Αποτελέσματα live αναζήτησης

123369 ΕΞ 2020 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997

Σχόλια:

Αντικαταστάθηκε από την 111822 ΕΞ 2021/14.09.2021.Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα
Αφορά : Αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες - Διευκρινίσεις για τους δικαιούχους/πληγέντες και τις κατηγορίες επιχορήγησης

123369 ΕΞ 2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997


123369 ΕΞ 2020 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΠΟΙΚ 29/10/2020
Α.Π.: 123369 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Γ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο:210- 3332825
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997

Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.5.2011 (Β'1207) απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ 2017/24.5.2017 (Β'1927) και 107541 ΕΞ 2020/25.9.2020 (Β'4181) αποφάσεις.
2. Το υπ' αρ. 116525 ΕΞ 2020/14-10-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής για την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (ΑΔΑ: 6Θ2ΙΗ -ΛΣΕ).
3. Το υπ' αρ. 498 /29.10.2020 Έγγραφο του Προέδρου του ΕΛΓΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/1997, όπως ισχύει, για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, παρέχονται κατωτέρω διευκρινίσεις για τους δικαιούχους/πληγέντες και τις κατηγορίες επιχορήγησης, ως ακολούθως:

Α. Γενικές κατευθύνσεις

Η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας, κατά την εκτέλεση του έργου τους για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, δύναται να λαμβάνει υπόψη της -συνδυαστικά- τις συνθήκες κάθε αγοράς και κλάδου, την απόσβεση κατά την προηγηθείσες χρήσεις, τη συνεισφορά και χρηστικότητα στην παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα, την ανάγκη αντικατάστασης, αλλά και κάθε άλλη συνθήκη και πληροφόρηση που θα της επιτρέψει να καταλήξει σε ένα λελογισμένο και ρεαλιστικό αποτέλεσμα με στόχο την επανεκκίνηση της επιχείρησης μετά τη θεομηνία.

Ειδικότερα, στο τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να συνυπολογίζεται ότι (α) ζημία η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον υπάρχει, αποζημιώνεται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρεία, (β) αποζημιώνονται μόνο οι ζημίες που έχουν προκληθεί άμεσα από την εκάστοτε θεομηνία, και (γ) δεν αποζημιώνονται γεωργικές καλλιέργειες και πληγέντα από θεομηνία ζώα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων.

Β. Δικαιούχοι επιχορήγησης

Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Ειδικότερα:

1. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών (όπως λογιστές, υδραυλικοί, ιατροί, κλπ). Επίσης, στους δικαιούχους δύναται να συμπεριλαμβάνονται και Δημόσιες επιχειρήσεις, Δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και ανώνυμες εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

2. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή / και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

3. Στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς ανήκουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος (όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ).

4. Στους δικαιούχους επιχορήγησης δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους υπηρεσίες του δημοσίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι ναοί και οι ιερές μονές.

Επισημαίνεται ότι:

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα που συνέβη η θεομηνία και συνεχίζουν να λειτουργούν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

• Πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα (όπως ελαιοτριβεία, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ), δικαιούνται αποζημίωσης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν τη νόμιμη δραστηριότητα από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.

• Οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας λόγω COVID-19, δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ήταν ενεργές.

Γ. Κατηγορίες επιχορήγησης

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αποθήκες και βοηθητικοί χώροι, εφόσον βρίσκονται στην οριοθετημένη περιοχή και είναι δηλωμένες. Οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, όπως από την αντίστοιχη απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

2. Μέσα παραγωγής και εξοπλισμός: Καλύπτονται υλικές ζημιές που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κάτωθι:

• Στις περιπτώσεις ξενοδοχείων: καρέκλες, ψυγεία, κρεβάτια, κλιματισμός, ιματισμός, καυστήρες, κλπ.
• Στις περιπτώσεις εμπορικών καταστημάτων: γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, κλπ.
• Στις περιπτώσεις ιατρείων: ιατρικά μηχανήματα, κλπ.
• Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών ταξί, στην έννοια του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα οχήματα τους, δηλαδή τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ταξί).
• Στις περιπτώσεις αγροτών: τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, πομώνες, κλπ.
• Στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων: αγωγοί, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία, λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός κ.λπ.
• Στα μέσα παραγωγής συγκαταλέγονται επίσης και σκάφη εφόσον αποτελούν παραγωγικό μέσο για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Στα μέσα παραγωγής, στις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο, εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές.

3. Εμπορεύματα: Ποικίλλουν ανάλογα με τη δραστηριότητα και το αντικείμενο της επιχείρησης. Για παράδειγμα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως εμπορεύματα νοούνται και τα αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

4. Πρώτες ύλες: Ποικίλλουν ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα σε μια αγροτική εκμετάλλευση ως πρώτες ύλες νοούνται και τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, κλπ.

5. Αποθηκευμένα προϊόντα: Πρόκειται για αυτά που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και προορίζονταν για διάθεση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής. Για παράδειγμα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις πρόκειται για την αποθηκευμένη παραγωγή.

6. Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης: Πρόκειται για αυτά που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονταν εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Δ. Δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αποζημίωση επιχειρήσεων απαιτείται η ΚΥΑ για την οριοθέτηση των περιοχών και η διαβίβαση από την Περιφέρεια της συγκεντρωτικής κατάστασης επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που συγκροτεί η Περιφέρεια. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται και σε ψηφιακή μορφή προς διευκόλυνση της διαδικασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Επωνυμία Επιχείρησης.
• Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης.
• ΑΦΜ/ΔΟΥ.
• Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
• Αντικείμενο δραστηριότητας.
• Δήμος.
• Δημοτική ενότητα - Δημοτικό διαμέρισμα - Τοπική Κοινότητα, όπως αναγράφονται στην απόφαση οριοθέτησης.
• Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα ).

2. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την εκταμίευση της επιχορήγησης απαιτείται διαβίβαση από την Περιφέρεια στη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων των κάτωθι δικαιολογητικών.

• Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που συγκροτεί η Περιφέρεια.
• Βεβαίωση της αρμόδιας περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημιά που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολική, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης.
• Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί Δωρεάν Κρατική Αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων.
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.
• Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η επιχείρηση ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 3 μηνών, περί μη πτώχευσης.
• Γενικό Πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, για τις περιπτώσεις των υπόχρεων προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, βάσει ΚΑΔ.
• Λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου επενδύσεων και Ανάπτυξης, η οποία μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στα πλαίσια ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Ε. Προκαταβολή

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης. Η Περιφέρεια υποβάλλει ανά δεκαπενθήμερο στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών. Η κατάσταση αυτή, η οποία πρέπει να παρέχεται και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση της διαδικασίας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]), υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που συγκροτεί η Περιφέρεια και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του μέρους Δ της παρούσας.

H εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του μέρους Δ της παρούσας. Μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπολογίζεται το τελικό ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί καθ' υπέρβαση αυτής, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ζ. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης ζημιών σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που συγκροτεί η Περιφέρεια δύνανται να συμμετέχουν και στελέχη του ΕΛΓΑ. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή δύναται να ανατρέξει -προς ενδεικτική πληροφόρηση και μόνο- σε όσα αναφέρονται στο από 29.10.2020 έγγραφο του Προέδρου του ΕΛΓΑ.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μέσων παραγωγής, όπως το έγγειο κεφάλαιο, η αποτίμηση του οποίου απαιτεί ειδικές γνώσεις, ανάλυση και αξιολόγηση, η αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών που συγκροτεί η Περιφέρεια, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη του ΕΛΓΑ, δύναται να αξιοποιεί συγκεκριμένες αναλύσεις και γνωματεύσεις από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες και θα επιτρέπουν τον κατά περίπτωση προσδιορισμό της ζημίας.

Η. Συντονιστική επιτροπή και ομάδες εργασίας

Για το καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας του πλαισίου επιχορήγησης επιχειρήσεων που προβλέπεται στο ν. 2459/1997, έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, 26.10.2020 - ΑΔΑ: 6Α68Η-ΛΣΓ). Παράλληλα, σε συνέχεια επικοινωνίας με την Περιφέρεια, δύναται να δημιουργούνται Ομάδες Εργασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα υπό την Επιτροπή Συντονισμού, οι οποίες και θα παρακολουθούν και θα συντονίζουν σε τοπικό επίπεδο την προώθηση της διαδικασίας.

Με την παρούσα αντικαθίσταται το υπ' αρ. 116525 ΕΞ 2020/14-10-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής για την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (ΑΔΑ: 6Θ2ΙΗ -ΛΣΕ).Ο Γενικός Διευθυντής
Γεώργιος Μανωλάς


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης