Αποτελέσματα live αναζήτησης

308681/23.11.2020 Συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα σε Υποκαταστήματα Μισθωτών Μεταφορά αρμοδιοτήτων


Σχόλια: Η παρούσα τροποποιήθηκε με την 217694/11.06.2021.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

308681/23.11.2020
Συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα σε Υποκαταστήματα Μισθωτών Μεταφορά αρμοδιοτήτων


Αριθμ. 308681/2020

(ΦΕΚ Β' 5259/30-11-2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
1.2. Του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) και ειδικότερα το άρθρου 87 αυτού.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).
1.4. Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)» (Α’ 127), όπως τροποποιήθηκε.
1.5. Του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α’ 167).
1.6. Των άρθρων 40 και 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).

2. Τις υπό στοιχεία 356/Συν.32η/01-10-2020 (ΑΔΑ: 9Ω3046ΜΑΠΣ-Λ90) και 406/Συν. 37/05-11-2020 (ΑΔΑ: Ω21046ΜΑΠΣ-ΛΞΔ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.ΚΑ

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ (π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ.,

αποφασίζουμε:

Ι. Τη συγχώνευση του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) στο Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου).

II. Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Αμαρουσίου), που συγχωνεύεται κατά τα ανωτέρω, ως εξής:

Α. Στα Α’ και Β’ Τμήματα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127 (Μελίσσια).
αα. Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης σ’ αυτούς, καθώς και εξαίρεση από την ασφάλιση.
αβ. Η λήψη νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών με την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.).
αγ. Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφαλισμένους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας.
αδ. Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.
αε. Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού.
αστ. Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
αζ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση.

Β. Στο Τμήμα Μητρώου του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127(Μελίσσια).
βα. Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφαλισμένων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών.
ββ. Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.
βγ. Χορήγηση κοινοτικών εντύπων, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντληση από τον ασφαλισμένο.

Γ. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127 (Μελίσσια).
γα. Η καταβολή επιδομάτων μητρότητας και εξόδων κηδείας στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γβ. Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτών ως εργατικά η μη, η παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.).

Δ. Στο Τμήμα Οικονομικού του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127 (Μελίσσια). δα. Η είσπραξη των εισφορών.

Ε. Στο Τμήμα Απονομής Συντάξεων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127 (Μελίσσια).
εα. Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

III. Τη συγχώνευση του Δ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Νέας Ερυθραίας) στο Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς).

IV. Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων του Δ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Ν. Ερυθραίας), που συγχωνεύεται κατά τα ανωτέρω, ως εξής:

Α.1 Στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Α.2 Στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
αα. Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης σ’ αυτούς, καθώς και εξαίρεση από την ασφάλιση.
αβ. Η λήψη νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών με την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.).
αγ. Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφαλισμένους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας.
αδ. Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.
αε. Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού.
αστ. Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
αζ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση.

B.1 Στο Τμήμα Μητρώου του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Β.2 Στο Γραφείο Μητρώου του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
βα. Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφαλισμένων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών.
ββ. Χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.
βγ. Χορήγηση κοινοτικών εντύπων, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντληση από τον ασφαλισμένο.

Γ.1 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Γ.2 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
γα. Η καταβολή επιδομάτων μητρότητας και εξόδων κηδείας στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γβ. Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτών ως εργατικά η μη, η παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης.
γγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.).

Δ.1 Στο Τμήμα Οικονομικού Διοικητικού του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Δ.2 Στο Τμήμα Οικονομικού Διοικητικού του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
δα. Η είσπραξη των εισφορών.

Ε.1 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Ε.2 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
εα. Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

V. Τη μεταφορά των παρακάτω αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική:

Α) Από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Ανατολική. Α.1 Στα Α’ και Β’ Τμήματα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127(Μελίσσια).

A.2 Στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Α.3 Στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
α.α Η έκδοση αποφάσεων για την προαιρετική ασφάλιση, την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και τις λοιπές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.
α.β Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
α.γ Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης επιστροφής εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
Επιπρόσθετα μεταφέρονται αρμοδιότητες που πηγάζουν απ’ ευθείας από ειδικές διατάξεις και τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Π.Δ.258/2005) και αφορούν σε θέματα ασφάλισης εσόδων Μη Μισθωτών.

Β) Από το Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική

Β.1 Στο Τμήμα Απονομής Συντάξεων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι).

Β.2 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία), 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 15127(Μελίσσια), 15236 (Πεντέλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).

Β.3 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Δ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Χαλανδρίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15231, 15232, 15233, 15234, 15238 (Χαλάνδρι), 15235 (Βριλήσσια), 15237 (Φιλοθέη), 15451 (Ψυχικό),
15452 (Ν. Ψυχικό).
β.α Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και επιδομάτων τύπου σύνταξης με βάση τις κείμενες διατάξεις.
β.β Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και ο υπολογισμός του ύψους της επιβάρυνσης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
β.γ Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων για συνταξιοδοτικά θέματα.
β.δ Η τήρηση ατομικών συνταξιοδοτικών φακέλων της τοπικής του αρμοδιότητας.
β.ε Η μεταφορά στο ΙΚΑ χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ των μισθωτών οδηγών, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Γ) Από το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Ανατολική στο Τμήμα Β’ Λογιστικής Τακτοποίησης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείριση και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Ανατολική μεταφορά της αρμοδιότητας:
γ.α Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων ΦΚΑ στο ΕΦΚΑ.

Δ) Μεταφορά της κατωτέρω αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Ανατολική [άρθρο 22 του Π.Δ.258/2005 «Καταστατικό του ΟΑΕΕ» (Α’ 316)]:

Δ.1 Στο Τμήμα Διοικητικού του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127(Μελίσσια).

Δ.2 Στο Τμήμα Οικονομικού Διοικητικού του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Δ.3 Στο Τμήμα Οικονομικού Διοικητικού του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης), 14575
(Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).
δ.α Η παραπομπή σε ΚΕΠΑ των ασφαλισμένων για προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας.

Ε) Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

Ε.1 Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αμαρουσίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15121 (Πεύκη), 15122, 15123, 15124, 15125, 15126 (Μαρούσι), 15127(Μελίσσια).

Ε.2 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Κηφισιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14561, 14562, 14563, 14564 (Κηφισιά), 14671 (Ν. Ερυθραία).

Ε.3 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Ανατολική (Αγ. Στεφάνου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 14565 (Αγ. Στέφανος), 14568 (Κρυονέρι), 14569 (Άνοιξη), 14572 (Δροσιά), 14574 (Ροδόπολης),
14575 (Σταμάτα), 14576 (Διόνυσος), 14578 (Εκάλη), 19011 (Αυλώνα), 19014 (Καπανδρίτι), 19015 (Ωρωπός).

Ε.4 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Αγία Παρασκευής) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15341, 15342, 15343 (Αγ. Παρασκευή), 15344 (Γέρακας), 15349 (Ανθούσα), 15561, 15562 (Χολαργός),. 15351 (Παλλήνη), 19004 (Σπάτα), 19016 (Αρτέμιδα).

Ε.5 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Ε’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Ραφήνας), για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 84500, 84501, 84502 (Άνδρος), 19005 (Νέα Μάκρη), 19007 (Μαραθώνα), 19009 (Ραφήνα).

Ε.6 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Κορωπί) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15354 (Γλυκά Νερά), 19002 (Παιανία), 19003 (Μαρκόπουλο).

E.7 Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Υποδιεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Πειραιώς Νήσων (Πειραιάς) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 84006 (Κύθνος).

Ε.8 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων Ασθενείας του Δ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Ανατολική (Λαύριο) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ 84002 (Κέα).

Ε.9 Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Δ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Βόρειου Τομέα (Χαλανδρίου) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι Τ.Κ. 15231, 15232, 15233, 15234, 15238 (Χαλάνδρι), 15235 (Βριλήσσια), 15236 (Πεντέλη), 15237 (Φιλοθέη).

Ε. 10 Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Αλεξάνδρας) για τους ασφαλισμένους τ. ΟΑΕΕ οι ΤΚ 15451 (Ψυχικό), 15452 (Ν. Ψυχικό).
ε.α Η επιμέλεια για την έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και λοιπών παροχών συντάξεων. Η παρακράτηση και απόδοση των υπέρ τρίτων υποχρεώσεων.
ε.β Η ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
ε.γ Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.
ε.δ Η παρακολούθηση των επιστρεφόμενων συντάξεων και η χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν το ύψος την αιτία, τη χρονική διάρκεια των καταβαλλομένων συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.
ε.ε Ο χειρισμός κατασχετηρίων οφειλετών της τοπικής τους αρμοδιότητας που επιδίδονται εις χείρας του ΟΑΕΕ, ως τρίτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης