43889/1815/2020

Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει και των υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων

26 Οκτ 2020

Taxheaven.gr

Αριθμ. 43889/1815/2020


(ΦΕΚ Β' 4750/27-10-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

3. Τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. 36124/1194/11-09-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α' 55), όπως ισχύει» (Β' 3945).

4. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Καθορισμός έννοιας "ευπαθών ομάδων εργαζομένων" του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161)» (Β' 4011).

5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για "ευπαθείς ομάδες εργαζομένων" του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β' 4262).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3229).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (Α' 139).

18. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 16909/19-12-2003 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου πρόστιμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (Β' 1892), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 120151/17-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 705).

20. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 46691/1491/23-3-2012 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3996/2011» (Β' 1106).

21. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 46561/8369/9.10.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013» (Β' 3677).

22. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

23. Την υπ' αρ. 38292/2085/02.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αρ. 37095/1436/17.09.2020 (Β' 4011) κοινής υπουργικής απόφασης και παραβαίνουν τις διατάξεις των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει και των υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την επιβολή κυρώσεων


1. Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει και στις υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

2. Όργανα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποτελούν οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση δύναται να συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια ελέγχων από Ειδικούς Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων.

Άρθρο 3
Διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων


1. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την διαπίστωση των παραβάσεων των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, καθώς και των υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων, τα αρμόδια όργανα προβαίνουν σε κάθε είδους αναγκαία παρέμβαση, έρευνα, εξέταση και έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη δράση του Σ.ΕΠ.Ε.

2. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα, ενδεικτικά:
α) εξετάζουν αν τηρούνται και ελέγχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τα οριζόμενα εν γένει στις κείμενες διατάξεις στοιχεία και έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού και ωρών, γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των εργαζομένων, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
β) συλλέγουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, ώστε να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου, προκειμένου να προβεί η Υπηρεσία στις προβλεπόμενες ενέργειές της
γ) προβαίνουν σε κάθε άλλου είδους απαραίτητη εξέταση, όπως για παράδειγμα, συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη και άλλους σημαντικούς συντελεστές (π.χ. τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων).

3. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο, που τηρούνται από την επιχείρηση, νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα, καθώς και έχουν πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας.

Άρθρο 4

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμου


1. Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλει διοικητική κύρωση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας και υπέβαλε αίτημα στον εργοδότη του για εξ' αποστάσεως εργασία, και για τον οποίο δεν έχουν εφαρμοστεί τα έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας του, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

2. Για την επιβολή του προστίμου του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170) όπως ισχύει.

3. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω προστίμου εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 14 και η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν και η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/7-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β' 3240).

4. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, δικαστική προσφυγή.

Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Taxheaven.gr