Αποτελέσματα live αναζήτησης

129875 ΕΞ 2020 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Ομάδες Εργασίας στο Υπ. Οικονομικών για την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας - Εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών

129875 ΕΞ 2020
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας

129875 ΕΞ 2020 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 129875 ΕΞ2020
 
(ΦΕΚ Β' 5131/19-11-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 65-67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 1004/7.9.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων «Εκκίνηση διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας».
 
3. Την υπό στοιχεία 129316 ΕΞ 2020/12.11.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.

4. Την ανάγκη κωδικοποίησης συγκεκριμένων πεδίων φορολογικής νομοθεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδες Εργασίας για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο της διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, που αφορά στην είσπραξη δημοσίων εσόδων, την έμμεση φορολογία και τους φόρους συναλλαγών, τη φορολογία περιουσίας, τις φορολογικές διαδικασίες και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, ως εξής:
α) Ομάδα Εργασίας για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και λοιπές συναφείς διατάξεις).
β) Ομάδα Εργασίας για το ΦΠΑ, με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων περί του Κώδικα ΦΠΑ.
γ) Ομάδα Εργασίας για την Έμμεση Φορολογία, με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διαφόρων διατάξεων περί τελών και λοιπών έμμεσων φορολογικών βαρών (φόροι συναλλαγών κ.λπ.).
δ) Ομάδα Εργασίας για τη Φορολογία Περιουσίας με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των διατάξεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων και λοιπών σχετικών διατάξεων.
ε) Ομάδα Εργασίας για τις Φορολογικές Διαδικασίες με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).
στ) Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα με αντικείμενο προπαρασκευαστικές εργασίες για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Β. Συγκροτούμε τις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη τους, ως εξής:

α) Ομάδα Εργασίας για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων

1. Μπέη Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, ως Συντονίστρια.
2. Καρατζά Δάφνη, υπάλληλο με βαθμό Β’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
3. Νάστου Σταυρούλα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
4. Καπόγλου Γεώργιο, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Μαυρομάτη Αρχοντία, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Πρινιωτάκη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Παπαδοπούλου Αναστασία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Ομάδα Εργασίας για το Φ.Π.Α.

1. Κούστα Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Συντονίστρια.
2. Στάθη Αντωνία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
3. Τσάκα Αφροδίτη, Δικαστική Πληρεξούσια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Κουβερτάρη Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Ξερνού Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Κακούνη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ, υπάλληλο με βαθμό Β’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
8. Αθανασάκη Φωτεινή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Διευθύντρια του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

γ) Ομάδα Εργασίας για την Έμμεση Φορολογία

1. Καραχάλιου Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Συντονίστρια.
2. Ζαρκαδούλα Βασιλική, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3. Ευφραιμίδου Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Σιδηροπούλου Κυριακή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Καρατζά Δάφνη, υπάλληλο με βαθμό Β’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
6. Κούστα Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

δ) Ομάδα Εργασίας για τη Φορολογία Περιουσίας

1. Μπέη Γεωργία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονίστρια.
2. Σκλάβου Βασιλική, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
3. Πριστούρη Ευγενία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Παπαδοπούλου Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Στεργιοπούλου Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Δουρή Χρυσάνθη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Γεωργούτσου Γεωργία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ε) Ομάδα Εργασίας για τις Φορολογικές Διαδικασίες

1. Κούστα Κωνσταντίνα, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως Συντονίστρια.
2. Καρατζά Δάφνη, υπάλληλο με βαθμό Β’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
3. Κόντου Δέσποινα, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Μιχαηλίδη Σάββα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Νικολαράκου Κυριακή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Τσιγγάνου Ελένη, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Ρούκαλη Αλέξανδρο, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Στρακοπούλου Αντωνία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
9. Αγγελόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Δ’ Τελωνείου Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
10. Αναγνώστου Ευθύμιο, ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
11. Λιβιτσάνου Χαρίκλεια, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

στ) Ομάδα Εργασίας για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

1. Κούκουνα Αικατερίνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Συντονίστρια.
2. Δημοπούλου Παρασκευή, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελών Ελέγχων και Παραβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3. Τσαούσογλου Βασιλεία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Μελανίτου Αικατερίνη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Κουκλάκη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Κοντογιάννη Χριστιάννα,υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Δεληγιαννάκη Δέσποινα, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Αγγελόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Δ’ Τελωνείου Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
9. Κυπαρισσιανού Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Τελωνείου Αθηνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
10. Μπενάκη Μαγδαληνή, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
11. Παγώνη Πηνελόπη, Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Έργο των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας είναι η εκτέλεση των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης, ήτοι η συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και η σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου Κώδικα.
Το προσχέδιο Κώδικα που θα συνταχθεί από τις ανωτέρω Ομάδες Εργασίας θα τύχει τελικής επεξεργασίας από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).

Δ. Η Κ.Ε.Κ. θα έχει την εποπτεία της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της σύνταξης του διαγράμματος κωδικοποίησης, ενώ μέσω του μέλους της Γεωργίου Θεοδωρακόπουλου, θα συμμετέχει στις εργασίες των ως άνω Ομάδων και θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στο έργο τους.

Ε. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και παράδοσης του έργου των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας ορίζεται ως εξής:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

α)

Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

β)

Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν.2859/2000, Κώδικας ΦΠΑ, ΦΕΚ Α’ 248 και
β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι συναλλαγών.

(α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
(β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

γ)

Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις Φορολογίας Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων: ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» (Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες διατάξεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

δ)

Φορολογικές διαδικασίες: ν.4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ε)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021


ΣΤ. 1. α) Oι Συντονιστές υποχρεούνται να ενημερώνουν το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε εβδομαδιαία βάση, για την πορεία των εργασιών της κάθε ομάδας.
β) Γραμματειακή υποστήριξη σε εκάστη Ομάδα Εργασίας θα παρέχει το μέλος που θα ορίζεται από το Συντονιστή της.

2. Οι ανωτέρω Ομάδες Εργασίες συνεδριάζουν εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή του Υπουργείου Οικονομικών. Στα μέλη των ανωτέρω Ομάδων Εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτές οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης