Αποτελέσματα live αναζήτησης

118632/2020 Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ , Λοιπά

118632/2020
Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς

118632/2020 Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτισ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 118632/2020
 
(ΦΕΚ Β' 5111/19-11-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Τον ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86), Κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας».
γ) Τα άρθρα 127, 128, 137, 138 και 139 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄5).
δ) Το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»  (Α΄146).
ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ΄αρ. 339/1993 του Συμβουλίου» (EE L 218/30 της 13.8.2008).
στ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 765/2008 και (ΕΕ) υπ΄αρ. 305/2011» (EE L 169/1 της 25.6.2019).
ζ) Την υπό στοιχεία 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «Για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της υπό στοιχεία 93/465/ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου» (EE L 218/82 της 13.8.2008).
η) Την υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 κοινή υπουργική απόφαση «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001»
(Β΄1885).
θ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
ι) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
ια) Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
ιβ) Την από 2-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.
ιγ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής


1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία κατάταξης των βιομηχανικών προϊόντων και των οικονομικών φορέων σε βαθμούς και επίπεδα επικινδυνότητας, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς. Σκοπός της παρούσας είναι η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς μέσω στοχευμένων ελέγχων στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων.

2. Η αξιολόγηση κινδύνου αφορά στα βιομηχανικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), καθώς και στους οικονομικούς φορείς που τα διαθέτουν στην αγορά.
 
Άρθρο 2
Κριτήρια και σύστημα βαθμολόγησης για την κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας των βιομηχανικών προϊόντων


1. Η κατάταξη των βιομηχανικών προϊόντων σε βαθμούς επικινδυνότητας (Υψηλός, Μεσαίος, Χαμηλός), ως προς την ασφάλεια και τη συμμόρφωση, πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων έξι (6) κριτηρίων επικινδυνότητας. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας, που θα καθορίσει το επίπεδο επικινδυνότητας και κατά συνέπεια και τη συχνότητα των ελέγχων, εφαρμόζεται σύστημα βαθμολόγησης με παραμετροποίηση όλων των κριτηρίων. Όλα τα κριτήρια συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολόγησης:

α) Εγγενής κίνδυνος της κατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων, στην οποία ανήκει το προϊόν. Ο κίνδυνος συνδέεται με τα εγγενή χαρακτηριστικά κινδύνου του προϊόντος.

Κάθε κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων κατατάσσεται σε επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας, Υψηλό, Μεσαίο, ή Χαμηλό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η βαθμολόγηση και ο συντελεστής βαρύτητας του παρόντος κριτηρίου καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εγγενής κίνδυνος κατηγορίας προϊόντων

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Υψηλός

30

 

20%

6

Μεσαίος

15

3

Χαμηλός

0

0


β) Ο εγγενής κίνδυνος της υποκατηγορίας στην οποία ανήκει το προϊόν.

Ο κίνδυνος είναι ανάλογος με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και με το είδος του προτύπου για την υποκατηγορία του προϊόντος.

Κάθε υποκατηγορία βιομηχανικών προϊόντων κατατάσσεται σε επίπεδο εγγενούς επικινδυνότητας Υψηλό, Μεσαίο, ή Χαμηλό σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η βαθμολόγηση και ο συντελεστής βαρύτητας του παρόντος κριτηρίου καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εγγενής κίνδυνος υποτομέα προϊόντων

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Υψηλός

30

 

20%

6

Μεσαίος

15

3

Χαμηλός

0

0


γ) Ποσοστό των αναφορών της κατηγορίας/υποκατηγορίας προϊόντων, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων SafetyGateRAPEX και ICSMS, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Ποσοστό Αναφορών της κατηγορίας/ υποκατηγορίας προϊόντων

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Ποσοστό ≥ 8%

30

 

 

20%

6

4% <Ποσοστό <8%

20

4

Ποσοστό ≤ 4%

10

2

Χωρίς Αναφορές

0

0


δ) Ιστορικό των αναφορών/καταγγελιών της κατηγορίας/υποκατηγορίας προϊόντων που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της ΓΓΒ, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Πλήθος Αναφορών/καταγγελιών

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Πλήθος ≥ 10

30

 

 

20%

6

5<Πλήθος<10

20

4

Πλήθος ≤ 5

10

2

Χωρίς Αναφορές/Δεν υπάρχουν στοιχεία

0

0


ε) Πλήθος των δυνητικών χρηστών για τους οποίους προορίζεται η κατηγορία/υποκατηγορία προϊόντων ή το προϊόν, με συντελεστή βαρύτητας 10%, ως εξής:

Είδος Προϊόντος

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Προϊόντα Ευρύτατης Κατανάλωσης

30

 

 

10%

3

Προϊόντα Μέσης Κατανάλωσης

20

2

Προϊόντα Χαμηλής Κατανάλωσης

10

1

Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης

0

0


στ) Ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας του πληθυσμού στην οποία απευθύνεται η κατηγορία/υποκατηγορία προϊόντων ή το προϊόν, όπως ευαίσθητες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες κ.λπ.), με συντελεστή βαρύτητας 10%, ως εξής:

Ομάδα Πληθυσμού Επίδρασης

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Πολύ Ευαίσθητες Ομάδες (Βρέφη, Ειδικές κατηγορίες ΑΜΕΑκ.ά.)

30

 

 

 

10%

3

Ευαίσθητες Ομάδες (Παιδιά Ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.ά.)

20

2

Καταναλωτές, Εργαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες

10

1

Επαγγελματική Χρήση

0

0


2. Βάσει του συνολικού βαθμού επικινδυνότητας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των μερικών συνόλων των βαθμών των επιμέρους ανωτέρω κριτηρίων, οι κατηγορίες/υποκατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων ή τα βιομηχανικά προϊόντα κατατάσσονται σε υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου επικινδυνότητας, ως εξής:

Επίπεδο επικινδυνότητας

Σύνολο βαθμών επικινδυνότητας

Υψηλό

20,00-30,00

Μεσαίο

10,00-19,99

Χαμηλό

0,00-9,99


3. Τα κριτήρια και η κατάταξη αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Άρθρο 3
Κριτήρια που συνεκτιμούνται για την επιλογή οικονομικών φορέων


1. Μετά την κατάταξη, βάσει επικινδυνότητας, των βιομηχανικών προϊόντων και με σκοπό την επιλογή των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων, για την υλοποίηση του προγράμματος εποπτείας αγοράς, γίνεται αξιολόγηση των οικονομικών φορέων που διαθέτουν τα βιομηχανικά προϊόντα στην αγορά, προκειμένου να καταταχτούν σε βαθμό επικινδυνότητας.

2. Η κατάταξη των οικονομικών φορέων σε βαθμούς επικινδυνότητας πραγματοποιείται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Οικονομικός φορέας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 2019/1020, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Οικονομικός φορέας

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Κατασκευαστής

30

 

 

20%

6

Εισαγωγέας

20

4

Πάροχος υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών

10

2

Διανομέας

0

0


β) Μέγεθος του οικονομικού φορέα το οποίο ορίζεται από τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια:

(βα) Αριθμός των απασχολουμένων, ως ετήσια μονάδα εργασίας-ΕΜΕ, με συντελεστή βαρύτητας 10%, ως εξής:
 

Αριθμός απασχολούμενων (ΕΜΕ)

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Μεγάλη ≥ 250 εργαζομένους

30

 

 

10%

3

250 > Μεσαία ≥ 50

20

2

50 > Μικρή ≥ 10

10

1

Πολύ μικρή < 10

0

0


(ββ) Ετήσιος κύκλος εργασιών, με συντελεστή βαρύτητας 10%, ως εξής:

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε εκατ.€)

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Μεγάλη > 50

30

 

 

10%

3

50 ≥ Μεσαία > 10

20

2

10 ≥ Μικρή > 2

10

1

Πολύ μικρή ≤ 2

0

0


γ) Ιστορικό συμμόρφωσης του οικονομικού Φορέα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ελέγχων και τα διοικητικά μέτρα-κυρώσεις κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Διοικητικά μέτρα-κυρώσεις

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Υποτροπή παράβασης

30

 

 

20%

6

Απαγόρευση διάθεσης/ανάκληση/ απόσυρση/οικονομικές κυρώσεις

10

2

Γραπτές συστάσεις

5

1

Συμμόρφωση

0

0


δ) Ιστορικό των αναφορών/καταγγελιών που έχουν υποβληθεί για τον οικονομικό φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη και αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, τουλάχιστον ως καταγγελία προς έλεγχο, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Πλήθος Αναφορών/ καταγγελιών

Ιστορικό Αναφορών/Καταγγελιών

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Πλήθος ≥ 10

Κορυφαίο 10% Αναφορών

30

 

 

 

20%

6

5<Πλήθος<10

Μικρότερη του 10%, μεγαλύτερη του 30%

20

4

Πλήθος ≤ 5

Μικρότερη του 30%

10

2

Χωρίς Αναφορές/Δεν υπάρχουν στοιχεία

Χωρίς Αναφορές

0

0


ε) Βαθμός διαδικτυακών πωλήσεων (μη παραδοσιακής αγοράς) του οικονομικού φορέα, με συντελεστή βαρύτητας 20%, ως εξής:

Βαθμός διαδικτυακών πωλήσεων (μη Παραδοσιακής Αγοράς)

Βαθμοί

Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση)

Μερικό σύνολο

Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου κ.λπ.

30

 

 

20%

6

Μεγάλο τμήμα της αγοράς διαδικτυακά >25%

20

4

Μικρότερο τμήμα της αγοράς διαδικτυακά <25%

10

2

Παραδοσιακή Αγορά

0

0


3. Βάσει του συνολικού βαθμού επικινδυνότητας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των μερικών συνόλων των βαθμών των επιμέρους κριτηρίων, οι οικονομικοί φορείς κατατάσσονται σε υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου επικινδυνότητας, ως εξής:

Επίπεδο επικινδυνότητας

Σύνολο βαθμών

Υψηλό

20,00-30,00


 

Μεσαίο

10,00-19,99

Χαμηλό

0,00-9,99


4. Τα κριτήρια και η κατάταξη αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Άρθρο 4
Κατάρτιση Προγράμματος Ελέγχων Συχνότητα ελέγχων


1. Το πρόγραμμα των ελέγχων εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων καταρτίζεται βάσει της αξιολόγησης κινδύνου και κατάταξης σε βαθμούς επικινδυνότητας των βιομηχανικών προϊόντων και της συνεκτίμησης της κατάταξης των οικονομικών φορέων, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 3.

2. Για την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας των βιομηχανικών προϊόντων και των αντίστοιχων οικονομικών φορέων που τα διαθέτουν στην αγορά, βάσει των κριτηρίων των άρθρων 2 και 3, αξιοποιούνται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου, ως το βασικό εργαλείο αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων βιομηχανικών προϊόντων και τα στοιχεία που συλλέγονται, λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του επόμενου προγραμματισμού ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

3. Η κατάταξη των βιομηχανικών προϊόντων σε υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2, με τη συνεκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθορίζει τη συχνότητα των ελέγχων και τους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν προς έλεγχο.

4. Για τον προγραμματισμό και τον καθορισμό της συχνότητας των ελέγχων, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως οι υπάρχουσες συνθήκες, η διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων, οι ανάγκες που προκύπτουν από καταγγελίες, άλλες πληροφορίες ή η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

5. Η συχνότητα των ελέγχων, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου των βιομηχανικών προϊόντων, διαμορφώνεται ως εξής:

Επίπεδο επικινδυνότητας

Συχνότητα ελέγχων

Υψηλό

κάθε 12 μήνες

Μεσαίο

κάθε 24 μήνες

Χαμηλό

κάθε 36 μήνες


6. Το πρόγραμμα των ελέγχων μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται καταλλήλως, εφόσον κατά την εκτέλεσή του μεταβάλλονται οι συνθήκες των παρ. 3 και 4.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης