Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1004/2.1.1992 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΑΠ 1992

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1004/2.1.1992
Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΑΠ 1992


ΠΟΛ.1004/2.1.1992 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΑΠ 1992

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1004/2 2.1.1992 Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΑΠ 1992

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 36 του ν. 1259/1982 "Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογίας κ.λπ.", όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1281/1982 "Για την τροποποίηση και συμπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 470/1976 κ.λπ.", τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του ν. 1284/1982 "Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων", του άρθρου 27 παράγραφος 2 του ν. 1337/1987 "Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις", τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1882/1990 και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α΄178). Για το έτος 1992 οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου.
2. Υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης έχουν:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν φορολογείται ή όχι, που έχει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας είναι μεγαλύτερη των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.
Ακόμη, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης αν η σύζυγος έχει ακίνητη περιουσία και το άθροισμα της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων είναι μεγαλύτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.
β) Κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα αν έχει ή όχι ακίνητη περιουσία ή αν αυτή φορολογείται ή όχι. Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούται ακόμη και το νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν φορολογείται ή όχι, που δεν υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος, αλλά έχει ακίνητη περιουσία, εφόσον η αξία της είναι μεγαλύτερη από το μισό του αφορολόγητου ορίου, δηλαδή πάνω από 25.000.000 δραχμές.
γ) Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που θα καλούσε ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ.
3. Το ΚΕΠΥΟ έχει προεκτυπώσει, εμφακελώσει και αποστείλει ταχυδρομικά δηλώσεις και φυλλάδια οδηγιών συμπλήρωσής τους, σ' όσους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έκανε μηχανογραφική εκκαθάριση το έτος 1991.
Πέρα από αυτό η Αποθήκη Εντύπων εφοδίασε με δηλώσεις και φυλλάδια οδηγιών όλες τις ΔΟΥ του Κράτους, από τις οποίες θα παραλαμβάνουν τις σχετικές δηλώσεις τα υπόλοιπα φυσικά και νομικά πρόσωπα που από το νόμο έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
Δεδομένου όμως ότι εκτυπώθηκε μόνο ο αριθμός που κρίθηκε απόλυτα απαραίτητος, θα πρέπει η διάθεσή τους από τις αρμόδιες ΔΟΥ να γίνει με κάθε δυνατή οικονομία.
Στα λογιστικά και λοιπά φορολογικά γραφεία δε θα χορηγούνται έντυπα δηλώσεων, για να χρησιμοποιηθούν μόνον όσα τους προσκομίζονται από τους φορολογούμενους.
4. Οι δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας που θα παραληφθούν από τις αρμόδιες ΔΟΥ, θα συμπληρωθούν απ' αυτές με τους κατά περίπτωση κωδικούς αριθμούς και για όσες προκύπτει αξία φορολογητέα, θα προωθηθούν στο ΚΕΠΥΟ, για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ
1. Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά.
2. Λεπτομερείς οδηγίες έχουν δοθεί με το φυλλάδιο οδηγιών, που πρέπει να συμβουλεύονται τόσο οι φορολογούμενοι όσο και οι εφοριακοί υπάλληλοι.
Ειδικότερα οι υπάλληλοι θα προσέχουν:
Αν τα στοιχεία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, του πίνακα Ι, είναι πλήρη, καθαρογραμμένα και συμπληρωμένα σωστά, ιδιαίτερα για τις χειρόγραφες, δηλώσεις. Συγκεκριμένα:
α) Το επώνυμο του υπόχρεου πρέπει να είναι γραμμένο ολόκληρο, το όνομά του πρέπει να είναι γραμμένο με έξι (6) τουλάχιστον γράμματα, ενώ το πατρώνυμο ή το όνομα του συζύγου τουλάχιστον με τρία (3) γράμματα, π.χ. ο υπόχρεος Πετρίδης Γρηγόριος του Γερασίμου, πρέπει να γράψει στις σχετικές ενδείξεις τουλάχιστον Πετρίδης Γρηγ. Γερ.
β) Ο αριθμός του ΤΑΧ. ΚΩΔ. είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός πρέπει οι φορολογούμενοι να τον αναζητούν από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
γ) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας να γράφεται πλήρης και όχι μόνο ο αριθμός χωρίς το γράμμα.
δ) Η συμπλήρωση των στοιχείων της συζύγου πρέπει να γίνει με προσοχή και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η συμπλήρωση του οικογενειακού (πατρικού) επωνύμου, ως και του συζυγικού επωνύμου, που πρέπει να γράφεται όπως χρησιμοποιείται από τη σύζυγο και όχι όπως χρησιμοποιείται από τον πατέρα ή τον σύζυγό της π.χ. ο υπόχρεος ονομάζεται Γεωργιάδης Πέτρος, η σύζυγός του Μαρίνα και ο πατέρας της Γαλανόπουλος Ηλίας.
Στην ένδειξη "οικογενειακό επώνυμο", πρέπει να γραφεί "Γαλανοπούλου" όπως δηλ. το χρησιμοποιεί η σύζυγος και όχι "Γαλανόπουλος" όπως το χρησιμοποιεί ο πατέρας της.
ε) Επίσης στην ένδειξη "επώνυμο συζύγου" πρέπει να γράφει Γεωργιάδη όπως δηλαδή το χρησιμοποιεί η σύζυγος και όχι "Γεωργιάδης" όπως το χρησιμοποιεί ο σύζυγός της.
στ) Αν έχουν μεταφερθεί σωστά στις στήλες του πίνακα ΙΙ και ειδικότερα στις παραγράφους 1 ως και 6 τα σύνολα των αξιών και λοιπά στοιχεία της ακίνητης περιουσίας από τους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα ΙΙΙ.
ζ) Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά οι ενδείξεις της παραγράφου 8 του ίδιου πίνακα ΙΙ, καθώς και τα ποσά του αφορολόγητου ορίου, στην περίπτωση που υποβάλλεται χωριστή δήλωση από τους συζύγους και του φόρου ακίνητης περιουσίας έτος 1992 που τυχόν καταβλήθηκε με προηγούμενη δήλωση από τον υπόχρεο και τη γυναίκα του.
η) Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά οι ενδείξεις και τα στοιχεία των στηλών του πίνακα ΙΙΙ που αναφέρονται στην περιγραφή των ακινήτων. Σημειώνεται πως οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν τις δηλώσεις θα πρέπει να προσέχουν ώστε στα τετραγωνίδια που φέρουν κωδικούς αριθμούς και βρίσκονται δίπλα στις ενδείξεις "Συνολική αξία των ακινήτων του υπόχρεου στα οποία έχει πλήρη κυριότητα", "Συνολική αξία των ακινήτων των ανηλίκων αγάμων τέκνων στα οποία έχουν πλήρη κυριότητα" και "Συνολικά αξία των ακινήτων τω ανηλίκων αγάμων τέκνων στα οποία έχουν πλήρη κυριότητα" και "Συνολικά αξία των ακινήτων στα οποία η σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα", να έχουν γραφεί μόνο τα αθροίσματα των αξιών (ή επιφάνειας ή χρεών) των ακινήτων των στηλών 12, 13, 14, 15, 16 και 17 που ανήκουν στον υπόχρεο ή στα παιδιά ή στη γυναίκα κατά πλήρη κυριότητα. Στα αθροίσματα των τετραγωνιδίων των κωδικών αριθμών οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να συμπεριλάβουν καμία άλλη αξία (ή επιφάνεια ή χρέος) ακινήτων, στα οποία τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν άλλο εκτός από την πλήρη κυριότητα, εμπράγματο δικαίωμα.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 1882/1990, θεσπίστηκε ότι από το έτος 1991 και μεταγενέστερα , ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, προκειμένου να επιβληθεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Δηλαδή, από το έτος 1991 το αντικειμενικό σύστημα επεκτείνεται και στη φορολογία ΦΑΠ.
Συνεπώς, για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας τους θα γίνεται με τη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού, τα οποία θα επισυνάπτονται στη φορολογική δήλωση.
Η γραμμογράφηση όμως του εντύπου της δήλωσης δε μεταβλήθηκε, επειδή, μεταξύ των ακινήτων του υποχρέου ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το πιο πάνω σύστημα. Αυτονόητο, λοιπόν είναι, ότι στις στήλες 10, 12 και 16 του πίνακα ΙΙΙ "Περιγραφή ακινήτου" της δήλωσης, για τα υπαγόμενα στο αντικειμενικό σύστημα ακίνητα, θα αναγράφονται οι αξίες που προκύπτουν από το συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού της αξίας τους.
Εξυπακούεται, ότι ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων θα γίνεται πλέον με το αντικειμενικό σύστημα, για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και όχι κατά την υποκειμενική κρίση του φορολογούμενου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος.
θ) Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά οι ενδείξεις του πίνακα ΙV, που αφορούν τα ακίνητα που απαλλάσσονται από το φόρο.
ι) Αν τα επισυναπτόμενα στη δήλωση δικαιολογητικά αναγράφονται στον πίνακα V.
ια) Τέλος, αν η δήλωση φέρει την υπογραφή του υποχρέου ή τις υπογραφές και των δύο συζύγων, όταν υποβάλλουν κοινή δήλωση.
3. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης, η διόρθωσή τους θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το φορολογούμενο. Αν όμως η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, πρέπει να προσκληθεί ο φορολογούμενος για να συμπληρώσει τις ελλείψεις ή να διορθώσει τα λάθη του. Εξυπακούεται πως και στην περίπτωση που δεν έχουν επισυναφθεί στη δήλωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος να τα προσκομίσει σε εύλογο χρόνο.
Αν ο φορολογούμενος, παρά τις υποδείξεις αρνείται να διορθώσει τα λάθη ή τα συμπληρώσει τις ελλείψεις της δήλωσής του, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, η δήλωση, εφόσον έχει αξία που πρέπει να φορολογηθεί θα προωθείται το ΚΕ.ΠΥ.Ο για εκκαθάριση, η οποία θα γίνει με βάση τα στοιχεία της δήλωσης. Οι προϊστάμενοι ΔΟΥ θα μεριμνούν για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών κατά προτεραιότητα.
Μετά τον έλεγχο των στοιχείων της, η δήλωση θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε. Όλες οι δηλώσεις, αμέσως μετά την παραλαβή τους, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων φορολογίας ακίνητης περιουσίας, για να πάρουν αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός του βιβλίου αυτού, που θα πάρει κάθε δήλωση, θα μεταφερθεί στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και θα γραφεί στο οικείο ορθογώνιο με τη σχετική ένδειξη που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος.

ΙΙΙ. ΈΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΥ.Ο.

1. Μετά από την παραλαβή των δηλώσεων, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω, στην καταχώρισή τους στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων και τη συμπλήρωσή τους με τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης, οι δηλώσεις θα δοθούν σε υπαλλήλους για να ελέγξουν την κανονική συμπλήρωσή τους.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουν αν τα αθροίσματα των στηλών 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του πίνακα ΙΙΙ της πρώτης σελίδας της δήλωσης και δίπλα στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς.
Πρέπει να τονισθεί πως ο έλεγχος αυτός έχει κεφαλαιώδη σημασία και θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, για να αποφευχθεί η λανθασμένη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και των άλλων ενδείξεων της δήλωσης, γιατί στα στοιχεία αυτά στηρίζεται το μηχανογραφικό πρόγραμμα για την εκκαθάριση του φόρου.
2. Βασικής σημασίας είναι η ορθή συμπλήρωση των τετραγωνιδίων της δήλωσης, για την οποία (συμπλήρωση) θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε σε καθένα από αυτά να γραφούν οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, αφού από αυτούς εξαρτάται η σωστή εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου. Τα τετραγωνίδια που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα της δήλωσης θα συμπληρωθούν, ως ακολούθως:
α) Στο πρώτο από τα δύο τετραγωνίδια του πάνω μέρους της σελίδας και δίπλα από την ένδειξη "Προς τον προϊστάμενο ΔΟΥ..." θα γράφει ο κωδικός αριθμός της ΔΟΥ (πρώην οικον. Εφορίας), στο δε δεύτερο τετραγωνίδιο (δίπλα ακριβώς από το πρώτο) που ανεγράφεται ο κωδικός αριθμός του Δημ. Ταμείου δε θα αναγράφει τίποτε, γιατί ταυτίζεται πλέον ο κωδικός της οικον. Εφορίας και Δημ. Ταμείου.
Αν όμως η ΔΟΥ καταθέσεως της δήλωσης είναι διαφορετική από τη ΔΟΥ εισπράξεως του φόρου, τότε στο δεύτερο τετραγωνίδιο θα αναγράφει ο κωδικός αριθμός της ΔΟΥ εισπράξεως.
β) Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Μεταβολή" θα γράφει η λέξη "Μεταβολή" αν κάποιο από τα στοιχεία του φορολογούμενου (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, πατρώνυμο κ.λπ.) είναι διαφορετικό από εκείνο που υπάρχει στο φάκελο φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει αλλαγή στα στοιχεία του φορολογούμενου, το τετραγωνίδιο θα μείνει κενό.
γ) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΕ.ΠΥ.Ο." θα μείνει κενό και θα συμπληρωθεί από το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
δ) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αύξοντα αριθμό που πήρε η δήλωση όταν καταχωρήθηκε στο βιβλίο καταχώρισης των δηλώσεων.
Ο αριθμός αυτός θα είναι πάντοτε 6ψήφιος και το πρώτο ψηφίο του αριθμού αυτού θα δηλώνει το τμήμα της ΔΟΥ που είναι αρμόδιο για τη δήλωση αυτή και τα υπόλοιπα πέντε ψηφία τον αύξοντα αριθμό της δήλωσης. Π.χ. η ΙΓ΄ΔΟΥ Αθηνών έχει τρία τμήματα για την παραλαβή των δηλώσεων της ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη δήλωση που έχει παραληφθεί έχει τον αριθμό 00001, η 164η τον αριθμό 00164 κ.ο.κ. Αν η δήλωση με τον αριθμό 0001 ανήκει στο πρώτο τμήμα, το τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 100001, αν η δήλωση με τον αριθμό 00164 ανήκει, στο τρίτο τμήμα, το τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 300164.
ε) Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός μητρώου" (υποχρέου): Αν ο φορολογούμενος είναι γραμμένος στα βιβλία φορολογικού μητρώου που σας έστειλε το ΚΕ.ΠΥ.Ο., τότε ο αριθμός του φορολογικού μητρώου θα ληφθεί από τα βιβλία αυτά και θα μεταφερθεί στο σχετικό τετραγωνίδιο της δήλωσης.
Για τους φορολογούμενους εκείνους που δεν είχαν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος ή δήλωση ακίνητης περιουσίας, αλλά υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση ακίνητης περιουσίας, το τετραγωνίδιο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό.
στ) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "κωδ. επαγγέλματος" (υποχρέου) χρησιμοποιείται από το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
ζ) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Νομικό ή φυσικό πρόσωπο" θα συμπληρώνεται με τους κωδικούς:
- 0 (μηδέν), για τα φυσικά πρόσωπα.
- 1, για τα νομικά και
- 2, για τα μειονοτικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
η) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Εκπρόθεσμη" θα συμπληρωθεί ως ακολούθως:
- Όταν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη, θα μείνει κενό.
- Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και μέσα στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο κ.λπ. μήνα από το λήξη της νόμιμης προθεσμίας, θα γραφεί ο αριθμός 1, 2, 3, κ.λπ. αντίστοιχα (ανάλογα με τους μήνες εκπρόθεσμης υποβολής).
θ) Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθ. μητρώου" (συζύγου): Αν η φορολογούμενη είναι γραμμένη στο βιβλίο φορολογικού μητρώου που σας έστειλε το ΚΕ.ΠΥ.Ο., τότε ο αριθμός του φορολογικού μητρώου θα ληφθεί από τα βιβλία αυτά και θα μεταφερθεί στο σχετικό τετραγωνίδιο της δήλωσης. Για τις φορολογούμενες εκείνες που δεν είχαν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος ή δήλωση ακίνητης περιουσίας, αλλά υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση ακίνητης περιουσίας, το τετραγωνίδιο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό.
ι) Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Κωδ. επαγγέλματος" (συζύγου) χρησιμοποιείται από το ΚΕ.ΠΥ.Ο.
ια) Στα τετραγωνίδια με την ένδειξη "Αριθμός φορολ. Μητρώου" (των ανήλικων άγαμων τέκνων): Αν τα τέκνα είναι γραμμένα στα βιβλία φορολογικού μητρώου που σας έστειλε το ΚΕ.ΠΥ.Ο., τότε ο αριθμός του φορολογικού μητρώου θα ληφθεί από τα βιβλία αυτά και θα μεταφερθεί στο σχετικό τετραγωνίδιο της δήλωσης. Για τα τέκνα εκείνα που δεν είχαν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος ή δήλωση ακίνητης περιουσίας, αλλά υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση ακίνητης περιουσίας, το τετραγωνίδιο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό.
ιβ) Το τετραγωνίδιο που βρίσκεται στο άκρο δεξιά της ένδειξης "Οικογενειακή κατάσταση υποχρέου" θα συμπληρωθεί ως ακολούθως:
- όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, θα μείνει κενό,
- όταν ορίζεται αντίκλητος, θα γραφεί ο αριθμός 1,
- όταν η δήλωση υποβάλλεται από γυναίκα που βρίσκεται σε χηρεία, ανεξάρτητα αν ορίζει ή όχι αντίκλητο, θα γραφεί ο αριθμός 2,
- όταν η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, σύνδικο πτώχευσης, επίτροπο ανηλίκου κ.λπ., θα γραφεί ο αριθμός 3,
- όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υποχρέου, θα γραφεί ο αριθμός 4.
ιδ) Στα τετραγωνίδια που φέρουν τους κωδικούς αριθμούς 611, 613 και 614 και βρίσκονται στην παρ. 7 του πίνακα ΙΙ θα γραφούν οι αξίες των λοιπών εκτός της πλήρους κυριότητας εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ο υπολογισμός, η άθροιση και η μεταφορά των αξιών των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ο υπολογισμός, η άθροιση και η μεταφορά των αξιών των εμπραγμάτων αυτών δικαιωμάτων θα γίνει από την αρμόδια ΔΟΥ με βάση τις εγγραφές των στηλών του πίνακα ΙΙΙ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 118/1973 "Περί Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.".
ιε) Το τετραγωνίδιο που βρίσκεται στην κάτω δεξιά θέση της πρώτης σελίδας της δήλωσης και φέρει τον κωδικό αριθμό 791, θα συμπληρωθεί με το ποσό της περιουσίας του ή της συζύγου που δε συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση και το οποίο δεν ξεπερνά τα πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000). Αν υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο, το τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί με το 0 (μηδέν).
ιστ) Τέλος, θα ελέγξετε αν από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι προκύπτει ότι ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν γράψει σωστά, στις ενδείξεις με τους κωδικούς αριθμούς 801 και 802, τα ποσά του φόρου ακίνητης περιουσίας που καταβλήθηκαν για το οικον. Έτος 1992 με προγενέστερη μερική δήλωσή τους.
ιζ) Οι κωδικοί 601, 602, 603 του πίνακα ΙΙ συμπληρώνονται με το ποσό της στήλης 23 του πίνακα ΙΙΙ.

ΙV. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΥ.Ο.

1. Αφού περατώσετε τις πιο πάνω εργασίες, θα συσκευάζεται τις δηλώσεις, για τις οποίες προκύπτει φορολογητέα αξία με απόλυτη λεξικογραφική σειρά, σε δέματα τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον 100 δηλώσεις (εφόσον υπάρχει ο αριθμός αυτός), ως ακολούθως:
- Δηλώσεις που τα στοιχεία των φορολογουμένων του πίνακα Ι (επώνυμο, όνομα, επάγγελμα, δ/νση κ.λπ.) δε διαφέρουν από τα στοιχεία του φορολογικού φακέλου της ΔΟΥ (φόρου εισοδήματος).
- Δηλώσεις που τα στοιχεία των φορολογουμένων του πίνακα Ι παρουσιάζουν διαφορές, οπότε πρέπει να συμπληρωθεί και το τετραγωνίδιο της ένδειξης "Μεταβολή".
Ευνόητο είναι ότι πάνω στο κάθε δέμα θα γράφεται και η σχετική ένδειξη και θα συνοδεύεται με έγγραφο "επί αποδείξει", που θα είναι μέσα στο δέμα και στο οποίο θα αναφέρεται μόνο ο αριθμός των εντύπων των δηλώσεων που περιέχει το δέμα.
Ο διαχωρισμός αυτός (σε δηλώσεις κανονικές και με "Μεταβολή") είναι απαραίτητος για να ενημερωθεί το μαγνητικό αρχείο με τα σωστά στοιχεία των φορολογουμένων. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά τη συσκευασία των δεμάτων, ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις καταστροφής των εντύπων των δηλώσεων κατά την αποστολή τους.
2. Τα έντυπα των δηλώσεων πρέπει να σταλούν στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. το αργότερο δέκα μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, γιατί αυτό θα συντελέσει στην έγκαιρη εκκαθάριση του φόρου και στην επιστροφή των εντύπων αυτών στις ΔΟΥ. Ειδικότερα, η αποστολή των δηλώσεων θα γίνεται από τις ΔΟΥ ως ακολούθως:
α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής Τ.Δ.Π.:
Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της πρώην Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή με υπάλληλο αυτής και όχι ταχυδρομικώς.
β) Από τις ΔΟΥ των επαρχιών:
Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ των επαρχιών θα γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχό τους για ην κανονική συμπλήρωση και την κωδικογράφησή τους, με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο και σε περίπτωση που θα στέλνονται με εκτός της ταχυδρομικής υπηρεσίας μέσο, θα ανακοινώνεται η αποστολή τους στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. τηλεγραφικώς, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Οι δηλώσεις που θα στέλνονται θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένες σε δέματα, τα οποία θα περιέχουν πάνω από 100 δηλώσεις (εφόσον υπάρχουν τόσες και δε θα συνοδεύονται με συμπληρωματικά στοιχεία).
3. ΤΟ ΚΕ.ΠΥ.Ο. παρακαλείται να επεξεργάζεται αμέσως τις δηλώσεις που παραλαμβάνει και στη συνέχεια να τις επιστρέψει χωρίς καμιά καθυστέρηση στις ΔΟΥ, για να μη δημιουργούνται ανωμαλίες στη λειτουργία της εσωτερικής υπηρεσίας αυτών (έκδοσης πιστοποιητικών κ.λπ.) και να μην παρεμποδίζεται και αναβάλλεται το έργο του ελέγχου.
Για να αποτραπούν τα λάθη και να αποφευχθεί πρόσθετη μεταγενέστερη απασχόληση με τροποποιητικές δηλώσεις και αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, αλλά και για να έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε, είναι ανάγκη να δοθεί μεγάλη προσοχή τόσο κατά την παραλαβή των δηλώσεων, όσο και κατά τον έλεγχο και την κωδικογράφησή τους.
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί η πληρότητα στη σύνταξη των δηλώσεων, ο πλήρης και επαρκής έλεγχος κατά την παραλαβή τους, η πλήρης προετοιμασία των δηλώσεων πριν από την αποστολή τους στο ΚΕ.ΠΥ.Ο., η ορθή κωδικογράφηση και συμπλήρωση του τετραγωνιδίου με την ένδειξη "Μεταβολή".
Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα πρέπει να επιστρέψει αμέσως στους προϊσταμένους των ΔΟΥ τις δηλώσεις για τις οποίες θα διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης