Αποτελέσματα live αναζήτησης

4000/1/113-α΄/2020 Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Brexit: Αρμόδιες αρχές έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους - Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων

4000/1/113-α΄/2020
Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση


4000/1/113-α΄/2020 Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 4000/1/113-α΄/2020
 
(ΦΕΚ Β' 4610/19-10-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 9) όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄198), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
γ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
δ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ε) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄10),
στ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159) και
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως ισχύει» (Α΄ 149).

2. Την απόφαση (Ε.Ε.) 2020/135 του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (E.E.L. 29 της 31.01.20).

3. Την υπ’ αρ. (2020) 1114 της 21.02.20 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έγγραφα που πρέπει να εκδίδουν τα κράτη μέλη στους πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 18 και το άρθρο 20 της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

4. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/107-α΄ από 29-09-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδ. ε΄ παρ. 5 άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α΄143, όπως ισχύει), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.


1. Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Αποχώρησης και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 αυτής χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

2. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ορίζεται σε δέκα (10) έτη, εφόσον τα πρόσωπα της παρ. 1 έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και σε πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

3. α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, επίσης πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου, υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρ. 1 στα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.
β) Τα μέλη οικογένειας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρ. 1 στις υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.
γ) Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, δυνάμει της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται είτε αυτοπρόσωπα είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει είτε ο έχων την επιμέλεια γονέας, είτε πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τον ασκούντα την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

4. Οι άδειες διαμονής της παρούσας απόφασης εκδίδονται με χρήση του ενιαίου τύπου σύμφωνα με το μορφότυπο ID1 του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα του κανονισμού υπό στοιχεία1030/2002/ ΕΚ, όπως ισχύει.

5. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των αδειών διαμονής του παρόντος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αυτών, η 30.6.2021.
 
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά


1. Για τη χορήγηση των αδειών διαμονής στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
α) Διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και
β) Τεσσάρων (4) έγχρωμων πρόσφατων φωτογραφιών σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης στις υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, οι φωτογραφίες προσκομίζονται και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου διέμενε στην Ελληνική Επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή και του έχει χορηγηθεί ένα εκ των προβλεπόμενων στο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) εγγράφων, απαιτείται, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, η προσκόμιση:
α) Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε., κατά περίπτωση και
β) αποδεικτικών στοιχείων ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 16 ή 17 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

3. Στην περίπτωση που ο αιτών πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου διέμενε στην Ελληνική Επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, χωρίς να έχει αιτηθεί τη χορήγηση των αναφερόμενων στο π.δ. 106/2007 εγγράφων και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή, απαιτείται, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει:
α) η διαμονή του αιτούντος στην Ελληνική επικράτεια πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και
β) ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 7, 12, 13, 14, 16, ή 17 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ,σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

4. Στην περίπτωση πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είναι κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ μέλη οικογένειας ή σύντροφοι που έχουν σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη, πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησε το δικαίωμα διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και συνεχίζει να διαμένει σε αυτή, απαιτείται, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ.
ii) και iii) της περ. ε) της παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον υπάγονται στις αναφερόμενες διατάξεις.

5. Οι άδειες διαμονής του άρθρου 1 χορηγούνται σε μέλη οικογένειας πολίτη Ηνωμένου Βασιλείου που άσκησε το δικαίωμα διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εφόσον:
α) είναι πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν στην ελληνική επικράτεια πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και προσκομίζουν, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1:
αα) Δελτίο Διαμονής και αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να υφίσταται η οικογενειακή σχέση ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ή άδεια διαμονής της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει και αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να υφίσταται η οικογενειακή σχέση και
αβ) άδεια διαμονής του πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1,
β) είναι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. ii) και iii) της περ. ε) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

6.α) Το κόστος για την έκδοση της άδειας διαμονής για τους αιτούντες, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ, συνιστά τέλος, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής, ως αυτοτελούς εγγράφου και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Α.Λ.Ε. 1560988001 «Λοιπά μη ταξινομημένα μη φορολογικά έσοδα».
β) Το κόστος για την έκδοση της άδειας διαμονής για τους αιτούντες πολίτες τρίτων χωρών ανέρχεται σε δεκαέξι (16) ευρώ, και συνιστά τέλος το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής, ως αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με το ν. 4018/2011 (Α΄ 215).

Άρθρο 3
Διαδικασία δακτυλοσκόπησης


1. α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, επίσης πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου, με τη λήψη της απόφασης για χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και στα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.
β) Τα μέλη οικογένειας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Αποχώρησης και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 αυτής, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, υποβάλλουν τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4018/2011, όπως ισχύει.

2. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και εφόσον αποφασίσουν τη χορήγηση της άδειας διαμονής, διαβιβάζουν αντίγραφο της απόφασης χορήγησης και παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 1, προκειμένου οι αιτούντες να υποβληθούν σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στην απόφαση χορήγησης αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, ο λόγος χορήγησης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος της Άδειας Διαμονής και το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής, εφόσον αυτό έχει κατοχυρωθεί. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων λογίζεται ως μη πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας διαμονής και η απόφαση χορήγησης ανακαλείται.

3. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 1, λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών των δύο χειρών του αιτούντος, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

4. Τα πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση, με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.

5. Εφόσον στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με ιατρικό πιστοποιητικό χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται και καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), τότε, κατ’εξαίρεση, υπάλληλος της υπηρεσίας μεταβαίνει στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί του ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ακολουθείται η κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία.

6. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος αποστέλλουν, μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας διαμονής που τους διαβιβάσθηκε, το έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και την κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

7. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της άδειας διαμονής εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της απόφασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη διαβιβάζει με την ίδια διαδικασία, μέσω των Υπηρεσιών της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1.
Ακολούθως, το έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας διαμονής, καταστρέφονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για την καταστροφή των διαβατηρίων διαδικασία.

8. Τα βιομετρικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την έκδοση των Αδειών Διαμονής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, ήτοι για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου με το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος, ενώ διατηρούνται κρυπτογραφημένα, για όσο χρόνο ισχύει ο τίτλος διαμονής, στην κεντρική βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας/ Α.Ε.Α.. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’137). Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας/ Α.Ε.Α., κατ’ εφαρμογή του ν. 4624/2019, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, καταστροφή, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία και τη διασφάλιση των προστατευόμενων έννομων συμφερόντων του υποκείμενου των δεδομένων. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής τεκμαίρεται ότι παρέχει τη συναίνεση του αιτούντος για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία των βιομετρικών του δεδομένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω δημόσιου σκοπού. Η συναίνεση δεν δύναται να ανακληθεί κατά το διάστημα ισχύος της άδειας.

9. Στους αιτούντες, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στις υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται ήδη στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4018/2011, όπως ισχύει και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 4
Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών


Στους αιτούντες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία Αποχώρησης και έως την έκδοση της άδειας διαμονής, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών. Στην περίπτωση των πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύουν. Η ως άνω βεβαίωση πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής, κατά την παρ. 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης, ως δικαιούχος αυτής.

Άρθρο 5
Διαδικασία ανανέωσης της άδειας διαμονής


1. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής του άρθρου 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και τέλη του άρθρου 2 καθώς και την προηγούμενη άδεια διαμονής.
 
2. Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να υποβληθεί δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος της προηγούμενης άδειας διαμονής.

3. Στην περίπτωση που κάτοχος άδειας διαμονής του άρθρου 1 με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη αποκτήσει, ενόσω ισχύει η άδεια διαμονής του ή κατά τη λήξη αυτής, δικαίωμα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης, υποβάλλει οποτεδήποτε αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και τέλη του άρθρου 2, καθώς και την προηγούμενη άδεια διαμονής.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 3 για τις διαδικασίες δακτυλοσκόπησης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος.

Άρθρο 6
Απώλεια κλοπή φθορά αλλαγή στοιχείων


1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας διαμονής, υποβάλλεται σχετική δήλωση στην αρμόδια αστυνομική αρχή. H άδεια διαμονής επανεκδίδεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μεταβολής των στοιχείων του κατόχου. Η διάρκεια ισχύος του νέου εγγράφου δεν υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια ισχύος του προηγουμένου. Για την αντικατάσταση της άδειας καταβάλλονται από τον αιτούντα τα απαιτούμενα τέλη, τα οποία προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 2.

2. Τυχόν μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στην άδεια διαμονής, είναι δυνατή, μέσω επανέκδοσης της άδειας διαμονής και μόνο εφόσον έχουν μεταβληθεί στοιχεία του διαβατηρίου ή του ισοδυνάμου ταξιδιωτικού εγγράφου από τις αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές. Η δήλωση του ενδιαφερόμενου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας στην άδεια διαμονής συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα πιστοποιητικά και αποφάσεις αλλοδαπής Αρχής, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αντικατάστασης της άδειας διαμονής.

Άρθρο 7
Απόρριψη ανάκληση άδειας διαμονής


1. Η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 1, απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή ανακαλεί απόφαση χορήγησής της και αφαιρεί την κατεχόμενη άδεια εφόσον συντρέχουν διαζευκτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11, 13 και της παρ. 4 του άρθρου 18 της Συμφωνίας Αποχώρησης ή
β. Σε βάρος του αιτούντος ή κατόχου άδειας διαμονής συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Η συμπεριφορά των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων που ασκούν δικαιώματα βάσει του Τίτλου ΙΙ του δεύτερου μέρους της Σ.Α., όταν η συμπεριφορά αυτή προηγείται της λήξης της μεταβατικής περιόδου, εξετάζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VI της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ. Όταν η συμπεριφορά αυτή έπεται της λήξης της μεταβατικής περιόδου, συνιστά λόγο περιορισμού δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ.
γ. Υφίσταται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ.

2. Η απόρριψη αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή η ανάκληση της απόφασης χορήγησης και αφαίρεση της άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1, γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας υπό στοιχεία 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών. Με την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την εξέτασή της, χορηγείται στον προσφεύγοντα η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 8. Η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της προσφυγής, καθώς και η προθεσμία για την άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον περιλαμβάνεται. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπο αρμόδιο Διοικητή της Υπηρεσίας της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

3. Κατά της απόφασης απόρριψης της προσφυγής της παρ. 2, καθώς και κατά της απόφασης απόρριψης για χορήγηση, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, ασκείται αίτηση ακύρωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274).

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης χορήγησης ή μη ανανέωσης της άδειας διαμονής, αν αυτή δεν παραδοθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην υπηρεσία έκδοσής της, η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας οφείλει να προβεί σε σχετική καταχώριση των δεδομένων της στην Εθνική Βάση Δεδομένων και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Άρθρο 8
Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής


1. Οι Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 χορηγούν Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, είτε ανάκληση χορηγηθείσας όμοιας, μέχρι να εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής ή προσωρινής διαταγής και αφαιρείται η κατεχόμενη ισχυρή άδεια διαμονής.

2. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται και στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, για λόγους μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας τάξης, κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης ή έχει ανακληθεί η άδεια διαμονής για τους ίδιους λόγους και μέχρι την εξέταση της αίτησης προσφυγής από το αρμόδιο όργανο της παραγράφου. 2 του άρθρου 7. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται από τις Υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 και σε όσους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στον ανακριτή ή άλλη αρχή (άρθρο 282 Κ.Π.Δ.) ή της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ή αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους και για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι όροι αυτοί.

3. Η Ειδική Βεβαίωση έχει διάρκεια ένα (1) έτος, ανανεώνεται ισόχρονα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής ή της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως και με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής ή επί της αιτήσεως ακυρώσεως, αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται.

4. Η Ειδική Βεβαίωση παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο μέρος δεύτερο της Συμφωνίας Αποχώρησης για όσο ισχύει.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης χορήγησης ή μη ανανέωσης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αν αυτή δεν παραδοθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην υπηρεσία έκδοσής της, η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση οφείλει να προβεί σε σχετική καταχώριση των δεδομένων της στην Εθνική Βάση Δεδομένων.

6. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή υπεξαίρεσης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, υποβάλλεται σχετική δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

7. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Στοιχεία άδειας διαμονής


1. Στο έντυπο της άδειας διαμονής τίθεται ως τίτλος η ένδειξη «Άδεια Διαμονής» με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο τίτλος επαναλαμβάνεται στην  αγγλική γλώσσα ως «Residence Permit». Επίσης αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ιθαγένεια, ο αριθμός της άδειας διαμονής, η εκδούσα αρχή, ο τόπος έκδοσης, καθώς και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες εκτός του φύλου, της εκδούσας αρχής, του τόπου έκδοσης και του τόπου γέννησης, εφόσον αυτός ανήκει στην Ελληνική Επικράτεια, τα οποία αναγράφονται και με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο πεδίο «Τύπος άδειας» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 50 ΣΕΕ/ Article 50 TEU». Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 18 (4) της ΣΑ / Article 18(4) of WA», ενώ στις άδειες διαμονής με διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη, αναγράφεται επιπρόσθετα ο όρος «Μόνιμη Διαμονή / Permanent Residence». Στις άδειες διαμονής που χορηγούνται σε μέλη οικογένειας, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» πέρα των ανωτέρω αναγράφεται και ο όρος «Μέλος Οικογένειας/ Family Member». Στις ανωτέρω άδειες διαμονής αναγράφεται η πλήρης (“ Full market access”) πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

2. Στην άδεια διαμονής περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου και η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των δώδεκα (12) ετών, καθώς και ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου, τα στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα, υπό μορφή που εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα. Σε περιπτώσεις ανηλίκων κάτω των δώδεκα (12) ετών, στην Άδεια Διαμονής τίθεται η υπογραφή του ασκούντος την επιμέλεια του. Στις άδειες διαμονής που χορηγούνται σε ανηλίκους κάτω των έξι (6) ετών, καθώς και σε πρόσωπα για τα οποία δεν είναι δυνατή μόνιμα ή προσωρινά η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, το ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης περιέχει μόνο τη φωτογραφία και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

Άρθρο 10
Αιτήματα που εκκρεμούν κατά την 01-01-2021


1. Αιτήματα για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε., Δελτίου Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης, Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε., Δελτίου Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή Άδειας Διαμονής της παρ. 2 του άρθρου 3 και των άρθρων 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του π.δ. 106/2007 που υποβλήθηκαν πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και εξακολουθούν να εκκρεμούν κατά την 01-01-2021, εξετάζονται από την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 106/2007. Σε περίπτωση έγκρισης του υποβληθέντος αιτήματος, χορηγούνται τα αναφερόμενα έγγραφα με ημερομηνία χορήγησης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα κεφάλαια VI και VII του π.δ. 106/2007.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Προστασίας του Πολίτη        
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης