Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020
Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19


ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22.09.2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Μ. Ράλλη
Κ. Χρίτη
Μ. Παπαδάκη  
Τηλέφωνο: 210-3375 555
210-3375 135
210-3375 356
210-3375 150
Fax: 210-3375 071
E-Mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των αρ. 67 και 68 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α'177) «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».
2. Η υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'3958) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID».
3. Η υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/15.9.2020 (ΦΕΚ Β'3957) «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής»
4. Η υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'4011) «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
5. Η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46 Μ ΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
6. Η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22.9.2020 (ΑΔΑ:ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιούνται οι υπό στοιχείο 2,3,4 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και η υπό στοιχείο 5 σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων:

Α. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΥΝΔΥΝΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α.1 Επανακαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου


Ι. Κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚΑ' 64), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020, αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες και την διαχείριση αυτών, και σε συνέχεια της διαδοχικής διεύρυνσής τους (ΦΕΚ Β' 928, Β' 1800 και Β' 1856), εκδόθηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (ΦΕΚ Β' 4011), ΑΔΑ:ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση από 18.9.2020 ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID - 19 ορίζονται πλέον συνολικά οι κάτωθι:
1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)
1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4<200/μL.
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
Επίσης, ως υπάλληλοι υπαγόμενοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: >8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παραγράφουν 1.1 - 1.4.

Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό δυνάμει των παγίων διατάξεων περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα Ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από Ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτηρίου εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού έκαστης υπηρεσίας του υπαλλήλου, (σχετ. πάρ. Α.2 της παρούσας εγκυκλίου). Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι απουσιάζουν με ειδική άδεια δικαιολογημένης απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους απασχολούνται υποχρεωτικά με εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων τους το επιτρέπει ή εφόσον η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τους υπαλλήλους που δύναται να κάνουν χρήση της ειδικής δικαιολογημένης απουσίας, τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέσεων, αλλά ωστόσο αδυνατούν από την φύση των καθηκόντων τους να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εργασία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020, στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της προηγούμενης παραγράφου και οι οποίοι λόγω της φύσης των καθηκόντων τους δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους οποίους χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως, από τις 15.09.2020 για κάθε τέσσερις ημέρες ειδικής άδειας απουσίας, η τέταρτη ημέρα θα χρεώνεται με κανονική άδεια, ή εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο κανονικής με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ενδεχομένως ο υπάλληλος (ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών), εκτός της αναρρωτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδική άδεια απουσίας δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (04) ημερών, σε περίπτωση δε που διακοπεί πριν την ολοκλήρωση διαστήματος των τεσσάρων (04) ημερών χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αποτελεί στο σύνολό της ειδική άδεια απουσίας.

Υπάλληλοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας κατά τα ανωτέρω, δύναται να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία, δεδομένου ότι θα τηρούνται αυστηρά εκείνες οι συνθήκες εργασίας που στοχεύουν στην αποτελεσματική προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα (χρήση ατομικών μέσων προστασίας, διαχωριστικά, τηρούμενες αποστάσεις κ.α.). Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ευθύνη όχι μόνο της Υπηρεσίας αλλά και του ίδιου του υπαλλήλου, κατά την παρουσία του σε αυτήν και καθ' όλη την διάρκεια της επείγουσας αυτής κατάστασης.

Δεδομένης της από 18.09.2020 νέας υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 4011 / 18.09.2020), καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες γίνεται ήδη εφαρμογή του μέτρου της ειδικής δικαιολογημένης απουσίας, να επανεξετάσουν εάν οι υπάλληλοι, εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας, όπως αυτό προσδιορίζεται με την νέα υπουργική απόφαση, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα ανωτέρω ισχύουν έως ότου εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής τους. Σχετική ως προς αυτό ενημέρωση θα τεθεί υπόψη των Υπηρεσιών με νεώτερη εγκύκλιο.

Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19, πλην όμως πάσχουν από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) είτε εναλλακτικά η απασχόλησή τους σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office).

Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπάγονται πλέον στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεν δικαιούνται να απουσιάζουν εφεξής με την ειδική άδεια απουσίας. Οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έχει μεσολαβήσει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης επανακαθορισμού των ομάδων αυξημένου κινδύνου μέχρι και την επιστροφή στην Υπηρεσία των υπαλλήλων που δεν υπάγονται πλέον σε αυτές, για λόγους χρηστής διοίκησης, θα θεωρείται ειδική άδεια δικαιολογημένης απουσίας με τους όρους που αυτή είχε χορηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των υπαλλήλων θα είναι αμέσως μετά την έκδοση της από 20.09.2020 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ.: 5).

Υπάλληλοι οι οποίοι διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID- 19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, θα ήταν δυνατό να εξετασθεί η δυνατότητα απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office).

Η διακοπή της ειδικής άδειας δικαιολογημένης απουσίας είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικής αιτήσεως του υπαλλήλου, συνοδευμένης από απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι εκείνοι που επιτρέπουν την επιστροφή του υπαλλήλου στην υπηρεσία. Επιπλέον, ένεκα του επανακαθορισμού των ομάδων αυξημένου κινδύνου, όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία τους με αναρρωτική άδεια, δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής δικαιολογημένης απουσίας εφόσον λήξει η αναρρωτική άδεια με την οποία αιτιολογημένα ήδη απουσιάζουν.

Α. 2 Παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας.


Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α' 177 ), η ειδική άδεια απουσίας για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (ΦΕΚ Β' 4011, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική απόφαση, χορηγείται εφεξής με αιτιολογημένη γνωμάτευση θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας ή ιατρού σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής, δημόσιας ή ιδιωτικής, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας στην οποία υπάλληλος υπηρετεί, το οποίο συνυπογράφεται από Ελεγκτή Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει. Στο παραπεμπτικό έγγραφο μνημονεύονται, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη:
• τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του,
• οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως έκταση του χώρου εργασίας, αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας.
• οτιδήποτε άλλο σχετικό πρέπει να λάβει υπόψη του ο αρμόδιος κατά ειδικότητα θεράπων ιατρός προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά με την αναγκαιότητα της χορήγησης στον υπάλληλο της ειδικής άδειας απουσίας.

Στη σχετική ιατρική γνωμάτευση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το ως άνω παραπεμπτικό έγγραφο και να μνημονεύεται ρητά. Γνωματεύσεις που κατατίθενται, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους το παραπεμπτικό έγγραφο, δεν στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοίκησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας.

Μεταβατικά και μέχρι την έκδοση των παραπεμπτικών εγγράφων από τις υπηρεσίες στις οποίες ο υπάλληλος υπηρετεί και μέχρι την προσκόμιση των νέων ιατρικών γνωματεύσεων κατά τα ανωτέρω, οι υπάλληλοι που εξακολουθούν να εμπίπτουν στις νέες καθορισθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου θα συνεχίζουν να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας, υπό τις προϋποθέσεις που αυτή είχε χορηγηθεί σύμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ).

Υπόδειγμα παραπεμπτικού εγγράφου επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Β1. Υπηρεσίες ΑΑΔΕ στο σύνολο της Επικράτειας


Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, την επιτακτική ανάγκη προστασίας τόσο της δημόσιας αλλά και της ατομικής υγείας, αλλά και την ανάγκη επίτευξης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους, αποκλειστικά εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων. Επί παραδείγματι, σε μια Δ.Ο.Υ. ένας ελεγκτής βεβαίωσης είναι δυνατόν από τη φύση των καθηκόντων να εκτελέσει εξ αποστάσεως εργασία, αντίθετα με ένα υπάλληλο του Τμήματος Μητρώου.

Πρόκειται για μέτρο έκτακτο που θα αποτελέσει την εξαίρεση και όχι τον κανόνα της λειτουργίας των υπηρεσιών και θα εφαρμόζεται με ευθύνη έκαστου Προϊσταμένου μόνον εφόσον στην υπηρεσία υπάρχει συνωστισμός και δεν είναι εφικτή ή είναι δυσχερής η αδιάλειπτη τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων και δεν τηρούνται και τα λοιπά μέτρα ασφαλείας (π.χ. ύπαρξη διαχωριστικών κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση εφόσον με τη λήψη του ανωτέρω μέτρου επιτυγχάνεται μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας στην υπηρεσία.

Β2. Υπηρεσίες ΑΑΔΕ στην Περιφέρεια Αττικής


Ειδικότερα για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής επισημαίνονται τα ακόλουθα τα οποία ισχύουν έως τις 4.10.2020.

Εφόσον κριθεί με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου η δυνατότητα εφαρμογής, υιοθετείται το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων που το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους, σε ποσοστό έως 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων. Στο ποσοστό του 40% δεν υπολογίζονται υπάλληλοι που τελούν σε άδεια, είτε αυτές που έχουν προβλεφθεί ειδικώς στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19 είτε τις παγίως προβλεπόμενες άδειες των υπαλλήλων του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του πολίτη και η υγεία των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και να ελέγχεται επιτακτικά από τον εκάστοτε Προϊστάμενο η παρεχόμενη εξ αποστάσεως εργασία. Από το έκτακτο μέτρο της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει να παρέχουν εργασία αυτοπροσώπως και ιδίως οι προϊστάμενοι.

Σε σχέση με το ανωτέρω μέτρο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός της Περιφέρειας Αττικής, επακολουθούν οι εξής οδηγίες:

Ι. Δ.Ο.Υ. - Ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Εντός της Περιφέρειας Αττικής και έως 4.10.2020 και προς την επίτευξη του σκοπού του έκτακτου μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας, που είναι η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων η ασφάλεια της υγείας των εργαζομένων καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας καταρχήν στους ελεγκτές βεβαίωσης, διότι συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους και στους ελεγκτές είσπραξης, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Κάθε Προϊστάμενος έχει την ευθύνη του ελέγχου της παρεχόμενης εξ αποστάσεως εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων.
Οι υπάλληλοι που θα εργαστούν εξ αποστάσεως προσέρχονται στην υπηρεσία μόνο για τυχόν παράδοση και ανάληψη εργασιών που απαιτεί φυσική τους παρουσία, καθώς και για την πραγματοποίηση τυχόν προγραμματισμένων συναντήσεων με φορολογουμένους κατά το διάστημα μέχρι την 4/10/2020.

ΙΙ. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Λόγω των κατά περίπτωση διαμορφωθεισών συνθηκών εργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, κρίνεται η εφαρμογή του έκτακτου μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων σε ποσοστό έως 40%, εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων, με βασικό γνώμονα, πέραν της ασφάλειας στην υπηρεσία, την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εξ αποστάσεως εργασίας και την μέγιστη απόδοση των παρεχόμενων εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Κεντρικές Υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα για τις Κεντρικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ, δηλ. της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, κρίνεται η εφαρμογή του έκτακτου μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων σε ποσοστό έως 40%, εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εργασιών, με βασικό γνώμονα ότι αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει τη μέγιστη προστασία των εργαζομένων καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Β3. Υπηρεσίες Τελωνείων.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Τελωνείων, λόγω της ιδιάζουσας μορφής λειτουργίας των Καταστημάτων των Τελωνείων (π.χ. λειτουργία σε βάρδιες), καθώς και των ιδιόμορφων αναγκών που κατά περίπτωση διαμορφώνονται, με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, κρίνεται η εφαρμογή του έκτακτου μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων, εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εξ αποστάσεων υπηρεσιών, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, με τον περιορισμό των υπηρεσιών Τελωνείων της Αττικής κατά ανώτατο ποσοστό 40% των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Β4. Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.

Με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου, κρίνεται η εφαρμογή του έκτακτου μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων σε ποσοστό 40%, εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων, με βασικό γνώμονα, πέραν της ασφάλειας στην υπηρεσία, την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εξ αποστάσεως εργασίας και την μέγιστη απόδοση των παρεχόμενων εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Παράλληλα συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της υπ'αριθ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13-03-2020 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 858), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. ΔΔΑΔ Α 1064198 ΕΞ 2020/10-06-2020 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2227).

Β5. Σε όλες τις περιπτώσεις παροχής εργασίας εξ αποστάσεως εργασίας, ο αρμόδιος Προϊστάμενος μεριμνά για την ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών που θα ασκηθούν εξ αποστάσεως σε εκτέλεση των επιχειρησιακών στόχων της οικείας υπηρεσίας και ελέγχει την πλήρη και ακριβόχρονη εκτέλεση τους, διασφαλίζοντας ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και την επίτευξη των στόχων της.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

Για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός της Περιφέρειας Αττικής και έως 4.10.2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων καθίσταται υποχρεωτική στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός Αττικής, η επαναφορά σε ισχύ των τριών ωραρίων λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου στην Περιφέρεια Αττικής (07.00 π.μ.-15.00 μ.μ., 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ. και 09.00 π.μ.-17.00 μ.μ.) ή ακόμα και την παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.

2. Με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου πρέπει να κατανεμηθεί υποχρεωτικά το προσωπικό ισομερώς στα τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης.

3. Η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός Αττικής και έως 4.10.2020, γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα ραντεβού για τους πολίτες και αποκλειστικά για το ως άνω χρονικό διάστημα, θα δύναται να κανονίζεται έως και τις 16.00 μ.μ. για όσες υπηρεσίες είχαν προκαθορισμένο ωράριο εξυπηρέτησης κοινού μέχρι και τις 15.00 μ.μ. σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να τηρούνται από έκαστη υπηρεσία τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) των πολιτών που εξυπηρετούνται κατόπιν ραντεβού.
Η ως άνω ρύθμιση της εξυπηρέτησης του κοινού κατόπιν ραντεβού συνδέεται και με την υποχρεωτική κατανομή του προσωπικού σε τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης, οπότε και οι υπάλληλοι που θα προσέρχονται υποχρεωτικά 09.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ., θα δύνανται να εξυπηρετούν πολίτες, οι οποίοι θα προσέρχονται κατόπιν ραντεβού κατ' απώτατο χρονικό όριο στις 16.00 μ.μ..

4. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι ήδη δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), κατά τα πρότυπα της λίστας «Στοιχεία επικοινωνίας ανά υπηρεσία» που είναι αναρτημένη, στο πλαίσιο της διαδικασίας των ραντεβού με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην είσοδο των Υπηρεσιών με μέριμνα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που έχουν τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και τα ως άνω τέκνα υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλε-εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3780), δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:

α) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

β) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση όμως για τις Υπηρεσίες που λειτουργούν με το παγίως προβλεπόμενο ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών από τις 07.00 π.μ. και μετά και το αργότερο μέχρι τις 10.00 μ.μ., εφόσον η συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος δεν λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

γ) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται για παροχή εργασίας τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.
Ωστόσο, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, οι εκάστοτε υπηρεσίες ενημερώνουν με έγγραφο την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γ'. Στο έγγραφο θα διευκρινίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα της μείωσης ωρών του υπαλλήλου, τις οποίες δεν αναπλήρωσε με πραγματική εργασία, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλογη περικοπή αποδοχών.

δ) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησης της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης).

Για τον τρόπο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού ισχύουν οι οδηγίες που έχει δώσει η Υπηρεσία μας με προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους στο πλαίσιο εφαρμογής της άδειας αυτής. Οι ανωτέρω διευκολύνσεις χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων υπαλλήλων κάνει χρήση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω διευκολύνσεων, ο άλλος γονέας δεν δύναται να λάβει για το ίδιο χρονικό διάστημα κάποια από τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση ως ελεύθερος επαγγελματίας, για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου υπάρχει εργοδότης και αυτό είναι δυνατό.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως με άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση κάποιας εκ των ανωτέρω προβλεπόμενων διευκολύνσεων. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας, που δεν εργάζεται, νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο, ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19, ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.

δ) Τις ανωτέρω διευκολύνσεις τις δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.
Για τη χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων οι υπάλληλοι προσκομίζουν στην υπηρεσία τους, βεβαίωση από την οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί μαθήματα με τηλε-εκπαίδευση, δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4722/2020 στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν έχουν εγγραφεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν χορηγείται εφεξής άδεια ειδικού σκοπού.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή Τμημάτων αυτών (δημοσίων ή ιδιωτικών) καθώς και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 επισημαίνονται τα εξής:

Όταν τελεί σε καθεστώς αναστολής η λειτουργία συνολικά της δομής ή Τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της υπαλλήλου, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, θα πρέπει ο υπάλληλος να προσκομίσει στην υπηρεσία του σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό. Στην βεβαίωση θα προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ανάγκης αποχής του τέκνου καθώς και ότι έχει συσταθεί αρμοδίως και στους γονείς των μαθητών κατ' οίκον παραμονή.

Στην περίπτωση αυτή δύναται να ενεργοποιηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, όπως περιγράφεται στο κατωτέρω ΣΤ Κεφάλαιο της παρούσης.

Διαφορετικά, όταν δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των τέκνων για κατ' οίκον παραμονή είναι δυνατή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθ. 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθ. 2 του ν.4682/2020 ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή αντί της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος. Για τη χορήγηση των εν λόγω διευκολύνσεων προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή Τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της υπαλλήλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19.

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας σε όλες τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες υπάρχει συναλλαγή με το κοινό, καθώς και σε χώρους όλων των υπηρεσιών όπου υφίσταται συνωστισμός (π.χ. διάδρομοι, ανελκυστήρες). Η υποχρέωση υφίσταται τόσο για το προσωπικό των υπηρεσιών όσο και για το συναλλασσόμενο κοινό.

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε στην Περιφέρεια Αττικής.

- Επιβολή διοικητικού προστίμου εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) σε περίπτωση της μη τήρησης της υποχρέωσης χρήσης μάσκας προστασίας.

- Τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και μεταξύ των υπαλλήλων και του συναλλασσόμενου κοινού.

- Λήψη όλων εκείνων των μέσων που ενισχύουν την θωράκιση της προστασίας μας αδιάλειπτα και χωρίς περιθώρια εφησυχασμού, όπως χρήση αντισηπτικών, διενέργεια απολυμάνσεων όπου και όποτε κρίνεται σκόπιμο, τοποθέτηση διαχωριστικών για την αποφυγή της μεταφοράς σταγονιδίων, όπου αυτό απαιτείται.

ΣΤ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ. Σε περίπτωση που υπάλληλος απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, θα πρέπει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., και να απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Ζ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID-19

Διατηρείται η υποχρέωση συμπλήρωσης εκ μέρους των υπηρεσιών του παρουσιολογίου COVID-19, στις περιπτώσεις που στην Υπηρεσία υπάρχει προσωπικό, που κάνει χρήση των προβλεπόμενων διευκολύνσεων - αδειών, όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, δηλ. στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία δε λειτουργεί με το 100% του προσωπικού.

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις και άδειες που κατ' εξαίρεση προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της νομιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας καθίσταται επιτακτικός ο ενδελεχής έλεγχος της χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων, του οποίου επιλαμβάνεται έκαστη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που θα κάνει χρήση των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων, φέρει και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

Προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων καλούνται οι εκάστοτε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά, απολυμάνσεις κ.λπ).

Τέλος, υπενθυμίζεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη της σχολαστικής τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού:
• Συχνό και σχολαστικό πλύσιμο Χεριών
• Τήρηση Αποστάσεων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός της υπηρεσίας
• Χρήση Μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης