Δ.ΟΡΓ.Α 1133075 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 2743), όπως ισχύει»

13 Νοέ 2020

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1133075 ΕΞ 2020

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β'5173/23-11-2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σοφία Σωμαρακάκη,
Χριστίνα Παπαηρακλή
Τηλέφωνο: 213-2112912, 902
Fax: 210-3230829
E-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β' 2743), όπως ισχύει.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα της περ. ββ' της υποπαρ. θ' της παρ. 4, των υποπαραγράφων β' και γ' της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 288),
δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101),
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β' 2743), όπως ισχύει.

3. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 23/09/2020, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και μηνύματα, καθώς και τα από 02, 21, 22/10/2020 (δύο μηνύματα) και 10/11/2020 όμοια του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
β) από 06/11/2020, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών καθώς και το από 10/11/2020 όμοιο της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) από 04/11/2020, του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β' 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αντικαθιστούμε την περίπτωση 2 αυτής, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1-

α/α

-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-

Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«2.

Την ηλεκτρονική κοινοποίηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πράξεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση πλέον των αναφερομένων στην περ. 1 της παρούσας.

Εξουσιοδότηση υπογραφής

ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1,2, περ. α', 3, περ. α', παρ. 6 και άρθρα 14, 15, 28, 28Α, 37,41, παρ. 4, 47, παρ. 1, 62, 63, παρ. 5 και 72,

- Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 4, άρθ. 7,

- ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8,

- ν. 3691/2008,

- ν. 4557/2018,

- ν. 4099/2012,

άρθ. 169,

- ν. 4325/2015 (Α' 47)

- ν. 4727/2020

(Α' 184)

- ΠΟΛ.1249/2014 (ΑΔΑ: 7ΔΖΓΗ-ΦΜΡ) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης

Φορολογικής Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- η υπό στοιχεία Α.1161/2020 (Β' 3020) απόφαση του Διοικητή

- καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη.

Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης.

Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τους Προϊσταμένους: α) των Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτών, β) των Ελεγκτικών Κέντρων στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτών, γ) της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης, δ) του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής

Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης, ε) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, στ) της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, ζ) των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στον Προϊστάμενο του αρμόδιου για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος και

η) των Υποδιευθύνσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στον Υπεύθυνο του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης»

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β' 2743), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

III. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Taxheaven.gr