Αποτελέσματα live αναζήτησης

17247/11.11.2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΕΤΟΥΣ 2020» (Β' 2393), όπως ισχύει

Κατηγορία: Λοιπά

17247/11.11.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΕΤΟΥΣ 2020» (Β' 2393), όπως ισχύει

17247/11.11.2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. 9022/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
17247/11.11.2020

(ΦΕΚ Β' 5149/20-11-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104).

2. Το άρθρο 80 του ν. 4722/2020 με θέμα: «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων (Α' 177).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια”» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

5. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

6. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α' 139), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 133) και ισχύει.

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

9. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192) και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.

10. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85).

11. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

13. Το άρθρο 5 της υπ' αρ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/ 2014, όπως ισχύει» (Β' 2680).

14. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

16. Την υπ' αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 3375).

17. Την υπ' αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 (Β' 2393), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 12181/30.07.2020 όμοια απόφαση (Β' 3155).

18. Την υπ' αρ. 9126/17.06.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους” έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 9416/ 23.06.2020, 10105/02.07.2020, 10424/07.07.2020 όμοιες αποφάσεις.

19. Την υπ' αρ. 14235/06-02-2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών Π.Δ.Ε 2021 - 2023.

20. Την υπ' αρ. 73049/10.07.2020 (ΑΔΑ: 6Φ2Τ46 ΜΤΛΡΚΚΞ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους”», έτους 2020, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑ Ε011 με προϋπολογισμό τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), και για τον καθορισμό των συνολικών οικονομικών στοιχείων.

21. Την υπ' αρ. 87176/17.08.2020 (ΑΔΑ: 663Υ246ΜΤΛΡ-ΘΤΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση τροποποίησης του έργου «Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους”».

22. Την υπ' αρ. 7868/27.05.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000.000 ευρώ.

23. Την υπ' αρ. 12176/30.07.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία προκαλείται, συμπληρωματικά, δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ.

24. Την υπ' αρ. 17051/5.11.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν αυτής που είχε υπολογισθεί με τις υπ' αρ. 7868/27.05.2020 και 12176/30.07.2020 όμοιες εισηγήσεις,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους", έτους 2020» (Β' 2393), όπως ισχύει, ως προς τα κάτωθι σημεία:

1. H παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) έως τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 11 καταργείται.

3. Το άρθρο 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ e-voucher από τις πιστώσεις του ΠΔΕ

1. Οι πάροχοι υποβάλλουν για την πληρωμή τους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, που καθορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αναρτώνται από τους παρόχους για την πληρωμή τους είναι:

I. Σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Παρόχου, ορθά και πλήρως συμπληρωμένη

II. To e-voucher (διατακτική ταξιδίου) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας

IV. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για πλήρη διαμονή.

3. Η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαδικασία πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση, μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση ή/και αδυναμία εκκαθάρισης της πληρωμής, δύναται δε, να επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και στη Δημόσια Πρόσκληση, υποβάλλονται από τον πάροχο για κάθε μήνα υλοποίησης του προγράμματος κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού μήνα, ειδικά για το δίμηνο Αυγούστου -Σεπτεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από 6.11.2020.

5. Η υπηρεσία που υλοποιεί το πρόγραμμα, τηρεί η ίδια, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, τα στοιχεία των παρόχων και δικαιολογητικά. Έπειτα από την επεξεργασία και τη διασταύρωση των στοιχείων, και στη συνέχεια πριν από την εκκαθάριση και πληρωμή δημιουργείται από την αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού:

α) Αναλυτική κατάσταση παρόχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (Α.Φ.Μ., επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την “Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε." (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το πλήθος των δικαιούχων, την περίοδο πληρωμής και το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

6. Οι ανωτέρω καταστάσεις διαβιβάζονται εντύπως στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία, βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 011, στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου No 2424221105 “Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Τουρισμού μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ" με ΙΒΑΝ GR3801000230000002424221105 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός No 2424221105 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

7. Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία μεταφέρει τα ποσά χρεώνοντας τον ενδιάμεσο λογαριασμό και πιστώνοντας τους λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών των παρόχων, με βάση την αναλυτική κατάσταση που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για τις ανωτέρω πληρωμές και για όσες εξ αυτών απέτυχαν να πληρωθούν.

8. Οι προς εκτέλεση πληρωμές, θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της απόφασης 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 του Υπ. Οικονομικών (Β' 2680). Για τη διενέργεια της πληρωμής, ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου της παρ. 6 του παρόντος, θα έχει επαρκές υπόλοιπο για το μεταφερόμενο κεφάλαιο και την ανά συναλλαγή προμήθεια, σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την 31/12/2020 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και χωρίς προμήθεια για το Δημόσιο.

9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR3001000230000000000002002 ως έσοδα του ΠΔΕ. Τα ποσά αυτά αποτυπώνονται από το φορέα υλοποίησης σε νέα αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση τηρουμένης της διαδικασίας των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος.

10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι: i) Συγκεντρωτική κατάσταση του σημείου 5β του παρόντος ii) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ iii) Extrait του λογαριασμού του έργου που τηρείται στην ΤτΕ.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης