Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Α. Αιτιολογική έκθεση

Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) μέρη, με τα οποία εισάγονται ρυθμίσεις:
α) για την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων υπέρ της υποστήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της υιοθεσίας-αναδοχής, της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, της ανάδειξης καίριων ζητημάτων σχετικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων και την εν γένει ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας,
β) για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη διευκόλυνση καταβολής οφειλών μέσω ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,
γ) για την αντιμετώπιση μιας σειράς οργανωτικών ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ δ) για την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
ε) για την θέσπιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανέργων.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρα 1 - 3:

Οι δομές κοινωνικής πρόνοιας που συνιστούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με την υπ' αρ. 14951/9.10.2001 (Β' 1397) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία όμως χαρακτηρίζεται από ασάφειες, οι οποίες πάντως δεν αντιμετωπίστηκαν με τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής της απόφασης. Συνεπεία τούτου, παρατηρείται η αδειοδότηση των εν λόγω δομών με διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ανά Περιφέρεια αλλά ακόμα και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Και τούτο, ενόσω τα ΚΔΑΠ έχουν καταστεί ιδιαιτέρως δημοφιλή, πολλαπλασίαζα μένα με γοργούς ρυθμούς, τόσο από τους Δήμους της χώρας όσο και κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με δεδομένο ότι η παιδική προστασία συνιστά τον κατ' εξοχήν ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, επιβάλλεται η αναμόρφωση του παρωχημένου και ασαφούς κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω δομών.

Άρθρο 4:

Με τον υφιστάμενο ορισμό αποκλείονται άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας, τα οποία ναι μεν διαβιούν σε κατάλληλο κατάλυμα, αλλά αυτό είναι προσωρινό και επί της ουσίας στερούνται αυτόνομης στεγαστικής λύσης.

Άρθρο 5:

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΑΑ). Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων. Οι εν λόγω προνοιακοί φορείς για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως σε κάθε περίπτωση χωρίς δική τους υπαιτιότητα περιόρισαν τη λειτουργία τους κατά 50%, φιλοξενώντας δηλαδή άτομα ΑμεΑ στο 50% μόνο της δυναμικότητάς τους, κατόπιν συμμορφώσεώς τους με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 (Α' 76), η οποία επέβαλε για λόγους πρόληψης της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 τη σχετική υποχρέωση.

Εφόσον με νομοθετική ρύθμιση επιβλήθηκε σχετικός περιορισμός, με νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί η αποκατάσταση της σχετικής οικονομικής ζημίας που υπέστησαν οι φορείς, λόγω του περιορισμού της δυναμικότητάς τους. Παράλληλα, η εν λόγω ρύθμιση εξασφαλίζει ίση αντιμετώπιση απέναντι στους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών προς ΑμεΑ, καθώς οι φορείς των οποίων τα τροφεία αποζημιώνονταν μέσω ΕΣΠΑ έλαβαν το 100% της χρηματοδότησής τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86).

Άρθρο 6:

Σε αντίθεση με την περίπτωση των υποψηφίων αναδοχών γονέων οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν την πραγματική φροντίδα του τέκνου προς αναδοχή, η επέκταση της προϋπόθεσης της καλής σωματικής και διανοητικής υγείας και στο πρόσωπο των συνοικούντων περιορίζει δυσανάλογα την πρόσβαση των υποψηφίων γονέων στην αναδοχή, δεδομένου ότι δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον σκοπό του θεσμού, ο οποίος συνίσταται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού προς αναδοχή, μέσω της οικογενειακής του αποκατάστασης. Το πρόβλημα αυτό καλείται να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία καταργείται η προϋπόθεση της καλής διανοητικής και σωματικής υγείας στο πρόσωπο των συνοικούντων, πλην των περιπτώσεων ύπαρξης χρόνιων μεταδοτικών νοσημάτων. Επισημαίνεται ότι διατηρείται η προϋπόθεση της καλής ψυχικής υγείας των συνοικούντων, διότι η αντιμετώπιση και ρύθμιση τυχόν προβλημάτων χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα η οποία θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού στην ανάδοχη οικογένεια και, επομένως, την επιτυχή οικογενειακή του αποκατάσταση.

Άρθρο 7:

Έως την ίδρυση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ- πρώην ΟΓΑ) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι εξυπηρετούντο δια μέσου του θεσμού του ανταποκριτή του ΟΓΑ, ενώ με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ και την κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών δεν προβλέφθηκε κάποια συγκεκριμένη δομή για την εξυπηρέτησή τους με αποτέλεσμα οι μοναχοί του Αγίου Όρους να μην έχουν ενημέρωση και απρύοκοιιιη πρόσβαση στις προνοιακά προγράμματα του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 8:

Παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα η έκδοση μεγάλου αριθμού οριστικών τίτλων κυριότητας για ακίνητα που εντοπίζονται κυρίως στην Αττική, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Άρθρο 9:

Για την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων απαιτείται η διασύνδεση της εποπτευόμενης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις των ωφελούμενων και χορηγούνται τα εν λόγω επιδόματα. Όμως οι υπό τροποποίηση εξουσιοδοτικές διατάξεις δεν ορίζουν ως συναρμόδιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνεται αυτή η παράλειψη.

Άρθρο 10:

Κρίνεται σκόπιμη η με επιείκεια αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, προς την οποία συνηγορούν οι οικονομικές συνέπειες της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

Άρθρο 11:

Η ισχύουσα ρύθμιση χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο κανονιστικός χαρακτήρας της εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης με ρητή αναφορά της ρύθμισης με αυτήν των κριτηρίων και της διαδικασίας διάθεσης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση του διοικητικού μηχανισμού των Περιφερειών της χώρας κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας κατανομής, ήτοι την καταβολή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των εκάστοτε κατανεμόμενων καθαρών εσόδων του ανωτέρω Λαχείου.

Άρθρο 12:

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι έως τώρα δεν υφίστατο κανονιστική ρύθμιση για τα κριτήρια και την σχετικώς τηρούμενη διαδικασία ούτε προβλεπόταν ρητά η διοικητική συνδρομή των Περιφερειών ως προς την αξιολόγηση του περιεχομένου των αιτημάτων επιχορήγησης.

Άρθρο 13-14 :

Αντιμετωπίζονται ζητήματα καταμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) καθώς και άσκησης εποπτείας από το Υπουργείο Εργασίας στο ΕΚΚΑ ως προς την εκ μέρους του άσκηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης αλλά και επιτροπείας ασυνόδευτων - χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις/προσθήκες είναι απαραίτητες προκειμένου αφενός μεν το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων να παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της επιτροπείας/εκπροσώπησης σε κάθε χρόνο παραμονής των ασυνόδευτων - χωρισμένων ανηλίκων στη χώρα, το δε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σαφήνεια και ασφάλεια να μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της επιτροπείας/εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων βάσει του ν. 4554/2018. Άρθρο 15:

Οι άστεγοι αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα περιθωριοποίησης από τις κοινωνικές και παραγωγικές δραστηριότητες και υφίστανται ακόμα και φαινόμενα ρατσισμού και σε βάρος τους δυσμενών διακρίσεων. Δεν αποτελεί μόνο η έλλειψη στέγης αυτή καθεαυτή σοβαρό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν, αλλά και η σταδιακή έως και μόνιμη αποκοπή τους από τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό που η έλλειψη ασφαλούς στέγασης προκαλεί. Η παρούσα ρύθμιση αποτελεί την επέκταση και μονιμοποίηση δύο ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων επανένταξης και στήριξης των αστέγων πληθυσμών.

Άρθρο 16:

Με την «παραδοσιακή» έγγραφη ενημέρωση των διοικουμένων, χωρίς άμεση ψηφιακή καταχώριση, απαιτείται επιπρόσθετος διοικητικός χρόνος και κόστος. Επίσης, όσον αφορά τις έγγραφες κοινοποιήσεις δυσμενών πράξεων του ΟΠΕΚΑ, πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης αποτελεί η δημιουργία αμφισβητήσεων περί του χρόνου πραγματικής περιέλευσης σε γνώση του διου<ουμένου, οι οποίες συχνότατα άγονται ενώπιον διοικητικών ελεγκτικών οργάνων ή και δικαστικών οργάνων, με κόστος σε χρόνο και σε χρήμα για το Δημόσιο, αλλά και τη δημιουργία αβεβαιότητας στον διοικούμενο. Με την εισαγωγή νόμιμου μαχητού τεκμηρίου αφενός διασφαλίζεται σε έναν βαθμό η οικονομία της διοικητικής διαδικασίας, αφετέρου, διατηρείται, συνταγματικώς επιβαλλόμενη, δίοδος αμφισβήτησης της περιέλευσης σε πραγματική γνώση από πλευράς του διοικούμενου.

Άρθρο 17:

Η τροποποιούμενη διάταξη προβλέπει ότι η κατά τα ανωτέρω απασχόληση του έκτακτου προσωπικού λήγει όταν καταρτιστούν οι οικείοι προσωρινοί πίνακες των διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020. Από την εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής προεξοφλείται ότι θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω προνοιακών δομών κατά το χρονικά διάστημα μεταξύ της αποχώρησης του εν λόγω έκτακτου προσωπικού με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και της εν τοις πράγμασι ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34. Προς αποφυγή τούτου επιβάλλεται η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, με την πρόβλεψη ότι η απασχόληση του εν λόγω έκτακτου προσωπικού εξικνείται χρονικά όχι μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων αλλά μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.3.2021, ώστε να αποτραπεί το ως άνω κενό και παράλληλα, μέσω της νέας χρονικής παράτασης της δυνατότητας απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω προνοιακών δομών εν μέσω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Άρθρο 18:

Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου σχετικά με το ακατάσχετο των χορηγούμενων παροχών σε οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και σε ομογενείς πρόσφυγες αποτελεί πρόβλημα, καθώς οποιαδήποτε κατάσχεση ή συμψηφισμός αυτών για την εξόφληση οφειλών τους μπορεί να τους αποστερήσει τους στοιχειώδεις πόρους διαβίωσης, οδηγώντας τους στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επίσης, ενώ για τα άλλα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επίδομα παιδιού κλπ) προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε ένα από αυτά ότι είναι ακατάσχετα, για τα επιδόματα που αφορά η παρούσα διάταξη δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση μεταχείριση των ληπτών των επιδομάτων.

Επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη προστασία της ευπαθούς ομάδας των οικονομικά αδύνατων και ανασφάλιστων ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και των ομογενών προσφύγων, διασφαλίζοντας τους στοιχειώδεις πόρους διαβίωσης ακόμα και σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών ή χρεών προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Άρθρο 19:

Η εκτός συστήματος κινητικότητα των υπαλλήλων του (ΕΚΚΑ), αν και αναγκαία για άλλους φορείς, ωστόσο προκαλεί στο ΕΚΚΑ δυσλειτουργία των υπηρεσιών του και παρεμποδίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 20:

Με τη διάταξη αυτή επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των υπό ΚΑΕΚ 051040325001/0/0 και ΚΑΕΚ 051040325002/0/0 ακινήτων δεδομένου ότι εν όψει της άσκησης σκοπών κοινωνικής φύσης από τις αρμόδιες εκάστοτε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, έχει πληρωθεί ο όρος του άρθρου μόνου ν. 5160/1931 (Α' 259) που ορίζει ότι «Τα οικόπεδα ταύτα μετά των επ'αυτών οικοδομών, άμα παύσουν εξυπηρετούντο τον δι όν εδόθησαν κοινωφελή σκοπόν, περιέρχονται εις το Υπουργείον της Πρόνοιας όπως διατεθούν δι'ανάλογους σκοπούς συμφώνως με τας διατάξεις των κειμένων νόμων». Ακολούθως, με την υπόψη διάταξη ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στο Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα επί σκοπώ τήρησης της διαδικασίας λύσεώς του.

Άρθρο 21:

Με την διάταξη αυτή λαμβάνεται ως επιπρόσθετη κρατική μέριμνα η υποβοήθηση του έργου των δομών αναφοράς στην καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά το δεύτερο κύμα εμφάνισής του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Άρθρο 22:

Η πρόβλεψη του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α' 133) συνιστά μορφή προνοιακής παροχής ευρέως κοινωνικού χαρακτήρα στις οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και στους οποίους συγκαταλέγεται η προστασία της παιδικής ηλικίας με την παροχή οργανωμένης προσχολικής εκπαίδευσης, η φροντίδα της οικογένειας ως έκφανση της κρατικής μέριμνας για την προστασία της και η χορήγηση τους εργαζόμενους ωφελου μένους της δυνατότητας συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωήςτους. Με την υπόψη διάταξη καλύπτεταιτο κενό που προκύπτει από τη διακοπή της λειτουργίας των δομών του προγράμματος με απόφαση της δημόσιας αρχής λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και διατηρείται ως επί μέρους προστατευτικό μέτρο ακέραιο το δικαίωμα συμμετοχής των ωφελουμένων στο υπόψη πρόγραμμα.

Άρθρο 23:

Με την αύξηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του ΕΚΚΑ εντείνονται οι σχετικές αποφασιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου ΕΚΚΑ. Προς υποβοήθηση του έργου του καί δεδομένου ότι οι σκοποί του ΕΚΚΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν άμεση παρέμβαση στο κοινωνικό σύνολο για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών καθώς και αναγκών αξιοπρεπούς, αποτελεσματικής και ταχείας φροντίδας, καθώς και για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με την αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με τη παρούσα διάταξη λαμβάνεται μέριμνα στελέχωσης του γραφείου Προέδρου, ώστε να μην μείνει αποψιλωμένο από ανθρώπινο δυναμικό.

Άρθρα 24-30:
Το υφιστάμενο «επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων», το οποίο αποδίδεται από τον ΟΠΕΚΑ είναι παρωχημένο ως προς τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απονομής του, καθώς δεν αξιοποιεί τα επιδοματικά και ψηφιακά εργαλεία του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Κατά συνέπεια, το σχετικό πλαίσιο είναι δυσεφάρμοστο, συνιστά δυσανάλογο και αχρείαστο βάρος για την διοίκηση, η απονομή του επιδόματος καθυστερεί και δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου. Άλλωστε, η φύση και ο σκοπός του εν λόγω επιδόματος ταυτίζονται με τη φύση και τον σκοπό του Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), το οποίο επίσης αποδίδει ο ΟΠΕΚΑ, μέσω λειτουργικής και αυτόνομης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που επιτρέπει την άμεση απονομή του στους δικαιούχους.Με το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (άρθρα 31-47) μέσα από την υιοθέτηση ενός πλέγματος διατάξεων αντιμετωπίζεται το ζήτημα του υψηλού μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την τόνωση της απασχόλησης και την ανάσχεση της ανεργίας (άρθρο 31), επιδιώκεται μέσω της δυνατότητας της ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών (άρθρα 32-35) η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η οποία έχει οδηγήσει τους ασφαλισμένους σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, προωθείται η εκκαθάριση των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν δεν υιοθετηθεί απώτατο χρονικό σημείο για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (άρθρο 36), επιλύονται χρόνια προβλήματα και αμφισβητήσεων που ταλανίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και είτε τους στερούν κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα (άρθρο 37) ενώ η ευθύνη του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιορίζεται στις οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκάστοτε θητείας (άρθρο 38). Επιπλέον, ρυθμίζεται η ενοποίηση και την επιτάχυνση διαδικασιών και την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρα 39-41), υιοθετείται μια σειρά απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ (άρθρα 42-43) επιλύοντας την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και την πάταξη της γραφειοκρατίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα ασφαλισμένων (αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα) (άρθρο 44). Επιπλέον, καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (άρθρο 45) κατ' αντιστοιχία με το υφιστάμενο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα.

Περαιτέρω, θεσπίζεται η εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε στον e- Ε.Φ.Κ.Α (άρθρο 46) και τέλος καταργείταιτο άρθρο 39Ατου ν. 4387/2016 (Α'85) που αφορά σε εισφορές από αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 47).

Στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (άρθρα 48-54) εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) με στόχο την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων. Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις σκοπείται η μείωση των παρατηρούμενων καθυστερήσεων και η βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των οικονομικών διαδικασιών του οργανισμού και η επίλυση γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του ΜΕΡΟΥΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ (άρθρα 55-59) επιλύονται χρόνια προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με το ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ (άρθρα 60-67) σκοπείται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν από τη μη εκκαθάριση της Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ (ΟΧΑΕ ΑΕ) (άρθρο 60), απάτην καθολική διαδοχή του Ο.Ε.Κ απότον Ο.Α.Ε.Δ προκειμένου να επιλυθούν χρόνια ζητήματα, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρα 61-62). Επίσης, συμπληρώνεται το πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς μέχρι και σήμερα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των ανέργων και των μακροχρονίως ανέργων, ως προς τη βεβαίωση συνεχούς χρόνου εργασίας σε περίπτωση πραγματοποίησης εβδομήντα (70) ημερομισθίων (άρθρο 63), κατοχυρώνεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους (άρθρο 64) και προστίθεται κοινωνικός εταίρος στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ως γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής του ΑΕΔ (άρθρο 65).

Με το άρθρο 66 επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στους δικηγόρους, οικονομολόγους και μηχανικούς με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

Με το άρθρο 67 προβλέπεται το ακατάσχετο και αφορολόγητο των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών του ΟΑΕΔ.Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Άρθρα 1 έως 3: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και συγκεκριμένα σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) του Σεπτεμβρίου 2020, σήμερα λειτουργούν περί τις 690 δημοτικές και 1.043 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠ και 89 δημοτικές και 107 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠΑΜΕΑ, με συνολική δυναμικότητα άνω των 140.000 παιδιών kol ατόμων. Τα αντίστοιχα νούμερα για το 2019 ήταν 424 δημοτικές και 465 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠ και 75 δημοτικές και 57 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠΑΜΕΑ.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και συγκεκριμένα στα άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από φορείς λειτουργίας ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας για το έτος 2019, ο αριθμός των αστέγων που διαμένουν σε αυτούς ανέρχεται σε 378.

Άρθρο 5: Αφορά τους φορείς που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία, στην επικράτεια λειτουργούν 65 ΚΔΗΦ με συνολική δυναμικότητα 3.399 άτομα (ΥΠΕΚΥ, 2016).

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα τους δυνητικούς υποψήφιους αναδόχους καθώς διευρύνει την πρόσβαση τους στην αναδοχή. Για τον ίδιο λόγο, αφορά τους ανήλικους οι οποίοι διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και για τους οποίους η αναδοχή έχει αξιολογηθεί ως το βέλτιστο σχέδιο της οικογενειακής τους αποκατάστασης. Στο επίπεδο της εφαρμογής, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά αρμοδίως τις υπηρεσίες οι οποίες εξετάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση αναδοχής, και συγκεκριμένα τους φορείς εποπτείας της αναδοχής οι οποίοι απαριθμώνται αποκλειστικά στο άρθρο 13, παρ.1 του ν. 4538/2018, στη βάση της παραπομπής προς τούτο του άρθρου 9, παρ.1 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 7: Αφορά τους μοναχούς που εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος και την Ιερά Επιστασία αυτού. Οι εν λόγω μοναχοί δεδομένης της αδυναμίας τους να εγκαταλείψουν το Όρος, καθώς και της ταλαιπωρίας που αυτό θα συνιστούσε, ιδίως λόγω της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας τους, δεν δύνανται να μεταβούν σε κάποιο Κέντρο Κοινότητας προκειμένου να ενημερωθούν ή να λάβουν κάποια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (όπως για παράδειγμα η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, η υποβολή αιτημάτων προνοιακών επιδομάτων, ανασφάλιστων υπερηλίκων κ.ά.).

Άρθρο 8: Αφορά (α) τους νόμιμα κατέχοντες προσφυγικά ακίνητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και (β) τους δικαιούχους Λαϊκής Κατοικίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Αττικής, στη Θεσσαλονίκη ο εκτιμώμενος αριθμός αιτημάτων ανέρχεται σε 30 και στην Αττική τα αιτήματα εκτιμώνται στα 100, αντίστοιχα. Υπογραμμίζεται, ο αριθμός αυτών που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι μεγαλύτερος.

Άρθρο 9: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος στέγασης καιτου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (βλ. Πίνακες στο πεδίο 9).

Άρθρο 10: Η ρύθμιση αφορά τον ΟΠΕΚΑ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, καθώς και το σύνολο των νέων γονέων μετά την 1.1.2020.

Άρθρο 11: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 12: Φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και που αιτούνται επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (είτε η απευθείας είτε μέσω περιφερειών). Σύμφωνα με το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι Πιστοποιημένοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των φορέων που είναι σε αναμονή έκδοσης ΦΕΚ), είναι συνολικά 409.

Άρθρα 13-14: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στους ασυνόδευτους ή χωρισμένους από την οικογένειά τους ανηλίκους.

Άρθρο 15: Η ρύθμιση του άρθρου 3 αφορά άμεσα στους άστεγους πληθυσμούς (άτομα και οικογένειες) και συγκεκριμένα:

α. Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και υπνωτήρια,

β. Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,

γ. Γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,

δ. Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α' 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Άρθρο 16: Τους ωφελούμενους των παροχών και επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 17: Τους ανωτέρω φορείς και το έκτακτο προσωπικό που προσλήφθηκε δυνάμει της τροποποιούμενης διάταξης.

Άρθρο 18: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και ομογενείς πρόσφυγες (ομογενείς από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενους Έλληνες ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και ομογενείς φοιτητές).

Άρθρο 19: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των εξυπηρετούμενων πολιτών από τις υπηρεσίες του ΕΚΚΑ.

Άρθρο 20: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στους ανηλίκους, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς ιδρυματοποίησης καθώς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που δύνανται

να εξυπηρετηθούν στο πλαίσιο των ασκούμενων πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.

Άρθρο 21: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των εργαζομένων στις δομές αυτές καθώς και τους ωφελούμενους από αυτές. Ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται συνολικά σε περίπου 8.000 στο σύνολο της χώρας και εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανέρχεται περίπου τις 18.000.

Άρθρο 22: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στους ωφελούμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα εκείνους που μετά την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ (φορέας υλοποίησης) έχουν επιλεχθεί για την λήψη της αξίας συμμετοχής των παιδιών τους στο Πρόγραμμα Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας έτους 2020-2021, οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων, οικογένειες και ωφελούμενους που λόγω εισοδηματικών κριτηρίων δεν εντάσσονται στο αντίστοιχο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Συνολικά το πρόγραμμα αναφέρεται σε 12.156 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών.

Άρθρο 23: Το σύνολο των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Άρθρα 24-30: Η ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα καταλαμβάνει τους μοναχικούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους ηλικιωμένους, ηλικίας 65 ετών και άνω ως προς τους υφιστάμενους δικαιούχους και αυτούς που ήδη έχουν επιβάλλει αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος και ηλικίας 67 ετών και άνω ως προς τους νέους δικαιούχους που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, καθώς και τα ζεύγη ανασφαλίστων οικονομικά αδύνατων ηλικιωμένων που στερούνται αποδεδειγμένα ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου 2020, το επίδομα αποδίδεται συνολικά σε 1.074 δικαιούχους, με την ακόλουθη κατανομή ανά ποσό επιδόματος:
 

Ποσό επιδόματος σε €

Πλήθος δικαιούχων

1-100

12

101-200

360

201-300

542

301-400

160

ΣΥΝΟΛΟ

1.074Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Δεύτερου Μέρους αφορούν άμεσα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (άρθρα 31-34) τους μη μισθωτούς (άρθρα 35-36), τους προπονητές του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (άρθρο 37), τις οφειλές του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (άρθρο 38), το σύνολο των ασφαλισμένων που αιτούνται την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρα 39-41), τους συνταξιούχους του Δημοσίου πολιτικούς και στρατιωτικούς (άρθρο 42), τους ασφαλισμένους που δικαιούνται έξοδα κηδείας (άρθρο 43), τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα (άρθρο 44), τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (άρθρο 45) καιτους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ΤΑΥΤΕΚΩ που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις επιδομάτων ασθένειας, κύησης και λοχείας (άρθρο 46). Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Τρίτου Μέρους (άρθρα 48-54) αφορούν τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και το σύνολο των ασφαλισμένων στους ενταχθέντες στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλιστικούς φορείς. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Τέταρτου Μέρους (άρθρα 55- 59) αφορούν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

Οι διατάξεις που εισάγει το Πέμπτο Μέρος (άρθρα 60-67) αφορούν πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας (άρθρο 62), σε μακροχρονίως ανέργους (άρθρο 63), τη θέσπιση του ακατάσχετο και αφορολόγητου κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ΟΑΕΔ (άρθρο 64) και τέλος την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους (άρθρο 66).
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο 1

Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός τους. Τα ΚΔΑΠ υποστηρίζουν τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελούμενων παιδιών. Η στόχευση της παρ. 2 επιτυγχάνεται με την πλουραλιστική απασχόληση των ωφελουμένων παιδιών, η οποία κατοχυρώνεται στην παρ. 3. Η πρόβλεψη αυτή παράλληλα στοχεύει στην αποτροπή της καταστρατήγησης του σκοπού τους, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει π.χ. με τη λειτουργία ΚΔΑΠ αμιγώς ως αθλητικών σωματείων. Με την παρ. 4 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε περιοχές με τη συγκεκριμένη χρήση. Κατ' εξαίρεση, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων και λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠ, τα οποία μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως στα κτίρια όπου ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία.

Περαιτέρω, καίτοι προορίζονται να λειτουργούν σε κτήρια με χρήση κοινωνικής πρόνοιας, κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού για τα κτίρια εκπαίδευσης. Και τούτο, διότι απευθύνονται σε παιδιά που παράλληλα φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (5-12 ετών), οι δε δράσεις εντός των ΚΔΑΠ δεν απαιτούν, εξεπόψεως κτιριοδομικής, προδιαγραφές αυστηρότερες των κτηρίων εκπαίδευσης. Στην παρ. 5 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ, την αξιολόγησή τους και το ελάχιστο πληροφοριακό περιεχόμενό της. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας των παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας. Στην παρ. 6 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας λειτουργίας που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης ΚΥΑ. Με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5. Με την παρ. 8 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή καιτο αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφονται αρμοδίως ότι εμφΑοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση του ελεγκτικού πλαισίου.

Άρθρο 2

Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο έγκειται στην προσθήκη και ενηλίκων ΑμΕΑ στους ωφελούμενους. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών των ωφελουμένων. Με την παρ. 3 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε περιοχές με τη συγκεκριμένη χρήση. Κατ' εξαίρεση προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδείοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων και λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠ, τα οποία μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως στα κτίρια όπου ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία.

Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ οφείλουν να λειτουργούν την ηλεκτρονική εφαρμογή που προβλέπεται και για τα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1. Με την πρόβλεψη αυτή υπηρετείται ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και η αξιολόγησή τους. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας προεχόντως των φιλοξενούμενων παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας.

Με την παρ. 5 προβλέπεται ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ.

Με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1. Με την παρ. 7 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των ΚΔΑΠΑΜΕΑ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή και το αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφονται αρμοδίως ότι

εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Άρθρο 3

Καταργούνται διατάξεις που αφορούν στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, προκειμένου το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠΑΜΕΑ να συγκεντρωθεί στις προτεινόμενες διατάξεις και στις βάσει αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 4

Επικαιροποιείται ο ορισμός του αστέγου, ως ωφελούμενης μονάδας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επεκτείνεται η προνοιακή παροχή σε άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις αυτονόμησης από τις δομές φιλοξενίας λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, επιχειρείται η κινητοποίηση των φιλόξενουμένων και η έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητάς τους να προχωρήσουν άμεσα σε αυτόνομη διαβίωση, με την πρόβλεψη της εξαίρεσης από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα του συνόλου του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης.

Άρθρο 5

Αποσκοπεί στην αποζημίωση στο 100% των φορέων που λειτουργούν κέντρα διημέρευσης και αποκατάστασης για την περίοδο από την 25η Μαΐου μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 κατά την οποία συνεπεία νομοθετικής ρύθμισης η λειτουργία τους περιορίστηκε στο 50% της δυναμικότητάς τους, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 6

Επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, μέσω του περιορισμού των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο των συνοικούντων των υποψηφίων αναδοχών.

Άρθρο 7

Επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης των δικαιούχων υπηρεσιών και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), και συγκεκριμένα των μοναχών που εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος.

Συγκεκριμένα, ενώ έως την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ol συγκεκριμένοι δικαιούχοι εξυπηρετούνταν δια μέσου του θεσμού του ανταποκριτή του ΟΓΑ, με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ και την κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών δεν προβλέφθηκε κάποια συγκεκριμένη δομή για την εξυπηρέτησή τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να καλυφθεί το προαναφερθέν κενό στον τρόπο εξυπηρέτησης των εν λόγω ωφελουμένων του ΟΠΕΚΑ αφενός, ορίζοντας ρητώς ότι ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά όχι μόνο με τα Κέντρα Κοινότητας αλλά και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Αφετέρου, είσάγεται διαδικασία εξυπηρέτησης ανάλογη αυτής των λοιπών ωφελουμένων στην λοιπή Ελληνική Επικράτεια. Με άλλα λόγια εισάγονται διαδικασίες που προσομοιάζουν με αυτές της εξυπηρέτησης των λοιπών πολιτών από τα Κέντρα Κοινότητας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Με τις διαδικασίες αυτές διασφαλίζεται αφενός η πληρέστερη ενημέρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που φέρει εις πέρας ο ΟΠΕΚΑ. Αφετέρου διασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη απονομή αυτών των δικαιωμάτων στην συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων, μέσα από διαφανείς, λειτουργικά αποτελεσματικές και ελεγχόμενες από τον ΟΠΕΚΑ διαδικασίες.

Άρθρο 8

Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση έκδοσης τίτλων κυριότητας για τα ακίνητα που αφορά η διάταξη.

Άρθρο 9

Με το άρθρο 9 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, με την προσθήκη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους συναρμόδιους για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων Υπουργούς.

Άρθρο 10

Σκοπείταί η διατήρηση του δικαιώματος των νέων γονέων να λάβουν το προσφάτως θεσπισθέν με τον ν. 4659/2020 (Α' 21) επίδομα γέννησης, το οποίο συνιστά σημαντική ενίσχυση της οικογένειας.

Άρθρο 11

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής διαδικασίας κατανομής και απόδοσης των καθαρών εσόδων του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.

Άρθρο 12

Με τις τροποποιήσεις της υφιστάμενης διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998 (Α'236) ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), οι οποίοι είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα και σε εναρμόνιση με το άρθρο 109 ν. 4622/2019 (Α' 133) προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιχορήγησης στους ανωτέρω φορείς από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζεται μάλιστα ότι η απόφαση αυτή επέχει θέση ειδικής έγκρισης της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α'138), είτε η επιχορήγηση χορηγείται μέσω του Υπουργείου, απευθείας, είτε μέσω των Περιφερειών. Παράλληλα, ο εποπτεύων τους δυνάμενους να επιχορηγηθούν φορείς Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών εξουσιοδοτείται να προσδιορίσει με απόφασή του τα κριτήρια και τη διαδικασία, βάσει των οποίων θα εκδίδεται η απόφαση επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις δε που η καταβολή των επιχορηγήσεων διενεργείται μέσω των Περιφερειών, ρυθμίζεται ρητά η διοικητική συνδρομή που αυτές παρέχουν στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ως προς τον έλεγχο των σχετικών αιτημάτων.

Άρθρα 13 και 14

Σαφέστερος επιμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αφενός αυτών και της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ταχύτερη άσκηση των επί μέρους αρμοδιοτήτων, καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών και προσδιορισμός της ασκούμενης εποπτείας κατά την άσκηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης -επιτροπείας ασυνόδευτων ή χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων.

Άρθρο 15


Η θεσμοθέτηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας κοινωνικής επανένταξης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Αποτελεί συνέχεια καί βελτίωση των δύο πρώτων επιτυχημένων προγραμμάτων επανένταξης αστέγων που έχουν υλοποιηθεί και αποκτά πλέον χαρακτήρα μόνιμης δημόσιας πολιτικής με την πρόβλεψη για ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα προβλέπει την άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομη διαβίωση, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης και την ορθολογικότερη διασύνδεση με τις υπάρχουσες πολιτικές επιδοματικής στήριξης, ιδίως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης. Με την πρόβλεψη για σταδιακή αποκλιμάκωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βάθος χρόνου, επιδιώκεται να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων μέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλούς στέγασης, ώστε να αναλάβουν σταδιακά εκ νέου τις ευθύνες για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης και να διατηρήσουν την κατοικία τους μετά τη λήξη του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εντάσσεται, τέλος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προνοιακών πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. Πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται, όπως το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η χορήγηση του οποίου επεκτείνεται στους διαμένοντες σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και γυναικών θυμάτων βίας.

Άρθρο 16


Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται να ενοποιηθεί η διοικητική διαδικασία ενημέρωσης των διοικουμένων από την παροχική διοίκηση. Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και η όσο το δυνατόν αντικατάσταση της έγγραφης ενημέρωσης των διοικουμένων με χρήση ΤΠΕ. Περαιτέρω, επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των αμφισβητήσεων ως προς τον χρόνο πραγματοποίησης των κοινοποιήσεων με την εισαγωγή μαχητού τεκμηρίου γνώσης μετά την πάροδο το δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής επιστολής.

Άρθρο 17

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται στις προνοιακές δομές (εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) του άρθρου 34 ν. 4578/2018.

Άρθρο 18

Θεσπίζεται πρόβλεψη ακατάσχετου των παροχών που χορηγούνται σε οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και σε ομογενείς πρόσφυγες και διασφάλιση στοιχειωδών πόρων διαβίωσης και ισότιμη συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 19

Επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και η επαναφορά στον κανόνα των γενικών διατάξεων κινητικότητας.

Άρθρο 20

Διαπιστώνεται η επέλευση των όρων του άρθρου μόνου του ν. 5160/1931 (Α' 259), διασφαλίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του Ιωσηφόγλου Ιδρύματος και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα της λύσης του.

Άρθρο 21

Με την παρούσα ρύθμιση επιτυγχάνεται η προάσπιση της δημόσιας υγείας με τη διασφάλιση της ακεραιότητας του εθνικού συστήματος υγείας κατά την περίοδο διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 22


Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εξασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίηση τούτου στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας του λόγω COVID-19, συνακόλουθα δε η μέριμνα για την κάλυψη της συμμετοχής των παιδιών κατ' εκείνο το χρονικό διάστημα που λόγω λήψης μέτρων δημόσιας αρχής δεν είναι εφικτή η εκ μέρους τους παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 23


Υποβοήθηση του Προέδρου του ΕΚΚΑ προς τη βέλτιστη εκπλήρωση του ρόλου του - μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, οικογένειες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσης, την καταγραφή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης των Προνοιακών Φορέων, κατόπιν ανάθεσης από το εποπτεύον Υπουργείο, τον σχεδίασμά και εξειδίκευση τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας, τον συντονισμό των δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και τη διασύνδεση των Φορέων που τις παρέχουν, για αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η οργάνωση του Γραφείου Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α. προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός και οι αρμοδιότητές του καθιστά αναγκαία τη στελέχωσή του με το αναγκαίο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον Πρόεδρο προκειμένου ο τελευταίος να δύναται κατά την άσκηση της αποφασιστικής αρμοδιότητάς του να έχει πλήρη εικόνα επί των τυπικών και ουσιαστικών όρων και προϋποθέσεων της παρέμβασης του ΕΚΚΑ. Ειδικότερα, η ανάληψη εκ μέρους του ΕΚΚΑ επιπλέον αρμοδιοτήτων στον τομέα της παιδικής προστασίας, καθώς και η συμμετοχή του ΕΚΚΑ στον σχεδίασμά νέων πολιτικών στον τομέα αυτό, ως και η προσθήκη στους καταστατικούς τους σκοπούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που άπτονται του σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή μη από πόρους της Ε.Ε. ή από κρατικούς πόρους, που αφορούν ιδίως την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη των ατόμων και των πληθυσμιακών ομάδων στόχου του ΕΚΚΑ, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υποβοήθησης του Προέδρου με τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, επικοινωνία με σχετικούς φορείς του πεδίου, τον συντονισμό με τις υπηρεσίες του οργανισμού, με τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ol ομάδες στόχο του ΕΚΚΑ που συνιστούν τις πλέον ευάλωτες του πληθυσμού και η κάλυψη των αναγκών τους που οφείλει άμεση και επίκαιρη υπό πάντα χρόνο και οιαδήποτε συνθήκη, απαιτεί πλήρη γνώση τόσο των προβλημάτων που ανακύπτουν και χρήζουν παρέμβασης, επίλυσης και θεραπείας, όσο και των διαδικασιών για το σχεδίασμά, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων από ποικίλες πηγές χρηματοδότησης, που απευθύνονται στις ομάδες αυτές, τέτοια δε υποστήριξη συνιστά το απολύτως αναγκαίο εργαλείο υποβοήθησης του Προέδρου.

Άρθρα 24-28


Με τις προτεινόμενες διατάξεις (α) διατηρείται η αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, (β) προβλέπεται ότι οι αποφάσεις των οργάνων του δύναται να προσβληθούν με ενδικοφανή προσφυγή, (γ) προβλέπεται ότι οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προς τούτο επιχορηγεί τον ΟΠΕΚΑ, (δ) αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους, επ' ωφελεία των δικαιούχων υπερηλίκων και (ε) θεσπίζεται η απαλλαγή του επιδόματος από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 29


Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό ειδικότερων ή λεπτομερειακών θεμάτων για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων, με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών.

Άρθρο 30


Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.


Άρθρο 31


Στην παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης προβλέπεται από 1.1.2021 μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαμορφωθεί την 1η.6.2020. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων- μισθωτών που καταλαμβάνει, η οποία θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους όπως αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις της παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης, χωρίς κόστος για τους εργοδότες (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος ανά απασχολούμενο. Ως εκ τούτου, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα συμβάλλει πράγμα που οδηγεί σε στην απελευθέρωση σημαντικού κεφαλαίου της επιχείρησης, αναγκαίου και ικανού διαθέσιμου για την ενίσχυση στήριξη της επιχείρησης ιδίως κατά την υφιστάμενη δύσκολη συγκυρία ή και να επανεπενδυθεί, καθώς επίσης και στην προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους αλλά και εν γένει της οικονομίας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στην παρούσα κρίσιμη περίοδο κρίση, αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη δραστική και άμεση αποκλιμάκωση της ανεργίας μέσω της νομοθετικής οδού.

Περαιτέρω με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται η κατανομή της εισφοράς της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 ν. 4144/2013 (Α' 88) (κλάδος ΛΑΕΚ και ΕΛΕΚΠ) με προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω πόρου. Τέλος στην παρ. 3 ορίζεται η διάρκεια ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου έως την 31η.12.2021.

Άρθρο 32


Παρέχεται ρύθμιση έως (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ για τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Άρθρο 33


Παρέχεται δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με ασφαλιστικές εισφορές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο πλαίσιο των μέιρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, την οποία απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου - Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 34


Παρέχεται παράταση του προσωρινού διακανονισμού έως την 31η.12.2013 στους οφειλέτες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 ν. 3943/2011, όπως ισχύει, και τηρούν τους όρους αυτού.

Άρθρο 35


Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ενιαία και συνολικά το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών, κατ' αντιστοιχία με την επικουρική ασφάλιση των έμμισθων δικηγόρων, αποσκοπώντας στην άρση οποιασδήποτε ανισότητας μεταξύ των ανωτέρω, καθώς πρόκειται για ασφαλισμένους στους οικείους τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α.

Ειδικότερα, στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης, εκτός από τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμμισθους δικηγόρους θα κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (A'85) καί οι μισθωτοί μηχανικοί, ως ανήκοντές και αυτοί στην κατηγορία των ασφαλισμένων στους οικείους τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι υγειονομικοί μισθωτοί ασφαλισμένοι του πρώην Ε.Τ.Α.Α, οι οποίοι, υπάγονται προαιρετικά στην επικουρική ασφάλιση από 1.1.2021 θα καταβάλλουν τις εισφορές της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016. Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι από την 1η.1.2020 για τους μισθωτούς μηχανικούς και από την 1η.1.2021 για τους μισθωτούς υγειονομικούς τα ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς θα επιμερίζονται κατά 50% στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο. Τέλος, στην παρ. 4 ορίζεται ότι ειδικά για τους μισθωτούς μηχανικούς από την 1η.1.2020 και τους υγειονομικούς μισθωτούς από την 1η.1.2021 καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35.

Άρθρο 36


Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Άρθρο 37


Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά για το έτος 2016 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), που με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3655/2008 εντάχθηκαν στο από 1.8.2008 στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του π. ΟΑΕΕ. οι οποίοι, έως σήμερα, λόγω νομοθετικού κενού δεν μπορούν να το πράξουν, καθώς με το προϊσχθύον νομοθετικό πλαίσιο, υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών τους στον πρώην ΟΑΕΕ, έως την 31.12.2015 ήταν ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (Ο.Δ.Ι.Ε.) .Μετά δε την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, με τον οποίο ο π. ΟΑΕΕ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ προβλέφθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα (αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων ιπποδρόμου) ως προς την καταβολή εισφορών τους μετά την 1.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε κατά την μετάβαση από το προϊσχύον στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των προσώπων αυτών κατέστησε αδύνατη την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων αυτών για το έτος 2016 με συνέπεια να μην μπορούν να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν συνταξιοδοτικά και άλλα αιτήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών. Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων αυτών και την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης.

Άρθρο 38


Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 με την οποία καθορίζεται, μετά την κατάργηση του ΟΕΕΚ, ως υπόχρεος των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς όμως επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις και ανεξάρτητα από πότε κατέστησαν απαιτητές, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι χρονίζουσες εκκρεμότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κρίσιμο είναι να επισημανθεί εν προκειμένω ότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο ήταν ανέκαθεν υπόχρεο για την κάλυψη των δαπανών του π. ΟΕΕΚ μεταξύ των οποίων και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω χρηματοδότησής του, ότι η ανεπάρκεια της χρηματοδότησης επί σειρά ετών κατέστησε δυσχερή έως αδύνατη την κάλυψη των εν λόγω οφειλών, και ότι με την αξιολογούμενη ρύθμιση στην συγκεκριμένη περίπτωση για την κάλυψη των εν λόγω οφειλών καθορίζεται, ως άμεσος υπόχρεος και υπεύθυνος, με τους όρους που προβλέπονται στην προτεινόμενη διάταξη για την καταβολή τους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω και ως απόρροια των ανωτέρω με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέφθηκε περαιτέρω, η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη ΔΣ στον ΟΕΕΚ από την ίδρυση του έως και την κατάργησή του , από την ευθύνη για την μη καταβολή των ίδιων ασφαλιστικών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους τόκους ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσής τους. Ως αναγκαίο επακόλουθο της παύσης της ευθύνης και της απαλλαγής των εν λόγω προσώπων προβλέφθηκε επίσης η παύση ισχύος υφιστάμενων πράξεων και μέτρων καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος τους, η μη λήψη σε βάρος τους μέτρων διοικητικού καταναγκασμού, η μη έναρξη ποινικής δίωξης αλλά και η παύση αυτής καθώς ρητώς ορίζεται ότι για τα εν λόγω πρόσωπα παύει το αξιόποινο των αδικημάτων που αφορούν στην μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους τόκους ανεξάρτητα του χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές.

Άρθρο 39


Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται κατ' αρχήν η υποπερ. ββ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) και προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Περαιτέρω με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα περ. ι στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 με την οποία ορίζεται απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον κατάτη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διαθέσεως αυτού και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται ότι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

Άρθρο 40


Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό οριοθετείται στο άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α'73) προβλέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν υπαχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρούνται οι opoL της. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται ότι οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνονται υπ' όψιν για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της να δύνανται να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Καθόσον αφορά όμως τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται επιπλέον προϋπόθεση καθώς λαμβάνονται υπ' όψιν εκτός από τις οφειλές από εργοδοτικές εισφορές της ίδιας της εταιρείας και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, και μόνο όταν πληρούνται οι όροιτης ρύθμισης από αμφότερους (από την προσωπική εταιρεία αλλά και το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν), μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα στο Νομικό Πρόσωπο της προσωπικής εταιρείας. Κατά συνέπεια, η επιπλέον προϋπόθεση που έχει τεθεί για τις προσωπικές εταιρείες διασπά το ενιαίο της ρύθμισης για την δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε νομικά πρόσωπα. Η δε, η διαφοροποίηση δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας στις προσωπικές εταιρείες σε σχέση με τα άλλα νομικά πρόσωπα χωρίς αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την διάκριση επιφυλάσσει στις προσωπικές εταιρείες αδικαιολόγητα δυσμενέστερη μεταχείριση σε σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ως προς την δυνατότητα να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί.

Άρθρο 41


Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 περ. γ. με σκοπό να επιλυθούν και να προληφθούν ζητήματα από την ταυτόχρονη εφαρμογή διατάξεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας επί συρροής οφειλών κατά την αγοραπωλησία ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να χορηγεί Βεβαίωση Οφειλής με βάση την οποία παρακρατείται από την συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία το προϊόν του τιμήματος της αγοραπωλησίας μέχρι του ύψους της οφειλής. Αντίστοιχα με το άρθρο 25 του ν. 4611/2019 προβλέπεται το ίδιο δικαίωμα και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ταυτόχρονη ισχύς των ανωτέρω διατάξεων δημιουργεί ζήτημα στις αγοραπωλησίες όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση και των δύο πιστωτών. Κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, στην περίπτωση όπου ο μεταβιβάζων ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει οφειλές τόσο προς την φορολογική Αρχή όσο και προς τον e- ΕΦΚΑ και το τίμημα της αγοραπωλησίας δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει και τους δύο εν λόγω πιστωτές, ματαιώνεται η σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης λόγω έλλειψης νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη ακυρότητα των συμβολαίων μελλοντικά από κάποιο πιστωτή ή τρίτο. Με την προτεινόμενη διάταξη, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 975 ΚΠολΔ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν. 2961/2001, Α' 266 και ν. 4174/2013, Α' 170) οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και οι απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ικανοποιούνται συμμέτρως.

Άρθρο 42


Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43) κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτή η απόφαση εφάπαξ παροχής. Συγκεκριμένα η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 προβλέπει ότι σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας τους, ότι το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου και ότι το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ωστόσο, στην εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνεται η απόφαση εφάπαξ παροχής, η οποία κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο να περιληφθεί με ρητή αναφορά στην διάταξη προκειμένου να συμπεριληφθεί και η απόφαση εφ' άπαξ παροχής στην ψηφιακή απονομή σύνταξης των εν λόγω δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή και της εφάπαξ παροχής καθώς βελτιώνεται η διαδικασία του σταδίου της αίτησης απόφασης εφάπαξ παροχής και συνεπώς επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη απονομή της σύνταξης και της εφάπαξ παροχής.

Άρθρο 43


Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 με το οποίο καθορίζεται η ψηφιακή διαδικασία και τα δικαιολογηπκά που απαιτούνται για την πληρωμή εξόδων κηδείας κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους, ενώ προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις επιχειρήσεις που τελούν την τελετή και ανάρτησης αυτού στο τέλος κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο και έως το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού


Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. με την επιφύλαξη των ανωτάτων ορίων που βάσει καταστατικών διατάξεων έχουν τεθεί από τους επιμέρους φορείς. Τέλος, ορίζεται ότι η παρούσα υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης των επιμέρους φορέων.

Άρθρο 44


Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η υποστήριξη μιας ιδιαίτερα ευπαθούς κατηγορίας δικαιούχων σύνταξη αιτία θανάτου, των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων, μέσω του διπλασιασμού της σύνταξης που δικαιούνται και από τους γονείς ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια και αξιοπρέπεια στις ανάγκες βιοπορισμού τους μετά την απώλεια των γονέων τους. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την παρ. 4ατου άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α' 85), τα τέκνα δικαιούνται το 25% της σύνταξης αιτία θανάτου του γονέα τους. Εάν πρόκειται για τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς, το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται. Εάν όμως το αμφοτεροπλεύρως ορφανό τέκνο δικαιούται σύνταξη αιτία θανάτου και από τους δύο γονείς το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, γεγονός που συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των αμφοτεροπλευρώς ορφανών τέκνων που δικαιούνται σύνταξη αιτία θανάτου και από τους δύο γονείς σε σχέση με τα ορφανά που δικαιούνται σύνταξη αιτία θανάτου από το ένα γονέα όταν χάσουν καιτους δύο γονείς τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφυλάσσει μια ιδιαιτέρως ευνοϊκή ρύθμιση για τα αμφοτεροορφανά τέκνα που δικαιούνται σύνταξη και από τους δύο γονείς τους αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη και ευαίσθητη ομάδα της κοινωνίας μας που χρήζει επαυξημένης κρατικής μέριμνας.

Άρθρο 45


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η υποστήριξη μιας ευπαθούς κοινωνικής ομάδας εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα των οποίων η υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση περί πρόωρης συνταξιοδότησης του π.δ. 167/2007 (Α'210) επιβάλλεται για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να ισχύσει και γι' αυτούς ότι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα καθόσον τελούν υπό τις αυτές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι η κυστική ίνωση είναι γενετική νόσος που προκαλεί συστηματικές αναπνευστικές λοιμώξεις και σταδιακά περιορίζει την αναπνευστική ικανότητα οδηγώντας τον ασθενή σε αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Η σοβαρότητα της ανωτέρω νόσου και των ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών αυτής στην υγεία, την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα, αλλά και στο προσδόκιμο ζωής των ασθενών καθιστούν αναγκαία την αξιολογούμενη ρύθμιση και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και επιβάλλεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Άρθρο 46


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019 επιδομάτων ασθένειας, κύησης και λοχείας του εντασσόμενου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, θα εκκαθαρίζονται και θα πληρώνονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) χωρίς έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ). Η παρούσα ρύθμιση καθίσταται αναγκαία καθώς έχουν εμφιλοχωρήσει ουσιαστικά σφάλματα ως προς την διαδικασία παραλαβής και έλλειψη παραπομπής των επιδομάτων ασθένειας και Κύησης και Λοχείας στις Υγειονομικές επιτροπές, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ιδιωτών ασφαλισμένων. Προβλέπεται επίσης ότι η καταβολή της ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής, προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) από την αιτία αυτή.

Άρθρο 47


Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α' 85) με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α43) το οποίο ισχύει από 1.1.2020 και οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν το σύστημα καταβολής εισφορών για αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, το άρθρο 39Α του ν. 4387/2016 δεν έχει πλέον πεδίο εφαρμογής. Η κατάργηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 39 Α του ν. 4387/2016, χωρίς παράλληλα την ρητή κατάργηση του εν λόγω άρθρου ενέχει τον κίνδυνο παρερμηνειών ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί και ρητώς.

Άρθρο 48


Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται ο τρόπος διορισμού και η διάρκεια της θητείας του προέδρου, των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καθίσταται αναγκαία η παρούσα ρύθμιση καθώς δεν προβλέφθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e -ΕΦΚΑ) με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4670/2020 (Α'43).

Άρθρο 49


Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 49 προβλέπεται μείωση του ύψους του μισθώματος ακινήτων των οποίων εκμισθωτής είναι ο Ηλεκτρονικός Εθνικός φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ). Θεσπίζεται μείωση ύψους 40% επί του ύψους του μισθώματος Η εφαρμογή της ως άνω μείωσης εκτείνεται έως την 31η.3.2021 εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 50


Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 38 θεσπίζεται η υποχρέωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να καταρτίσει και να δημοσιεύσει όλους τους εκκρεμείς ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) μέχρι και την 30η.9.2022, οι οποίοι έως και σήμερα είναι σε εκκρεμότητα. Επιπροσθέτως, υποχρεούται εντός του οριζομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος να καταρτίσει και να δημοσιεύσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. Επιπλέον από το έτος 2022 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί θα υποβάλλονται προς έγκριση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι μέσω της δημοσίευσης α) των εκκρεμών ισολογισμών των τελευταίων πέντε ετών, β) των εκκρεμών ισολογισμών όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τα έτος 2016 και γ) των ισολογισμών από το έτος 2022 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης να αποκατασταθεί το έλλειμμα διαφάνειας και να διευκολυνθεί η άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών στοιχείων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η απεικόνιση της πραγματικής εικόνας της χρηματοοικονομικής πληροφορίας και θεσπίζεται η υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή πιστής και ειλικρινούς απεικόνισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Άρθρο 51


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανακαθορίζεται η διαδικασία του ετήσιου κατασταλτικού ελέγχου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 84 του ν. 2084/1992 προβλεπόταν η επιπλέον διενέργεια καταστατικού ελέγχου από την Διεύθυνση Επιθεωρήσεως της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επειδή όμως η εν λόγω Διεύθυνση καταργήθηκε κρίνεται αναγκαίο με την παρούσα ρύθμιση να απαλειφθεί το ως άνω εδάφιο του άρθρου 84 του ν. 2084/1992.

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι από το έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Δ.Σ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Κατά την διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των φορέων θα εφαρμόζονται ol γενικές αρχές και οι κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίοι συμβαδίζουν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Οι ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές θα σημειώνουν στο πιστοποιητικό ελέγχου εάν ο φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο καθώς και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση ότι στο πιστοποιητικό του ελέγχου θα ενσωματώνονται όλες οι παρατηρήσεις αναφορικά με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Τέλος, εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία θα διατυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου του και θα προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.

Άρθρο 52


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι έως και την 30η Ιουνίου 2021 απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του  Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ο ΕΦΚΑ) καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή οποιοσδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Προβλέπεται επίσης ότι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα αρμόδια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ορίζεται ρητά ότι η διάταξη του παρόντος άρθρου κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης ισχύουσας ή στο μέλλον εκδοθησομένης, η οποία δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία για τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

Άρθρο 53


Με την προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία η παροχή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξουσιοδότησης για τον καθορισμό των Διοικητικών Επιτροπών που συνεχίζουν να λειτουργούν στις περιπτώσεις α) συγχώνευσης Υπηρεσιακών Μονάδων, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα, την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόμενων και καταργούμενων Υπηρεσιακών Μονάδων.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η συνέχιση λειτουργίας α) των Διοικητικών Επιτροπών που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα, στα οποία θα συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες άλλων Υποκαταστημάτων και β) των Διοικητικών Επιτροπών που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που καταργούνται.

Επιπροσθέτως, με τη ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό να ρυθμίζει με απόφαση του κατά περίπτωση κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στις Διοικητικές Επιτροπές που συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς και τις Διοικητικές Επιτροπές που θα λειτουργούν σε περίπτωση σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας, δοθέντος ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε Τοπικής Διεύθυνσης, είναι διαφορετικός και καθορίζεται, επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του e- ΕΦΚΑ .

Άρθρο 55

Κατ' αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ, η απρόσκοπτη εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών, όσο και αυτών που θα υποβληθούν προς εξέταση και η συνεπακόλουθη αποτελεσματική και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ανάθεση αρμοδιότητες τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 και του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 περιήλθε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ακίνητη περιουσία πρόνοιας. Παρά την μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν μεταφέρθηκε παράλληλα το προσωπικό που χειριζόταν τα τεχνικής φύσεως θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης αυτής της περιουσίας το οποίο σημειωτέον, υποστηριζόταν από το προσωπικό καί την υποδομή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ).

Με το π.δ. 113/2014 και μεταγενέστερα με το π.δ. 134/2017 (Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης καί Κοινωνικής Αλληλεγγύης)ανατέθηκαν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορισμένες αρμοδιότητες τεχνικού χαρακτήρα επί της ως άνω ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικά, μερικές από αυτές είναι ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων, οι εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, η υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια δημόσια αρχή κλπ. Οι αρμοδιότητες όμως αυτές δεν ασκούνται διότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών δεν διαθέτει την θεσμική δυνατότητα να λειτουργήσει ως «Τεχνική Υπηρεσία» κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016 και κατά το πρότυπο της αντίστοιχης του τότε Υπουργείου Υγείας υπηρεσίας. Επιπρόσθετα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες από τον νόμο ειδικότητες στελεχών, ούτε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες θα επιλαμβάνονται θεμάτων τεχνικής φύσεως επί των ακινήτων καθώς ούτε και υποδομή αντίστοιχη με αυτήν της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης ορισμένων αρμοδιοτήτων κυρίως τεχνικής φύσεως επί της ακίνητης περιουσίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη άσκηση αρμοδιοτήτων επί της ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 56


Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως την εικοστή πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής καθώς επίσης ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών(ΚΕΑΟ) εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η δημοσίευση των δεδομένων θα συμβάλλει έτι περαιτέρω στη διευκόλυνση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ των εργαζομένων, ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Με τη συγκέντρωση της πληροφορίας και τη μετέπειτα δημοσίευση της, ελέγχεται η φερεγγυότητα της πληροφορίας, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα που αναφύονται, υφίσταται αδιάλειπτη επαγρύπνηση, και εξάγονται συμπεράσματα για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις προς όφελος των πολιτών.

Εν κατακλείδι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προάγεται η φανερή δράση της Διοίκησης, η οποία αναπόδραστα συμβάλλει στη συνέχεια και ενότητα των δημόσιων υπηρεσιών, προάγοντας τα συμφέροντα του πολίτη και συνεισφέροντας στην εδραίωση ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.

Άρθρο 57


Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κατάργηση της με αριθ. πρωτ.: 38873/Δ1.13666 /12.-07.-2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν».

Άρθρο 58


Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α' 116) , το οποίο ορίζει ότι για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό προερχόμενο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Προσέτι, καθίσταται ιδιαιτέρως αναγκαία η κατάργηση της ως άνω διάταξης προκειμένου να εξαλειφθεί η ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) επιλέγονται ως προϊστάμενοι σε θέσεις ευθύνης υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις πέραν από αυτές που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας καί Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους οποίους, απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 21 του ν.4551/2018(Α' 116) επιπλέον προϋποθέσεις πέραν από αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα η τριετής προϋπηρεσία ως Επιθεωρητές ΣΕΠΕ σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, προκειμένου να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέση Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας Εν κατακλείδι, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη κατόπιν της μεταφοράς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δυνάμει του π.δ. 84/1019 (Α'123).

Άρθρο 59


Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το ζήτημα της κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ), το οποίο συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α'16). Στο «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ) συγχωνεύτηκαν τα «Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΚΑΦ), τα οποία είχαν συσταθεί δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 5167/1931 (Α'222). Διευκρινίζεται ότι τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) καταργήθηκαν δυνάμειτης υπ' αρ. 37955/2315/3-12-2014 υπουργικής απόφασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 ν. 4250/2014 και ακολούθησε διανομή των αποθεματικών τους στους δικαιούχους φορτοεκφορτωτές. Το «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ) από την ημερομηνία σύστασής του μέχρι και την κατάργησή του στις 31.10.2016 δυνάμειτης παρ. 2α του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α' 205) ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία.

Επειδή εκ παραδρομής η κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ) δεν ανέτρεξε στην ημερομηνία σύστασής του για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, προτείνεται η θέσπιση της παρούσας διάταξης με την οποία ορίζεται ότι η παρ. 2α του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 ενεργεί αναδρομικά και ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4109/2013, ήτοι στις 23.10.2013.

Άρθρο 60


Με τη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 4611/2019 (Α'73), η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ) παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, καθώς αναμενόταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκκαθάρισης και η εκδίκαση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που είχε οριστεί για το έτος 2019.

Δοθείσας της επέλευσης της λήξης που προβλέπεται με το άρθρο 72 του ν. 4611/2019 kol της αδήριτης ανάγκης να ολοκληρωθεί το σύνολο των εκκρεμοτήτων του έργου των εκκαθαριστούν καί επειδή τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αποτελούν έτι περαιτέρω τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του έργου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση της εκκαθάρισης της ΟΧΛΕ έως την 31Π Δεκεμβρίου 2021.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες είναι εξόχως επισφαλείς για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως μοναδικό μέτοχο της ΟΧΑΕ και επί τω τέλει η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ).

Άρθρο 61


Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α'88), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος με το ν. 4046/2012 Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και όλα τα ακίνητα του ΟΕΚ περιήλθαν στον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, προέκυψε μεγάλος αριθμός προς κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων, για τον οποίο δεν επαρκεί το προσωπικό του ΟΑΕΔ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ενδεικτικά αναφερόμενες στην προτεινόμενη διάταξη, σε περίπτωση που το προσωπικό του ΟΑΕΔ, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των προς κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού, δεν επαρκεί για την ασφαλή κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται αφενός η ασφαλής κατοχύρωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και επιδιώκεται η επιτάχυνση των εργασιών που σχετίζονται με την κατοχύρωση τους.

Άρθρο 62


Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζονται διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κοινωνικό αντίκτυπο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα σε δικαιούχους τ. Ο.Ε.Κ./Ο.Α.Ε.Δ. με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας, κατοικίες σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και κατοικίες που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.), και οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ως έντονες κοινωνικές ανάγκες ορίζονται τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα αλλά και κάθε άλλη ανάγκη που ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία ως έντονη και επιτακτική χρήζει αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Περαιτέρω, με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για να προετοιμάσουν τη διαδικασία για τη διάθεση των εν λόγω κατοικιών και να υποβάλλουν σχετική γνωμοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο , σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α'88), υπάγεται η διαχείριση του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και το οποίο τελικά αποφασίζει για την διάθεση των κατοικιών αυτών.

Άρθρο 63


Η προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρεί να διορθώσει το πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων καί να διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο για τους εγγεγραμμένους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας και τους εγγεγραμμένους δικαιούχους επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.

Προσέτι, με την τροποποιούμενη παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4461/2017 προβλέπεται ότι το νομικό καθεστώς των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, δικαιούχων τακτικής επιδότησης ανεργίας δεν μεταβάλλεται από απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, εφόσον η εν λόγω απασχόληση δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) ημέρες ασφάλισης κατά την εκάστοτε διάρκεια της επιδότησης τους.

Επιπροσθέτως, προστίθεται παρ. 3 με την οποία προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους επιδόματος μακροχρονίως ανέργου. Ως εκ τούτου, οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργου, οι οποίοι πραγματοποίησαν έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι και το νομικό καθεστώς αυτών δεν μεταβάλλεται από απασχόληση σε αγροτικές εργασίες που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) ημέρες ασφάλισης κατά την εκάστοτε χρονική περίοδο που λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα.

Άρθρο 64


Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και ο μη συνυπολογισμός του επιδόματος αναζήτησης εργασίας λόγω της συμμετοχής σε ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απουσία σχετικής ρύθμισης για το επίδομα αναζήτησης εργασίας/συμβουλευτικής έθιγε τον πυρήνα της εισοδηματικής ενίσχυσης μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών, οι οποίοι απολύθηκαν και έχουν ανάγκη την ένταξη σε προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία θα μπορούν να τους διασφαλίσουν μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση. Η προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων χορηγώντας ένα καθαρό οικονομικό κίνητρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων. Δοθέντος δε ότι το επίδομα χορηγείται σε ευάλωτες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατείνει στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.

Άρθρο 65


Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) έχει συσταθεί κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188). Δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 δημιουργήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης για την λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ., η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών στην εν λόγω Επιτροπή.

Η νέα σύνθεση της «Επιτροπής Διαχείρισης» του Λ.Α.Ε.Κ., όπως διαμορφώνεται με πέντε εκπροσώπους που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, πέντε εκπροσώπους από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, δύο εμπειρογνώμονες και τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο απ' αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., συντελεί στην λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης ως ενιαίου κέντρου για την αξιοποίηση των χρηματικών ποσών του Λογαριασμού στην προοπτική ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η παραγωγική και αξιόπιστη υλοποίηση των πόρων αυτού του Λογαριασμού αποτελεί χρέος του Ο.Α.Ε.Δ. απέναντι στις Οργανώσεις των Εργαζομένων και των Εργοδοτών, που με δική τους πρωτοβουλία και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συνομολόγησαν την ουσιαστική σύσταση αυτού του Λογαριασμού, μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Με την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 ν. 2434/1996 ανακαθορίζεται το ποσοστό επί του πόρου που αποδίδεται από τον ΛΑΕΚ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Ειδικότερα, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονταί από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού. Επιπλέον, προβλέπεται ότι προκειμένου για την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α'205), σε φορείς της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.

Άρθρο 66


Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, επιχειρείται η στήριξη των δικηγόρων, μηχανικών και οικονομολόγων, ασφαλισμένων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας- Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ.2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α'152), και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 είχαν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους δικηγόρους και για τους μηχανικούς καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο ενώ για τους οικονομολόγους από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011. Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσουν το ύψος, τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο χορήγησης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης, καθώς και να εξειδικεύσουν τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 67


Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου, επιδιώκεται η κάλυψη ενός σοβαρού νομοθετικού κενού, το οποίο συνίσταται στη θέσπιση ακατάσχετου υπέρ ορισμένων κοινωνικοασφαλιστικών παροχών που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ σε δικαιούχους για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, όταν έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, όταν υφίστανται την αφερεγγυότητα του εργοδότη, όταν περιέρχονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας κ.λπ.

Περαιτέρω, η θέσπιση του ακατασχέτου, στις ως άνω περιπτώσεις, επιβάλλεται, επειδή συντρέχει λόγος υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο, αφενός επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 2020/1992 (Α'34), «οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους Ασφάλισης αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), θεωρούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ των Οργανισμών αυτών και καταβάλλονται ανεξάρτητα αν οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα για όμοιες παροχές και από τους εργοδότες τους ή άλλους φορείς», αφετέρου επειδή, από τις 18.04.2013 που δημοσιεύτηκε ο ν. 4144/2013 (Α'88), δυνάμει του άρθρου 35 του οποίου ο Ο.Α.Ε.Δ. ορίστηκε ως ο καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, προκύπτει για τον Ο.Α.Ε.Δ. η υποχρέωση να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους δικαιούχους των παροχών και ταυτόχρονα το δημόσιο χρήμα.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου, διατυπώνεται ρητά ότι τόσο οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές της πρώτης παραγράφου, όσο και οι παροχές που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για τα τακτικά επιδόματα ανεργίας (ν.δ. 2961/1954, ν. 1545/1985, ν. 1836/1989), για τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων (άρθρο 27 ν. 3016/2002) και για τα βοηθήματα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (άρθρο 44 παρ. 2 ν. 3986/2011), υπόκεινται σε κατάσχεση, όταν συντρέχουν υποχρεώσεις διατροφής συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Τούτο δε, επειδή, στις περιπτώσεις αυτές, υπερισχύουν οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής που κυρώθηκε με τον ν. 3137/2003 (Α'90) και οι υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του Κανονισμού 4/2009 του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.

Άρθρο 68


Πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων.
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ I


Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 1
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

2. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.

3. Οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες.

4. Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδίασμά είναι επιτρεπτή η χρήση κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων και λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠ, τα οποία μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως στα κτίρια όπου ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία.

5. Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

6. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση των εκδιδόμενων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, υπουργικών αποφάσεων, αξιολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των τελευταίων.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόμενο της παρ. 3 και καθορίζονται: α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και ol αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, δ) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, ε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, στ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, ζ) μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων ΚΔΑΠ, η) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5, πλέον των οριζομένων στην παράγραφο αυτή και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας καί Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια των ωφελούμενων παιδιών.

8. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή κυρώσεων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 2
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

3. Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδίασμά είναι επιτρεπτή η χρήση κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε δημόσια σχολικά κτίρια και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων και λειτουργούντων σε σχολικά κτίρια ΚΔΑΠΜΕΑ, τα οποία μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως στα κτίρια που ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠΑΜΕΑ αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία.

4. Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1, σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

5. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση των εκδιδόμενων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 6, υπουργικών αποφάσεων, αξιολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των τελευταίων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται α) ο ιόροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που εντάσσονται στα προγράμματα των δομών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ε) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, στ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησήςτους, ζ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, η) μεταβατικές διατάξεις για την λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων ΚΔΑΠΜΕΑ, θ) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1 ως προς τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, πλέον των προβλεπομένων στην παρ. Ατού παρόντος και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων νια τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν, ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213) καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η υπ' αρ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β1 1397) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η υπ' αρ. 14957/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β1 1397) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

Άρθρο 4
«Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

1. Η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) τροποποιείται, μετά το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.

Ως εισοδηματική ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).

Ως εγγυημένο ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ως κατώφλι εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το εγγυημένο ποσό.

Ως δηλούμενο εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α' 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α' 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.

Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν σας κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.

Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο».

Άρθρο 5
Καταβολή νοσηλίου - τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

1. Η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), και επαναλειτούργησαν με μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%) δυναμικότητα, καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 25η Μάιου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020 στο εκατό τοις εκατό (100%) των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα ΚΔΗΦ.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά το ως άνω διάστημα και υπολογίζεται επί των ημερών επαναλειτουργίας τους. Σε ΚΔΗΦ που δεν έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, το αίτημα για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης το υποβάλλουν οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα στα παραπάνω ΚΔΗΦ καταθέτοντας, συμπληρωματικά των όσων προβλέπονται, τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά, ανά μήνα.

3. Ως ωφελούμενοι νοούνται ol συμμετέχοντες στα προγράμματα των ΚΔΗΦ έως και τη 10η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το παρουσιολόγιο της δομής.

Άρθρο 6
Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Στο άρθρο 8 του ν. 4538/2018 (Α' 85) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής,

β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Οι συνοικούντες των αναδοχών γονέων δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και έχουν καλή ψυχική υγεία.

γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,

δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα,

ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδοχών Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6. Σε απρόβλεπτες ή επείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των γονέων, η εγκληματική ενέργεια μεταξύ των γονέων, η απροειδοποίητη εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η ως άνω προηγούμενη εγγραφή των αναδοχών γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδοχών Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6 δύναται να παραλειφθεί, εφόσον πρόκειται για συγγενική αναδοχή.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. β, γ και δ πρέπει να συντρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της αναδοχής».

Άρθρο 7
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

Στο άρθρο 48 του ν. 4520/2018 (Α' 30) τροποποιείται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 48 του ν. 4520/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48

Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

1. Για την εκπλήρωση του σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα προγράμματα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ υποχρεούταινα παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας:

α) επίκαιροποιημένο πληροφοριακό-ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράμματα παροχών και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του,

β) οδηγίες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς επίσης και

γ) δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους - διαπιστευμένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές με τα αναφερόμενα στις περ. α' και β' ηλεκτρονικές εφαρμογές.

3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού του ν. 4445/2016 (Α' 236) και της εκπλήρωσης του σκοπού τους:

α) να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους,

β) να τους παρέχουν ενημέρωση για τα προγράμματα προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα, όπως με την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραπομπή αιτήσεων και τυχόν δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

4. Στο πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης και για την εκπλήρωση των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ ορίζεται, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, να προβεί οποτεδήποτε στην παύση του συγκεκριμένου εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας ασκεί καθήκοντα που προσομοιάζουν με αυτά των Κέντρων Κοινότητας αναφορικά με την εκπλήρωση αιτημάτων των μοναχών του Αγίου Όρους επιθεμάτων που άπτονταιτου άρθρου 4 και ειδικότερα:

α) υποδέχεται αιτήματα των μοναχών που σχετίζονται με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες, τις παροχές καιτα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ,

β) ενημερώνει τους μοναχούς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις ανωτέρω παροχές και προγράμματα,

γ) υποστηρίζει τις διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα,

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, και υποβάλλει:

αα) δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε στοιχείο θεωρηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ αναγκαίο για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παροχών και προγραμμάτων, ββ) δικαιολογητικά και αναλυτικές καταστάσεις αναφορικά με τους μοναχούς που αιτούνται χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ή που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος λήψης παροχών ασθένειας,

γγ) ηλεκτρονικό αρχείο, σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της χορηγηθείσας ασφαλιστικής ικανότητας των μοναχών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση χορήγησής της.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ δύναται να παρέχει στον οριζόμενο εκπρόσωπο δυνατότητα πρόσβασης με κωδικούς πιστοποιημένου χρήστη σε ηλεκτρονικές εφαρμογές παροχών, προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.»
Άρθρο 8
Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων

1. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων που είχαν παραταθεί με το άρθρο 19 του ν. 4025/2011 (Α' 228) και συγκεκριμένα: α) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α' 208), οι οποίες παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΑΊ58), με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213) και με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α1 256), β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α1 208), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και παρατάθηκε με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, γ) της παρ. α’ του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (Α1 69), όπως παρατάθηκε με την παρ. Ια του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (Α1 43), με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992, με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και με την παρ. Ια του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, δ) της παρ. 2 του άρθρου 86 του β.δ. 330/1960 (Α' 69), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 944/1971 (Α' 149) και με την παρ. Ια του άρθρου 4 του ν. 543/1977, ε) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2646/1998 (Α1 236), όπως παρατάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3106/2003 (Α1 30).

2. Παρατείνεται από τη λήξη της και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος η προθεσμία της παρ. 2γ του άρθρου 41 του ν. 3370/2005 (Α' 176).

Άρθρο 9
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούταινα επαναλάβειτην ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που ol απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021.».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο.».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.»

Άρθρο 10
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης

Δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α'21) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απώλεσαν την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 8523/236/17.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 490) τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης. Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται εμπρόθεσμη.

Άρθρο 11
Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης - Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013 (Α' 186), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4554/2018 (Α' 130), τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο τρίτο

Διάθεση εσόδων Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για άσκηση κοινωνικών πολιτικών

Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1 (β) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (ΑΊ80), θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4002/2011.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

Κατ' εφαρμογή της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται καθ' έκαστο έτος κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Η απόφαση αυτή εκτελείται από το οικονομικό έτος 2021 και εντεύθεν, ως προς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την καταβολή των προς κατανομή ποσών στους δικαιούχους από τις αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες, μετά από μεταφορά προς αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων.».

Άρθρο 12
Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998

Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α'236) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. α) Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας kol Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), δύναται να επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 1033 - 202) (ϊ) είτε μέσω των Περιφερειών με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης, (Η) είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

β) Όταν η επιχορήγηση καταβάλλεται μέσω της οικείας Περιφέρειας με μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, φορέας επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α'52) είναι η Περιφέρεια.

Οι φορείς της περ. α' υποβάλλουν, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, στην οικεία Περιφέρεια αίτημα για την επιχορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης της περ. γ'. Η Περιφέρεια ελέγχει τα δικαιολογητικά, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, αξιολογείτο αιτήματα, με βάση τα κριτήρια και τους λοιπούς όρους της υπουργικής απόφασης της περ. γ' και υποβάλει σχετική έκθεση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση της περ. α' εκτελείται με την καταβολή της 18

επιχορήγησης από την αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, με τη μεταφορά προς αυτήν της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. β' ισχύουν από την 1η.1.2021.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης της περ. α', καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ) Η απόφαση της περ. α' επέχει θέση ειδικής έγκρισης της παρ. β' της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999.».
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση του άρθρου 32 ν. 4636/2019

Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 4636/2019 (Α'169) τροποποιούνται και το άρθρο 32 του ν. 4636/2019 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32

(Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, για να διασφαλίσουν την επιτροπεία κατά τα οριζόμενα στον ν. 4554/2018 (Α' 130), ή την εκπροσώπηση ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει την εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμογή του θεσμού και την υλοποίηση της επιτροπείας ή εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεριμνά, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων μέσων για την επιτροπεία ή την εκπροσώπηση τούτων.

3. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεριμνά, ώστε οι ανάγκες των ασυνόδευτων/χωρισμένων ανηλίκων να καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρμογή του παρόντος, από τον διορισμένο επίτροπο ή εκπρόσωπο, αξιολογεί τακτικά την κατάσταση του ανηλίκου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία επιτροπεία ή εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανήλικων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για την υπόδειξη και τον διορισμό επιτρόπου ή εκπροσώπου μέσω του καθ' ύλην καί κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα και ενημερώνει αμέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισμό του επιτρόπου ή εκπροσώπου του.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέσει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες της εκπροσώπησης σε νομικό πρόσωπο, επιφορτισμένο με τη μέριμνα και την ευημερία των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Ο ρόλοςτου εκπροσώπου συνίσταται ιδίως στην εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί, την ενεργή συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του ανηλίκου, τη βοήθεια του ανηλίκου να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον και την προετοιμασία του για τις μελλοντικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει.

Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του, το ΕΚΚΑ ενημερώνει μηνιαίως τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τον αριθμό των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων που τελούν υπό εκπροσώπηση ή επιτροπεία, για τις ενέργειες προστασίας που λαμβάνει τούτο, τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εκπροσώπηση ή την επιτροπεία των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 60.

4. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μεριμνά κατά το άρθρο 60 του παρόντος νόμου για τη διαμονή των ασυνόδευτων ανηλίκων:

α) μαζί με τους ενήλικους συγγενείς, ή

β) σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, ή

γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή

δ) σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.

Η γνώμη του ανήλικου λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ηλικία του και τον βαθμό της ωριμότητάς του.

5. Τα αδέρφια διαμένουν μαζί, λαμβανομένου υπόψη του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου και ιδίως της ηλικίας και του βαθμού της ωριμότητάς του. Οι μεταβολές διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

6. Στο πλαίσιο της προστασίας του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταβάλλει προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό των μελών της οικογένειάς του, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο ή/και επίτροπο του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν οι τελευταίοι έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα πρόσωπα αυτά να γίνεται εμπιστευτικά.

7. Τα άτομα που επιλαμβάνονται της φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων απαιτείται να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, σχετικά με τις ανάγκες τους.».

Άρθρο 14
Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισμένων ανήλικων από τις αρμόδιες αρχές κατά την είσοδό τους στην Ελληνική Επικράτεια -Τροποποίηση του άρθρου 60 ν. 4636/2019

Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α'169) τροποποιούνται και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60

(Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισμένοι ανήλικοι

1. Οιαρμόδιες Αρχές στα σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και κάθε αρμόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια ασυνόδευτου ανήλικου ή χωρισμένου ανήλικου ενημερώνει αμελλητί την πλησιέστερη Εισαγγελική Αρχή, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή είναι αρμόδια για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισμένων ανήλικων.

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευτων ανήλικων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά επίσης, μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την άμεση ανάθεση της φροντίδας του χωρισμένου ανήλικου στον ενήλικο συγγενή του, εφόσον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου. Ο συγγενής ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του ανήλικου για τις πράξεις που του αναθέτει ρητά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

3. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισμένων ανήλικων ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία, σε συνεργασία με άλλες αρχές, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους:

α. Μεριμνά για την αναζήτηση των μελών της οικογένειας του ασυνόδευτου ανήλικου και του χωρισμένου ανήλικου, με τη συνδρομή πιστοποιημένων φορέων και οργανώσεων, το συντομότερο δυνατόν, αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Αν υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανήλικου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα, γίνεται εμπιστευτικά, ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια τους.

β. Μεριμνά για την παραπομπή και συνοδεία των ασυνόδευτων ανήλικων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ή σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι προς τούτο χώροι για όσο χρόνο διαρκεί η παραμονή τους στη Χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα. Οι μεταβολές του τόπου διαμονής των ασυνόδευτων ανήλικων περιορίζονται στο ελάχιστο και μόνο εφόσον είναι αναγκαίες. Ειδικότερα μεριμνά για:

βα. Τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, την προτεραιοποίησή τους με κριτήρια ευαλωτότητας ή αναπηρίας και τον συντονισμό των ενεργειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.

ββ. Τη διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας, όπως ασφαλείς ζώνες, που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

βγ. Τον έλεγχο της εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

βδ. Την παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

βε. Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω της συστηματικής διερεύνησης των δυσχερειών που παρουσιάζονται και της παροχής διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού τους.

γ. Μεριμνά για τη στέγαση ανήλικων μαζί με τους ενήλικους συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανήλικων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας στα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με τον νόμο.

δ. Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συμβίωση των αδελφών, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, την ωριμότητα και γενικά το συμφέρον κάθε ανήλικου.

ε. Μεριμνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος, σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχιστες προδιαγραφές και οι προβλεπόμενοι όροι και διαδικασίες για την επιλογή, παραπομπή, διαμονή kol ολοκλήρωση της παρεχόμενης φιλοξενίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ. Συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.

ζ. Οργανώνει και τηρεί το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 26 του ν. 4554/2018 (Α' 130), οι δε αντίστοιχες αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου ανατίθενται στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη μεταφορά του Μητρώου και τη διαλειτουργικότητάτου μετά Μητρώα των άρθρων 24 και 25 του ν. 4554/2018 (Α' 130), το δικαίωμα πρόσβασης, τήρησης, ενημέρωσης, επικαιροποίησης και επεξεργασίας των προσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και των προσώπων στις οποίες τηρούνται τα Μητρώα.

η. Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών και φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που εμπλέκονται σε ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, εργασία) και καθορίζει την εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.

θ. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

ι. Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και την ανάπτυξη δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα.

ια. Ενημερώνεται και διατυπώνει γνώμη σχετικά με ρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν σε νόμο ή κανονιστική πράξη και αφορούν την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

4. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλες αρχές, λαμβάνουν το ταχύτερο δυνατό κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει επίτροπο κατά τα οριζόμενα στον ν. 4554/2018 (Α' 130), ή εκπρόσωπο, προκειμένου να επωφεληθεί των δικαιωμάτων του που προβλέπονται στον παρόντα νόμο:

α. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρακολουθεί, ελέγχει καί εποπτεύει την εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμογή του θεσμού της επιτροπείας ή την εξασφάλιση εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων και μεριμνά, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων μέσων για την εκπροσώπηση ή επιτροπεία τους.

β. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεριμνά για την ύπαρξη των αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέσων επιτροπείας ή εκπροσώπησης και κάνει χρήση των εργαλείων που έχει ήδη αναπτύξει με γνώμονα τη βέλτιστη ποιοτική και ποσοτική επιτροπεία ή εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την υπόδειξη του επιτρόπου ή του εκπροσώπου και τον διορισμό τούτου μέσω του καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα και ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο προς τούτο. Το ΕΚΚΑ δύναται να αναθέσει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες της εκπροσώπησης σε νομικό πρόσωπο επιφορτισμένο με τη μέριμνα και την ευημερία των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων. Το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς αυτής, το ΕΚΚΑ ενημερώνει μηνιαίως τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας για τον αριθμό των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία ή εκπροσώπηση, για τις ενέργειες προστασίας που λαμβάνει τούτο, τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επιτροπεία ή την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων.

Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανήλικου εκπροσωπεί τους ασυνόδευτους ανήλικους σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί, συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή του ανηλίκου, τον βοηθά να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον και τον προετοιμάζει για τις μελλοντικές καταστάσεις που θα αντιμετωπίσει.

Ο επίτροπος ή εκπρόσωπος, ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον και τη συνολική ευημερία του ανήλικου, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων. Δεν μπορεί να οριστεί ως επίτροπος ή εκπρόσωπος, πρόσωπο, τα συμφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρουσθούν με τα συμφέροντα του ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανήλικου. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως επίτροπος ή εκπρόσωπος, αντικαθίσταται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπροσώπησης ή επιτροπείας για πραγματικούς ή νομικούς λόγους.

γ. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων υλοποίησης της επιτροπείας ή εκπροσώπησης, προκειμένου να είναι δυνατή η μέτρηση του αποτελέσματος και του κοινωνικού αντικτύπου των θεσμών αυτών, καθώς και να προσδιορίζεται τα αναγκαία μέτρα και οι ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους.

δ. Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας μεριμνά για την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανήλικων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους, σύμφωνα με τον ν. 4538/2018 (Α'85).

5. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισμένων ανήλικων, διαθέτει και λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανήλικων. Το προσωπικό δεσμεύεται από κώδικα δεοντολογίας και έχει καθήκον εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.»

Άρθρο 15
Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

2. Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια,

β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,

γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,

δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α' 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

3. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

α) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

4. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α'94), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (Β'2281) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ' ελάχιστον ανά διετία κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:

α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ανεξαρτήτως πληθυσμού και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2, ανεξαρτήτως πληθυσμού.

β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο δικαιούχος φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, με διαχειριστή φορέα, ο οποίος δύναται να είναι αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού ή κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α' 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρμογής του παρόντος.

6. Στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (ΑΊ70) ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτείται με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον προϋπολογισμό του.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας, καθώς και των λοιπών παροχών του προγράμματος, οι ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), του ΟΑΕΔ και των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος δύνανται να εξειδικεύονται με τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

8. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύει, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίος μετά τη λήξη του δικαιώματος τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α'74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοιτης παρούσας, ισούται με το 75% της επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Το επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τον μήνα που έπεταιτης λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 (Β' 792) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

10. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών της παρ. 9, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ13οικ.10747/256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία του τρόπου υποβολής της αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και εγγράφων και για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ - Τροποποίηση άρθρου 46 του ν. 4520/2018

Το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α' 30) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 46

Γενικές διατάξεις για την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και εγγράφων καίγιατην άσκηση ενδικοφανών προσφυγών.

1. Η κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ προς τους αιτούντες ή τους ωφελούμενους, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδικοφανών προσφυγών της παρ. 5, γίνεται με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Στ' του ν. 4727/2020 (Α' 184). Όταν δεν υφίσταται η δυνατότητα κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, η κοινοποίηση γίνεται εγγράφως.

2. Η κοινοποίηση συντελείται, εφόσον η πράξη κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον λογαριασμό/αίτηση του αιτούντος/ωφελουμένου στην ηλεκτρονική εφαρμογή κάθε παροχής που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Στ' του ν. 4727/2020 (Α' 184). Της κοινοποίησης αυτής έπεται ειδοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος/ωφελουμένου και με μήνυμα στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την πρώτη ημερομηνία αποστολής είτε του μηνύματος στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του είτε ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρούσας εφαρμόζονται από την 1η.4.2021. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι κοινοποιήσεις των διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ που αφορούν σε παροχές που χορηγούνται μετά από υποβολή και διεκπεραίωση αίτησης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, διενεργούνται σύμφωνα με τις ειδικές σχετικές προβλέψεις για κάθε παροχή.

3. Η κοινοποίηση των δυσμενών διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), γίνεται εγγράφως:

α) με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του,

β) κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στον ΟΠΕΚΑ διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου προσώπου.

4. Διοικητική πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Το τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης, το οποίο προβλέπεται στα δύο προηγούμενα εδάφια, είναι μαχητό και ανατρέπεται εφόσον ο διοικούμενος αποδείξει ότι παρέλαβε τη συστημένη επιστολή σε χρονικό σημείο που έπεται αυτού, κατά το οποίο τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα η προς αυτόν κοινοποίηση, σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια αλλά δεν υπερβαίνει το τρίμηνο από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

5. Κατά των διοικητικών πράξεων των οργάνων του ΟΠΕΚΑ, με τις οποίες αποφασίζεται η απόρριψη εν όλω ή εν μέρει αίτησης για τη χορήγηση πάσης φύσεως προνοιακών παροχών, όπως επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων ή συντάξεων, η διακοπή της χορήγησής τους, η ανάκληση ή η τροποποίηση των πράξεων χορήγησής τους και ο καταλογισμός-συμψηφισμός ποσών σε βάρος των διοικουμένων, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του οργάνου του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α' 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α' 89), εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, που αρχίζει από την κοινοποίηση των ανωτέρω πράξεων.

6. Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των πράξεων της παρ. 5 ασκείται με την κατάθεσή της ή με την αποστολή της μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ ή ηλεκτρονικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Στ' του ν. 4727/2020 (Α' 184) και καταχωρίζεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), εφαρμοζομένης, κατά τα λοιπά, της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

7. Δεν χωρεί ενδικοφανής προσφυγή κατά αποφάσεων οργάνων του ΟΠΕΚΑ, όταν η αιτιολογία τους ερείδεται αφενός σε διοικητική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως προνοιακών παροχών με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αφετέρου σε τελεσίδικη διοικητική κρίση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών περί της αναπηρίας των αιτούντων/ωφελουμένων και του ποσοστού της.

8. Η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης.

9. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριμήνου από την άσκησή της.

10. Ως προς τη διαδικασία εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών του παρόντος εφαρμόζονται τα άρθρα 40 έως 43 και 58 του π.δ. 78/1998 (Α'72), με εξαίρεση τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43.

11. Οι εκκρεμείς ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το όργανο του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998, το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια όργανο του ΟΠΕΚΑ και οι αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του οργάνου αυτού.

12. Οι εκκρεμείς προσφυγές του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ27/οικ.25530/790/21-29.11.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β' 3180) εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονταιτα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παρ. 2 και 6 του παρόντος.»

Άρθρο 17
Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 35 ν. 4578/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α' 200) αντικαθίσταται και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35

Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται με πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28). Προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. Στις προκηρύξεις του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεταί στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/ 2013 (Α' 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο ΕθνικόΊδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.

Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

2. Μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2021, επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Στο μέτρο που οι οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν ήδη καταρτιστεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του έκτακτου προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά το διάστημα μεταξύ της κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων κοίτης ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε αυτούς.

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι σπς θέσεις αυτές, ενώ δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας της παρ. 1.»

Άρθρο 18
Ακατάσχετο προνοιακών παροχών

Η μηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 (Α' 128) και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ' της υπό στοιχεία ΓΙα/οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης (Β' 242), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Π3/οικ.603/1994 (Β' 148), Π3/οικ.2091/1995 (Β' 537) και Π3/οικ.3427/1995 (Β' 868) αντίστοιχες αποφάσεις, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή οποιοσδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης με την οποία προκαλείται οιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης απόσπασης, λήξης ή ανάκλησης απόσπασης των υπαλλήλων αυτών και ως την 30η.6.2021, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η παρ. 1 κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης απόσπασης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρμόδια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 20
Ρύθμιση θεμάτων Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου»

1. Τα ακίνητα με αριθμό ΚΑΕΚ 051040325001/0/0 και ΚΑΕΚ 051040325002/0/0 μετά των κτισμάτων αυτών που περιβάλλονται από τη Λεωφόρο Συγγρού, τις οδούς Τραλλέων και Νικολάου Πλαστήρα και κείνται στο υπ' αρ. 10 Οικοδομικό Τετράγωνο του Δήμου Νέας Σμύρνης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και που δυνάμει του άρθρου μόνου του ν. 5160/1933 (Α' 259) και του υπ' αρ. 2839/3.9.1931 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Αντιλήφεως είχαν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα με την επωνυμία «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου» μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς διαπιστώνεται ότιοισκοποίτου Ιδρύματος τούτου εξυπηρετούνται επίτων ακινήτων αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η χρήση του με αριθμό ΚΑΕΚ051040325001/0/0 ακινήτου μετά του κτίσματος αυτού παραχωρείται εκ νέου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» για την άσκηση του έργου του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατό να καθορίζεται η διάθεση ή η χρήση των ακινήτων αυτών σε ΝΠΔΔ, OTA Α' και Β' βαθμού ή άλλους φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης για αποκλειστικά για κοινωνικούς, προνοιακούς ή κοινωφελείς σκοπούς.

2. Η διά της παρ. 1 μεταβίβαση της κυριότητας των υπό στοιχεία ΚΑΕΚ 051040325001/0/0 και ΚΑΕΚ 051040325002/0/0 ακινήτων μετά των κτισμάτων αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου κατά τόπο Κτηματολογικού Γραφείου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άνευ καταβολής οιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του δημοσίου, της φορολογικής αρχής, του κτηματολογικού γραφείου ή οιουδήποτε ετέρου τρίτου.

3. Το'Ιδρυμα με την επωνυμία «Ορφανοτροφείο Χαραλάμπους Ιωσηφόγλου» απαλλάσσεται ως προς τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα παντός φόρου, οικονομικής υποχρέωσης και ευθύνης από του χρόνου θέσεως των ακινήτων στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου και εφεξής, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις από τους φόρους επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 21
Προγράμματα ενίσχυσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η)

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να θεσπίζει και εφαρμόζει εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πράξεις για την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας/Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμΕΑ του άρθρου 9 ν. 4109/2013 ([Α' 16)] και των εποπτευόμενων από αυτό Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα με κάθε αναγκαίο μέσο ατομικής ή συλλογικής προστασίας των εργαζομένων των δομών αυτών καιτων ωφελουμένων τους καίμε σκοπό την προστασία τούτων από την διάδοση του κορωνοίού και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης των δομών του παρόντος άρθρου, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 22

Ειδικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης ωφελουμένων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοίού COVID-19 - Τροποποίηση άρθρου 35 ν. 4704/2020

Στο άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α' 133) προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως:

«7. Η χρηματοδότηση της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενες/οι του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δυνάμει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α' 133), συνεχίζεται στην περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των δομών/φορέων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό τεθεί υπό καθεστώς αναστολής, πλήρους ή μερικής, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών που δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης κατηγορίας δομών και δράσεων ή και συγκεκριμένης δομής, μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση και το ύψος χρηματοδότησης ανά περίπτωση, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 23
Υποβοήθηση έργου Προέδρου ΕΚΚΑ

1. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του ΕΚΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και με διάρκεια όση η διάρκεια της θητείας του Προέδρου ΕΚΚΑ. Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) μέσω απόσπασης καί κατ' εξαίρεση μία (1) θέση εξ αυτών από ιδιώτη μέσω πρόσληψης που διενεργείται με πράξη του Προέδρου του ΕΚΚΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31.12.2021.

2. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα κωλύματα των ειδικών συνεργατών και τη διαδικασία πρόσληψης τους εφαρμόζονται τα άρθρα 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Οι ειδικοί συνεργάτες του παρόντος αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΚΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 24
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

1. Το χορηγούμενο κατ' εφαρμογή των υπ' αρ. 2615/22.5.1985 (Β' 329) και 2435/8.7.1987 (Β' 435) κοινών υπουργικών αποφάσεων επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις χορήγησής του στους υφιστάμενους δικαιούχους, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης μίσθωσης κατοικίας που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης κατοικίας, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.

2. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των ισχυουσών κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μίσθωσης κατοικίας, με βάση τις οποίες το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων ήδη χορηγείται ή θα χορηγηθεί, μετά την έγκριση των κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμών αιτήσεων, καθώς και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των συμβάσεων μίσθωσης, με βάση τις οποίες το επίδομα θα χορηγηθεί κατ' αποδοχή των αιτήσεων που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα που ισούται με το ύψος του μισθώματος που συμφωνείται με την εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας που συνάπτουν.

3. Σε άπασες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος με ανώτατο όριο το ποσό των 362,00 ευρώ.

4. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ανασφάλιστα μοναχικά άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67°) έτος της ηλικίας τους ή ζεύγος ανασφαλίστων, συνδεόμενων με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του. Ειδικά, ως προς τους υφιστάμενους δικαιούχους της παρ. 1 και τους αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως ηλικιακό όριο κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 25
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 το επίδομα χορηγείται για το χρονικό διάστημα του συμβατικού χρόνου ισχύος που ρητά προβλέπεται στην εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνειτο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320,00) ευρώ, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640,00) ευρώ.

β) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξαίρεση τη σύνταξη του ν. 1296/1982 (Α' 128), και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85),

γ) οι αιτούντες δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας,

δ) οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας,

ε) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν επίδομα στέγασης κατά το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) ή άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίωντης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Αρμόδια για τη διαχείριση, λειτουργία και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής είναι η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Μέσω της εφαρμογής αυτής διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλων δημοσίων αρχών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών.

Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. εκδίδει πράξη εγκριτική της αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του ανωτέρω οργάνου.

4. Τα δηλούμενα στοιχεία δύναται να επαληθεύονται από αρμόδιους υπαλλήλους με κοινωνική έρευνα και κατ' οίκον επισκέψεις στην μισθούμενη κατοικία. Ως προς τις δυνατότητες αυτές, ο αϊτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησής του. Για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας ζητείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 26
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

1. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15. Ως εκκρεμείς νοούνται και οι αιτήσεις που τεκμαίρονται ως σιωπηρώς απορριφθείσες.

2. Οιαιτούντες οφείλουν να υποβάλουν και ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 15. Με την ηλεκτρονική αίτηση δηλώνονται και τα στοιχεία ενεργού λογαριασμού πληρωμών (1 BAN) που τηρείται από οποιονδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ν. 4537/2018 (Α' 84), δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας που μισθώνει ο αϊτών. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος του δικαιούχου υπερήλικα μέχρι και τον μήνα έκδοσης της εγκριτικής πράξης χορήγησής του.

Από τον επόμενο μήνα της έκδοσης της εγκριτικής πράξης και εντεύθεν, το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου υπερήλικα.

4. Εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμεί αίτηση και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που απαιτείται για τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, επειδή ο αϊτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο αϊτών υποχρεούται, μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με την παρ. 2, να υποβάλει αζημίως δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του για το κρίσιμο φορολογικό έτος.

5. Κατ' εξαίρεση, αν μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης επί των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεων οι δικαιούχοι του επιδόματος έχουν αιτηθεί και λάβει παράλληλα το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), η εγκριτική απόφαση χορήγησης του τελευταίου θεωρείται ανακληθείσα αναδρομικά από το χρονικό σημείο, στο οποίο ανατρέχει η έναρξη του δικαιώματος βάσει της εγκριτικής απόφασης χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και το ποσό, το οποίο έχει εισπραχθεί εντός της ιδίας χρονικής περιόδου ως επίδομα στέγασης, συμψηφίζεται με το ποσό του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 27
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 28
Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. - Ενδικοφανής διαδικασία

1. Αρμόδιος για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι αποφάσεις των οργάνων του οποίου προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α' 30).

2. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων βάσει πρόσθετων κριτηρίων, καθώς και πρόσθετες προϋποθέσεις χορήγησής του και να προβλέπονται ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το περιεχόμενό τους, καθώς και η διαδικασία διεκπεραίωσής τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου του εισοδηματικού κριτηρίου και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος, η διαδικασία καταβολής του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης των εγκριτικών της χορήγησης του επιδόματος αποφάσεων και επαναχορήγησής του, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας και οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 25, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιείται το ανώτατο όριο του επιδόματος.

Άρθρο 30
Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

Οι υπ' αρ. 2615/22.5.1985 (Β' 329) και 2435/8.7.1987 (Β' 435) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

1. Από την 1η Ιανουάριου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % σιον εργαζόμενο.

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π)τηςπερ. α'τηςπαρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (ΑΊ22) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.

ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), και αφορά αποκλεισιικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α' 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, A' 111).

2. Από την εισφορά της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σιην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α'188).

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021.

Άρθρο 32
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για ΐις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης

1. Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104) δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνονται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσόν μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα: α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή, γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α' 115),

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136),

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2021.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονταιτα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10 και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 33
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοΐού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

1. Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ιτου ν. 4684/2020 (Α' 86), την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρου 10 του ν. 4684/2020, το άρθρο 11 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α'104) και το άρθρο 5 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύναται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Άρθρο 34
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού

Στην περ. Α του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Παρατείνεται ο προσωρινός διακανονισμός των άρθρων 1-8 έως την 31η.12.2023 και αναστέλλεται η λήψη των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, για τους ασφαλισμένους που μέχρι την 30η.4.2020 έχουν ενεργό προσωρινό διακανονισμό σύμφωνα με την περ. Α του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτού ».

Άρθρο 35
Εξομοίωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε Ποσά εισφορών επικουρικής

ευρώ (από 1.1.2020 έως 31.5.2022) σύνταξης σε ευρώ (από

1.6.2022)

1η κατηγορία

39

47

56

2η κατηγορία

3 η κατηγορία

2. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Η αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1η.7.2020.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους και για τους μισθωτούς μηχανικούς των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020, τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εντολέα (στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων) ή στον εργοδότη και κατά 50% στον ασφαλισμένο».

3. Στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 προστίθεται στοιχείο νίί. ως εξής: «νϊί. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπερ. ΐ έως ν της περ. γ' εφαρμόζονται και στους μισθωτούς μηχανικούς και μισθωτούς υγειονομικούς. Ειδικά για τους μισθωτούς μηχανικούς του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. από την 1η.1.2020 καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35. Ειδικά για τους μισθωτούς υγειονομικούς του οικείου τομέα του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. καταβάλλεται για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 35.».

Άρθρο 36
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές καιτροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 37
Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)

1. Για το διάστημα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, ol παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. ΟΑΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005 (Α' 316), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016.

2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 30η.6.2021.

Άρθρο 38
Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 (Α' 163) προστίθεται παρ. 25 ως εξής:

«25. Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μεταφέρονται από την κατάργηση του Οργανισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές. Τα πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. από τη ίδρυσή του έως και την κατάργησή του, δεν ευθύνονται για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων καιλοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα οποία γεννήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της θητείας τους, δεν τους επιβάλλονται μέτρα διοικητικού καταναγκασμού και δεν διώκονται ποινικά. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργοόνται. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη».

Άρθρο 39
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας

Το άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 23

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.

β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 27. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.

γ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, προσκομίζεται από τον υπόχρεο η βεβαίωση του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά, ενώ μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, προσκομίζεται η ασφαλιστική ενημερότητα από τον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από τον συμμετέχοντα.

ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:

αα) φυσικό πρόσωπο, υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιοσδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς καί κοινοπραξία, ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα, γγ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του e-ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη μεταβίβαση οχημάτων δημοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται με την επιφύλαξη των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 40) καιτογ άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιοσδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις επιτροπές δημοπρασίας εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α' 165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονταιαπό μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ι) Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

ια) για τη δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α και 7 του ν. 2932/2001 (ΑΊ45).

Άρθρο 40
Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες

Η υποπερ. ββ της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 τροποποιείται και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24

Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται ο αϊτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία:

αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕφΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον έτος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών, και

ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων καί δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ββ) Για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 41
Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 προστίθεται περ. γ και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 25

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ καιτο ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της 47

μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266) και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α' 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της».

Άρθρο 42

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους.

Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.».

Άρθρο 43
Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 (Α' 43) προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 15 του ν. 4670/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού και έως το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

Άρθρο 44
Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων

Η παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«4Α.Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και από 17.5.2019 σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)» της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος.

2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται 49

αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανό), το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη».

Άρθρο 45
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α'210), προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Κατ' εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον τρία (3) παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχριτη συμπλήρωση είκοσιπέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους.

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α' ή Β' ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαετής πλήρης πραγματική στα καταστήματα αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

δ) Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, εφόσον αμέσως πριν από την απομάκρυνση του έχει πλήρη πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων Σχολών, που απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η υπηρεσία σε θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο Τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ' ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια από το διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού με συνυπολογισμό καιτης προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι συνεχής και αμέσως προηγούμενη εκείνης ως τακτικού.

Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεμικά γεγονότα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός που επέφερε την ανικανότητα δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από το οποίο γεννιέται δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να προτιμήσει τον κανονισμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το πάθημα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.

Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε μέχρι και την αποχώρηση του από την υπηρεσία, πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική του υπηρεσία κατά το χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «του ενός κάτω άκρου», προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική.

Κατ' εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος καί μέχριτη συμπλήρωση είκοσιπέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α' και Β' ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.».

Άρθρο 46
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επιδομάτων ασθένειας, κύησης και λοχείας

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 (Α' 200) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019 επιδομάτων ασθένειας, κύησης και λοχείας, του εντασσόμενου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ ), τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας του e- ΕφΚΑ. Με την καταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, προς τους δικαιούχους, αποσβέννυνται οι οφειλές ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση από την αιτία αυτή».

Άρθρο 47
Καταργούμενη διάταξη

Το άρθρο 39 Α του ν. 4387/2016 (Α'85) καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY e- ΕΦΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διατάξεις για τη λειτουργία του Δ.Σ και την οικονομική διαχείριση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Άρθρο 48
Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 49
Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕφΚΑ)

1. Το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μειώνεται από την 1Π.10.2020 κατά 40% έως την 31Π.3.2021, εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕφΚΑ), που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 50
Κατάρτιση ισολογισμών Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)

Το άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 73

Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων

0 Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) υποχρεούταινα καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. Μέχρι το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση ol ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.».

Άρθρο 51
Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 (Α'165) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84

Κατασταλτικός έλεγχος

Ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από το έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υποχρεούται να εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αναφέρεται εάν ο φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό του ελέγχου περιλαμβάνονται όλες ol παρατηρήσεις αναφορικά με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία διατυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου του και οι αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε-ΕΦΚΑ

Άρθρο 52
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)

Το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 (Α' 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α' 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή οποιοσδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καιτου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η παρ. 1 κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης απόσπασης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρμόδια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 53
Συνέχιση λειτουργίας Διοικητικών Επιτροπών του e-Ε.Φ.Κ.Α σε περιπτώσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ

Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α'85) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι Διοικητικές Επιτροπές της παρ. 2 που συνεχίζουν να λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: α) συγχώνευσης Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην περ. ι) και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 (Α'8), με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόμενων και καταργούμενων Υπηρεσιακών Μονάδων.

Μίε την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.».

Άρθρο 54
Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Τροποποίηση άρθρου 75 π.δ. 8/2019

Η παρ. 1 του άρθρου 75 του π.δ. 8/2019 (Α' 8) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 101 του ν. 4670/2020, τροποποιείται και το άρθρο 75 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 75

Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

1. Ως προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των ΠΥΣΥ επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2. Στα Τμήματα Συντονισμού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ πρόίστανται υπάλληλοί κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

3. Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης πρόίστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοίκητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 55
Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών η διενέργεια αυτοψιών, η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, όπως είναι ενδεικτικά ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων, εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια δημόσια αρχή για την καταγραφή, διαφύλαξη και υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποφάσεων άρσεων απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεων ρυμοτομικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεων που αφορούν στην περιουσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 56
Δημοσίευση Εκθέσεων «ΗΛΙΟΣ» - «ΕΡΓΑΝΗ» - «ΑΤΛΑΣ» - Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

1. Τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και του Πληροφοριακού Συστήματος ψηφιακής απεικόνισης απονομής και καταγραφής ληξιπρόθεσμων συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως την εικοστή πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής.

2. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων.

Άρθρο 57

Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Καταργείται η με αρ. πρωτ.: 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν».

Άρθρο 58
Καταργούμενη διάταξη

Η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4551/2018 (Α' 116) καταργείται από 2.7.2018.

Άρθρο 59
Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α'205) ισχύει από την 23η.1.2013.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ

Άρθρο 60
Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ) και διορισμός νέου εκκαθαριστή με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ

Στην περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019» αντικαθίστανται, με ισχύ από 1.1.2020, από τις λέξεις «μέχρι την 31.12.2021» και η παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των ΟΕΚ και ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι την 31.12.2021.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.».

Άρθρο 61
Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΑΕΔ στο Κτηματολόγιο

1. Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως α) εργασίες έρευνας στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια για την ανεύρεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Οργανισμού, β) κατάθεση αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εμπράγματων αγωγών, γ) εκπροσώπηση του Οργανισμού ενώπιον των δικαστικών αρχών δια της κατάθεσης αγωγών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και σε ιδιώτες μηχανικούς, όπως α) να υποβάλουν τις δηλώσεις του ν. 2308/1995 (Α' 114), β) να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γ) να ελέγχουν τους κτηματολογικούς πίνακες, δ) να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης αυτών, ε) να υποβάλουν ενστάσεις κατά Πινάκων Α1 Αναρτήσεως και Β' Αναρτήσεως και στ) να εκπροσωπούν τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών κατά τη συζήτηση των ως άνω ενστάσεων.

2. Οι αμοιβές των ιδιωτών δικηγόρων στους οποίους ανατίθενται εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208) και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

3. Οι αμοιβές των ιδιωτών μηχανικών στους οποίους ανατίθενται εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 καθορίζονται με βάση την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (Β' 2519/20.7.2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 62
Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε δικαιούχους τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

2. Ως έντονες κοινωνικές kol οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α'271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 63
Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 92

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

2. Το νομικό καθεστώς των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ, δικαιούχων τακτικής επιδότησης ανεργίας δεν μεταβάλλεται από απασχόληση σε αγροτικές εργασίες που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα (70) ημέρες ασφάλισης κατά την εκάστοτε διάρκεια της επιδότησής τους.

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους, σύμφωνα με την περ. Ill της παρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.»

Άρθρο 64
Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους

1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88) τροποποιείται η παρ. 5 και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30

Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη / επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α 91) καταργείται.

5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς καιτο επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 65
Προσθήκη κοινωνικού εταίρου στο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής του ΟΑΕΔ (Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ) και απόδοση πόρων από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ

1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζειτον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης καί κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τετραετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.

β) πέντε (5) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

γ) πέντε (5) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως εξής: ένας (1) από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας (1) από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας (1) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ένας (1) από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και ένας από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)».

2. Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα καιτα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε). Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕφΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μείωση των εισφορών του άρθρου 31. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενού από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α' 295), σε φορείς της παρούσας, παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα. Η ως άνω απόδοση πόρου δεν συνιστά επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α'52), το άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (Α'184) και την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (ΑΊ38).».Άρθρο 66
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ


1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α'152), εφόσον έχουν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους δικηγόρους και για τους μηχανικούς καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο και για τους οικονομολόγους από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύφος, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν. 4172/2013 (Α'167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 67
Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ΟΑΕΔ

1. Οι παροχές που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α'197), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α'79), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α'79), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α'58), της υποπερ. εε της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α'88) και των και κατ' εξουσιοδότησή αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α'167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους.

2. Το ακατάσχετο των παροχών της παρ. 1, καθώς και το ακατάσχετο των παροχών που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ για τα τακτικά επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με το ν.δ. 2961/1954, το ν. 1545/1985 (Α' 91) και τον ν. 1836/1989 (Α' 79), για τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α' 110) και για τα βοηθήματα των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρο 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), δεν εφαρμόζονται στις υποχρεώσεις διατροφής συζύγων, κατιόντων και ανιόντων.

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης