Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1269/4.12.2002 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2992/2002 και 3052/2002


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2002 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1269/4.12.2002
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των ν. 2992/2002 και 3052/2002


Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1099224/1944/ΔΕ-ΑΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΓΆ

ΠΟΛ 1269

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των Ν.2992/2002 και Ν.3052/2002.

Σας κοινοποιούμε ορισμένες διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφοι 6,7,8) και 44 (παράγραφος 4) του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 A'/20.3.02), καθώς και του άρθρου 12 (παράγραφοι 2,3) του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'/24.9.02) που σχετίζονται με το φορολογικό έλεγχο και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. Σύμφωνα με τις νέες αυτές διατάξεις τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου (δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών κλπ.) λαμβάνονται πλέον και για τους παραβάτες που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκδίδουν εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύουν τέτοια στοιχεία, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφεται σ' αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη, υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ορίου από παραβάσεις που δια-πράχτηκαν μέχρι 31/12/2001 τα ποσά που εμφανίζονται στα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία σε δραχμές μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής - ευρώ με στρογγυλοποίηση στην προς τα κάτω μονάδα ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση των ως άνω νέων διατάξεων, για τον προσδιορισμό του ορίου των 150.000 ευρώ και την περαιτέρω επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 συναθροίζονται οι αναγραφόμενες αξίες στα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τον ίδιο παραβάτη, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά αφορούν την ίδια ή διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους, αν πρόκειται για το ίδιο ή διαφορετικό είδος παράβασης (εικονικότητα ή πλαστότητα ή νόθευση στοιχείων) ή αν οι παραβάσεις διαπράχθηκαν πριν από την 20.3.2002, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων.

Για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν προ της 20/3/2002 έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν ή οι σχετικές Α.Ε.Π. ΚΒΣ εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Ως χρόνος διαπίστωσης λαμβάνεται η ημερομηνία θεώρησης της σχετικής έκθεσης ελέγχου ΚΒΣ από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της Ελεγκτικής Αρχής (Ελεγκτικό Κέντρο, ΣΔΟΕ ή Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου) που διενήργησε τον έλεγχο.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, ακολουθείται αυτή που εφαρμόζεται ήδη και για τις άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997. Προς τούτο συντάσσεται Ειδική Έκθεση Ελέγχου (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) από την υπηρεσία που διαπίστωσε την παράβαση και στέλνεται αμέσως στη Δ/νση Ελέγχου (FAX 3246794).

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις που οι παραβάσεις έχουν ήδη διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, για τις οποίες οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ΚΒΣ έχουν διαβιβασθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εφόσον οι σχετικές ΑΕΠ Κ.Β.Σ. εκδόθηκαν από 20/3/02 και μετά, οι σχετικές ειδικές εκθέσεις ελέγχου για τη λήψη των μέτρων, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί από το ΣΔΟΕ, συντάσσονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μερική ή ολική άρση των μέτρων στις περιπτώσεις που αυτά λαμβάνονται σύμφωνα με τις κανοποιούμενες διατάξεις, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει και για τις λοιπές περιπτώσεις, με μόνη τη διαφορά ότι για την υποχρεωτική άρση των μέτρων απαιτείται η καταβολή του 100% του τελικού ποσού του προστίμου του Κ.Β.Σ. που επιβλήθηκε για τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 2523/1997 (σχετ. παρ. 7 άρθρου 16 ν. 2992/2002). Το τελικό ποσό προστίμου είναι αυτό που επιβλήθηκε αν η Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ. οριστικοποιηθεί χωρίς να ασκηθεί προσφυγή ούτε να επέλθει επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμός) μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ή το ποσό που προέκυψε μετά από διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό ή τέλος το ποσό που προσδιορίστηκε μετά από οριστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

2. Με την Παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 2992/2002 αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει ύστερα από τις διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000, με τις οποίες τροποποιήθηκε μερικώς το ανωτέρω άρθρο 32 του ν. 2238/1994. Η μόνη μεταβολή που ουσιαστικά επήλθε με βάση τη νέα διάταξη είναι ότι η εφαρμογή προσαυξημένου κατά 100% ΜΣΚΚ, αντί 50%, στο πλαίσιο εξωλογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν.2238/1994, επεκτείνεται πλέον και στις περιπτώσεις ανακρίβειας που οφείλεται στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία, πέραν των περιπτώσεων έκδοσης πλαστών ή εικονικών ή νόθευσης φορολογικών στοιχείων για τις οποίες ήδη προέβλεπαν οι προϊσχύσασες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω διάταξη αναφέρεται σε εικονικότητα ως προς την ποσότητα ή την αξία και όχι και ως προς το πρόσωπο των συμβαλλομένων και ότι εκτός των εμπορικών επιχειρήσεων η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και επί γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και επί ελεύθερων επαγγελματιών (σχετ. διατ. παρ.3 άρθ.41 και 4 άρθρο 50 του ν.2238/1994, όπως πλέον ισχύουν, εγκ. ΠΟΛ.1074/28.2.2002).

Η διάταξη αυτή ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης του οικείου νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20/3/02 και εφεξής.

3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 2992/2002, αντιμετωπίζονται και από φορολογικής πλευράς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.2682/99 (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1068/99), οι περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων που αγόρασαν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης προοριζόμενο για θέρμανση και δεν το χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό, πλην όμως κατέβαλαν εντός διμήνου από της δημοσίευσης του ν.2992/2002 τη διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου 44 του εν λόγω νόμου. Συνεπώς, σε περιπτώσεις παραβάσεων χρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης νια άλλες εκτός της θέρμανσης χρήσεις από τις παραπάνω επιχειρήσεις, που διαπράχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.2992/2002 (20.3.02), εφόσον αποδεικνύεται η κατά τα ανωτέρω καταβολή της διαφοράς μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, τα βιβλία και στοιχεία δε θα κρίνονται ανακριβή εκ του λόγου αυτού και γενικά δεν θα επέρχονται οι επιπτώσεις και συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.2093/1992.

Σημειώνεται ότι βάσει της ίδιας παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.299/2002, τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού δεν έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων στη φορολογία εισοδήματος, κατόπιν τακτικού ελέγχου.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 προβλέπεται μείωση, επί συνολικού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, των πρόσθετων φόρων που αφορούν διαφορές φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων που ανάγονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2065/1992, για το οποίο, με βάση το άρθρο 41 (παραγρ. 5) του ίδιου νόμου, δεν προεβλέπετο μείωση σε περίπτωση συμβιβασμού (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/1992 έως και 31/12/1993 - χρήσεις 1992 και 1993, προκειμένου για φόρο εισοδήματος και παρακρατούμενοι φόροι από 1/1/1993 έως και 30/6/1994).

Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2065/1992 είχε αντικατασταθεί μερικώς το άρθρο 67 του ν.δ. 3323/1955 και προεβλέπετο η επιβολή πρόσθετου φόρου επί ανακρίβειας ή μη υποβολής της δήλωσης κατά ποσοστό 2,5% επί του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος για κάθε μήνα καθυστέρησης και 4% προκειμένου για παρακρατούμενους φόρους, χωρίς δικαίωμα μείωσης σε περίπτωση συμβιβασμού.

Ήδη, με τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 3052/2002, προβλέπεται ότι και για τους πρόσθετους φόρους που αφορούν τις προαναφερόμενες διαφορές φόρων, ισχύουν πλέον ανάλογα οι μειώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 29 του ν. 2214/1994, δηλαδή οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται στο 1/3 σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης στο φόρο εισοδήματος και στο 1/2 σε περίπτωση μη υποβολής αυτής καθώς και σε περίπτωση ανακρίβειας ή μη υποβολής επί παρακρατουμένων φόρων.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση της μείωσης των πρόσθετων φόρων, κατά τα ανωτέρω, είναι η διενέργεια συνολικού (και όχι μερικού) διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού επί των διαφορών του οικείου φύλλου ή πράξης.

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για διοικητικούς ή δικαστικούς συμβιβασμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3052/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (24/9/2002) και μετά.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 ρυθμίζονται θέματα σχετιζόμενα με την ηλεκτροδότηση οικοδομών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν.2065/1992 (οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994, αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί ή έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότηση τους κλπ), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.2238/1994 και των οικείων υπουργικών αποφάσεων (οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδίδονται μετά την 1/1/1995). Συγκεκριμένα, με βάση τις εν λόγω διατάξεις του ν. 3052/2002 αποδεσμεύεται πλέον ευθέως η εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. έγκριση ηλεκτροδότησης του ακινήτου από τον ουσιαστικό έλεγχο των οικείων υποθέσεων και ορίζεται ότι με την υποβολή φακέλου με σχετική δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, με όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στοιχεία, έντυπα, πίνακες κλπ, θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή χορηγείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 του ν.2233/1994 βεβαίωση, κατά περίπτωση, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου και πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, χωρίς στο στάδιο αυτό να γίνεται έλεγχος ως προς την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και τα οικεία παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά. Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, ορίζεται επίσης ότι η προαναφερόμενη δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου που συνοδεύει τον υποβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω φάκελο, καταχωρείται, πέραν του γενικού πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ., και σε ειδικό βιβλίο ηλεκτροδότησης ακινήτων, με αναγραφή του οικείου αριθμού καταχώρησης και στη θεωρούμενη υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή στη χορηγούμενη σχετική βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Για την καλύτερη παρακολούθηση των οικείων υποθέσεων θα τηρείται χωριστό βιβλίο, με ιδιαίτερη αρίθμηση, για τις περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, και άλλο βιβλίο, με ιδιαίτερη επίσης αρίθμηση, για τις περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων του άρθρου 35 του ν.2238/1994. Εκτός από τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης καταχωρούνται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου του οποίου ζητείται η ηλεκτροδότηση.

Ειδικά επί αυθαιρέτων που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης, δηλαδή έχουν νομιμοποιηθεί ή έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότηση τους (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1226/99), τίθεται στο ανωτέρω βιβλίο ειδική ένδειξη.

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω νέων διατάξεων και ιδίως νια την επιλογή, τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των σχετικών υποθέσεων θα εκδοθεί υπουργική απόφαση στο πλαίσιο σχετικής εξουσιοδότησης που από τις ίδιες διατάξεις παρέχεται.

Υπενθυμίζεται ότι, σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί η αριθ. 1044713/902/Α0012/ Α.Υ.Ο, καθώς και η αριθ. 1062473/1602/ΔΕ-Α'/ εγκύκλιος, οι οποίες και συνεχίζουν να ισχύουν, καθότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με την πιο πάνω διαδικασία. Επισημαίνεται εξάλλου ότι, όπως έχει τονιστεί και με την ανωτέρω εγκύκλιο , οι οποιεσδήποτε προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανέγερσης και της ηλεκτροδότησης οικοδομών εξακολουθούν να υφίστανται για τους υπόχρεους και το μόνο που ουσιαστικά μεταβάλλεται είναι η διαδικασία ελέγχου των οικείων υποθέσεων.


Ειδική Έκθεση Ελέγχου

(Για λήψη και χρήση εικονικών - έκδοση εικονικών ή πλαστών - νόθευση φορολογικών στοιχείων)

(Σχετικές διατάξεις άρθρο 14 ν.2523/1997 και παρ. 6 και 7 άρθρου 16 του ν. 2992/2002)

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Ελεγκτική Υπηρεσία:

Στοιχεία Επιτηδευματία

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία:

Διακριτικός Τίτλος:

ΑΦΜ:

Έδρα:

Υποκατάστημα:

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Μορφή (πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λπ.)

.........................................................................................................................................

2. Αντικείμενο εργασιών

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Δεδομένα βιβλίων - στοιχείων (περιληπτικά)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν (σχετικές με λήψη και χρήση εικονικών φορ. στοιχείων, έκδοση εικονικών ή πλαστών φορ. στοιχείων, νόθευση φορ. στοιχείων). Αναγράφονται αναλυτικά:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Συμπέρασμα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική καθαρή αξία των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α'/20.3.2002) και συνεπώς πρέπει να ληφθούν σε βάρος της επιχείρησης τα μέτρα που προβλέπονται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/97.

7. Πρόσωπα των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 20 του ν. 2523/1997 για τα οποία λαμβάνονται τα ίδια μέτρα:

α) Ονοματεπώνυμο .............................................

ΑΦΜ ...............................................................

ΑΔΤ ................................................................

Επάγγελμα .....................................................

Διεύθυνση κατοικίας .......................................

Αρμόδια ΔΟΥ ..................................................

β) Ονοματεπώνυμο .............................................

ΑΦΜ ...............................................................

ΑΔΤ ................................................................

Επάγγελμα .....................................................

Διεύθυνση κατοικίας .......................................

Αρμόδια ΔΟΥ ..................................................

γ) κ.ο.κ.

Ημερομηνία ......../......../.......

Ο προϊστάμενος Ο επόπτης Οι ελεγκτές

ελεγκτικής υπηρεσίας

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης