Αποτελέσματα live αναζήτησης

179/2/6.11.2020 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2651/20.1.2012 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄199)

Κατηγορία: Λοιπά

179/2/6.11.2020
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2651/20.1.2012 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄199)

179/2/6.11.2020 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2651/20.1.2012 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Στοιχεία κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. απόφ. 179/2/06.11.2020
 
(ΦΕΚ Β' 5122/19-11-2020)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τα άρθρα 2, 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
β) Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α΄107), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού.
γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013), και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 99 αυτού.
δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,
ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΕ L 141/1, 14.5.2014), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 140 αυτού.
στ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191/1, (28.6.2014),
ζ) Την υπ΄αρ. 2651/20.1.2012 πράξη του Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος («ΠΔ/ΤΕ») «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς  άσκησης  εποπτείας-Καθορισμός  προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄199),
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» τροποποιείται ως ακολούθως:

Α. Διατραπεζική Αγορά

1. Το Τμήμα Ζ.2 «Στοιχεία Διατραπεζικής Αγοράς» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» καταργείται.

2. Ο Πίνακας υπό τον τίτλο «Ζ.2. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ», του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

3. Η παρ. 7 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», που αναφέρει ότι «Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του Τμήματος Β της υπό στοιχεία ΠΔΤΕ 2644/6.9.2011 υποβάλλουν ημερήσια στοιχεία για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ της εν λόγω πράξης, με το Υπόδειγμα Ζ06», καταργείται.

4. Η περ. «ζ) Ημερήσια στοιχεία συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά (Υπόδειγμα Ζ06)» της παρ. 1 του Τμήματος Γ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.

5. Η περ. «στ) Ημερήσια στοιχεία συναλλαγών στη διατραπεζική αγορά (Υπόδειγμα Ζ06)» της παρ. 1 του Τμήματος Δ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.

6. Το υπόδειγμα Ζ06 του Παραρτήματος II καταργείται.

Β. Κατανομή Στεγαστικών Δανείων

1. Η παρ. 1 του Τμήματος IB «Λοιπά Στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», που αναφέρει ότι «Στοιχεία για την κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου στο Υπόδειγμα ΙΒ01 (ετησίως)»,  καταργείται.

2. Η γραμμή που αφορά στο υπόδειγμα ΙΒ01 «Κατανομή των νέων στεγαστικών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου ποσού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου» του Πίνακα υπό τον τίτλο «IB ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

3. Το υπόδειγμα ΙΒ01 του Παραρτήματος II καταργείται.

Γ. Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

1. Η παρ. 3 του Τμήματος IB «Λοιπά Στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», που αναφέρει ότι «Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα (Υπόδειγμα ΙΒ04)», καταργείται.

2. Η γραμμή που αφορά στο υπόδειγμα ΙΒ04 «Ανοίγματα προς Π.Ι.» του Πίνακα υπό τον τίτλο «IB ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

3. Η περ. ια «Λοιπά στοιχεία (Υπόδειγμα ΙΒ04)» του τμήματος Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται.

4. Το υπόδειγμα ΙΒ04 (με τις οδηγίες συμπλήρωσης του) του Παραρτήματος II καταργείται.

Δ. Δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια του ν. 3723/2008.


1. Η παρ. 8 του Τμήματος IB «Λοιπά Στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», που αναφέρει ότι «Στοιχεία δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) και Στεγαστικών δανείων σύμφωνα με το ν. 3723/2008, τα οποία υποβάλλονται μηνιαίως με το Υπόδειγμα ΙΒ14», καταργείται.

2. Η γραμμή που αφορά στο υπόδειγμα ΙΒ14 «Στοιχεία δανείων προς MME και στεγαστικά» του Πίνακα υπό τον τίτλο «IB ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

3. Το υπόδειγμα ΙΒ14 του Παραρτήματος II καταργείται.

Ε. Στοιχεία σχετικά με επιταγές

1. Η παρ. 10 του Τμήματος IB «Λοιπά Στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», που αναφέρει ότι «Στοιχεία για τον αριθμό των επιταγών που έχουν χορηγηθεί συνολικά σε πελάτες και βρίσκονται σε κυκλοφορία, των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν ληφθεί συνολικά ως εξασφάλιση έναντι πιστοδοτήσεων και προς είσπραξη σχετικά με την εφαρμογή του από 03.09.2009 (Α.Π. 1795) εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, υποβάλλονται με το Υπόδειγμα ΙΒ17», καταργείται.
 
2. Η γραμμή που αφορά στο υπόδειγμα ΙΒ17 «Στοιχεία για τον αριθμό των επιταγών σε κυκλοφορία, των μεταχρονολογημένων επιταγών σχετικά με την εφαρμογή του από 3.9.2009 (Α.Π.1795) εγγράφου της ΔΕΠΣ)» του Πίνακα υπό τον τίτλο «IB ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου II «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

3. Το υπόδειγμα ΙΒ17 (με τις οδηγίες συμπλήρωσης του) του Παραρτήματος II καταργείται.

ΣΤ. Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας/Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης