130091/08-12-2020

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 113025/26-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων (ΑΔΑ 63Κ546ΜΤΛΡ-Μ74)

8 Δεκ 2020

Taxheaven.gr
Αθήνα, 08-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 130091-08-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Μ. Νομικού
Τηλέφωνο: 210 333 2259
Fax: 210 333 2264
Email: [email protected]

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 113025/26-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων (ΑΔΑ 63Κ546ΜΤΛΡ-Μ74).

Με την παρούσα αντικαθίσταται η παράγραφος 6 της υπ' αριθμ. 113025/26-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, ως εξής:

«6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15:00. Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία. Εμπρόθεσμες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ. 113025/26-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων (ΑΔΑ 63Κ546ΜΤΛΡ-Μ74). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


Taxheaven.gr