127117/2020

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

1 Δεκ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 127117/2020
 
(ΦΕΚ Β' 5402/09-12-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
 
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β’2473/2015) υπουργική απόφαση για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και 42 του ν. 4314/2014 και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10173 final/18.12.2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020» (CCI 2014GR16M2OP004), όπως τροποποιήθηκε με την C(2020) 4811 final 9.7.2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ.

10. Την υπ’ αρ. 2435/17-11-2020 αίτηση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεά Ελλάδα για έγκριση υπερδέσμευσης στον Άξονα Προτεραιότητας 3.

11. Το υπ’ αρ. 125662/26-11-2020 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

12. Την υπ’ αρ. 125917/27-11-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

13. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προϋποθέσεων των κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των προϋπολογισμών των αξόνων του προγράμματος.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014 - 2020» ως ακολούθως:


 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

01

01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 

170,14%

 

02

02 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 

142,44%

 

03

03 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

299,00%

 

06

06 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 

187,32%

 

07

07 Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

 

371,53%

 

08

08 Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 

210,16%

 

09

09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

 

162,60%

 

11

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 

235,14%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 173,08% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr