Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2020 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια, Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ, Εργατικά - Απασχόληση

Σχέδιο νόμου
Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

άρθρο Στόχος
Άρθρο 1

Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των ΚΔΑΠ και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός τους. Τα ΚΔΑΠ υποστηρίζουν την σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελούμενων παιδιών. Η στόχευση της παρ. 2 επιτυγχάνεται με την πλουραλιστική απασχόληση των ωφελουμένων παιδιών, η οποία κατοχυρώνεται στην παρ. 3. Η πρόβλεψη αυτή παράλληλα στοχεύει στην αποτροπή της καταστρατήγησης του σκοπού τους, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει π.χ. με τη λειτουργία ΚΔΑΠ αμιγώς ως αθλητικών σωματείων. Με την παρ. 4 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε περιοχές με την συγκεκριμένη χρήση. Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους εντός δημόσιων σχολικών κτηρίων αλλά σε χώρους αυτών, στους οποίους δεν πραγματοποιείται διδασκαλία, καθώς η καθημερινή μετατροπή ενός χώρου διδασκαλίας σε ΚΔΑΠ, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, υποσκελίζει την ποιοτική στάθμη των δομών αυτών. Περαιτέρω, καίτοι προορίζονται να λειτουργούν σε κτήρια με χρήση κοινωνικής πρόνοιας, κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού για τα κτίρια εκπαίδευσης. Και τούτο, διότι απευθύνονται σε παιδιά που παράλληλα φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (5-12 ετών), οι δε δράσεις εντός των ΚΔΑΠ δεν απαιτούν, εξ επόψεως κτιριοδομικής, προδιαγραφές αυστηρότερες των κτηρίων εκπαίδευσης. Στην παρ. 5 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ, την αξιολόγησή τους και το ελάχιστο πληροφοριακό περιεχόμενό της. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας των παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας. Στην παρ. 6 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας λειτουργίας που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης ΚΥΑ. Με την παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5. Με την παρ. 8 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή και το αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφονται αρμοδίως ότι εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση του ελεγκτικού πλαισίου. Στην παρ. 9 προβλέπεται η κατάργηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ με τη δημοσίευση την υπουργικής απόφασης της παρ. 7.

Άρθρο 2

Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο έγκειται στην προσθήκη και ενηλίκων ΑΜΕΑ στους ωφελούμενους. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών των ωφελουμένων. Με την παρ. 3 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε περιοχές με την συγκεκριμένη χρήση. Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους εντός δημόσιων σχολικών κτηρίων αλλά σε χώρους αυτών, στους οποίους δεν πραγματοποιείται διδασκαλία, καθώς η καθημερινή μετατροπή ενός χώρου διδασκαλίας σε ΚΔΑΠ, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, υποσκελίζει την ποιοτική στάθμη των δομών αυτών. Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ οφείλουν να λειτουργούν την ηλεκτρονική εφαρμογή που προβλέπεται και για τα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1. Με την πρόβλεψη αυτή υπηρετείται ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και η αξιολόγησή τους. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας προεχόντως των φιλοξενούμενων παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας. Με την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1. Με την παρ. 6 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των ΚΔΑΠΑΜΕΑ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή και το αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά περιστατικά   που    καταγράφονται    αρμοδίως    ότι εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας. Στην παρ. 7 προβλέπεται η κατάργηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠΜΕΑ με τη δημοσίευση την υπουργικής απόφασης της παρ. 5.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 καταργούνται διατάξεις που αφορούν στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠΜΕΑ, προκειμένου το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠΑΜΕΑ να συγκεντρωθεί στις προτεινόμενες διατάξεις και στις βάσει αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επικαιροποιείται ο ορισμός του αστέγου, ως ωφελούμενης μονάδας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επεκτείνεται η προνοιακή παροχή σε άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Περαιτέρω, για τις περιπτώσεις αυτονόμησης από τις δομές φιλοξενίας λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, επιχειρείται η κινητοποίηση των φιλοξενουμένων και η έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητάς τους να προχωρήσουν άμεσα σε αυτόνομη διαβίωση, με την πρόβλεψη της εξαίρεσης από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα του συνόλου του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης.

Άρθρο 5

Το παρόν άρθρο στοχεύει στον σαφή προσδιορισμό της χρηματοδοτικής κάλυψης όλων των φορέων και δομών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, των οικοτροφείων, των ΚΔΗΦ, των ΣΥΔ αλλά και όσων μονάδων παρέχουν σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους άπορους φροντίδα από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 6

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην αποζημίωση στο 100% των φορέων που λειτουργούν κέντρα διημέρευσης και αποκατάστασης για την περίοδο από την 25η Μαΐου μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 κατά την οποία συνεπεία νομοθετικής ρύθμισης η λειτουργία τους περιορίστηκε στο 50% της δυναμικότητάς τους, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 7

Με το άρθρο 7 επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής, μέσω του περιορισμού των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο των συνοικούντων των υποψηφίων αναδόχων.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να καλυφθεί το κενό του τρόπου εξυπηρέτησης δικαιούχων υπηρεσιών και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα των μοναχών που εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος.

Συγκεκριμένα, ενώ έως την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι εξυπηρετούντο δια μέσου του θεσμού του ανταποκριτή του ΟΓΑ, με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ και την κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών δεν προβλέφθηκε κάποια συγκεκριμένη δομή για την εξυπηρέτησή τους.

Έτσι, στον ν. 4520/2018, τον νόμο που μετεξέλιξε τον ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 48, σε αντικατάσταση του ρόλου των ανταποκριτών προβλέπεται η λειτουργική διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας. Στο νόμο, ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία ειδική για τη λειτουργική διασύνδεση με το Άγιο Όρος και την εξυπηρέτηση των εγκαταβιούντων μοναχών σε αυτό.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να καλυφθεί το προαναφερθέν κενό στον τρόπο εξυπηρέτησης των εν λόγω ωφελουμένων του ΟΠΕΚΑ αφενός, ορίζοντας ρητώς ότι ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά όχι μόνο με τα Κέντρα Κοινότητας αλλά και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους .Αφετέρου, εισάγεται διαδικασία εξυπηρέτησης ανάλογη αυτής των λοιπών ωφελουμένων στην λοιπή Ελληνική Επικράτεια. Με άλλα λόγια εισάγονται διαδικασίες που προσομοιάζουν με αυτές της εξυπηρέτησης των λοιπών πολιτών από τα Κέντρα Κοινότητας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Με τις διαδικασίες αυτές διασφαλίζεται αφενός η πληρέστερη ενημέρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που φέρει εις πέρας ο ΟΠΕΚΑ. Αφετέρου διασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη απονομή αυτών των δικαιωμάτων στην συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων, μέσα από διαφανείς, λειτουργικά αποτελεσματικές και ελεγχόμενες από τον ΟΠΕΚΑ διαδικασίες.

Άρθρο 9

Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση έκδοσης τίτλων κυριότητας για τα ακίνητα που αφορά η διάταξη.

Άρθρο 10

Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, με την προσθήκη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους συναρμόδιους για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων Υπουργών.

Άρθρο 11

Σκοπείται η διατήρηση του δικαιώματος των νέων γονέων να λάβουν το προσφάτως θεσπισθέν επίδομα γέννησης, το οποίο συνιστά σημαντική ενίσχυση της οικογένειας.

Άρθρο 12

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής διαδικασία κατανομής και απόδοσης των καθαρών εσόδων του Λαχείου.

Άρθρο 13

Με τις τροποποιήσεις της υφιστάμενης διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998 (Α'236) ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.),που είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Ειδικότερα, διατηρείται η αποφασιστική αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως πολιτικού προϊστάμενου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως προς την έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιχορήγησης στους ανωτέρω φορείς, προβλέπεται δε ότι η απόφαση αυτή επέχει θέση ειδικής έγκρισης της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α'138), είτε η επιχορήγηση χορηγείται μέσω του Υπουργείου, απευθείας, είτε μέσω των Περιφερειών.

Παράλληλα, ο εποπτεύων τους δυνάμενους να επιχορηγηθούν φορείς Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών εξουσιοδοτείται να προσδιορίσει με απόφασή του τα κριτήρια και τη διαδικασία, βάσει των οποίων θα εκδίδεται η απόφαση επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις δε που η καταβολή των επιχορηγήσεων διενεργείται μέσω των Περιφερειών, ρυθμίζεται ρητά η διοικητική συνδρομή που αυτές παρέχουν στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ως προς τον έλεγχο των σχετικών αιτημάτων.

Άρθρο 14

Με το άρθρο 14 προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και κατοχυρώνεται ρητά η διατήρηση της χορήγησης του επιδόματος (α) στους υφιστάμενους δικαιούχους και (β) στα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούν τα σημερινά κριτήρια, για τις ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης. Ορίζεται επίσης το 67ο ως ηλικιακό όριο για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Άρθρο 15

Με το άρθρο 15 (α) καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μετά τη λήξη των ισχυουσών συμβάσεων μίσθωσης, (β) προβλέπεται η ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας θα διεκπεραιώνονται οι σχετικές αιτήσεις, οι διασταυρώσεις και οι πληρωμές και (γ) προσδιορίζεται το πλαίσιο ελέγχων.

Άρθρο 16

Στόχος είναι η αποσαφήνιση του πλαισίου που αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για την κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους, επ' ωφελεία των δικαιούχων υπερηλίκων.

Άρθρο 17

Με το άρθρο 17 προβλέπεται ότι το επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 18

Με την προτεινόμενη διάταξη (α) διατηρείται η αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος, (β) προβλέπεται ότι οι αποφάσεις των οργάνων του δύναται να προσβληθούν με ενδικοφανή προσφυγή και (γ) προβλέπεται ότι οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προς τούτο επιχορηγεί τον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 19

Το άρθρο 19 αποτελεί την εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό ειδικότερων ή λεπτομερειακών θεμάτων, με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών.

Άρθρο 20

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

Άρθρο 21

Με την παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης στην οποία προβλέπεται από 1-1-2021 μείωση των εισφορών εργοδότη -εργαζόμενου από το ύψος που ήδη έχουν και στην ουσία εξασφαλίζεται άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων-μισθωτών που καταλαμβάνει, η οποία θα προκύψει από την ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους κλάδους όπως αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις της παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης, χωρίς κόστος για τους εργοδότες ( επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος άνα απασχολούμενο, πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου για την στήριξη της επιχείρησης ιδίως κατά την υφιστάμενη δύσκολη συγκυρία ή και να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησής τους αλλά και εν γένει της οικονομίας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς δίνει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας στην παρούσα περίοδο κρίση αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας , συμβάλλοντας έτσι στην αποκλιμάκωση της ανεργίας

Περαιτέρω με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται η κατανομή της εισφοράς της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 ν. 4144/2013 (Α' 88) (κλάδος ΛΑΕΚ και ΕΛΕΚΠ) με προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω πόρου. Τέλος στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα ισχύσουν έως την 31-12-2021.

Άρθρο 22

Με το άρθρο 22 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών για τα έτη 2017, 2018 και 2019, προκειμένου να γίνει άμεση εκκαθάριση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων για τα έτη αυτά και να τακτοποιηθούν αυτοί ασφαλιστικά.

Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά για το έτος 2016 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), που με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3655/2008 εντάχθηκαν στο από 1.8.2008 στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του π. ΟΑΕΕ. οι οποίοι, έως σήμερα, λόγω νομοθετικού κενού δεν μπορούν να το πράξουν, καθώς με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών τους στον πρώην ΟΑΕΕ, έως την 31.12.2015 ήταν ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (Ο.Δ.Ι.Ε.), μετά δε την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, με τον οποίο ο π. ΟΑΕΕ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ. προβλέφθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα (αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων ιπποδρόμου) ως προς την καταβολή εισφορών τους μετά την 1.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.   Το   νομοθετικό   κενό   που δημιουργήθηκε κατά την μετάβαση από το προϊσχύον στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των προσώπων αυτών κατέστησε αδύνατη την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων αυτών για το έτος 2016 με συνέπεια να μην μπορούν να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν συνταξιοδοτικά και άλλα αιτήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών. Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων αυτών και την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης.

Άρθρο 24

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παρ. 25 στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 με την οποία καθορίζεται , μετά την κατάργηση του ΟΕΕΚ, ως υπόχρεος των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς όμως επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις και ανεξάρτητα από πότε κατέστησαν απαιτητές, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και επί της ουσίας το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι χρονίζουσες εκκρεμότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κρίσιμο είναι να επισημανθεί εν προκειμένω ότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο ήταν ανέκαθεν υπόχρεο για την κάλυψη των δαπανών του π. ΟΕΕΚ μεταξύ των οποίων και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω χρηματοδότησής του, ότι η ανεπάρκεια της χρηματοδότησης επί σειρά ετών κατέστησε δυσχερή έως αδύνατη την κάλυψη των εν λόγω οφειλών, και ότι με την αξιολογούμενη ρύθμιση στην συγκεκριμένη περίπτωση για την κάλυψη των εν λόγω οφειλών καθορίζεται, ως άμεσος υπόχρεος και υπεύθυνος, με τους όρους που προβλέπονται στην προτεινόμενη διάταξη για την καταβολή τους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και επί της ουσίας το Ελληνικό Δημόσιο. Λαμβανομένων υπ' όψιν και συνεκτιμωμένων των ανωτέρω και κατά συνέπεια αυτών, δικαιολογημένα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέφθηκε περαιτέρω, η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν

Πρόεδρου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη ΔΣ στον ΟΕΕΚ από την ίδρυσή του έως και την κατάργησή του , από την ευθύνη για την μη καταβολή των ίδιων ασφαλιστικών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους τόκους ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσής τους. Ως αναγκαίο επακόλουθο της παύσης της ευθύνης και της απαλλαγής των εν λόγω προσώπων προβλέφθηκε επίσης η παύση ισχύος υφιστάμενων πράξεων και μέτρων καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος τους, η μη λήψη σε βάρος τους μέτρων διοικητικού καταναγκασμού, η μη έναρξη ποινικής δίωξης αλλά και η παύση αυτής καθώς ρητώς ορίζεται ότι για τα εν λόγω πρόσωπα παύει το αξιόποινο των αδικημάτων που αφορούν στην μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους τόκους ανεξάρτητα του χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές.

Άρθρο 25

Με το άρθρο 25 τροποποιείται κατ' αρχήν η υποπερ. ββ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) και προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές ΙΚΕ στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Περαιτέρω με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα περ. ι στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) με την οποία ορίζεται απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διαθέσεως αυτού και, επομένως στην περίπτωση αυτή ορίζεται οτι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.

Άρθρο 26

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό οριοθετείται στο άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α'73) προβλέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν υπαχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρούνται οι όροι της. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται ότι οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνονται υπ' όψιν για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της να δύνανται να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Καθόσον αφορά όμως τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται επιπλέον προϋπόθεση καθώς λαμβάνονται υπ' όψιν εκτός από τις οφειλές από εργοδοτικές εισφορές της ίδιας της εταιρείας και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, και μόνο όταν πληρούνται οι όροι της ρύθμισης από αμφότερους ( από την προσωπική εταιρεία αλλά και το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν), μπορεί να χορηγηθεί ασφαλιστική ενημερότητα στο Νομικό Πρόσωπο της προσωπικής εταιρείας. Επειδή η επιπλέον προϋπόθεση που έχει τεθεί για τις προσωπικές εταιρείες διασπά το ενιαίο της ρύθμισης για την δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε νομικά πρόσωπα, η διαφοροποίηση δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας στις προσωπικές εταιρείες σε σχέση με τα άλλα νομικά πρόσωπα χωρίς αποχρώντα λόγο που να δικαιολογεί την διάκριση επιφυλάσσει στις προσωπικές εταιρείες αδικαιολόγητα δυσμενέστερη μεταχείριση σε σχέση με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ως προς την δυνατότητα να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί.

Άρθρο 27

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 περ. γ. με σκοπό να επιλυθούν και να προληφθούν ζητήματα από την ταυτόχρονη εφαρμογή διατάξεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας επί συρροής οφειλών κατά την αγοραπωλησία ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 προβλέπεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να χορηγεί Βεβαίωση Οφειλής με βάση την οποία παρακρατείται από την συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία το προϊόν του τιμήματος της αγοραπωλησίας μέχρι του ύψους της οφειλής. Αντίστοιχα με το άρθρο 25 του ν. 4611/2019 προβλέπεται το ίδιο δικαίωμα και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ταυτόχρονη ισχύς των ανωτέρω διατάξεων δημιουργεί ζήτημα στις αγοραπωλησίες όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση και των δύο πιστωτών. Κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, στην περίπτωση όπου ο μεταβιβάζων ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει οφειλές τόσο προς την Φορολογική Αρχή όσο και προς τον e- ΕΦΚΑ και το τίμημα της αγοραπωλησίας δεν επαρκεί για να ικανοποιήσεις και τους δύο εν λόγω πιστωτές ματαιώνεται η σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη ακυρότητα των συμβολαίων μελλοντικά από κάποιο πιστωτή ή τρίτο. Με την προτεινόμενη διάταξη εφαρμόζοντας αναλογικά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 975 ΚΠολΔ απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, ικανοποιούνται σύμμετρα με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ενώ στο τυχόν εναπομείναν τίμημα ικανοποιούνται σύμμετρα οι λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Άρθρο 28

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α'43) κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτή η απόφαση εφάπαξ παροχής. Συγκεκριμένα η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.4670/2020 (Α'43)προβλέπει ότι σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της επεξεργασίας τους, ότι το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου και ότι το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ωστόσο, στην εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνεται η απόφαση εφάπαξ παροχής, η οποία κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο να περιληφθεί με ρητή αναφορά στην διάταξη προκειμένου να συμπεριληφθεί και η απόφαση εφ' άπαξ παροχής στην ψηφιακή απονομή σύνταξης των εν λόγω δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την απονομή και της εφάπαξ παροχής καθώς βελτιώνεται η διαδικασία του σταδίου της αίτησης απόφασης εφάπαξ παροχής και συνεπώς επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη απονομή με την σύνταξη και της εφάπαξ παροχής.

Άρθρο 29

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 με το οποίο καθορίζεται η ψηφιακή διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή εξόδων κηδείας κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους ενώ προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις επιχειρήσεις που τελούν την τελετή και ανάρτησης αυτού στο τέλος κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο με την επιφύλαξη των ανωτάτων ορίων που βάσει καταστατικών διατάξεων έχουν τεθεί από τους επιμέρους φορείς.

Άρθρο 30

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η υποστήριξη μιας ιδιαίτερα ευπαθούς κατηγορίας δικαιούχων σύνταξη αιτία θανάτου, των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων, μέσω του διπλασιασμού της σύνταξης που δικαιούνται και από τους γονείς ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια και αξιοπρέπεια στις ανάγκες βιοπορισμού τους μετά την απώλεια των γονέων τους. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α 85), τα τέκνα δικαιούνται το 25% της σύνταξης αιτία θανάτου του γονέα τους. Εάν πρόκειται για τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς, το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται. Εάν όμως το αμφοτεροπλευρώς ορφανό τέκνο δικαιούται σύνταξη αιτία θανάτου και από τους δύο γονείς το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, γεγονός που συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των αμφοτεροπλευρώς ορφανών τέκνων που δικαιούνται συνταξη αιτίας θανάτου και από τους δύο γονείς σε σχέση με τα ορφανά που δικαιούνται σύνταξη αιτία θανάτου από το ένα γονέα όταν χάσουν και τους δύο γονείς τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφυλάσσει μια ιδιαιτέρως ευνοϊκή ρύθμιση για τα αμφοτεροορφανά τέκνα που δικαιούνται σύνταξη και από τους δύο γονείς τους αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη και ευαίσθητη ομάδα της κοινωνίας μας που χρήζει επαυξημένης κρατικής μέριμνας.

Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 31 προβλέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και στους πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή. Με την αξολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η υποστήριξη μιας ευπαθούς κοινωνικής ομάδας εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα των οποίων η υπαγωγή   στην   ευνοϊκή   ρύθμιση   περί πρόωρης

συνταξιοδότησης του π.δ. 167/2007 (Α'210) επιβάλλεται για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να ισχύσει και γι' αυτούς ότι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα καθόσον τελούν υπό τις αυτές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι η κυστική ίνωση είναι γενετική νόσος που προκαλεί συστηματικές αναπνευστικές λοιμώξεις και σταδιακά περιορίζει την αναπνευστική ικανότητα οδηγώντας τον ασθενή σε αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Η σοβαρότητα της ανωτέρω νόσου και των ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών αυτής στην υγεία, την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα, αλλά και στο προσδόκιμο ζωής των ασθενών καθιστούν αναγκαία την αξιολογούμενη ρύθμιση και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και επιβάλλεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Άρθρο 32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 32 προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019 επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας του εντασσόμενου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, θα εκκαθαρίζονται και θα πληρώνονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) χωρίς έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ). Η παρούσα ρύθμιση καθίσταται αναγκαία καθώς έχουν εμφιλοχωρήσει ουσιαστικά σφάλματα ως προς την διαδικασία παραλαβής και έλλειψη παραπομπής των επιδομάτων ασθενείας και Κύησης και Λοχείας στις Υγειονομικές επιτροπές, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ιδιωτών ασφαλισμένων. Προβλέπεται επίσης ότι η καταβολή της ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής, προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) από την αιτία αυτή.

Άρθρο 33

Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α' 85) με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α43) το οποίο ισχύει από 1.1.2020 και οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν το σύστημα καταβολής εισφορών για αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες , το άρθρο 39Α του ν. 4387/2016 δεν έχει πλέον πεδίο εφαρμογής. Η κατάργηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 39 Α του ν. 4387/2016, χωρίς παράλληλα την ρητή κατάργηση του εν λόγω άρθρου ενέχει τον κίνδυνο παρερμηνειών ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί και ρητώς.

Άρθρο 34

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 34 καθορίζεται ο τρόπος διορισμού και η διάρκεια της θητείας του προέδρου, των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καθίσταται αναγκαία η παρούσα ρύθμιση καθώς δεν προβλέφθηκε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ) με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α 85) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4670/2020 (Α 43).

Άρθρο 35

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 35 προβλέπεται μείωση του ύψους του μισθώματος ακινήτων των οποίων εκμισθωτής είναι ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ). Θεσπίζεται μείωση ύψους 40% επί του ύψους του μισθώματος Η εφαρμογή της ως άνω μείωσης εκτείνεται έως την 31η.3.202 εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 36

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 36 θεσπίζεται η υποχρέωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να καταρτίσει και να δημοσιεύσει όλους τους εκκρεμείς ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών (2017, 2018, 2019,2020, 2021) μέχρι και την 30η.9.2022, οι οποίοι έως και σήμερα είναι σε εκκρεμότητα. Επιπροσθέτως, υποχρεούται εντός του οριζομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος να καταρτίσει και να δημοσιεύσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016.

Επιπλέον από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί θα υποβάλλονται προς έγκριση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι μέσω της δημοσίευσης α) των εκκρεμών ισολογισμών των τελευταίων πέντε ετών, β) των εκκρεμών ισολογισμών όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τα έτος 2016 και γ) των ισολογισμών από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης να αποκατασταθεί το έλλειμα διαφάνειας και να διευκολυνθεί η άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών στοιχείων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η απεικόνιση της πραγματικής εικόνας της χρηματοοικονομικής πληροφορίας και θεσπίζεται η υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή πιστής και ειλικρινούς απεικόνισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Άρθρο 37

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 37 επανακαθορίζεται η διαδικασία του ετήσιου κατασταλτικού ελέγχου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 84 του ν. 2084/1992 προβλεπόταν η επιπλέον διενέργεια καταστατικού ελέγχου από την Διεύθυνση Επιθεωρήσεως της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επειδή όμως η εν λόγω Διεύθυνση καταργήθηκε κρίνεται αναγκαίο με την παρούσα ρύθμιση να απαλειφθεί το ως άνω εδάφιο του άρθρου 84 του ν. 2084/1992.

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι από το έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Δ.Σ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Κατά την διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των φορέων θα εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και οι κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίοι συμβαδίζουν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θα σημειώνουν στο πιστοποιητικό ελέγχου εάν ο φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο καθώς και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση ότι στο πιστοποιητικό του ελέγχου θα ενσωματώνονται όλες οι παρατηρήσεις αναφορικά με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Τέλος, εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία θα διατυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου του και θα προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.

Άρθρο 38

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 38 προβλέπεται ότι έως και την 301η-612-2021 θα απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα       Κοινωνικής       Ασφάλισης       (e-ΕΦΚΑ),

συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Προβλέπεται επίσης ότι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης , απόσπασης ή παράτασης απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτό.

Προσέτι, με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι η διάταξη του παρόντος άρθρου κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης ισχύουσας ή στο μέλλον εκδοθησομένης, η οποία δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία για τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Άρθρο 39

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 39 κρίνεται αναγκαία η παροχή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξουσιοδότησης να καθορίζει κατά περίπτωση τις Διοικητικές Επιτροπές που συνεχίζουν να λειτουργούν σε περίπτωση α) συγχώνευσης Υπηρεσιακών Μονάδων, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιακών μονάδων του e- ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα, την εξέταση υποθέσεων    συγχωνευόμενων    και    καταργούμενων

Υπηρεσιακών Μονάδων.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η συνέχιση λειτουργίας α) των Διοικητικών Επιτροπών που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα, στα οποία θα συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες άλλων Υποκαταστημάτων και β) των Διοικητικών Επιτροπών που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που καταργούνται.

Επιπροσθέτως, με τη ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό να ρυθμίζει με απόφαση του κατά περίπτωση κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στις Διοικητικές Επιτροπές που συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς και τις Διοικητικές Επιτροπές που θα λειτουργούν σε περίπτωση σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας, δοθέντος ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε Τοπικής Διεύθυνσης, είναι διαφορετικός και καθορίζεται, επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του e- ΕΦΚΑ .

Κατ' αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ , η απρόσκοπτη εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών, όσο και αυτών που θα υποβληθούν προς εξέταση και η συνεπακόλουθη αποτελεσματική και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Άρθρο 40

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 40 προβλέπεται ανάθεση αρμοδιότητες τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 και του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 περιήλθε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ακίνητη περιουσία πρόνοιας. Παρά την μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης περιουσίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν μεταφέρθηκε παράλληλα το προσωπικό που χειριζόταν τα τεχνικής φύσεως θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης αυτής της περιουσίας το οποίο σημειωτέον, υποστηριζόταν από το προσωπικό και την υποδομή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ ).

Με το π.δ. 113/2014 και μεταγενέστερα με το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ανατέθηκαν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορισμένες αρμοδιότητες τεχνικού χαρακτήρα επί της ως άνω ακίνητης περιουσίας Ενδεικτικά, μερικές από αυτές είναι ο εντοπισμός διαγραμμάτων   απαλλοτριώσεων,   οι   τοπογραφήσεις

προσφυγικών συγκροτημάτων, οι εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, η υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια δημόσια αρχή κλπ. Οι αρμοδιότητες όμως αυτές δεν ασκούνται διότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών δεν διαθέτει την θεσμική δυνατότητα να λειτουργήσει ως «Τεχνική Υπηρεσία» κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016 και κατά το πρότυπο της αντίστοιχης του τότε Υπουργείου Υγείας υπηρεσίας. Επιπρόσθετα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες από τον νόμο ειδικότητες στελεχών, ούτε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες θα επιλαμβάνονται θεμάτων τεχνικής φύσεως επί των ακινήτων καθώς ούτε και υποδομή αντίστοιχη με αυτήν της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης ορισμένων αρμοδιοτήτων κυρίως τεχνικής φύσεως επί της ακίνητης περιουσίας από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη άσκηση αρμοδιοτήτων επί της ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 41

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 41 προβλέπεται ότι τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής καθώς επίσης ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η δημοσίευση των δεδομένων θα συμβάλλει έτι περαιτέρω στη διευκόλυνση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ των εργαζομένων, ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Με τη συγκέντρωση της πληροφορίας και τη μετέπειτα δημοσίευση της, ελέγχεται η φερεγγυότητα της πληροφορίας, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα που αναφύονται, υφίσταται αδιάλειπτη επαγρύπνηση, και εξάγονται συμπεράσματα για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις προς όφελος των πολιτών.

Εν κατακλείδι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προάγεται η φανερή δράση της Διοίκησης, η οποία αναπόδραστα συμβάλλει στη συνέχεια και ενότητα των δημόσιων υπηρεσιών, προάγοντας τα συμφέροντα του πολίτη και συνεισφέροντας στην εδραίωση ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.

Άρθρο 42

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42 τροποποιείται το άρθρο 17 του π.δ. 134/2017 (Α'168) το οποίο περιγράφει τον επιχειρησιακό στόχο της «Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης», προβλέπει τις οργανικές μονάδες από τις οποίες συγκροτείται και απαριθμεί τις αρμοδιότητες αυτών Με την παρούσα ρύθμιση δημιουργείται νέα οργανική μονάδα με τίτλο «Τμήμα Εκτέλεσης Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δευτερευόντων Διατακτών» οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 134/2017.

Δυνάμει της με αριθ. 2/53983/0026/2019 (Β' 2726) κοινής υπουργική απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία έχει ως θέμα την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών οι αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Ελέγχου και Εποπτείας (ΔΥΕΕ) αναφορικά με την εκτέλεση των δαπανών των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μεταφέρθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Προκείμενου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ δημιουργείται με την

παρούσα διάταξη το «Τμήμα Εκτέλεσης Πιστώσεων Προϋπολογισμού Δευτερευόντων Διατακτών» στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των δαπανών των δευτερευόντων διατακτών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 43

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 43 καταργείται το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α' 116) , το οποίο ορίζει ότι για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό προερχόμενο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Προσέτι, καθίσταται ιδιαιτέρως αναγκαία η κατάργηση της ως άνω διάταξης προκειμένου να εξαλειφθεί η ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) επιλέγονται ως προϊστάμενοι σε θέσεις ευθύνης υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις πέραν από αυτές που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους οποίους, απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 21 του ν.4551/2018(Α' 116) επιπλέον προϋποθέσεις πέραν από αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα η τριετής προϋπηρεσία ως Επιθεωρητές ΣΕΠΕ σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, προκειμένου να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέση Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας Εν κατακλείδι, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη κατόπιν της μεταφοράς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δυνάμει του π.δ. 84/1019. (Α'123).

Άρθρο 44

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 44 αποσαφηνίζεται το ζήτημα της κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ), το οποίο συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α'16/23.01.2013). Στο «Ενιαίο Κεφάλαιο   Αποζημίωσης   Φορτοεκφορτωτών»   (ΕΚΑΦ)

συγχωνεύτηκαν τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ), τα οποία είχαν συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.5167/1931 (Α'222). Διευκρινίζεται ότι τα Κεφάλαια   Αποζημίωσης   Φορτοεκφορτωτών    (ΚΑΦ)

καταργήθηκαν δυνάμει της 37955/2315/3-12-2014 Υπουργικής Απόφασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 και ακολούθησε διανομή των αποθεματικών τους στους δικαιούχους φορτοεκφορτωτές.

Το «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ) από την ημερομηνία συστάσεώς του μέχρι και την κατάργηση του στις 31.10.2016 δυνάμει της παραγράφου 2α του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία.

Επειδή εκ παραδρομής η κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» ( ΕΚΑΦ )δεν ανέτρεξε στην ημερομηνία σύστασής του για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, προτείνεται η θέσπιση της παρούσας διάταξης με την οποία ορίζεται ότι η παρ. 2α του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α'205) ενεργεί αναδρομικά και ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4109/2013, ήτοι 23.10.2013.

Άρθρο 45

Με τη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 4611/2019 (Α'73), η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ) παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς αναμένετο η ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκκαθάρισης και η εκδίκαση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που είχε οριστεί για το έτος 2019.

Δοθείσας της επέλευσης της λήξης που προβλέπεται με το άρθρο 72 του ν. 4611/2019 (Α'73) και της αδήριτης ανάγκης να ολοκληρωθεί το σύνολο των εκκρεμοτήτων του έργου των εκκαθαριστών και επειδή τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αποτελούν έτι περαιτέρω τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του έργου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση της εκκαθάρισης της ΟΧΑΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες είναι εξόχως επισφαλείς για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως μοναδικό μέτοχο της ΟΧΑΕ και επί τω τέλει η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ).

Άρθρο 46

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α'88), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος με το ν. 4046/2012 Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και όλα τα ακίνητα του ΟΕΚ περιήλθαν στον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, προέκυψε μεγάλος αριθμός προς κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων, για τον οποίο δεν επαρκεί το προσωπικό του ΟΑΕΔ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ενδεικτικά αναφερόμενες στην προτεινόμενη διάταξη, σε περίπτωση που το προσωπικό του ΟΑΕΔ, λόγω του  εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των προς κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού, δεν επαρκεί για την ασφαλή κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται αφενός η ασφαλής κατοχύρωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και επιδιώκεται η επιτάχυνση των εργασιών που σχετίζονται με την κατοχύρωση τους.

Άρθρο 47

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 47 θεσπίζονται διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κοινωνικό αντίκτυπο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας, κατοικίες σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και κατοικίες που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.), και οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ως έντονες κοινωνικές ανάγκες ορίζονται τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα αλλά και κάθε άλλη ανάγκη που ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία ως έντονη και επιτακτική χρήζει αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Περαιτέρω, με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για να προετοιμάσουν τη διαδικασία για τη διάθεση των εν λόγω κατοικιών και να υποβάλλουν σχετική γνωμοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο , σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α'88), υπάγεται η διαχείριση του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και το οποίο τελικά αποφασίζει για την διάθεση των κατοικιών αυτών.

Άρθρο 48

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 48 επιχειρεί να συμπληρώσει το πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων και να διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο για τους εγγεγραμμένους ανέργους και τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι το άρθρο 92 του ν. 4661/2017 (Α'38) που ορίζει ότι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι και ότι η ως άνω απασχόληση, εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.

Άρθρο 49

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 49 θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και ο μη συνυπολογισμός του επιδόματος αναζήτησης εργασίας λόγω της συμμετοχής σε ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απουσία σχετικής   ρύθμισης   για το   επίδομα   αναζήτησης

εργασίας/συμβουλευτικής έθιγε τον πυρήνα της εισοδηματικής ενίσχυσης μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών, οι οποίοι απολύθηκαν και έχουν ανάγκη την ένταξη σε προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία θα μπορούν να τους διασφαλίσουν μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση. Η προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων χορηγώντας ένα καθαρό οικονομικό κίνητρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ωφελούμενων. Δοθέντος δε ότι το επίδομα χορηγείται σε ευάλωτες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, η προτεινόμενη ρύθμιση κατατείνει στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.

Άρθρο 50

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) έχει συσταθεί κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α'188). Δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 δημιουργήθηκε

Επιτροπή Διαχείρισης για την λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ., η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών στην εν λόγω Επιτροπή.

Η νέα σύνθεση της «Επιτροπής Διαχείρισης» του Λ.Α.Ε.Κ., όπως διαμορφώνεται με πέντε εκπροσώπους που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, πέντε εκπροσώπους από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και από το Σύνδεσμο    Βιομηχανιών    Βορείου    Ελλάδος,    δύο

εμπειρογνώμονες και τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο απ' αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., συντελεί στην λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης ως ενιαίου κέντρου για την αξιοποίηση των χρηματικών ποσών του Λογαριασμού στην προοπτική ανάπτυξης ολοκληρωμένων προγραμμάτων Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η παραγωγική και αξιόπιστη υλοποίηση των πόρων αυτού του Λογαριασμού αποτελεί χρέος του Ο.Α.Ε.Δ. απέναντι στις Οργανώσεις των Εργαζομένων και των Εργοδοτών, που με δική τους πρωτοβουλία και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συνομολόγησαν την ουσιαστική σύσταση αυτού του Λογαριασμού, μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Με την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 ανακαθορίζεται το ποσοστό επί του πόρου που αποδίδεται από τον ΛΑΕΚ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕΕ. Ειδικότερα, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού,

Επιπλέον, προβλέπεται ότι προκειμένου για την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α'205), σε φορείς της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.

Άρθρο 51

Πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με τίτλο

«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Πίνακας Περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Άρθρο 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων

Άρθρο 4 «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Άρθρο 5 Αποζημίωση των συμβεβλημένων προνοιακών φορέων με τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 6 Καταβολή νοσηλίου - τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Άρθρο 7 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Άρθρο 8 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων

Άρθρο 10 Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Άρθρο 11 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης

Άρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης - Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

Άρθρο 13 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 14 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Άρθρο 15 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Άρθρο 16 Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

Άρθρο 17 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

Άρθρο 18 Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. - Ενδικοφανής διαδικασία

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 20 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

Άρθρο 22 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Άρθρο 23 Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

Άρθρο 24 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 25 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 26 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Προϋποθέσεις χορήγησης

Άρθρο 27 Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e- ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

Άρθρο 28 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής

Άρθρο 29 Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

Άρθρο 30 Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλευρώς ορφανών τέκνων

Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

Άρθρο 32 Ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε στον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 33 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 34 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου e- Ε.Φ.Κ.Α

Άρθρο 35 Προσδιορισμός και είσπραξη Μισθωμάτων e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 36 Κατάρτιση ισολογισμών e- ΕΦΚΑ

Άρθρο 37 Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 38 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)

Άρθρο 39 Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 40 Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 41 Δημοσίευση Εκθέσεων ΗΛΙΟΣ - ΕΡΓΑΝΗ -ΚΕΑΟ

Άρθρο 42 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

Άρθρο 44 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 45 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ ΑΕ)

Άρθρο 46 Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στο Κτηματολόγιο

Άρθρο 47 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

Άρθρο 48 Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων

Άρθρο 49 Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 50 Προσθήκη κοινωνικού εταίρου και απόδοση πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ

Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

2. Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους.

3. Οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες και ισομερώς κατανεμημένες.

4. Τα ΚΔΑΠ δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ' εξαίρεση, δύνανται να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.

5. Για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ και την αξιολόγησή τους ως θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

6. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7, υπουργικής απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της τελευταίας, εφόσον αυτή δημοσιευθεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, οι αιτήσεις για αδειοδότηση ΚΔΑΠ αξιολογούνται με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠ και το περιεχόμενο της παρ. 3 του παρόντος και καθορίζονται : α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, γ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, δ) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, ε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, στ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, ζ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠ σε κτίρια δημόσιων σχολείων και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, η) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5, πλέον των οριζομένων στην παράγραφο αυτή και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια των ωφελούμενων παιδιών.

8. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή κυρώσεων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, καθώς και τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

9. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 7, καταργείται η υπ' αρ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β' 1397).

Άρθρο 2

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

3. Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Κατ' εξαίρεση, δύναται να στεγάζονται και σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, στους οποίους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται διδασκαλία.

4. Κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται, κατ' ελάχιστο, να δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 , σε πραγματικό χρόνο, την άφιξη κάθε παιδιού και ατόμου στη δομή και την αποχώρησή του, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους, β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που υπάγονται στην φροντίδα των δομών αυτών, γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας, δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες, ε) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους, στ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους, ζ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τα αρμόδια για την επιβολή τους όργανα, η) οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε κτίρια δημόσιων σχολείων, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους και οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση λειτουργίας τους σε αίθουσες που πραγματοποιείται διδασκαλία, θ) οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 9 ως προς τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, πλέον των προβλεπομένων στην παρ. 4 του παρόντος και οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να διασυνδέονται με την εφαρμογή αυτή, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

6. α) Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων, κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, καθώς και τα αρμόδια για τη διαχείριση ή υλοποίηση των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου όργανα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

β) Αντίστοιχα, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠΑΜΕΑ και οι βάσει των ελέγχων αυτών τυχόν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων των αρμοδίων οργάνων για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχουν τα ελεγχόμενα ΚΔΑΠΑΜΕΑ, κοινοποιούνται στην Περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις Περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

7. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 5, καταργείται η υπ' αρ. 14957/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β' 1397).

Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213), καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων

Άρθρο 4 «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

1. Η περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) τροποποιείται, μετά το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική 8

δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος.

Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.

Ως εισοδηματική ενίσχυση ορίζεται η διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).

Ως εγγυημένο ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ως κατώφλι εισοδήματος ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το εγγυημένο ποσό.

Ως δηλούμενο εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α' 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται κατά την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α' 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88). Επίσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας, το συνολικό δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης.

Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.».

Άρθρο 5 Αποζημίωση των συμβεβλημένων προνοιακών φορέων με τον ΕΟΠΥΥ

Το άρθρο 21 του ν. 4549/2018 (Α' 105) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 21

Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα

1. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την αποζημίωση του νοσηλίου-τροφείου των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προνοιακών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του πρώτου εδαφίου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο επιχορηγεί για τον σκοπό αυτό τον ΟΠΕΚΑ.

2. Προνοιακοί φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νπιδ κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής και κλειστής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες.

3. Δικαιούχοι αποζημίωσης νοσηλίου-τροφείου είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστα οικονομικά ευάλωτα (άπορα) άτομα, ωφελούμενοι των υπηρεσιών των προνοιακών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χρονίως πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι.

4. Δικαιούχοι νοσηλίου-τροφείου δύνανται να είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι οικονομικά ευάλωτοι (άποροι), ωφελούμενοι των εν λόγω δομών οι οποίες δεν έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν ατομικού αιτήματος.

5. Ο έλεγχος, η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών του παρόντος πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα εισοδηματικά όρια των οικονομικά ευάλωτων ατόμων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι κατηγορίες των προνοιακών φορέων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, το ύψος του νοσηλίου-τροφείου, οι υπηρεσίες εφαρμογής και οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων από τον ΟΠΕΚΑ στον ΕΟΠΥΥ τόσο για τους συμβεβλημένους φορείς όσο και για την απόδοση νοσηλίου-τροφείου στις περιπτώσεις της παρ. 4, η διαδικασία μεταβίβασης των πιστώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου για κάθε φορέα ή κατηγορία δικαιούχων.

7. Οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων, καθώς και οι σχετικές δαπάνες ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων που αφορούν το έτος 2019 νομίμως εκκαθαρίστηκαν και καταβλήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ, κατά τις κείμενες περί ΕΟΠΥΥ διατάξεις.»

Άρθρο 6

Καταβολή νοσηλίου - τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

1. Η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), και επαναλειτούργησαν με μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%) δυναμικότητα, καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020 στο εκατό τοις εκατό (100%) των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα ΚΔΗΦ.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε όσους φορείς επαναλειτούργησαν κατά το ως άνω διάστημα και υπολογίζεται επί των ημερών επαναλειτουργίας τους. Σε ΚΔΗΦ που δεν έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, το αίτημα για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης το υποβάλλουν οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα στα παραπάνω ΚΔΗΦ καταθέτοντας, συμπληρωματικά των όσων προβλέπονται, τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΠΥΥ δικαιολογητικά, ανά μήνα.

3. Ως ωφελούμενοι νοούνται οι συμμετέχοντες στα προγράμματα των ΚΔΗΦ έως και τη 10η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το παρουσιολόγιο της δομής.

Άρθρο 7

Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Στο άρθρο 8 του ν. 4538/2018 (Α' 85) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής,

β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Οι συνοικούντες των αναδόχων γονέων δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα και έχουν καλή ψυχική υγεία.

γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,

δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα,

ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του παρόντος».

Άρθρο 8

Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

Στο άρθρο 48 του ν. 4520/2018 (Α'30) τροποποιείται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 48 του ν. 4520/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48

Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

1.  Για την εκπλήρωση του σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα προγράμματα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.

2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας:

α) επικαιροποιημένο πληροφοριακό-ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράμματα παροχών και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του,

β) οδηγίες σχετικά με τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς επίσης και

γ) δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους - διαπιστευμένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' και β' ηλεκτρονικές εφαρμογές.

3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού του ν. 4445/2016 (Α' 236) και της εκπλήρωσης του σκοπού τους:

α) να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους,

β) να τους παρέχουν ενημέρωση για τα προγράμματα προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και

γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα, όπως με την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραπομπή αιτήσεων και τυχόν δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

4. Στο πλαίσιο της λειτουργικής διασύνδεσης και για την εκπλήρωση των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ ορίζεται, μετά από γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί οποτεδήποτε την παύση του συγκεκριμένου εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας ασκεί καθήκοντα προσομοιάζοντα με αυτά των Κέντρων Κοινότητας αναφορικά με την εκπλήρωση αιτημάτων των μοναχών του Αγίου Όρους επί θεμάτων που άπτονται του άρθρου 4 και ειδικότερα:

α) υποδέχεται αιτήματα των μοναχών που σχετίζονται με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες, τις παροχές και τα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΑ,

β) ενημερώνει τους μοναχούς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις ανωτέρω παροχές και προγράμματα,

γ) υποστηρίζει τις διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα,

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, και υποβάλλει:

αα) δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε στοιχείο θεωρηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ αναγκαίο για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παροχών και προγραμμάτων,

ββ) δικαιολογητικά και αναλυτικές καταστάσεις αναφορικά με τους μοναχούς που αιτούνται χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ή που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος λήψης παροχών ασθενείας,

γγ) ηλεκτρονικό αρχείο, σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της χορηγηθείσας ασφαλιστικής ικανότητας των μοναχών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση χορήγησής της.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ δύναται να παρέχει στον οριζόμενο εκπρόσωπο δυνατότητα πρόσβασης με κωδικούς πιστοποιημένου χρήστη σε ηλεκτρονικές εφαρμογές παροχών, προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.»

Άρθρο 9

Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων

1. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων που είχαν παραταθεί με το άρθρο 19 του ν. 4025/2011 (Α' 228) και συγκεκριμένα: α) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α' 208), οι οποίες παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α'158), με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213) και με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α' 256), β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α' 208), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και παρατάθηκε με την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, γ) της παρ. α' του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (Α' 69), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (Α' 43), με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992, με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 και με την παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 2955/2001, δ) της παρ. 2 του άρθρου 86 του β.δ. 330/1960 (Α' 69), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 944/1971 (Α' 149) και με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977, ε) της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2646/1998 (Α' 236), όπως παρατάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3106/2003 (Α' 30).

2. Παρατείνεται από τη λήξη της και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος η προθεσμία που είχε τεθεί με την παρ. 2γ του άρθρου 41 του ν. 3370/2005 (Α' 176).

 

Άρθρο 10
Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2020-2021.».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α'74), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο.».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α'94), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4659/2020, αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: «8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, δυναμένη να αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω χρονικό σημείο, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.»

Άρθρο 11

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης

Δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α'21) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αν, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απώλεσαν την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 8523/236/17.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 490) τρίμηνη προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης. Η υποβολή αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται εμπρόθεσμη.

Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης -Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τρίτου του ν. 4183/2013 (Α' 186), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4554/2018 (Α' 130), τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο τρίτο

Διάθεση εσόδων Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για άσκηση κοινωνικών πολιτικών

Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1 (β) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α'180), θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4002/2011.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

Κατ' εφαρμογή της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται καθ' έκαστο έτος κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Η απόφαση αυτή εκτελείται από το οικονομικό έτος 2021 και εντεύθεν, ως προς τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την καταβολή των προς κατανομή ποσών στους δικαιούχους από τις αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες, μετά από μεταφορά προς αυτές των αντίστοιχων πιστώσεων.».

Άρθρο 13

Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998

Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α'236) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (A' 138), δύναται να επιχορηγούνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 1033 - 202) (i) είτε μέσω των Περιφερειών με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης, (ii) είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

β) Όταν η επιχορήγηση καταβάλλεται μέσω της οικείας Περιφέρειας με μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, φορέας επιχορήγησης κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α'52) είναι η Περιφέρεια.

Οι φορείς της περ. α' υποβάλλουν, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, στην οικεία Περιφέρεια αίτημα για την επιχορήγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης της περ. γ'. Η Περιφέρεια ελέγχει τα δικαιολογητικά, καθώς και την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, αξιολογεί τα αιτήματα, με βάση τα κριτήρια και τους λοιπούς όρους της υπουργικής απόφασης της περ. γ' και υποβάλει σχετική έκθεση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση της περ. α' εκτελείται με την καταβολή της επιχορήγησης από την αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, με την μεταφορά προς αυτήν της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. β' ισχύουν από την 1η.1.2021.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης της περ. α', καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ) Η απόφαση της περ. α' επέχει θέση ειδικής έγκρισης της παρ. β' της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 14

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

1. Το χορηγούμενο κατ' εφαρμογή των υπ' αρ. 2615/22.5.1985 (Β' 329) και 2435/8.7.1987 (Β' 435) κοινών υπουργικών αποφάσεων επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων εξακολουθεί να καταβάλεται, σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις χορήγησής του στους υφιστάμενους δικαιούχους, έως τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης μίσθωσης κατοικίας που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγησή του μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει ισχύουσας σύμβασης μίσθωσης κατοικίας, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 25. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 24.

2. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των ισχυουσών κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μίσθωσης κατοικίας, με βάση τις οποίες το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων ήδη χορηγείται ή θα χορηγηθεί, μετά την έγκριση των κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμών αιτήσεων, καθώς και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των συμβάσεων μίσθωσης, με βάση τις οποίες το επίδομα θα χορηγηθεί κατ' αποδοχή των αιτήσεων που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα που ισούται με το ύψος του μισθώματος που συμφωνείται με την εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας που συνάπτουν.

3. Σε άπασες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος με ανώτατο όριο το ποσό των 362,00 ευρώ.

4. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ανασφάλιστα μοναχικά άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους ή ζεύγος ανασφαλίστων, συνδεόμενων με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του. Ειδικά, ως προς τους υφιστάμενους δικαιούχους της παρ. 1 και τους αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως ηλικιακό όριο κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 15 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 23 το επίδομα χορηγείται για το χρονικό διάστημα του συμβατικού χρόνου ισχύος που ρητά προβλέπεται στην εκάστοτε νέα σύμβαση μίσθωσης κατοικίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320,00) ευρώ, για τα δε ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640,00) ευρώ.

β) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξαίρεση τη σύνταξη του ν. 1296/1982 (Α' 128), και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85),

γ) οι αιτούντες δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας,

δ) οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα (3) άτομα ή δε διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας,

ε) οι αιτούντες δεν λαμβάνουν επίδομα στέγασης κατά το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) ή άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

3. Αρμόδια για τη διαχείριση, λειτουργία και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής είναι η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Μέσω της εφαρμογής αυτής διενεργούνται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) απαιτούμενες διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και άλλων δημοσίων αρχών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής του επιδόματος, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών.

Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. εκδίδει πράξη εγκριτική της αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του ανωτέρω οργάνου.

4. Τα δηλούμενα στοιχεία δύναται να επαληθεύονται από αρμόδιους υπαλλήλους με κοινωνική έρευνα και κατ' οίκον επισκέψεις στην μισθούμενη κατοικία. Ως προς τις δυνατότητες αυτές, ο αιτών ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησής του. Για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας ζητείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

5. Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι από τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης κατοικίας, με βάση την οποία χορηγήθηκε το επίδομα, μέχρι την έναρξη ισχύος νέας σύμβασης, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, εκδίδεται απόφαση απορριπτική της αίτησης, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης, εκτός εάν η άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οφείλεται σε ανωτέρα βία. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία των έξι (6) μηνών παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της ανωτέρας βίας.

Άρθρο 16

Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

1. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 24. Ως εκκρεμείς νοούνται και οι αιτήσεις που τεκμαίρονται ως σιωπηρώς απορριφθείσες.

2. Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν και ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 24. Με την ηλεκτρονική αίτηση δηλώνονται και τα στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας που μισθώνει ο αιτών.

3. Το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος του δικαιούχου υπερήλικα μέχρι και τον μήνα έκδοσης της εγκριτικής πράξης χορήγησής του.

Από τον επόμενο μήνα της έκδοσης της εγκριτικής πράξης και εντεύθεν, το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου υπερήλικα.

4. Εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμεί αίτηση και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που απαιτείται για τον έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο αιτών υποχρεούται, μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με την παρ. 2, να υποβάλει αζημίως δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του για το κρίσιμο φορολογικό έτος.

5. Κατ' εξαίρεση, αν μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης επί των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεων οι δικαιούχοι του επιδόματος έχουν αιτηθεί και λάβει παράλληλα το επίδομα στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), η εγκριτική απόφαση χορήγησης του τελευταίου θεωρείται ανακληθείσα αναδρομικά από το χρονικό σημείο, στο οποίο ανατρέχει η έναρξη του δικαιώματος βάσει της εγκριτικής απόφασης χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και το ποσό, το οποίο έχει εισπραχθεί εντός της ιδίας χρονικής περιόδου ως επίδομα στέγασης, συμψηφίζεται με το ποσό του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 17 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. - Ενδικοφανής διαδικασία

1. Αρμόδιος για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι αποφάσεις των οργάνων του οποίου προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α' 30).

2. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση των άρθρων 23, 24, 25, 26 και 28 εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο για τον ίδιο σκοπό επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων βάσει πρόσθετων κριτηρίων, καθώς και πρόσθετες προϋποθέσεις χορήγησής του και καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου του εισοδηματικού κριτηρίου και των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος, η διαδικασία καταβολής του, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης των εγκριτικών της χορήγησης του επιδόματος αποφάσεων και επαναχορήγησής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιείται το ανώτατο όριο του επιδόματος.

Άρθρο 20 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

Οι υπ' αρ. 2615/22.5.1985 (Β' 329) και 2435/8.7.1987 (Β' 435) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

α. Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4 % και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.

β. Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α'122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α' 122). Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88) διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α' 122).

βγ. Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α' 122).

γ. Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α' 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α' 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α' 111).

2. Από την εισφορά της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1, αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α'188).

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 22

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Οι ασφαλιστικές εισφορές ετών 2017, 2018 και 2019 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 23

Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

1. Για το διάστημα από 1ης.1.2016 έως και 31.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. ΟΑΕΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005 (Α' 316), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016.

2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 30η.6.2021.

Άρθρο 24

Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 (Α' 163) προστίθεται παρ. 25 ως εξής:

«25. Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μεταφέρονται από την κατάργηση του Οργανισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές. Τα πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. από τη ίδρυσή του έως και την κατάργησή του, δεν ευθύνονται για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, δεν τους επιβάλλονται μέτρα διοικητικού καταναγκασμού και δεν διώκονται ποινικά, για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη».

Άρθρο 25

Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας -Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Το άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α' 73) διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.

β) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 27. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα.

γ) Γ ια τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από τον δημόσιο τομέα, προσκομίζεται η βεβαίωση του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, από τον υπόχρεο στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης      ευθύνης      εταιρεία,      από      τον      συμμετέχοντα.

ε) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 2725/1999 (Α' 121).

στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:

αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία. ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα. γγ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου και του του e-ΕΦΚΑ δεν απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη μεταβίβαση οχημάτων δημοσίας χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται με την επιφύλαξη των παρ. 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α' 40) και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α' 165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά το προηγούμενο εδάφιο βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ι) σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο οικοπεδούχος υποχρεούται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο κατά τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, ο οικοπεδούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο. ια) για τη δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α' και 7 του ν. 2932/2001 (Α' 145).».

Άρθρο 26

Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας - Προϋποθέσεις χορήγησης

Η υποπερ. ββ της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α'73) τροποποιείται και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24

Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία:

αα) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για την περίοδο έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών και της οριστικοποίησης της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον έτος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών, και

ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτοί που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την εξόφλησή τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ββ) Για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις.»

Άρθρο 27

Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 προστίθεται περ. γ και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το ποσό από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ.

Εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρ. 1 και υφίστανται επιπλέον οφειλές στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως από το εναπομείναν τίμημα.

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προς το σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της».

Άρθρο 28

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής

Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43) προστίθενται στο πρώτο εδάφιο, στον έκτο στίχο, οι λέξεις «και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής». Στον έκτο στίχο αντικαθίσταται η λέξη «της» με τη λέξη «τους». Στο τρίτο εδάφιο στον πέμπτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και απόφασης εφάπαξ παροχής.». Μετά από τις τροποποιήσεις αυτές η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους.

Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.».

Άρθρο 29

Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού και μέχρι το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. Η παρούσα υπερισχύει κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.».

Άρθρο 30

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλευρώς ορφανών τέκνων

H παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«4Α.Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και από 17.5.2019 σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος.

2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά 75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο. Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και 50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς (αμφοτεροπλεύρως ορφανό), το ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε σύνταξη».

Άρθρο 31

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α'210), προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Κατ' εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τουλάχιστον τρία (3) παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης τους.

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α' ή Β' ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαετής πλήρης πραγματική στα καταστήματα αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

δ) Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, εφόσον αμέσως πριν από την απομάκρυνση του έχει πλήρη πενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων Σχολών, που απομακρύνονται από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η υπηρεσία σε θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.

Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ' ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια από το διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού με συνυπολογισμό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι συνεχής και αμέσως προηγούμενη εκείνης ως τακτικού.

Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεμικά γεγονότα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός που επέφερε την ανικανότητα δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από το οποίο γεννιέται δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να προτιμήσει τον κανονισμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το πάθημα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του υπηρεσίας.

Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε μέχρι και την αποχώρησή του από την υπηρεσία, πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική του υπηρεσία κατά το χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «του ενός κάτω άκρου», προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 169/2007 διαμορφώνεται ως εξής :

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική.

Κατ' εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α' και Β' ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.».

Άρθρο 32

Ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 (Α'200) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019 επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η καταβολή της ληξιπρόθεσμης οφειλής του προηγούμενου εδαφίου προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση των δικαιούχων κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την αιτία αυτή.»

Άρθρο 33

Καταργούμενη διάταξη

Το άρθρο 39 A του ν. 4387/2016 (Α'85) καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 34

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου e- Ε.Φ.Κ.Α

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 35

Προσδιορισμός και είσπραξη Μισθωμάτων e-Ε.Φ.Κ.Α.

1. Το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μειώνεται κατά 40% έως την 31η.3.2021 εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 36 Κατάρτιση ισολογισμών e-ΕΦΚΑ

Το άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 73

Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. Μέχρι το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.».

Άρθρο 37

Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 (Α'165) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84

Κατασταλτικός έλεγχος

Ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από το έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων υποχρεούται να εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αναφέρεται εάν ο φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό του ελέγχου περιλαμβάνονται όλες οι παρατηρήσεις αναφορικά με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία διατυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου του και οι αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 38

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 (Α' 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α' 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία για τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 39 Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α'85) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι Διοικητικές Επιτροπές της παρ. 2 που συνεχίζουν να λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: α) συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ, β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στην περ. ι) και γ) σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ. 8/2019 (Α'8), με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων συγχωνευόμενων και καταργούμενων υπηρεσιακών μονάδων.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 40

Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών η διενέργεια αυτοψιών, η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων, οι εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, η υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια δημόσια αρχή για την καταγραφή, διαφύλαξη και υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αποφάσεων άρσεων απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεων ρυμοτομικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεων και συναφών πράξεων που αφορούν την περιουσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η έκδοση οριστικών τίτλων ιδιοκτησίας σε δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων.

Άρθρο 41

Δημοσίευση Εκθέσεων ΗΛΙΟΣ - ΕΡΓΑΝΗ -ΚΕΑΟ

1. Τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» και του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής.

2. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών, εισπράξεων και ρυθμίσεων.

Άρθρο 42

Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Η υπό στοιχεία 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν» καταργείται.

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α' 116) καταργείται από 2.7.2018.

Άρθρο 44

Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α'205) ισχύει από την 23η.1.2013.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 45

Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ ΑΕ)

Στην περ. β' της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019» αντικαθίστανται, με ισχύ από 1.1.2020, από τις λέξεις «μέχρι την 31.12.2021» και η παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των ΟΕΚ και ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την 31.12.2021.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.».

Άρθρο 46

Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στο Κτηματολόγιο

1. Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως α) εργασίες έρευνας στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια για την ανεύρεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Οργανισμού, β) κατάθεση αναγνωριστικών, διεκδικητικών και εν γένει εμπράγματων αγωγών, γ) εκπροσώπηση του Οργανισμού ενώπιον των δικαστικών αρχών δια της κατάθεσης αγωγών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και σε ιδιώτες μηχανικούς, όπως α) να υποβάλουν τις δηλώσεις του ν. 2308/1995 (Α' 114), β) να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, γ) να ελέγχουν τους κτηματολογικούς πίνακες, δ) να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης αυτών, ε) να υποβάλουν ενστάσεις κατά Πινάκων Α' Αναρτήσεως και Β' Αναρτήσεως και στ) να εκπροσωπούν τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών κατά τη συζήτηση των ως άνω ενστάσεων.

2. Οι αμοιβές των ιδιωτών δικηγόρων στους οποίους ανατίθενται εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208) και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

3. Οι αμοιβές των ιδιωτών μηχανικών στους οποίους ανατίθενται εργασίες σύμφωνα με την παρ. 1 καθορίζονται με βάση την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (Β' 2519) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 47

Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

1. Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

2. Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α'271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 48

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων

Στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α' 38) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής.».

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους, σύμφωνα με την περ. ΙΙΙ της υποπαρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.».

Άρθρο 49

Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης

Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4520/2018 προστίθεται νέα παρ. 6 και η τέως παρ. 6 αναριθμείται σε 7. Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88), αποκτά την ακόλουθη μορφή:

«Άρθρο 30

Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α' 91) καταργείται.

5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

6. Από 1.1.2020 το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 50

Προσθήκη κοινωνικού εταίρου και απόδοση πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ

Οι παρ. 4 και 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) τροποποιούνται ως εξής:

«4. Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τετραετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης.

β) πέντε (5) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

γ) πέντε (5) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως εξής: ένας (1) από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας (1) από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας (1) από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ένας (1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και ένας (1) από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).

δ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με ισάριθμους αναπληρωτές.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αποζημιώσεις των μελών και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής Διαχείρισης.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι αποζημιώσεις των μελών και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Διαχείρισης τού Λ.Α.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση της ίδιας της Επιτροπής Διαχείρισης.

10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α' 295), σε φορείς της παρούσας, παρακρατείται κατ' έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα. Η ως άνω απόδοση πόρου δεν συνιστά επιχορήγηση ή χρηματοδότηση, κατά το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α'52), το άρθρο 10Β του ν. 3861/2010 (Α'112) και την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138).».

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης