Αποτελέσματα live αναζήτησης

178/4/2.10.2020 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 142/11-6-2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 2674)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

178/4/2.10.2020
Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 142/11-6-2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 2674)

Αριθμ. απόφ. 178/4/2.10.2020

Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 2674).

(ΦΕΚ Β' 4547/15.10.2020)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 15, 23, 24 και 28 αυτού,
γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 331 (15-12-2010) 12, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287 (29-10-2013) 63, και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,
ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) ΕΕ L 141 (14-5-2014) 1, και ιδίως τα άρθρα 85 έως 87 αυτού,
στ) τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ζ) τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities), σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοοικονομικό τομέα (JC/GL/2016/01),
η) το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων, τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μετόχους και τα μέλη με ειδικές συμμετοχές και τα εμπόδια που ενδέχεται να αποτρέψουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων (ΕΒΑ/ RTS/2017/08),
θ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να τροποποιήσει την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 2674) όσον αφορά τη διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα.

1. Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Β της ανωτέρω ΠΕΕ ως εξής:

«Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση της απόκτησης ή της αύξησης ειδικής συμμετοχής σε εν λειτουργία πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Τίτλος I Υποχρέωση υποβολής ερωτηματολογίων και ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής»:
α) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου) ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ή
β) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχει αποφασίσει να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου) την υφιστάμενη ειδική συμμετοχή του στο πιστωτικό ίδρυμα ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση,
γ) Αν και δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω περιπτώσεις, προτίθεται, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, να ασκήσει τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο «υποψήφιος αγοραστής» πληροί τους όρους των ανωτέρω περιπτώσεων α), β) ή γ) της παρ. 1, απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλοντας συμπληρωμένο το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ και το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος III της παρούσας, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

3. Προς αποφυγή καθυστερήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης σημαντικών ή πολύπλοκων συναλλαγών, οι υποψήφιοι αγοραστές ενθαρρύνονται να έρχονται σε επαφή με την Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1 και 2. Ως σημαντικές ή πολύπλοκες συναλλαγές μπορεί να θεωρηθούν:
α) συναλλαγές στο πλαίσιο των οποίων ο υποψήφιος αγοραστής ή το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει πολύπλοκη δομή ομίλου,
β) διασυνοριακές συναλλαγές,
γ) συναλλαγές που συνεπάγονται σημαντικές προτεινόμενες μεταβολές στο επιχειρηματικό σχέδιο ή στη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος και
δ) συναλλαγές που συνεπάγονται τη χρήση σημαντικής χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.
Οι εν λόγω επαφές επικεντρώνονται στις πληροφορίες που απαιτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος για την έναρξη της αξιολόγησης της απόκτησης ή της αύξησης συμμετοχής.

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου) υφιστάμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του 5%, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συμμετοχής. Αν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, κριθεί ότι η συμμετοχή αυτή οδηγεί στη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον Τίτλο IV του παρόντος Κεφαλαίου, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένα τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στην παρ. 1 ή 2 ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα.

5. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει συμμετοχή ή αυξήσει την υφιστάμενη συμμετοχή του σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να καθίσταται ένας από τους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητά του και το ποσοστό συμμετοχής του. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου), συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

7. Στην περίπτωση που η απόκτηση συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα έχει πραγματοποιηθεί μέσω προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα εν λόγω πρόσωπα να της γνωστοποιήσουν τους μετόχους που κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο ίσο ή μεγαλύτερο του 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο κατά την έννοια του στοιχείου (17) του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποτελούν έμμεσους υποψήφιους αγοραστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής, εντός των δύο προηγούμενων ετών, έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που έχουν μεταβληθεί από την προηγούμενη αξιολόγηση. Εάν δεν έχουν επέλθει μεταβολές, ο υποψήφιος αγοραστής υπογράφει δήλωση με την οποία ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν συντρέχουν λόγοι επικαιροποίησης των εν λόγω πληροφοριών, διότι παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη αξιολόγηση. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο Β, ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για την θέση που κατέχουν, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

10. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, γνωστοποιεί την εν λόγω πρόθεση καθώς και τα νέα πρόσωπα, αν του είναι γνωστά, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πρόσωπα αυτά απαιτείται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος IΙ της παρούσας. Εάν τα νέα πρόσωπα δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο αίτησης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας σε χρόνο μεταγενέστερο της έγκρισης απόκτησης συμμετοχής.

Τίτλος ΙΙ Ύπαρξη έμμεσης ειδικής συμμετοχής

11. Η αξιολόγηση για το εάν μια ειδική συμμετοχή αποκτάται έμμεσα, καθώς και το μέγεθος της εν λόγω συμμετοχής, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά ή αυξάνει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε υφιστάμενο κάτοχο ειδικής συμμετοχής ή
β) όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοχος άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε πρόσωπο που αποκτά ή αυξάνει άμεση συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα.
Για κάθε πρόσωπο της περ. α) ή β) ανωτέρω, εφαρμόζεται πρώτα το κριτήριο ελέγχου που περιγράφεται στην παρ. 12. Εάν από την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου επιβεβαιώνεται ότι το αντίστοιχο πρόσωπο δεν ασκεί, ούτε αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί υφιστάμενου κατόχου ή αγοραστή ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικό ίδρυμα, εφαρμόζεται στη συνέχεια για το εν λόγω πρόσωπο το κριτήριο πολλαπλασιασμού, όπως επεξηγείται στην παρ. 13. Τα κριτήρια ελέγχου και πολλαπλασιασμού εφαρμόζονται σε κάθε κλάδο της εταιρικής αλυσίδας.

12. Σχετικά με το κριτήριο του ελέγχου, ισχύουν τα κάτωθι:
α) Κατ’ εφαρμογή του κριτηρίου του ελέγχου, θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή όταν:
i) φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκτούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, επί υφιστάμενου κατόχου άμεσης ή έμμεσης ειδικής συμμετοχής,
ii) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελέγχουν, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 ή μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, άμεσα ή έμμεσα πρόσωπο που αποκτά ή αυξάνει άμεσα ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα.
β) Στα πρόσωπα της περίπτωσης α) ανωτέρω, οι έμμεσοι αγοραστές περιλαμβάνουν το τελικό φυσικό πρόσωπο ή τα τελικά φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας εταιρικού ελέγχου, ήτοι τον πραγματικό δικαιούχο νομικού προσώπου κατά την έννοια του στοιχείου (17) του άρθρου 3 του ν. 4557/2018. γ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης i) της περίπτωσης α) ανωτέρω, καθένα από τα πρόσωπα που αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί υφιστάμενου κατόχου ειδικής συμμετοχής αποτελεί έμμεσο αγοραστή ειδικής συμμετοχής και οφείλει να υποβάλει την απαιτούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο υφιστάμενος κάτοχος ειδικής συμμετοχής δεν έχει υποχρέωση υποβολής της γνωστοποίησης αυτής. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας εταιρικού ελέγχου μπορούν να υποβάλουν την απαιτούμενη γνωστοποίηση, επίσης, εξ ονόματος των ενδιάμεσων κατόχων. Το μέγεθος της συμμετοχής κάθε έμμεσου αγοραστή που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτό λογίζεται ίσο με το μέγεθος της ειδικής συμμετοχή του υφιστάμενου κατόχου επί του
οποίου αποκτάται έλεγχος.
δ) Στην περίπτωση που θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα ειδική συμμετοχή βάσει της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α) ανωτέρω από ένα πρόσωπο συνεπεία του ελέγχου που ασκεί το εν λόγω πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, επί του υποψήφιου άμεσου αγοραστή ειδικής συμμετοχής, ο άμεσος αγοραστής και οι έμμεσοι αγοραστές που προσδιορίζονται με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος την απαιτούμενη γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεσή τους να αποκτήσουν ή να αυξήσουν ειδική συμμετοχή. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας εταιρικού ελέγχου μπορούν να υποβάλουν την γνωστοποίηση αυτή, επίσης, εξ ονόματος των ενδιάμεσων κατόχων. Ωστόσο, αυτό επιτρέπεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του υποψήφιου άμεσου αγοραστή να υποβάλει στη Τράπεζα της Ελλάδος την γνωστοποίηση σχετικά με τη δική του απόκτηση ειδικής συμμετοχής. Το μέγεθος της συμμετοχής κάθε έμμεσου αγοραστή λογίζεται ίσο με το μέγεθος της άμεσης ειδικής συμμετοχής που πρόκειται να αποκτηθεί.

13. Το δεύτερο στάδιο ακολουθείται όταν από την εφαρμογή του κριτηρίου ελέγχου δεν προκύπτει έμμεση απόκτηση ειδικής συμμετοχής από το πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο ελέγχου. Το κριτήριο του πολλαπλασιασμού συνεπάγεται τον πολλαπλασιασμό των ποσοστών των συμμετοχών κατά μήκος της εταιρικής αλυσίδας, αρχής γενομένης από την ειδική συμμετοχή που κατέχεται ή αποκτάται άμεσα στο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τη συμμετοχή που κατέχεται στο αμέσως ανώτερο επίπεδο (το γινόμενο που προκύπτει συνιστά το μέγεθος της έμμεσης συμμετοχής του αμέσως ανώτερου επιπέδου), και η διαδικασία συνεχίζεται προς την κορυφή της εταιρικής αλυσίδας, υπό τον όρο ότι το γινόμενο εξακολουθεί να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%. Ειδική συμμετοχή θεωρείται ότι αποκτάται έμμεσα:
α) από καθένα από τα πρόσωπα για τα οποία το γινόμενο του πολλαπλασιασμού ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% και
β) από όλα τα πρόσωπα που ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο επί του προσώπου ή των προσώπων που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση α).

14. Σε περίπτωση που οι έμμεσοι υποψήφιοι αγοραστές είναι εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη στην κατοχή της επικαιροποιημένες πληροφορίες για αυτούς, τότε, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, μπορεί να κρίνει ότι δεν απαιτείται η αξιολόγηση των συγκεκριμένων έμμεσων υποψήφιων αγοραστών και ότι αρκεί η αξιολόγηση μόνο του πραγματικού δικαιούχου, κατά την έννοια του στοιχείου (17) του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, επιπλέον του υποψήφιου άμεσου αγοραστή. Αυτό δεν θίγει την υποχρέωση καθενός από τους έμμεσους υποψήφιους αγοραστές να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση απόκτησης ή αύξησης έμμεσης ειδικής συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 8 του παρόντος Κεφαλαίου Β.

Τίτλος ΙΙΙ Από κοινού δράση

15. Σε περιπτώσεις απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής ή απόκτησης ελέγχου από δύο ή περισσότερους υποψήφιους αγοραστές που δρουν από κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, η γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιείται είτε από καθέναν από αυτούς ή από έναν εξ αυτών ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων. Ωστόσο, καθένας από τους υποψήφιους αγοραστές υποχρεούται στην υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων ερωτηματολογίων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος Κεφαλαίου Β.

16. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν τα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις α), β) ή γ) της παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, αθροίζονται οι συμμετοχές τους.

17. Ως ενδείξεις από κοινού δράσης λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
α) συμφωνίες μεταξύ των μετόχων και συμφωνίες σχετικά με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (εξαιρουμένων, ωστόσο, των αμιγών συμφωνιών αγοράς μετοχών, των συμφωνιών που προβλέπουν ρήτρες υποχρέωσης (drag along) ή δικαιώματος (tag along) της μειοψηφίας να μεταβιβάσει τα μερίδιά της μαζί με την πλειοψηφία, καθώς και αμιγών νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης) και
β) άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν συνεργασία, για παράδειγμα:
i) η ύπαρξη οικογενειακών σχέσεων,
ii) αν ο υποψήφιος αγοραστής κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους ή είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος ή δύναται να διορίζει πρόσωπα στις εν λόγω θέσεις,
iii) η σχέση μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο (εξαιρουμένων, ωστόσο, των περιπτώσεων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)),
iv) η χρήση εκ μέρους διαφορετικών προσώπων της ίδιας πηγής χρηματοδότησης για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχών στο πιστωτικό ίδρυμα και
v) η σύγκλιση των προτιμήσεων των αντίστοιχων μετόχων στις ψηφοφορίες.

18. Οι παράγοντες που αναφέρονται στην παρ. 17 είναι ενδεικτικοί, μη δεσμευτικοί και υπόκεινται πάντα σε εξατομικευμένη εποπτική αξιολόγηση. Αυτή καθαυτή η παρουσία οποιουδήποτε από τους εν λόγω παράγοντες δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω υποψήφιοι αγοραστές δρουν από κοινού.

19. Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν οδηγούν, κατ’ αρχήν, στο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι αγοραστές δρουν από κοινού εκτός αν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των μετόχων, των στόχων τους, των ενεργειών τους ή των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους που υποδηλώνουν ότι η συνεργασία τους σε σχέση με κάποια από τις εν λόγω δραστηριότητες δεν συνιστά απλώς και μόνο έκφραση κοινής προσέγγισης επί συγκεκριμένου θέματος, αλλά αποτελεί στοιχείο ευρύτερης συμφωνίας ή συνεννόησης μεταξύ των μετόχων:
α) συζητήσεις μεταξύ τους σχετικά με πιθανά ζητήματα που πρέπει να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος,
β) παρατηρήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος σχετικά με πολιτικές, πρακτικές ή συγκεκριμένες ενέργειές του που θα μπορούσαν να εξεταστούν εκ μέρους του προκειμένου να εφαρμοστούν, γ) πλην των περιπτώσεων που άπτονται του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των μετόχων:
i) να προσθέτουν θέματα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης,
ii) να καταθέτουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης ή
iii) να συγκαλούν γενική συνέλευση, πέραν της ετήσιας γενικής συνέλευσης,
δ) πλην των περιπτώσεων που αφορούν απόφαση για τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στον βαθμό που η εν λόγω απόφαση απαιτείται δυνάμει του εθνικού εταιρικού δικαίου, συνεννόηση για σύγκλιση των ψήφων επί συγκεκριμένης απόφασης που υποβάλλεται στη γενική συνέλευση με σκοπό για παράδειγμα:
i. την έγκριση ή την απόρριψη:
αα) πρότασης σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντών,
ββ) απόκτησης ή διάθεσης στοιχείων ενεργητικού,
γγ) μείωσης κεφαλαίου και/ή επαναγοράς μετοχών,
δδ) αύξησης κεφαλαίου,
εε) διανομής μερίσματος,
στστ) του διορισμού, της παύσης ή των αποδοχών ελεγκτών,
ζζ) του διορισμού ειδικού ελεγκτή,
ηη) των οικονομικών καταστάσεων ή
θθ) της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά το περιβάλλον ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την κοινωνική ευθύνη ή τη συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με αναγνωρισμένα πρότυπα ή κώδικες δεοντολογίας ή
ii) την απόρριψη συναλλαγής συνδεδεμένου μέρους.

20. Ειδικά όσον αφορά τη συνεργασία για το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αξιολόγηση τυχόν από κοινού δράσης των υποψήφιων αγοραστών λαμβάνονται υπόψη, εκτός των παραγόντων της παρ. 19, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η φύση της σχέσης μεταξύ των μετόχων και του (των) προτεινόμενου(-ων) μέλους(-ών) του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) ο αριθμός των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπερψηφίζονται βάσει συνεννόησης για σύγκλιση των ψήφων,
γ) αν οι μέτοχοι έχουν συνεργαστεί περισσότερες από μία φορές σε σχέση με τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) αν οι μέτοχοι δεν ψηφίζουν απλώς από κοινού, αλλά προτείνουν επίσης από κοινού απόφαση για τον διορισμό ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ε) αν ο διορισμός του(των) προτεινόμενου(-ων) μέλους(-ών) του Διοικητικού Συμβουλίου θα οδηγήσει σε μεταβολή του συσχετισμού δυνάμεων στο πλαίσιο του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου.

21. Δεδομένου ότι η αδράνεια μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση των συνθηκών για την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής ή για την άσκηση επιρροής μπορεί να θεωρηθεί ότι ορισμένα πρόσωπα δρουν από κοινού απλώς και μόνο λόγω του γεγονότος ότι ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα τηρούν παθητική στάση.

Τίτλος IV Ουσιώδης επιρροή

22. Προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής καθιστά δυνατή για τον υποψήφιο αγοραστή την άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση του πιστωτικού ιδρύματος, ανεξάρτητα από το αν ασκείται πράγματι η επιρροή αυτή, λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι παράγοντες καθώς και όλες οι σχετικές περιστάσεις της υπό κρίση περίπτωσης: α) η ύπαρξη σημαντικών και τακτικών συναλλαγών μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή και του πιστωτικού ιδρύματος,
β) η σχέση κάθε μετόχου ή μεριδιούχου με το πιστωτικό ίδρυμα,
γ) αν ο υποψήφιος αγοραστής απολαύει πρόσθετων δικαιωμάτων στο πιστωτικό ίδρυμα, δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί ή δυνάμει διάταξης που περιλαμβάνεται στο εταιρικό καταστατικό ή σε άλλα καταστατικά έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος,
δ) αν ο υποψήφιος αγοραστής είναι μέλος, διαθέτει εκπρόσωπο ή δύναται να ορίσει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, ως εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος,
ε) η συνολική ιδιοκτησιακή δομή του πιστωτικού ιδρύματος ή της μητρικής εταιρείας του πιστωτικού ιδρύματος, λαμβανομένου ειδικότερα υπόψη του αν οι μετοχές ή οι συμμετοχές και τα δικαιώματα ψήφου διανέμονται σε μεγάλο αριθμό μετόχων ή μελών,
στ) η ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του υποψήφιου αγοραστή και των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και οποιασδήποτε συμφωνίας μετόχων που θα επέτρεπε στον υποψήφιο αγοραστή να ασκεί ουσιώδη επιρροή,
ζ) η θέση του υποψήφιου αγοραστή στη δομή του ομίλου του πιστωτικού ιδρύματος, και
η) η δυνατότητα συμμετοχής του υποψήφιου αγοραστή στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία και τη χρηματοοικονομική στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος.

Τίτλος V Ακούσια υπέρβαση ορίου/ακούσια απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής

23. Προκειμένου να κριθεί εάν έχει ληφθεί απόφαση απόκτησης, λαμβάνεται υπόψη ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων:
α) αν ο υποψήφιος αγοραστής γνώριζε ή, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών στις οποίες μπορούσε να έχει πρόσβαση, θα έπρεπε να γνωρίζει την απόκτηση/ αύξηση ειδικής συμμετοχής και της συναλλαγής που οδηγούσε σε αυτή, και
β) αν ο υποψήφιος αγοραστής είχε τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή, να προβάλει ένσταση στην προτεινόμενη απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής ή να την αποτρέψει.

24. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου κατώτατου ορίου συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα για την οποία προβλέπεται προηγούμενη γνωστοποίηση, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση απόκτησης από τον υποψήφιο αγοραστή (ακούσια υπέρβαση), ο εν λόγω αγοραστής θα πρέπει να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος αμέσως μόλις λάβει γνώση του γεγονότος αυτού, ακόμη και αν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό συμμετοχής του ώστε να διασφαλίσει εκ νέου ότι δεν υπερβαίνει το επίπεδο του κατώτατου ορίου. Παραδείγματα σεναρίων στα οποία διαπιστώνεται ακούσια υπέρβαση κατώτατου ορίου από μετόχους περιλαμβάνουν την επαναγορά εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος των μετοχών τις οποίες κατέχουν άλλοι μέτοχοι, ενέργεια που συνεπάγεται άμεσα την υπέρβαση του εν λόγω κατώτατου ορίου.

25. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους κατόχους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ότι, εφόσον η άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους καταστήσει πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το άρθρο 23 του ν. 4261/2014, θα υπόκεινται, πριν από την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής, στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

Τίτλος VI Ειδικές επισημάνσεις για την αξιολόγηση συναλλαγών εντός ομίλου

26. Στην περίπτωση των συναλλαγών εντός του ομίλου:
α) ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλει κοινοποίηση στην οποία προσδιορίζονται οι επικείμενες μεταβολές στον όμιλο (για παράδειγμα, το αναθεωρημένο οργανόγραμμα του ομίλου) και παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή νέων προσώπων και/ή οντοτήτων στον όμιλο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τους άμεσους ή έμμεσους κατόχους της ειδικής συμμετοχής, καθώς και τα πρόσωπα που διευθύνουν πράγματι την επιχειρηματική δραστηριότητα του υποψήφιου αγοραστή,
β) η πλήρης διαδικασία αξιολόγησης είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση της συμμετοχής νέων προσώπων και/ή οντοτήτων στον όμιλο και της νέας δομής του ομίλου και
γ) σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή της φύσης μιας ειδικής συμμετοχής, με αποτέλεσμα τη μεταβολή μιας έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε άμεση ειδική συμμετοχή, και ο αντίστοιχος κάτοχος έχει ήδη υποβληθεί σε αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να περιορίσει την αξιολόγησή της στις μεταβολές που έχουν επέλθει μετά την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας αξιολόγησης.

27. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής αντιμετωπίζει δυσκολίες στη λήψη πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες για την κατάρτιση πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου, όπως π.χ. στις περιπτώσεις απόκτησης μέσω δημόσιας προσφοράς, τότε θα πρέπει να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για τις εν λόγω δυσκολίες και να επισημαίνει τις πτυχές του επιχειρηματικού του σχεδίου που ενδέχεται να τροποποιηθούν στο εγγύς μέλλον».


2. Αντικαθίσταται το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11-6-2018, από το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Α της παρούσας.

3. Αντικαθίσταται το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΕΕ 142/11-6-2018, από το αντίστοιχα Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Β της παρούσας.

4. Αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΕΕ 142/ 11-6-2018, από το Παράρτημα Γ της παρούσας.

5. Για την αξιολόγηση εκκρεμών, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β, του Παραρτήματος ΙΙ και του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΕΕ 142/11-6-2018, ως είχαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε υφιστάμενη αναφορά στα κριτήρια που περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου Β της ΠΕΕ 142/11-6-2018 νοείται ως αναφορά στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της εν λόγω Πράξης.

7. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

8. Τα Παραρτήματα Α, Β και Γ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης