22066/2020

Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία

16 Οκτ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 22066

(ΦΕΚ Β' 4699/23.10.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄169) και ιδίως της παρ. 9 του άρθρου 70 αυτού.
β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας υπό στοιχεία 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143) και ιδίως της περ. θ΄ του άρθρου 23 αυτού.
γ. Του Π.Δ.4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄4),
δ. Του Π.Δ.6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄5).
ε. Του Π.Δ.9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄34).
στ. Του Π.Δ.18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄34),
ζ. Του Π.Δ.122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄149),
η. Της υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄3375).
θ. της υπό στοιχεία οικ. 4831/25.7.2013 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία» με το Παράρτημα αυτής (Β΄1841).

2. Την υπ΄ αρ. 11168/9.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη έχει προϋπολογισθεί και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑΕ 655/2 και ειδικότερα του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ65520002 του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός Τύπου «Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία» (Δ.Α.Δ.Π.)


Καθορίζεται ο τύπος του «Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία» (Δ.Α.Δ.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 44, της περ. (ιβ) του άρθρου 63, της παρ. 5 του άρθρου 69 και του άρθρου 70 του ν. 4636/2019, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το Δ.Α.Δ.Π. εκδίδεται σε μορφή έξυπνης κάρτας με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση.

Άρθρο 2
Στοιχεία Δ.Α.Δ.Π.


Στο Δ.Α.Δ.Π. αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο: Με λατινικούς χαρακτήρες.
2. Όνομα: Με λατινικούς χαρακτήρες.
3. Πατρώνυμο: Με λατινικούς χαρακτήρες.
4. Φύλο: Α/M για άρρενες, Θ/F για θήλεα.
5. Υπηκοότητα: ο τριγράμματος διεθνής κωδικός της χώρας.
6. Ημερομηνία γέννησης.
7. Αριθμός Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)
8. Αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.).
9. Αριθμός Υπόθεσης Ασύλου.
10. Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α).
11. Αρχή Έκδοσης.
12. Ημερομηνία έκδοσης.
13. Διάρκεια Ισχύος Κάρτας.
14. Φωτογραφία προσώπου.
15. Σειριακός αριθμός της κάρτας.
16. Η υποχρέωση ανανέωσης του Δ.Α.Δ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4636/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Τυχόν επιβληθείς περιορισμός της κυκλοφορίας του αιτούντος σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
18. Οδηγίες προς τους αιτούντες στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3
Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές Ασφαλείας Δ.Α.Δ.Π.

1. Το Δ.Α.Δ.Π. εκδίδεται σε μορφή έξυπνης κάρτας με ενσωματωμένο επεξεργαστή, η οποία είναι διπλής όψεως, χρώματος λευκού σε κόκκινο περίγραμμα.

Τα στοιχεία της παρ. 2 αποτυπώνονται με γραμματοσειρά Helvetica χρώματος μαύρου. Έχει μήκος 85,60 mm και πλάτος 53,98 mm (ISO standard size).

2. Το Δ.Α.Δ.Π. περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό (UID) ο οποίος δεν είναι τροποποιήσιμος και σχετίζεται με δακτυλικό αποτύπωμα.

3. Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και χορήγησης Δ.Α.Δ.Π. τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των Δ.Α.Δ.Π. που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία οικ. 4831/25.7.2013 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία» (Β΄1841), καθώς και το Παράρτημα αυτής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η 2 Νοεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


Taxheaven.gr