Αποτελέσματα live αναζήτησης

1583/335048/30.11.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’/267, Β’/590) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Η υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 που τροποποιήθηκε με την παρούσα, τροποποιήθηκε με την 146/38460/08.02.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

1583/335048/30.11.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’/267, Β’/590)


Αριθμ. 1583/335048/2020
 
(ΦΕΚ Β' 5538/17-12-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
ε) Της υπ’ αρ. 188763/2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’/2284).
στ) Της υπ’ αρ. 5358/10-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 3374).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και τις διατάξεις του ν. 3913/2011 (Α’ 32).

4. Την υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β’ 267, Β’ 590).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 163/13692/2018 απόφασης (Β’ 267, Β’ 590) ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και ο καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για την εφαρμογή του, σε εκτέλεση των άρθρων 12, 13 και 14 του τίτλου III του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
α. «Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)»: το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
β. «Γεωργική συμβουλή»: η παροχή τεχνικά εμπεριστατωμένης οδηγίας από πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο ή Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, που εμπίπτει στα θεματικά πεδία της εξειδίκευσης τους, σύμφωνα με την παρ. στ. του παρόντος άρθρου για τη διαχείριση της γεωργικής του εκμετάλλευσης.
γ. «Αποδέκτης συμβουλής»: ο γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 4 του Καν. (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
δ. «Γεωργικοί Σύμβουλοι» (Γ.Σ.): τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιούνται βάσει των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των κριτηρίων των άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.
ε. Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις που πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 και της διαδικασίας του άρθρου 8 και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.
στ. «Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.»: οι επίσημοι κατάλογοι των εγγεγραμμένων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν πιστοποιηθεί και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9.
ζ. «Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών»: τα θεματικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. και αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. Νέα θεματικά πεδία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων.

Άρθρο 3
Βασικές αρχές Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.
2. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι ομάδα, οι συμβουλές μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχονται, εάν έχει αιτιολογηθεί δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και των αναγκών των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
3. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. παρακολουθείται, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος. Οι λεπτομέρειες για την παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση του Συστήματος θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση των Περιφερειών (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation RIS3).
5. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά περισσότερο μηχανισμό ευαισθητοποίησης των γεωργών, αφενός για τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφετέρου για τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.
6. Συγκροτείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελούμενη τουλάχιστον από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, επιμελητηρίων ή/και σχετικών επιστημονικών φορέων. Έργο της είναι η υποστήριξη των αρμοδίων αρχών δια της επιστημονικής παρακολούθησης του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης και αξιολόγησης αυτού.

Άρθρο 4
Περιγραφή του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. περιλαμβάνει:
i) τους Γ.Σ. και τους Φ.Π.Γ.Σ,
ii) τους αποδέκτες των γεωργικών συμβουλών,
iii) τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό, την επιμόρφωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο,
iv) τις αρχές λειτουργίας αυτού (προϋποθέσεις ένταξης, διαδικασίες πιστοποίησης, σύστημα ελέγχου, αξιολόγηση).

2. Οι αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του συστήματος του άρθρου 5, μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να επιμορφώνονται τακτικά και να εξειδικεύονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία, μέσω των κατάλληλων συνεργασιών με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς.

3. Οι Γ.Σ. μπορούν να παρέχουν γεωργικές συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω των Φ.Π.Γ.Σ. Οι Γ.Σ. μπορούν να συστήνουν Φ.Π.Γ.Σ., να εργάζονται ή να συνεργάζονται με αυτούς. Γεωργικές συμβουλές μπορούν να παρέχονται και από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6.

4. Η τακτική επιμόρφωση (εισαγωγική και επανακατάρτιση) των Γ.Σ. είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Αρχές

1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται αρμόδια αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. Έργο της αρχής είναι:
i. Η εκπόνηση και η εισήγηση του αναγκαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη θέσπιση και λειτουργία του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.
ii. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΠΣΓΕ στη χώρα και η αξιολόγησή του, μέσω του ενιαίου δημόσιου Πληροφοριακού Συστήματος ΣΠΣΓΕ του άρθρου 9 αυτής της απόφασης.
iii. Η εποπτεία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ως φορέα επιμόρφωσης των Γ.Σ., πιστοποίησης και ελέγχου των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.
iv. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.
v. Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για θέματα σχετικά με το Σ.Π.Σ.Γ.Ε.
vi. Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των λειτουργιών του. Η κατάρτιση ενημερωτικών εντύπων, οδηγιών και άλλου πληροφοριακού υλικού σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται φορέας επιμόρφωσης των Γ.Σ., πιστοποίησης και ελέγχου των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.
Αρμοδιότητες του φορέα αποτελούν:
α) Η σύνταξη και υποβολή για έγκριση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ:
αα) Των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 8.
αβ) Των υποδειγμάτων των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται στο σημείο παρ 3α του άρθρου 8, οι οποίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.
αγ) Του σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης) που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7.
β) Η πιστοποίηση των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8.
γ) Η διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και των ηλεκτρονικών Μητρώων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. του άρθρου 9 αυτής της απόφασης.
δ) Η τακτική επιμόρφωση των Γ.Σ.
ε) Η διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.
στ) Η ταξινόμηση των πορισμάτων των ελέγχων και η κοινοποίηση τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και επιπλέον στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ), αν ο έλεγχος αφορά Φ.Π.Γ.Σ. που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 2020.
ζ) Η τήρηση ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση, εφαρμογή, παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.
η) Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων για τη βελτίωση του Σ.Π.Σ.Γ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης διαδικασιών παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης του συστήματος με στόχο το Σύστημα να υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
θ) Η παροχή συνδρομής και κάθε απαραίτητης πληροφορίας από τα αρχεία που τηρεί, στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και στην ΕΥΕ ΠΑΑ.
ι) Η ενημέρωση των εγγεγραμμένων στα Μητρώα για οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

1. Για την ένταξη στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε., δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., (του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

2. Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων θεματικών πεδίων δύνανται να επεκταθούν οι παραπάνω ειδικότητες.
β) Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί.
γ) Να κατέχει «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 7.
δ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
ε) Να μην σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.
στ) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες.

3. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται, και σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.

4. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα νομικά πρόσωπα να έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.
β) Να συμμετέχουν ή να απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο και στην ατομική επιχείρηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.
γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.
δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας δεν επιτρέπεται:
δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.


5. Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ. με πλήρη απασχόληση δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ.

6. Η πιστοποίηση είναι αορίστου χρόνου τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 7
Επιμόρφωση Γεωργικών Συμβούλων

1. Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο του άρθρου 9 είναι αναγκαία η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού επιμορφωτικού προγράμματος που διοργανώνεται από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν σχετικής εισήγησης του στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, μεριμνά για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων επανακατάρτισης, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γ.Σ. που θα κληθούν γι’ αυτό το σκοπό. Επίσης υποχρεούται να διοργανώνει νέα εισαγωγικά επιμορφωτικά προγράμματα όταν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εισάγονται νέα θεματικά πεδία, όπως προβλέπεται στην παρ. ζ του άρθρου 2.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικού ή/και επανακατάρτισης), οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση παρακολούθησης» στην οποία αναγράφονται και τα θεματικά πεδία που παρακολούθησαν με επιτυχία.

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης διενεργείται από τους συμμετέχοντες, με απάντηση σε ερωτηματολόγια που υποβάλλονται από το φορέα επιμόρφωσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

1. Ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ., καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των νομικών προσώπων.

2. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΥΠΑΑΤ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Οι προσκλήσεις δημοσιοποιούνται ευρέως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Επιπλέον κοινοποιούνται σε συλλογικά όργανα (επιμελητήρια, ενώσεις κ.α.) με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:
α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θεματικά πεδία του Παραρτήματος που είναι σχετικά με το βασικό τίτλο σπουδών τους για τα οποία επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται τα θεματικά πεδία πιστοποίησης σε σχέση με τους τίτλους σπουδών. Σε όσα θεματικά πεδία αναφέρονται οι Οικονομολόγοι, θα πρέπει να έχουν γνώση του αγροτικού χώρου, η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), είτε με εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών.
β) Τα δικαιολογητικά (αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών) με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1, 2α και 2β του άρθρου 6.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2δ, 2ε, 2στ και, κατά περίπτωση, της παρ. 3 του άρθρου 6.
δ) Αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους 20 €. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6.
Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Μετά την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, εκδίδεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τους ενδιαφερόμενους που έλαβαν τη «Βεβαίωση παρακολούθησης» για την πιστοποίηση και την εγγραφή τους στα Μητρώα του άρθρου 9.

4. Τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4α, 4β και 4γ του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6, καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους 20 ευρώ.
Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα ανωτέρα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή τους, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο και την ατομική επιχείρηση (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου εκπροσώπου.
ii. Για την παρ. 4β, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Θεματικά Πεδία, Αριθμός Μητρώου ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).
Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και την εγγραφή τους ή μη στο μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. του άρθρου 9. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.


Άρθρο 9
Πληροφοριακή Υποστήριξη του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

1. Για την πληροφοριακή υποστήριξη του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. αναπτύσσονται και λειτουργούν στο ΥΠΑΑΤ: α) ενιαίο δημόσιο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και β) ηλεκτρονικά Μητρώα Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και τα ηλεκτρονικά Μητρώα σχεδιάζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Σ.Π.Σ.Γ.Ε. και των Μητρώων με άλλα συστήματα, εντός και εκτός ΥΠΑΑΤ.

3. Στο ηλεκτρονικό μητρώο Γ.Σ. καταχωρίζονται, για κάθε πιστοποιημένο  Γ.Σ., τα εξής  στοιχεία:  ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, ειδικότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο φαξ επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, θεματικά πεδία, αριθμός πιστοποίησης.

4. Στο ηλεκτρονικό μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. καταχωρίζονται, για κάθε πιστοποιημένο Φ.Π.Γ.Σ., τα εξής στοιχεία: επωνυμία, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εγγραφής, νόμιμος εκπρόσωπος, ταχυδρομική διεύθυνση, περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, κύρια και δευτερεύουσα εγκατάσταση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο φαξ επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο Γ.Σ., ειδικότητες Γ.Σ., αριθμός μητρώου Γ.Σ., θεματικά πεδία Γ.Σ., αριθμός πιστοποίησης.

5. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερωμένους πίνακες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα. Στοιχεία των Μητρώων Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
 
6. Πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το μητρώο στο οποίο έχουν εγγραφεί, υποβάλλουν ηλεκτρονικό ή γραπτό αίτημα ανάκλησης της πιστοποίησης και διαγραφής από το μητρώο στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος ανακαλεί την πιστοποίησής τους και τους διαγράφει από το μητρώο.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

Οι πιστοποιημένοι Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. υποχρεούνται:
1. Να παρέχουν συμβουλές μόνο για τα θεματικά πεδία για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.
2. Να επιδεικνύουν αξιοπιστία και ανεξαρτησία, όσον αφορά στα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές.
3. Να ενημερώνουν τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για οποιαδήποτε  αλλαγή  των  στοιχείων  τους,  εντός  τριάντα
(30) ημερών από την έναρξη της μεταβολής. Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων πιστοποίησης του Φ.Π.Γ.Σ. λόγω αποχώρησης πιστοποιημένου Γ.Σ., ο Φ.Π.Γ.Σ. οφείλει να ενημερώσει για τη μεταβολή και να προβεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος σε αντικατάσταση του με άλλο πιστοποιημένο Γ.Σ., από το Μητρώο, έτσι ώστε να διατηρήσει τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του.
4. Να μην κοινοποιούν σε πρόσωπα πέραν του γεωργού του οποίου διαχειρίζονται τη σχετική εκμετάλλευση, προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που αποκτούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, εκτός εάν διαπιστώνουν παρατυπία ή παράβαση η οποία καλύπτεται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, από υποχρέωση πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων (παρ. 2. άρθρο 13, Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013).
5. Να τηρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
6. Να εξασφαλίζουν στους εντεταλμένους από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό φορέα ελεγκτές, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους καθώς και να παρέχουν κάθε πληροφορία και βοήθεια που ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
7. Να παρακολουθούν τα προγράμματα επανακατάρτισης που διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον κληθούν για το σκοπό αυτό.
8. Να είναι ενήμεροι για το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα θεματικά πεδία για τα οποία είναι πιστοποιημένοι και να τηρούν σχετικό αρχείο.
9. Να καταβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ετήσια συνδρομή για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στα σχετικά Μητρώα, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για το κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του μητρώου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6.
10. Να τηρούν αρχεία, για πέντε (5) έτη, ταξινομημένα ανά γεωργό, με τις παρεχόμενες συμβουλές και την αξιολόγηση αυτών σύμφωνα με οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 11
Έλεγχοι

1. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ. με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις αυτών προς τους γεωργούς και τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργούνται κατ’έτος τακτικοί διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι, σε δείγμα τουλάχιστον 5% των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Γ.Σ και Γ.Σ. που έχουν δραστηριοποιηθεί στην παροχή συμβουλών.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τους ελέγχους των Γ.Σ. και των Φ.Π.Γ.Σ.

3. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.

4. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων συγκροτείται ομάδα ελέγχου με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οποία δύναται να μετέχουν και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠΑΑΤ.

5. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις υπόνοιας καταγγελιών ή μετά από ενημέρωση από άλλες αρχές ελέγχου κατά τη διενέργεια ελέγχων της αρμοδιότητάς τους ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση γνωστοποίησης περί μη τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν και από εντεταλμένους ελεγκτές της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Σ.Π.Σ.Γ.Ε.

6. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου μπορεί να γνωστοποιηθεί στους υπό έλεγχο Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ., με την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός ή η αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

7. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διεξάγεται συντάσσεται έκθεση ελέγχου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις των Γ.Σ και των Φ.Π.Γ.Σ.

8. Τα πορίσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων και επιπλέον στην ΕΥΕ ΠΑΑ αν ο έλεγχος αφορά Φ.Π.Γ.Σ που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 2020.

Άρθρο 12
Κυρώσεις

Στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους του άρθρου 11 διαπιστωθεί:
1. ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των Γ.Σ. ή των Φ.Π.Γ.Σ.
2. η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Γ.Σ. ή του Φ.Π.Γ.Σ. που απορρέουν από την παρούσα απόφαση ή στο πλαίσιο σύμβασης με γεωργό,
3. άρνηση, παρεμπόδιση ή/και εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
4. μη παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων για μη αιτιολογημένους σοβαρούς λόγους,
5. κοινοποίηση σε πρόσωπα πέραν του γεωργού του οποίου διαχειρίζεται ο Γ.Σ. ή Φ.Π.Γ.Σ. τη σχετική εκμετάλλευση, προσωπικών ή ατομικών πληροφοριών και στοιχείων που αποκτά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, εκτός των εξαιρέσεων της παρ. 4 του άρθρου 10.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγείται στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ την επιβολή, κατά περίπτωση, των κάτωθι κυρώσεων:
i. Έγγραφη σύσταση για συμμόρφωση, εντός καθοριζόμενου, από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, χρονικού διαστήματος.
ii. Αναστολή της παροχής των υπηρεσιών ως πιστοποιημένου Γ.Σ. ή Φ.Π.Γ.Σ. μέχρι την υλοποίηση της διορθωτικής ενέργειας ή για ένα (1) έτος.
iii. Ανάκληση πιστοποίησης και διαγραφή από το αντίστοιχο μητρώο.
Στις περιπτώσεις αναστολής της πιστοποίησης Γ.Σ. ή Φ.Π.Γ.Σ. ή διαγραφής από το Μητρώο, ο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ και την ΕΥΕ ΠΑΑ.

Άρθρο 13
Ενστάσεις

Κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορούν:
α) αξιολόγηση αίτησης ενδιαφερομένου Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ
β) πιστοποίηση ενδιαφερομένου Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ
γ) επιβολή κυρώσεων σε πιστοποιημένο Γ.Σ ή Φ.Π.Γ.Σ μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της σχετικής
απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση των ενστάσεων και αποφασίζει αιτιολογημένα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Κεφ. 1, Τίτλος VI, Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 Πολλαπλή Συμμόρφωση) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Κεφ. 3, Τίτλος III, Καν. (ΕΕ) 1307/2013 «Πρασίνισμα») καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και
β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές πρασίνισμα.

II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά).
Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,
β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων,
γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (ν. 4036/2012 A΄ 8).
Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν:
α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:
α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,
β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,
γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.
 
V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 2020
«Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων:
α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 834/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

IX. Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.

Χ. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης