Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020 Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α' 227), καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών. Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α' 227), καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19

Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020 Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404/2020

(ΦΕΚ Β' 5104/19-11-2020)

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α' 214), σε συνδυασμό με τα άρθρα 45 και 46 του ν. 4753/2020 (Α' 227),
β) του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α' 43),
γ) του άρθρου 54 του ν. 4722/2020 (Α' 177),
δ) του ν. 4336/2015 (Α' 94), όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει,
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'155),
ια) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

3. Την υπ’ αρ. 50713/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και  του Υπουργού  Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360).

4. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.70594/04-11-2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοιού» (Β’ 4915).

5. Τα υπό στοιχεία Β2α, Β1/οικ.72109/11.11.2020 και Β2α, Β1α/οικ.72641/12.11.2020 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Δ.Υ.ΠΕ., η οποία στην παρούσα χρονική στιγμή δεν δύναται να προσδιορισθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δ.Υ.Π.Ε. και θα καλυφθεί μέσω έκτακτης επιχορήγησης από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί για τον σκοπό αυτό από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση ιατρικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


1. Ορίζουμε την αποζημίωση των εν ενεργεία ιδιωτών ιατρών και συνταξιούχων με ειδικότητα παθολογίας, αναισθησιολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας και γενικής ιατρικής, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εντός του κανονικού ωραρίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19, και οι οποίοι εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα Δημόσια Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (2.000,00 €).

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Η ανωτέρω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
 
4. Η καταβολή της αποζημίωσης της παρ. 1 στους συνταξιούχους ιατρούς των ειδικοτήτων της ιδίας παραγράφου, πλην αυτών που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

5. Η δαπάνη, που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥ.ΠΕ.) και θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή του ν. 4753/2020 και για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα άρθρα 45 και 46 του ως άνω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης