Αποτελέσματα live αναζήτησης

121114/2020 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

121114/2020
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)


Αθήνα, 13-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 121114 - 13-11-2020
ΕΥΚΕ: 1883

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10, Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένης
Τηλέφωνο: 210 3742085
Fax: 210 3742063
Email: stateaid [email protected]

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)»


Σχετ: i. Η υπ' αριθμ. 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (ΦΕΚ 2417/Β'/18.06.2020 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ)
ii. Ν. 4314/2014 - Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Α'265/23.12.2014)
iii. Τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕΗΣ: https://www.sorefsis.gr

1. Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας εγκυκλίου είναι να παρέχει οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την ορθή και αποτελεσματική χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (στο εξής ΠΣΣΕΗΣ), μετά την έκδοση της με αριθμό 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 ΚΥΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τα ζητήματα που αφορούν στο ΠΣΣΕΗΣ ρυθμίστηκαν κανονιστικά, με το αρ. 57Α, του ν. 4314/2014. Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 1, του αρ. 57Α, του ν. 4314/2014, καθορίστηκε ότι στο ΠΣΣΕΗΣ καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τον έλεγχο του σωρευτικού ύψους αυτών, καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης του πλαισίου που προσδιορίζεται στους κανονισμούς Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας1. Στη συνέχεια, με τη διάταξη της παρ. 2, του αρ. 57Α, του ν. 4314/2014, ορίστηκε ως υποχρεωτική η χρήση του ΠΣΣΕΗΣ, από το σύνολο των φορέων που υλοποιούν μέτρα ενίσχυσης μέσω δράσεων εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων σε εφαρμογή των σχετικών κανονισμών. Τέλος, με τη υπ' αρ. αριθμό 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4, του άρ. 57Α, του ν. 4314/2014, εξειδικεύθηκαν επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ.

To ΠΣΣΕΗΣ βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2013, ενώ αναβαθμίστηκε τον Οκτώβριο 2020 και είναι προσπελάσιμο στο δικτυακό τόπο https://www.sorefsis.gr. Το ΠΣΣΕΗΣ μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με όποιο φορέα χορηγεί κρατικές ενισχύσεις και διαθέτει πληροφοριακό σύστημα. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), η οποία έχει την αρμοδιότητα επιχειρησιακής λειτουργίας του ΠΣΣΕΗΣ, παρέχει πρόσβαση στους αρμόδιους φορείς- χρήστες στο ΠΣΣΕΗΣ μετά από αίτημα τους. Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το ΠΣΣΕΗΣ παρέχει επίσης, ελεύθερα, την υπηρεσία ενημέρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχει λάβει ένας δικαιούχος μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.

2. Κανονισμοί Ήσσονος Σημασίας και λοιπά μέτρα που παρακολουθούνται στο ΠΣΣΕΗΣ

Στο ΠΣΣΕΗΣ παρακολουθούνται οι εξής κανονισμοί ήσσονος σημασίας:

Πίνακας 1: Κανονισμοί DeMinimis (Ήσσονος Σημασίας)
 
Επίσης, από το ΠΣΣΕΗΣ παρακολουθούνται τα εξής μέτρα:

Πίνακας 2: Προσωρινό Πλαίσιο COVID19Η παρακολούθηση των απαιτήσεων των συγκεκριμένων κανονισμών πραγματοποιείται με έλεγχο του ύψους των ενισχύσεων, οι οποίες καταβάλλονται σε περίοδο τριετίας (εκτός του Προσωρινού Πλαισίου όπου ο έλεγχος αφορά την περίοδο εφαρμογής του) ανά ενιαία επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι στην έννοια της "ενιαίας επιχείρησης", περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) των σχετικών ενισχύσεων. Ο τρόπος υπολογισμού του ΑΙΕ ανά περίπτωση εκφεύγει του σκοπού της παρούσης.

Η διαδικασία σώρευσης μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων λειτουργεί ως εξής:

Ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει διαφορετικών Κανονισμών ήσσονος σημασίας (360/2012, 1407/2013, 1408/2013, 717/2014) δύναται να σωρεύουν μέχρι το ανώτατο όριο των εκάστοτε εφαρμοζόμενων κανονισμών, π.χ. Επιχείρηση που ενισχύεται με βάση τον Καν. ΕΕ 1407/2013 και με τον Καν. ΕΕ 360/2012 (De Minimis ΥΓΟΣ) δύναται να ενισχυθεί σωρευτικά και από τους δύο κανονισμούς την τριετία μέχρι 500.000€ που είναι το ανώτατο όριο του Καν. ΕΕ 360/2012 (τηρούμενου πάντα και του ορίου του καν. ΕΕ 1407/2013 στις ενισχύσεις που θα χορηγηθούν με αυτόν).

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID19 σωρεύει με τους Κανονισμούς Ήσσονος Σημασίας υπό την έννοια ότι ο αιτών που έχει λάβει οποιοδήποτε ενίσχυση υπό Καν. Ήσσονος Σημασίας δύναται να λάβει και ενισχύσεις δυνάμει του προσωρινού πλαισίου χωρίς περιορισμό μέχρι και του ανωτέρου ποσού με βάση το όριο χρηματοδότησης (βλέπε σχετικό Πίνακα 2).

Στο Παράρτημα Γ περιλαμβάνονται παραδείγματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία Σώρευσης Ενισχύσεων.

Οι περιπτώσεις ενισχύσεων που αφορούν σε ΥΓΟΣ εξετάζονται σε ξεχωριστή παράγραφο παρακάτω.

3. ΕΥΚΕ και ΠΣΣΕΗΣ

Την ευθύνη επιχειρησιακής λειτουργίας του ΠΣΣΕΗΣ έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, των αρμόδιων υπηρεσιών της και πιο συγκεκριμένα της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), σύμφωνα προς την υπ' αρ. 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β 2417) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στις αρμοδιότητες της ΕΥΚΕ σε σχέση με το ΠΣΣΕΗΣ περιλαμβάνονται:
• Η έγκριση χορήγησης πρόσβασης στο ΠΣΣΕΗΣ.
• Η ορθή λειτουργία του υλισμικού και του λογισμικού του ΠΣΣΕΗΣ.
• Η παραμετροποίηση του ΠΣΣΕΗΣ και πιο συγκεκριμένα:
- Η δημιουργία των Φορέων στο σύστημα και η ανάθεση ρόλων.
- Η διαχείριση και επικαιροποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης που φιλοξενούνται στο σύστημα.
- Η διαχείριση και επικαιροποίηση των παραμετρικών πεδίων του ΠΣΣΕΗΣ.
- Η διαχείριση των χρηστών (δημιουργία, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση), των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους.
• Η δημιουργία αναφορών σχετικά με την χρήση και λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ.

4. Φορείς χρήστες του ΠΣΣΕΗΣ

Οι φορείς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων) είναι υποχρεωτικά χρήστες του ΠΣΣΕΗΣ. Προκειμένου οι φορείς να είναι σε θέση να ενημερώνουν το ΠΣΣΕΗΣ με τα απαιτούμενα στοιχεία, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει και να τηρούν σε δικά τους συστήματα (πληροφοριακά ή χειρόγραφα) όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην προς ενίσχυση επιχείρηση και στο προς ενίσχυση σχέδιο. Οι φορείς έχουν την ευθύνη καθορισμού των διαδικασιών και των πεδίων στα δικά τους συστήματα με βάση την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται από το ΠΣΣΕΗΣ, τα οποία περιγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσης.
Στο ΠΣΣΕΗΣ ορίζονται δύο κατηγορίες φορέων- χρηστών:
1. Φορείς έκδοσης προσκλήσεων: Οι συγκεκριμένοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των προσκλήσεων χορήγησης ενισχύσεων. Στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η ενημέρωση των στοιχείων πρόσκλησης στο ΠΣΣΕΗΣ, σύμφωνα προς τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρηστών του ΠΣΣΕΗΣ.
2. Φορείς διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων: Οι συγκεκριμένοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εισαγωγή, ενημέρωση και επικαιροποίηση των εγκεκριμένων ενισχύσεων, σύμφωνα προς τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρηστών του ΠΣΣΕΗΣ.
Οι φορείς -χρήστες του ΠΣΣΕΗΣ θα πρέπει να αιτηθούν προς την ΕΥΚΕ, τη δημιουργία «λογαριασμού χρήστη» στο ΠΣΣΕΗΣ με απόδοση προσωποποιημένων αναγνωριστικών (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Μετά την έγκριση της αίτησης και την απόδοση των αναγνωριστικών από την ΕΥΚΕ, οι φορείς -χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση και θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΠΣΣΕΗΣ.
Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, σύμφωνα με τα παραπάνω, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕΗΣ5.

5. Υποχρεώσεις Φορέων Έκδοσης Προσκλήσεων

Οι Φορείς έκδοσης προσκλήσεων, που έχουν την αρμοδιότητα της κατάρτισης και δημοσίευσης μίας πρόσκλησης για την χρηματοδότηση πράξεων με βάση τους κανονισμούς ήσσονος σημασίας, οφείλουν αμελλητί μετά τη δημοσίευσή της και πάντως πριν την έναρξη υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, να ενημερώνουν το ΠΣΕΗΣΣ, καταχωρίζοντας σε αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πρόσκλησης όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

6. Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων

Οι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣΣΕΗΣ όλες τις ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας που χορηγούν, ώστε να αναγνωρίζεται μοναδικά κάθε ενιαία επιχείρηση και κάθε ενίσχυση. Επιπλέον, οι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων οφείλουν να τηρούν στα συστήματα τους (μηχανογραφικά και μη) το σύνολο των δεδομένων που ορίζονται στα πεδία του Παραρτήματος Β της παρούσης.

7. Διαδικασία εισαγωγής πρόσκλησης

Ο χρήστης του Φορέα Έκδοσης Πρόσκλησης έχοντας το δημοσιευμένο κείμενο της πρόσκλησης οφείλει να εισάγει στο ΠΣΣΕΗΣ όλα τα απαραίτητα στοιχεία της.
Η ανωτέρω διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια ενεργειών για το φορέα:
1. Να συνδεθεί στο ΠΣΣΕΗΣ, είτε δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, είτε κάνοντας χρήση υπάρχοντος ενεργού λογαριασμού.
2. Να εισαγάγει στη φόρμα Προσκλήσεων (μενού «Διαχείριση» -> «Προκηρύξεις») του ΠΣΣΕΗΣ τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση.
Ανάλυση και περιγραφή των επιμέρους στοιχείων που χρειάζεται να εισαχθούν στη Φόρμα των Προσκλήσεων του ΠΣΣΕΗΣ παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Επιπλέον, αναλυτικές οδηγίες προς τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος παρέχονται στο εγχειρίδιο χρηστών που βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο Ανακοινώσεων του ΠΣΣΕΗΣ
Με την επιτυχή καταχώριση των στοιχείων και την επαλήθευση της ορθότητας συμπλήρωσης της φόρμας, το ΠΣΣΕΗΣ παράγει τον μοναδικό κωδικό της προκήρυξης, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα της συγκεκριμένης προκήρυξης και τη συνδέει με τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης.

8. Διαδικασία ελέγχου σώρευσης

Οι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων- χρήστες του ΠΣΣΕΗΣ πραγματοποιούν τη διαδικασία ελέγχου σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με βάση τους κανόνες που ορίζονται σε κάθε καθεστώς, με δύο τρόπους:
1. Πριν από την έγκριση μίας πράξης, μέσω της φόρμας Ελέγχου Επιχειρηματικού σχεδίου. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης εισάγει δεδομένα (κριτήρια ελέγχου) στη σχετική φόρμα και το σύστημα τον ενημερώνει με τις εγκεκριμένες ενισχύσεις που έχει λάβει η εν λόγω επιχείρηση, ενώ εισάγοντας και τα στοιχεία των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων (με τις οποίες αποτελεί "ενιαία επιχείρηση" σύμφωνα με τον ως άνω ορισμό) το σύστημα τον ενημερώνει με τις εγκεκριμένες ενισχύσεις που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο χρήστης με βάση τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τη σχετική ενίσχυση που τον αφορά.
2. Κατά την εισαγωγή ή τροποποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πραγματοποιείται έλεγχος σώρευσης για το ΑΦΜ της επιχείρησης και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (με αντίστοιχο με την περίπτωση 1 τρόπο). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση ενημερώνεται σχετικά ο φορέας προκειμένου να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τη σχετική ενίσχυση που τον αφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. μη ύπαρξης σώρευσης, το ΠΣΣΕΗΣ εισάγει τα δεδομένα της ενίσχυσης στην βάση δεδομένων του συστήματος και επιστρέφει τον ΜΑΣ (Μοναδικό Αριθμό Σώρευσης).

9. Διαδικασία εισαγωγής επιχειρηματικού σχεδίου

Ο χρήστης του Φορέα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων έχοντας την εγκριτική απόφαση για μία πράξη οφείλει να εισαγάγει αμελλητί στο ΠΣΣΕΗΣ τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου.
Η διαδικασία που ακολουθείται από τους Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Να συνδεθούν στο ΠΣΣΕΗΣ, είτε δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, είτε κάνοντας χρήση υπάρχοντος ενεργού λογαριασμού.
2. Να εισαγάγουν στη Φόρμα Επιχειρηματικών Σχεδίων (μενού «Διαχείριση» -> «Επιχειρηματικά Σχέδια») του ΠΣΣΕΗΣ τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση. Ανάλυση και περιγραφή των επιμέρους στοιχείων που χρειάζεται να εισαχθούν στη Φόρμα των Επιχειρηματικών Σχεδίων του ΠΣΣΕΗΣ ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. Επιπλέον αναλυτικές οδηγίες προς τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης που βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο Ανακοινώσεων του ΠΣΣΕΗΣ
Με την ολοκλήρωση καταχώρισης των στοιχείων, την επαλήθευση της ορθότητας συμπλήρωσης της φόρμας Επιχειρηματικών Σχεδίων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του σημείου 2, της παραγράφου 8, της παρούσας, το ΠΣΣΕΗΣ παράγει τον Μοναδικό Αριθμό Σώρευσης (ΜΑΣ), ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα του συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης και το συνδέει με τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης.

10. Διαδικασία τροποποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ο χρήστης του Φορέα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων γνωρίζοντας τον κωδικό ΜΑΣ οφείλει να πραγματοποιεί τροποποίηση των στοιχείων της πράξης, όποτε αυτή τροποποιείται, μετά από την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης και εφόσον η εν λόγω τροποποίηση επηρεάζει το ποσό της ενίσχυσης, εκφρασμένο σε ΑΙΕ, που η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει.
Η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων της εγκεκριμένης ενίσχυσης πραγματοποιείται ακολουθώντας διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της εισαγωγής Επιχειρηματικού Σχεδίου, η οποία περιγράφηκε στην παράγραφο 9, της παρούσας. Οι σχετικές ενέργειες πραγματοποιούνται αφού εισέλθει ο χρήστης στο ΠΣΣΕΗΣ και στη συνέχεια κατευθυνθεί στις επιλογές που προσφέρει το αντίστοιχο περιβάλλον εργασίας («Διαχείριση» -> «Επιχειρηματικά Σχέδια» -> «Τροποποίηση Υφιστάμενου Επιχειρηματικού Σχεδίου»).
Είναι συνεπώς αντιληπτό ότι η τροποποίηση των στοιχείων της εγκεκριμένης ενίσχυσης είναι απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου να παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα των στοιχείων των ενισχύσεων που έχει λάβει μία επιχείρηση στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον εκάστοτε κανονισμό και να αποτυπώνεται ορθά το υπόλοιπο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει εντός του εν λόγω διαστήματος (βλέπε Παράρτημα Γ - Παράδειγμα 4).

11. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)

Η υποχρέωση χρήσης του ΠΣΣΕΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω παραγράφων αφορά και στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού 360/2012. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις των χρηστών περιγράφονται ως εξής:
1. Οι Φορείς Έκδοσης Πρόσκλησης, οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣΣΕΗΣ όλες τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στων οποίων το διατακτικό τμήμα γίνεται επίκληση του Κανονισμού 360/2012.
2. Οι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οφείλουν να καταχωρούν στο ΠΣΣΕΗΣ τα απαραίτητα στοιχεία της απόφασης ανάθεσης της δεδομένης ΥΓΟΣ (π.χ. έργα διαχείρισης αποβλήτων, πράξεις κατάρτισης/συμβουλευτικής ανέργων, κ.λπ. που χορηγούνται βάσει του Καν. 360/2012).
Οι διαδικασίες εισαγωγής πρόσκλησης, ελέγχου σώρευσης, εισαγωγής επιχειρηματικού σχεδίου και τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, όπως περιγράφηκαν στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10, της παρούσας εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ΥΓΟΣ ακολουθώντας αντίστοιχη μεθοδολογία. Σημειώνεται όμως, ότι στην περίπτωση των ΥΓΟΣ, οι όροι που αφορούν σε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στα πεδία του ΠΣΣΕΗΣ, νοούνται ως εξής:
1. ο όρος «ενιαία επιχείρηση» αναφέρεται στον «Πάροχο ΥΓΟΣ»,
2. ο όρος «Επιχειρηματικό Σχέδιο» αναφέρεται στην «Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ»,
3. ο όρος «ποσό ενίσχυσης» αναφέρεται στο «ποσό αντιστάθμισης», το οποίο θα λάβει ο πάροχος ΥΓΟΣ, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική Απόφαση Ανάθεσης για την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
Σημειώνεται τέλος ότι στην περίπτωση των ΥΓΟΣ, ο έλεγχος σώρευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8, της παρούσας, πραγματοποιείται βάσει των ορίων του Κανονισμού 360/2012. Υπενθυμίζεται ότι οι ενισχύσεις, δυνάμει του κανονισμού αυτού, μπορούν να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων κανονισμών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (π.χ. Κανονισμός 1407/2013) έως το ανώτατο όριο των 500.000€ ανά ενιαία επιχείρηση/ πάροχο ΥΓΟΣ για περίοδο μιας τριετίας. Το Παράρτημα Γ της παρούσας παρέχει σχετικό παράδειγμα ελέγχου σώρευσης για την περίπτωση ΥΓΟΣ.

12. Χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας

Ο Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας  του ΠΣΣΕΗΣ προκειμένου να:

Α. Ελέγχει αν υπάρχει υπέρβαση των ορίων Σώρευσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ του δικαιούχου, των συνδεμένων ΑΦΜ, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, εξακριβώνει εάν υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης.

Β. Εισάγει μαζικά στοιχεία εγκεκριμένων ενισχύσεων (μίας ή περισσότερων) στο ΠΣΣΕΗΣ.

Γ. Επικαιροποιεί στοιχεία, που αφορούν σε ενισχύσεις (μία ή περισσότερες). Η συγκεκριμένη υπηρεσία κάνοντας χρήση του ΜΑΣ δέχεται τα τροποποιούμενα στοιχεία.

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες διαλειτουργικότητας, οι οποίες αφορούν στους Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, το ΠΣΣΕΗΣ παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, αναφορικά με το ύψος και το είδος των ενισχύσεων που έχουν λάβει. Η εν λόγω υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας (webservice) είτε μέσω της κεντρικής σελίδας του ΠΣΣΕΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και διευκρινίσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στο ΠΣΣΕΗΣ επικοινωνώντας με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου stateaid [email protected].

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΠΣΣΕΗΣ: https://www.sorefsis.gr/ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ιωάννης Τσακίρης
1https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html
2https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reg_prolonging_ABER_FIBER_de%20minimis_el.pdf
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602668910715&uri=CELEX:32020R1474
4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1013%2803%29&qid=1603694127732
5https://auth.sorefsis.gr/user_application.zul
6https://ws.sorefsis.gr/soreusis-ws/services/SoreusisService.wsdl


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης