Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Λογιστική αντιμετώπιση αξίας κτιρίου προς κατεδάφιση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Λογιστική αντιμετώπιση αξίας κτιρίου προς κατεδάφιση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Άρθρα Λογιστική αντιμετώπιση αξίας κτιρίου προς κατεδάφιση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


 
Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου - Απριλίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Λογιστική αντιμετώπιση αξίας κτιρίου προς κατεδάφιση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ

ΕΡΩΤΗΜΑ


Ανώνυμος Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση 2019 αγοράζει οικόπεδο με υπάρχον παλαιό κτίσμα (πολυκατοικία) και το οποίο κτίσμα πρόκειται να κατεδαφιστεί ώστε να διαμορφωθεί το οικόπεδο σε χώρο πάρκινγκ.

Από το συμβόλαιο αγοράς δεν προκύπτει διαχωρισμός αξίας οικοπέδου-κτιρίου λόγω εξαντλήσεως του συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.).

Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός της αξίας αγοράς σε αξία οικοπέδου – κτιρίου στα τηρούμενα βάσει ΕΛΠ λογιστικά βιβλία ή πρέπει να καταχωρηθεί όλη η αξία κτήσεως ως αξία γηπέδου;

Εφόσον πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του οικοπέδου – κτιρίου στα τηρούμενα βάσει ΕΛΠ λογιστικά βιβλία παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε ποιοι είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι διαχωρισμού των λογιστικών αξιών σε αξία οικοπέδου και αξία κτιρίου;

Στην ίδια περίπτωση διαχωρισμού των αξιών γηπέδου και κτιρίου ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός της αναπόσβεστης αξίας του κατεδαφισθέντος κτιρίου;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο ν.4308/2014 και η λογιστική οδηγία εφαρμογής του δεν παρέχουν οδηγίες σχετικά με το θέμα που θέσατε υπόψη μας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ανωτέρω νόμου, δύναται να αναζητείται ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο.

Η παράγραφος 58 του ΔΛΠ 16 προβλέπει ότι «τα γήπεδα και τα κτήρια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που διαχωρίζονται μεταξύ τους και λογιστικοποιούνται χωριστά, έστω και αν αποκτώνται μαζί». Δεν παρέχονται περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνει ο διαχωρισμός.

Κατά την άποψή μας, στην περίπτωση που αποκτάται οικόπεδο στο οποίο περιλαμβάνεται κτίσμα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω της κατάστασής του ή για το οποίο, κατά τον αρχικό σχεδιασμό της εταιρείας, προβλέπεται η κατεδάφισή του και ανέγερση νέου, θα ήταν ορθότερο, από πλευράς απεικόνισης της ουσίας της συναλλαγής, το κόστος αγοράς να επιρριφθεί στην αξία του οικοπέδου.

Η πρόθεση και μόνο του αγοραστή να κατεδαφίσει ένα κτίριο δεν επηρεάζει την αξία του.

Η πραγματική αξία του υπάρχοντος κτιρίου ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, σε σχέση με την πραγματική αξία του οικοπέδου, ή και μηδενική, δεδομένου ότι ο αγοραστής που προτίθεται να πραγματοποιήσει την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου, είναι μάλλον απίθανο να είναι διατεθειμένος να αποκτήσει γη με υψηλής αξίας κτίριο.

Στην περίπτωση που το μη κατεδαφισθέν κτίριο αποφασίστηκε αρχικά να χρησιμοποιηθεί και, σε μεταγενέστερο χρόνο να κατεδαφιστεί, το χρονικό διάστημα από την απόκτησή του μέχρι την προβλεπόμενη κατεδάφιση αποτελεί την ωφέλιμη ζωή του. Αν παρόλα αυτά, κατά τη στιγμή της κατεδάφισης το κτίριο έχει λογιστική αξία, τότε αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί ως ζημία στα αποτελέσματα χρήσης και δεν επιτρέπεται να προσαυξήσει το κόστος του οικοπέδου υπό διαμόρφωση ή του νέου κτιρίου που θα κατασκευασθεί.

Στο κόστος κτήσης του υπό διαμόρφωση οικοπέδου θα πρέπει να περιληφθεί κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει το περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει.

Με βάση τα παραπάνω, τα κόστη της κατεδάφισης θα πρέπει να προσαυξήσουν την αξία του υπό διαμόρφωση οικοπέδου μειωμένα με τα έσοδα που ενδεχομένως να προκύψουν από πώληση των υλικών κατεδάφισης.

Κατά γενική αρχή, για την λογιστική αξία που θα πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας θα πρέπει να διενεργείται ορθός διαχωρισμός μεταξύ της αξίας του γηπέδου και του κτιρίου, είτε μέσω εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή, είτε με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης