Αποτελέσματα live αναζήτησης

179/1/6-11-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118/19-05-2017 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27-5-2016»

Κατηγορία: Λοιπά

179/1/6-11-2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118/19-05-2017 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27-5-2016»

179/1/6-11-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118/19-05-2017 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) «Πλαίσιο για την ίδ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 179/1/06.11.2020
 
(ΦΕΚ Β' 5121/19-11-2020)

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 3 αυτού,

γ) την υπ’ αρ. Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27-05-2016» (Β΄ 1764),

δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να τροποποιήσει την υπ’ αρ. 118/19.5.2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27-05-2016», ως ακολούθως:
 
1. Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Γ΄, ως εξής:
«1. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 της Ενότητας Α.1., υποβάλλουν σε περιοδική βάση τα Υποδείγματα του Παραρτήματος III“Εποπτικές Αναφορές Χαρτοφυλακίου Κυριότητας Μη Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων” της παρούσας. Τα εν λόγω Υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής των Υποδειγμάτων της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020 “Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/ GL/2018/06) Κατάργηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»” (Β΄ 1582)» (Β΄ 3550) (εφεξής ΠΕΕ 175/2/29-7-2020). Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος III της παρούσας υποβάλλονται σε ατομική βάση, τριμηνιαία, εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και την Ενότητα Α.2., οι οποίες προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλουν σε περιοδική βάση:
α) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος VI «Εποπτικές αναφορές» της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020. Τα εν λόγω Υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής δυνάμει της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020.
β) Τις προβλεπόμενες εκθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας VI της ΠΔ/ΤΕ 2577/9-3-2006, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην παρ. 1.α. της ίδιας Ενότητας ημερομηνίες.
3. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 της Ενότητας Α.1. και οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και την Ενότητα Α.2., οι οποίες προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλουν σε περιοδική βάση:
α) Το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV «Εποπτικές Αναφορές Χαρτοφυλακίου Κυριότητας Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων» της παρούσας. Το εν λόγω Υπόδειγμα υποβάλλεται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής των Υποδειγμάτων της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020. Το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας υποβάλλεται σε ατομική βάση, τριμηνιαία, εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
β) Το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V «Μηνιαία Εποπτική Αναφορά Τιτλοποίησης» της παρούσας, εφόσον οι εταιρείες διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων με σχήματα που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε τιτλοποίηση, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά τη λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς.
γ) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος VI «Τριμηνιαίες Εποπτικές Αναφορές Τιτλοποίησης» της παρούσας, εφόσον οι εταιρείες διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων. Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος VI της παρούσας υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε τιτλοποίηση, σε ατομική βάση, τριμηνιαία, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά τη λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς.
δ) Τις οικονομικές καταστάσεις της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του ν. 4449/2017, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή τους.
4. Η πρώτη υποβολή των προβλεπόμενων εποπτικών αναφορών του παρόντος Κεφαλαίου Γ΄, αφορά στα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30-09-2020.
5. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 1 της Ενότητας Α.1. και οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και την Ενότητα Α.2., οι οποίες προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, για σκοπούς υποβολής των υποδειγμάτων της παρούσας και των υποδειγμάτων της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 ανωτέρω, ακολουθούν τους ορισμούς του Κεφαλαίου Β΄ της ΠΕΕ 175/2/29-7-2020».

2. Καταργείται η υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 της Ενότητας Β.3 του Κεφαλαίου Β΄.

3. Καταργείται το Κεφάλαιο Δ΄ «Εξειδίκευση Υποχρεώσεων των Υποκείμενων στην ΠΕΕ 42/30.5.2014 Ιδρυμάτων κατά τη Συνεργασία τους με Εταιρίες του ν. 4354/2015».

4. Αντικαθίσταται το Παράρτημα III της ΠΕΕ 118/19.5.2017 με το Παράρτημα Ι της παρούσας.

5. Προστίθενται στην ΠΕΕ 118/19.5.2017 ως Παραρτήματα IV, V και VI, τα Παραρτήματα II, III και IV της παρούσας.

6. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή και τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης