πλαισίω του άρθρου 40 του ως άνω Π.Δ., αλλ' αποκλειστικώς εν των πλαισίω του άρθρου 37 του αυτού Π.Δ.. Τούτο δε τόσον διότι το λαμβάνον το μέρισμα πρόσωπον φέρει την ιδιότητα του συνταξιούχου συμβολαιογράφου ή μέλους της οικογενείας αποβιώσαντος συμβ/φου, όσον και διότι, αντιστρόφως, ελλείπει παρ' αυτώ η κατά την έννοιαν του άρθρου 40 ιδιώτης του ελευθέρου επαγγελματίου (αληθούς ή πλάσματι του νόμου) και δη η συνδέουσα τούτον ως τοιούτων και το ως άνω μέρισμα συναφής σχέσις, ως αιτία κτήσεως του ισοπόσου εισοδήματος.
Η περίπτωσις του ερωτήματος αληθώς συγκεντρώνει όλας γενικώς τας υπό του άρθρου 37 παρ. 1 του ως άνω Π.Δ. τιθεμένας προϋποθέσεις, ίνα το εισόδημα καταταγή ως εκ της πηγής των μισθωτών υπηρεσιών απορρέον. Κτάται περιοδικώς το μέρισμα τούτο (δεκαετία), υπό συνταξιούχου συμβ/ φου ή υπό της οικογενείας αυτού και απορρέει εξ αιτίας, ως προς την οποίαν η διάταξις του άρθρου 37 δεν τάσει, ουδένα απολύτως περιορισμόν αρκουμένη εις "οιανδήποτε αιτίαν".

ΙΙΙ. Και ως προς τον συνταξιούχον συμβ.φον αυτόδηλον είναι ότι καλύπτεται ευθέως ούτος υπό αυτού του γράμματος της διατάξεως αυτής.
Ως προς τα μέλη της οικογενείας του πρέπει να παρατηρήσω ότι, τοιαύτα νοούνται τα αναφερόμενα εις το άρθρον 101 ωπαρ. 2 στοιχ. γγ', δηλαδή η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα, τα ενήλικα άρρενα τέκνα, ότνα ανίκανα προς εργασίαν λόγω νόσου, τα ανήλικα ή άπορα, εν χηρεία ή διαζεύξει τέκνα του αποβιώσαντος συμβ/φου.
Ανεξαρτήτως της ιδιότητος ή μη αυτών των συγγενικών προσώπων ως συνταξιούχων βάσει των ειδικών διά τον συμβ/φον συνταξιοδοτικών διατάξεων ν.δ. 4114/60, ν. 730/1977), πάντως η πρόνοια του νόμου να λαμβάνουν και τα πρόσωπα ταύτα το μέρισμα, μετά την έκλειψιν του δικαιούχου συμβ/φου, οφείλεται εις την σκέψιν ότι τα συγγενικά αυτά πρόσωπα λαμβάνουν ή συνεχίζουν την λήψιν του μερίσματος υπό μορφήν ενισχύσεως συνταξιοδοτικού χαρακτήρος και επομένως οπωσδήποτε καλύπτονται υπό της διατάξεως του άρθρου 37 παρ. 1 του Π.Δ. 129/1989.

IV. Όθεν, η απάντησις εις το ερώτημά σας είναι ότι, το εν αυτώ μέρισμα πάντοτε χαρακτηρίζεται υπό του φορολογικού νομοθέτου ως εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών (και όχι εξ ελευθερίων επαγγελμάτων).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης