Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1045/4.3.2003 Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις, στις ΔΟΥ μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) ή επιστολής

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1045/4.3.2003
Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις, στις ΔΟΥ μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) ή επιστολής


ΠΟΛ.1045/4.3.2003 Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), καθώς

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1022120/273/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β ΄

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις, στις Δ.Ο.Υ. μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ), ή επιστολής.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις των υπ αριθ. 1027421/680/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ193/Β'), 1027318/676/0006Β/24.2.1998 (ΦΕΚ 195/Β) και 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 (ΦΕΚ 542/Β). αποφάσεων.

3. Το οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ελεγκτικά κέντρα, ΣΔΟΕ, ΤΑΧΙS, ΕSΚΟRΤ).

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπομένων γνωστοποιήσεων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις ΔΟΥ, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα υποβολής μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) ή επιστολής των κατωτέρω γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) όπως ισχύει, από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και οδηγίες.

1.1. Για τη μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος όταν μεταβιβάζονται οι εγγραφές με απευθείας σύνδεση στο κεντρικό (on line).

1.2. Για την ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, εκτός έδρας.

1.3. Για την χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών συγχρόνως για κάθε είδος στοιχείου.

1.4. Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση μνήμης των φορολογικών μηχανισμών.

1.5. Κατά την επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

1.6. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, για δεκαήμερη παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

1.7. Για την παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην κεντρική μονάδα της έδρας.

1.8. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας, αλλά εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ.

1.9. Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ιδίου νομού.

1.10. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ της ίδιας πόλης, εκτός Αττικής - Θεσσαλονίκης.

1.11. Για την ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

1.12. Για την αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή η μεταφορά τους.

1.13. Χρησιμοποίηση από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των υπαλλήλων προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

1.14. Για τη μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή, (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.15. Για την από παραδρομή έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)

1.16 Για την επανάληψη της αρίθμησης κατά την έκδοση στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.17 Για την επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων, που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

1.18 Για την πρώτη αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

1.19 Για την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

1.20 Αλλαγή του τόπου χρήσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών από μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη.

2. Ενέργειες επιτηδευματία. Συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις των εντύπων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1 και ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ. Β2 τα οποία διατίθενται στις Δ.Ο.Υ. ή μέσω του ιστοχώρου της ΓΓΠΣ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

α) http : //www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B1.pdf

β) http : //www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B2.pdf

και αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσης.

Μέχρι τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού από τη Δ.Ο.Υ. ο επιτηδευματίας - αποστολέας της γνωστοποίησης, υποχρεούται να διαφυλάσσει τα ανωτέρω έντυπα και το αποδεικτικό αποστολής (απόδειξη FAX Ο.Κ., απόδειξη συστημένης επιστολής) και να τα επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Το παραληφθέν αποδεικτικό επισυνάπτεται στα προηγούμενα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, τα οποία φυλάσσονται και επιδεικνύονται σε οποιονδήποτε έλεγχο όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους υποβολής της, την καταχωρούν στο υποσύστημα ΤΑΧΙS Κ.Β.Σ. και αποστέλλουν άμεσα στον επιτηδευματία – αποστολέα, το εκτυπωμένο αποδεικτικό της γνωστοποίησης με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με συστημένη επιστολή.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης