Αποτελέσματα live αναζήτησης

178/2/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

178/2/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018»


Αριθμ. απόφ. 178/2/2-10-2020

(ΦΕΚ Β' 4522/14-10-2020)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α΄ 298/1927),
β) τις διατάξεις του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 84), και ιδίως τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 23 αυτού,
γ) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Δεύτερου Μέρους του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (Α΄ 218), και ιδίως τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 αυτού,
δ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ) υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018» (Β΄ 4981),
ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

να τροποποιήσει την υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, |β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018», ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1.1. της ενότητας 1 « Ιδρύματα Πληρωμών» του Κεφαλαίου XI «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως εξής:
«1.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΙΠ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του ν. 4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, τα ΙΠ υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ ΤΕ 2651/20.1.2012 (Α΄ 248), σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία των κατωτέρω περιπτώσεων α., β., γ., δ. και ιγ. που υποβάλλονται εξαμηνιαία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου και τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης η. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους:
α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο ΙΠ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του Κεφαλαίου Ι (Υπόδειγμα Α01),
β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),
γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),
δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα Β01),
ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),
στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.3 του Κεφαλαίου VIII και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4537/2018, συνολικά και αναλυτικά κατά εναπομένουσα διάρκεια) για τον υπολογισμό του (Υπόδειγμα B07), ζ. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τηρούνται από το ΙΠ με τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα Β08),
η. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
θ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
ι. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
ια. εξαμηνιαία στοιχεία για τον συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών) ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),
ιβ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02),
ιγ. απαιτήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα (Υπόδειγμα Α04).»

2. Αντικαθίσταται η παρ. 2.1. της ενότητας 2 «Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού» του Κεφαλαίου XI «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως εξής:
«2.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΠΥΠΛ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις του ν. 4537/2018, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, οι ΠΥΠΛ που είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης α. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους:
α. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
β. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
γ. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
δ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02).»

3. Αντικαθίσταται η παρ. 3.1. της ενότητας 3 «Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος» του Κεφαλαίου XI «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως εξής:
«3.1 Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ΙΗΧ με έδρα στην Ελλάδα προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 14 έως 17 του ν. 4021/2011, όπως εξειδικεύονται με την παρούσα, τα εν λόγω ιδρύματα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, σε ατομική βάση, σύμφωνα με τη συχνότητα και τις προθεσμίες υποβολής του Κεφαλαίου ΙΙ αυτής, εκτός από τα στοιχεία των κατωτέρω περιπτώσεων α., β., γ., δ. και ιε. που υποβάλλονται εξαμηνιαία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου και τα στοιχεία της κατωτέρω περίπτωσης ι. που υποβάλλονται ετησίως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους, και επιπλέον υποβάλλουν σε ατομική βάση, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες των περιπτώσεων στ. και θ. εξαμηνιαία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του εξαμήνου:
α. ανάλυση μετοχικής διάρθρωσης για τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα, στο ΙΗΧ όπως αυτά προσδιορίζονται στην ενότητα 15 του Κεφαλαίου ΙΙΙ (Υπόδειγμα Α01),
β. ειδικές συμμετοχές σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α02),
γ. ειδικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03),
δ. διάρθρωση και ύψος ιδίων κεφαλαίων (Υπόδειγμα Β01),
ε. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Β’ που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4537/2018, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους (Υπόδειγμα Β06),
στ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τη Μέθοδο Δ΄ που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4021/2011, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό τους,
ζ. ανάλυση ιδίων κεφαλαίων και στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.4 του Κεφαλαίου X και αναλυτικά στοιχεία (το ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4021/2011, συνολικά και αναλυτικά κατά εναπομένουσα διάρκεια), για τον υπολογισμό του (Υπόδειγμα B07),
η. το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και τηρούνται από το ΙΗΧ με τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (Υπόδειγμα Β08),
θ. το διαθέσιμο υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων και την αποτίμηση του λογαριασμού φύλαξης και διαχείρισης τίτλων (θεματοφυλακής) που αναφέρονται στην παρ. 7.1 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτοί τηρούνται,
ι. ετήσιες και ενδιάμεσες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (κωδικός Η05),
ια. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας (κωδικοί Ι101, Ι102, Ι103),
ιβ. ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει (κωδικός Ι201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτή δεν έχει συγκροτηθεί) (κωδικός Ι202),
ιγ. εξαμηνιαία στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203),
ιδ. ετήσιες εκθέσεις για τα συστήματα πληροφορικής (κωδικοί ΙΑ01 ΙΑ02),
ιε. απαιτήσεις από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα (Υπόδειγμα Α04).»

4. Στα ακόλουθα σημεία της ΠΕΕ, αντικαθίσταται η αναφορά στον «ν. 4357/2018» με την ορθή αναφορά στον «ν. 4537/2018»:
i. περ. ε. της παρ. 4.1 του Κεφαλαίου III,
ii. πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2 του Κεφαλαίου III,
iii. πρώτο εδάφιο της παρ. 7.1 του Κεφαλαίου III,
iv. πρώτο εδάφιο της παρ. 7.2 του Κεφαλαίου III,
v. παρ. 7.3 του Κεφαλαίου III.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης