Αποτελέσματα live αναζήτησης

17723/19.11.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905)

Κατηγορία: Λοιπά

17723/19.11.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905)

17723/19.11.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 17723/2020

(ΦΕΚ Β' 5180/23-11-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
δ. Του Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
ε. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την ανάγκη τροποποίησης των προδιαγραφών γηπέδων γκολφ της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17465/16.11.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905) ως εξής:

1. Η παρ. 2.1.5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) τουλάχιστον έτη, εφόσον το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 216/8.1.2015 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού ’’Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων’’ (Β’ 10), όπως ισχύει».

2. Η παρ. 3.2.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.2.1. Έκαστη εξ αυτών είναι ελαχίστης επιφανείας 40 τ.μ. Τα διαφορετικά TEES της ίδιας οπής θα πρέπει να είναι διατεταγμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το άθλημα να διεξάγεται με ασφάλεια. Δυνητικά συνενώνονται μεταξύ τους σε μία ενιαία επιφάνεια αναλόγου συνολικής εκτάσεως. Η απόσταση ασφαλείας εκάστου ΤΕΕ από το προηγούμενο GREEN θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα».

3. Η παρ. 3.2.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε ΤΕΕ φέρει τις ενδείξεις εκκινήσεως (ΤΕΕ MARKERS) με τα ακόλουθα χρώματα ανά κατηγορία:
α. λευκό για τους επαγγελματίες παίκτες (PRO),
β. κίτρινο για τους άνδρες (MEN),
γ. μπλε για άνδρες άνω των 55 ετών (SENIORS),
δ. κόκκινο για τις γυναίκες (LADIES)».

4. Η παρ. 3.3.2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.3.2. Η διάταξη των διαδρομών είναι τέτοια, ώστε στην περιοχή των ΤΕΕS να υφίσταται μεταξύ των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού τους (CENTRE LINES) απόσταση ασφαλείας περίπου 25 μέτρων, ενώ στην περιοχή των LANDING AREAS η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού των διαδρομών θα πρέπει να είναι περίπου 45 μέτρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το ανάγλυφο του εδάφους».

5. Η παρ. 3.3.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.3.3. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας του κεντρικού άξονα μιας διαδρομής από παρακείμενους δρόμους, ιδιοκτησίες, περιφράξεις, κτίρια κ.λπ. κυμαίνεται από τα 25 μέτρα στις περιοχές εκκινήσεως (TEES) έως τα 45 μέτρα στις περιοχές προσγείωσης (LANDING AREAS). Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ασφαλείας μπορούν κατά περίπτωση να τροποποιούνται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των παιχτών, με κατάλληλη τεκμηρίωση από τον αρχιτέκτονα-σχεδιαστή γκολφ, λαμβανομένων υπόψη της μορφολογίας του εδάφους, της ταχύτητα και της κατεύθυνσης των επικρατούντων ανέμων και της ύπαρξης φυσικών ή τεχνητών εμποδίων».

6. Η παρ. 3.3.5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.3.5. Ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών περιλαμβάνει:
• Διαδρομές τριών ιδανικών χτυπημάτων (PAR 3) μέγιστου μήκους 200 μ. (απόσταση μετρούμενη από το πιο μακρινό TEE)
• Διαδρομές τεσσάρων ιδανικών χτυπημάτων (PAR 4) μέγιστου μήκους 430 μ. (απόσταση μετρούμενη από το πιο μακρινό TEE)
• Διαδρομές πέντε ιδανικών χτυπημάτων (PAR 5) μήκους μεγαλύτερου των 430 μ. (απόσταση μετρούμενη από το πιο μακρινό TEE).
Ο συνολικός αριθμός των ιδανικών χτυπημάτων του γηπέδου (PAR) κυμαίνεται μεταξύ 68 και 74. Το γήπεδο γκολφ 18 οπών περιλαμβάνει 2 ενότητες των 9 διαδρομών, σε καθεμία από τις οποίες (διαδρομές 1 9 και διαδρομές 10-18) ο συνολικός αριθμός των PAR κυμαίνεται μεταξύ 34 και 37 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μία διαδρομή PAR 3 και μία διαδρομή PAR 5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των ενοτήτων 9 διαδρομών ενός γηπέδου 18 οπών ισχύουν τόσο για τα γήπεδα 9 οπών, όσο και για τις ενότητες 9 διαδρομών των γηπέδων 27 ή 36 οπών».

7. Η παρ. 3.4.2. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε GREEN είναι 350 τ.μ. Τα GREENS διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το GREEN της υπ’ αρ. 18 διαδρομής να είναι υποχρεωτικά πλησίον της λέσχης και το GREEN της υπ’ αρ. 9 διαδρομής να είναι δυνητικά πλησίον αυτής».

8. Η παρ. 3.6.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο σχέδιο Γενικής Διάταξης των εγκαταστάσεων του γηπέδου γκολφ (MASTER PLAN) εντάσσεται και το ειδικότερο σχέδιο φυτεύσεως των ελεύθερων χώρων που ευρίσκονται μεταξύ των διαδρομών (TEES FAIRWAYS GREENS). Οι ελεύθεροι χώροι, εξαιρουμένων των TEES FAIRWAYS GREENS, καλύπτουν περίπου το 50% της συνολικής επιφάνειας του γηπέδου».

9. Η παρ. 3.8.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.8.1. α. Για κάθε είδος γηπέδου της παρ. 1.2 του άρθρου 1, στα στοιχεία που προβλέπονται αναφορικά με τις αθλητικές δραστηριότητες του γηπέδου, πρέπει να υπάρχει Γήπεδο Προπονήσεως (Practice Range), σκοπός του οποίου είναι η προπόνηση, διδασκαλία, εξάσκηση και προθέρμανση των παικτών. Η τοποθέτησή του γίνεται κατά προτίμηση πλησίον της λέσχης του γηπέδου γκολφ, ώστε να είναι ευχερής και σύντομη η πρόσβαση προς αυτό.
β. Το ελάχιστο μήκος του Γηπέδου Προπονήσεως (Practice Range) πρέπει να είναι 45 μ., το ελάχιστο πλάτος 45 μ. και το ελάχιστο πλάτος κάθε θέσης παίκτη 2,5 μ. γ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διχτυών ασφαλείας, τόσο περιμετρικά των ορίων του Γηπέδου Προπονήσεως (είτε συνολικά είτε μερικώς κατά θέσεις) όσο και μεταξύ των θέσεων των παικτών».

10. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης