Αποτελέσματα live αναζήτησης

e-ΕΦΚΑ ΔΣ 333/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 489/Συν.28η/14-06-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 2485)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

e-ΕΦΚΑ ΔΣ 333/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 489/Συν.28η/14-06-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 2485)


Αριθμ. απόφ. 333

(ΦΕΚ Β' 4459/09-10-2020)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) εφαρμοστικές διατάξεις του πρώτου, καθώς και του υπ’ αρ. 8/2019 προεδρικού διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκαν από τον ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
- Του άρθρου 60 του ν. 4387/2016.
- Του άρθρου 33 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

2. Τις υπό στοιχεία Δ1/οικ.10618/3816/03-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 158), Δ1/οικ. 10621/3819/03-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 158) και Δ1/12237/4347/16-03-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 205) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Την υπ’ υπό στοιχεία 489/Συν.28η/14.6.2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ (Β΄ 2485).

4. Την υπ’ υπό στοιχεία 313/Συν.27η/03-09-2020 απόφαση.

5. Την υπ’ υπό στοιχεία 213755/15-09-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών, με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 489/14.6.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 2485).

6. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ.

7. Τις απόψεις των μελών.

8. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του μέλους Δ. Κουμπούρη, ο οποίος μειοψήφησε,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 489/Συν.28η/14.6.2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ (Β΄ 2485), ως εξής:

Εκχωρούμε την αρμοδιότητα μεταφοράς εκκρεμών υποθέσεων από Υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού σε άλλες Υπηρεσίες με σχετική επάρκεια προσωπικού ως εξής:
1. Στο Διοικητή του e- ΕΦΚΑ
Τη μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων
α) μεταξύ Υπηρεσιών που υπάγονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και
β) από Κεντρικές σε Περιφερειακές και από Περιφερειακές σε Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
2. Στον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα χειρισμού των θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.
Τη μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων μεταξύ Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται σε διαφορετικές Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).
3. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).
Τη μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων μεταξύ Υπηρεσιών που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι αρμοδιότητες ασκούνται από τους νόμιμους αναπληρωτές των προαναφερθέντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης