Αποτελέσματα live αναζήτησης

59388/940/2020 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 213503/4-8-2021. Βλέπε την ίδια απόφαση για την τροποποίηση του Παραρτήματος της παρούσας.
Καταργήθηκε με την 329369/2-11-2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων - Όροι και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρησή του

59388/940/2020
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας


Αριθμ. οικ.: 59388/940/2020

(ΦΕΚ Β' 5407/09-12-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» για την ανάπτυξη μητρώων συνεργειών, λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (Α’ 59), όπως ισχύει.
β) Του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α’ 207), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α’ 62), όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
η) Της υπ’ αρ. 2585/2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ’’Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)’’ (Β’ 3089).
θ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
θα) Του ν. 3861/2010 ’’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 112) και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής του, όπως ισχύει.
θβ) Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 114).
θγ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
θδ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως ισχύει.
θε) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
θστ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», όπως ισχύει.
θζ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
θη) Την υπ’ αριθμό 52/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ισχύει.
θθ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως ισχύει.
Και αφού λάβαμε υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. 618/24-07-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
β) Το υπό στοιχεία Φ.Β1/46964/315/06-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναφέρεται στην τήρηση των αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής-Σκοπός


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες των λειτουργούντων:
α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών
β. σταθμών οχημάτων
γ. πλυντηρίων οχημάτων
δ. λιπαντηρίων οχημάτων
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά στοιχεία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

3. α. Οι εκμεταλλευτές των συνεργείων υποχρεούνται:
αα. Να αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.
αβ. Να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
β. Οι εκμεταλλευτές των σταθμών οχημάτων υποχρεούνται:
βα. Να αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.
ββ. Να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας.
γ. Οι εκμεταλλευτές των πλυντηρίων υποχρεούνται: γα. Να αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.
γβ. Να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας.
δ. Οι εκμεταλλευτές των λιπαντηρίων υποχρεούνται:
δα. Να αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.
δβ. Να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας.
ε. Οι εκμεταλλευτές των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμών υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων) υποχρεούνται:
εα. Να αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.
εβ. Να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2
Δομή Ψηφιακού Μητρώου


Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η διαδικτυακή πύλη είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)].

Άρθρο 3
Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου


Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. «Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου», η οποία περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:
α. «Έγκριση χρήστη»
β. «Απόρριψη χρήστη»
γ. «Απενεργοποίηση χρήστη»
δ. «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. 1.β, 1.γ και 1.δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο, και περιλαμβάνει χρονικά τα παρακάτω βήματα:
α. Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνονται από τον χρήστη τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
β. Η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
γ. Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
δ. Στη συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των οριζόμενων χρηστών.
Σε περίπτωση διαβαθμισμένου υπάλληλου, επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η δυνατότητα πρόσβασής του σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.
ε. Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
στ. Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού  Μητρώου»:
α. Ο κάθε χρήστης του Ψηφιακού Μητρώου δύναται να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του, πλην των διαπιστευτηρίων του [αναγνωριστικό χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password)].
β. Σε περίπτωση που οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήρια τους, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. «Καταχώριση στοιχείων»: Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταχωρίζονται στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων δημιουργείται η αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση καταχώρησης, πιο συγκεκριμένα δημιουργούνται οι ακόλουθες βεβαιώσεις:
α. «Βεβαίωση Καταχώρισης συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας.
β. «Βεβαίωση Καταχώρισης σταθμού οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας.
γ. «Βεβαίωση Καταχώρισης πλυντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας.
δ. «Βεβαίωση Καταχώρισης λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας.
ε. «Βεβαίωση Καταχώρισης των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας.
Η αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση καταχώρησης αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της κάθε εγκατάστασης που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο.

5. «Τροποποίηση στοιχείων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των τροποποιούμενων δεδομένων δημιουργείται εκ νέου η ηλεκτρονική βεβαίωση καταχώρησης της εκάστοτε εγκατάστασης των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας. Η νέα αυτή ηλεκτρονική βεβαίωση καταχώρησης αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της κάθε εγκατάστασης που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο.

6. «Αναζήτηση στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν τις εγκαταστάσεις, της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τους Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων καταχώρισης. Η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf) και περιλαμβάνει τα στοιχεία των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Κάθε Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των κάτωθι στατιστικών στοιχείων επί των, καταχωρισμένων σε αυτό, στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α. Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:
αα. Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
αβ. Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
αγ. Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
αδ. Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
αε. Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
αστ. Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
αζ. Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
αη. Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.
β. Όσον αφορά τους σταθμούς οχημάτων:
βα. Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
ββ. Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
βγ. Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
βδ. Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).
βε. Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
γ. Όσον αφορά τα πλυντήρια:
γα. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
γβ. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
γγ. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
γδ. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
γε. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
γστ. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με τα μέσα καθαρισμού (χειροκίνητα, αυτόματα).
γζ. Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος εξυπηρέτησης (από υπάλληλο, αυτοεξυπηρέτηση).
δ. Όσον αφορά τα λιπαντήρια:
δα. Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
δβ. Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
δγ. Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
δδ. Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
δε. Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
ε. Όσον αφορά τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων [σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων]:
εα. Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
εβ. Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
εγ. Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων αυτοκινήτων).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση όλων των χρηστών του, όπως, για την προγραμματισμένη συντήρησή του, για την αναβάθμισή του, για την ενημέρωσή του κ.λπ. Όλα τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή μηνύματος στους αρμόδιους χρήστες του, όσον αφορά τουλάχιστον τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων:
α. από 27 έως και 32 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
β. από 20 έως και 23 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας για τους σταθμούς οχημάτων,
γ. από 20 έως και 23 του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας για τα πλυντήρια,
δ. το 19 και 20 του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λιπαντήρια,
ε. το 17 και 18 του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας για τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.

9. «Ειδοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου ενημερώνονται μέσω της ειδοποίησης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν η λειτουργία της παρ. 8 του παρόντος άρθρου εκτελεστεί.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
α. «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
β. «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
γ. «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτημάτων»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν επιβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
δ. «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, διάφορες ανακοινώσεις κ.λπ.
ε. «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Τα πεδία των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Παραρτήματος της παρούσας με τύπο πεδίου «Επιλογή», μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, αλλαγή επιλογής), με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων. Τα ως άνω πεδία δεν είναι περιοριστικά.
 
Άρθρο 4
Χρήστες


Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:
α. «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΥΥΠΗΣ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) καθορίζουν τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ», οι οποίοι εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
β. «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, προβαίνουν στην ταυτοποίηση και στον καθορισμό των «Χρηστών Περιφερειακών Ενοτήτων» και των «Χρηστών Υπ.Υ.Με. ΔΤΕΕΕΟ και λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό μητρώο. Οι «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ» εκτελούν όλες τις λειτουργίες του άρθρου 3 της παρούσας, πλην των λειτουργιών 4 και 5. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής των στοιχείων που καταχωρίσθηκαν από τους «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων».
γ. «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ. 3-6, 9 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» καταχωρίζουν, τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των πρατηρίων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω καταχώρισης ή τροποποίησης, αποστέλλουν στον εκμεταλλευτή, ψηφιακά υπογεγραμμένη, την ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf ) που περιλαμβάνει:
α. τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας για το συνεργείο και τον υπεύθυνο τεχνίτη αυτού, αρμοδιότητάς του,
β. τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας για το σταθμό οχημάτων, αρμοδιότητάς του,
γ. τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας για το πλυντήριο οχημάτων, αρμοδιότητάς του,
δ. τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας για το λιπαντήριο οχημάτων, αρμοδιότητάς του,
ε. τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας για την εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων, αρμοδιότητάς του.
Για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών, τους σταθμούς οχημάτων, τα πλυντήρια, τα λιπαντήρια και τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων η καταχώριση των στοιχείων των Πινάκων 2, 3, 4, 5, και 6 του Παραρτήματος της παρούσας πραγματοποιείται από τους «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων», μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.
Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεούνται, μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των λειτουργούντων:
α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,
β. σταθμών οχημάτων,
γ. πλυντηρίων οχημάτων,
δ. λιπαντηρίων οχημάτων και
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων), να ολοκληρώσουν την καταχώρηση όλων των στοιχείων των Πινάκων 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήματος της παρούσας για όλες τις εγκαταστάσεις εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος.

δ. «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΔΤΕΕΕΟ και λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους
«Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΔΕΕ» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ. 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Διεύθυνσης και των ελεγκτικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 5
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2019) και στο ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

Άρθρο 7
Κυρώσεις


1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, με υπαιτιότητα των εκμεταλλευτών των εν θέματι λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους ή η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως ισχύει.

2. Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού, καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α’ 137), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Παραρτήματα


Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης οι Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Παραρτήματός της.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης