Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Η προβλεπόμενη λογιστική κατάσταση από τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και το περιεχόμενο αυτής - ΣΟΛ ΑΕ

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Άρθρα
Η προβλεπόμενη λογιστική κατάσταση από τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και το περιεχόμενο αυτής - ΣΟΛ ΑΕ


Άρθρα Η προβλεπόμενη λογιστική κατάσταση από τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και το περιεχόμενο αυτής - ΣΟΛ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφίαΑναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4601/2019 ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ

του Δημήτρη Γιώγου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Γενικά


Ο Νόμος 4601/2019, αποτελεί μια σημαντική τομή στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς επιχειρείται για πρώτη φορά η εισαγωγή ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισής τους σε επίπεδο εταιρικού δικαίου.

Αντικείμενο του νόμου είναι κυρίως:

- Οι προϋποθέσεις,
- Η διαδικασία και
- Τα ζητήματα εταιρικού δικαίου που ανακύπτουν από τους μετασχηματισμούς αυτούς.

Οι εταιρικές μορφές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 4601/2019 που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν στις εξής μορφές μετασχηματισμών:

Α. Συγχωνεύσεις (Άρθρα 6 έως 53),
Β. Διασπάσεις (Άρθρα 54 έως 103 )
Γ. Μετατροπές (Άρθρα 104 έως 139)

Λογιστική Κατάσταση

Στις διατάξεις των άρθρων 11 και 63 του Ν. 4601/2019, ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων που απαιτείται να τεθούν στη διάθεση των μετόχων ή των εταίρων που μετέχουν στη συγχώνευση/διάσπαση, είναι και η Λογιστική Κατάσταση. Αυτή η υποχρέωση υφίσταται μόνο στην περίπτωση που οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης.

Ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης

H Λογιστική Κατάσταση δεν πρέπει να έχει συνταχθεί σε ημερομηνία που είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

Περιεχόμενο της λογιστικής κατάστασης

Η λογιστική κατάσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Ισολογισμό
- Κατάσταση αποτελεσμάτων
- Περίληψη των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους.

Πότε δεν απαιτείται σύνταξη λογιστικής κατάστασης

Δεν απαιτείται σύνταξη λογιστικής κατάστασης εφόσον:

α. η εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), και την καθιστά διαθέσιμη στους μετόχους,

ή

β. όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση/διάσπαση ή οι εταίροι αυτών έχουν συμφωνήσει ότι δεν απαιτείται η σύνταξη λογιστικής κατάστασης. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (δηλαδή συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο αρμόδιο κατά το νόμο) ή από δικηγόρο.


Κανόνες σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης

Η λογιστική κατάσταση συντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης ισχύουν τα εξής:

α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή των αποθεμάτων,

β. οι επιμετρήσεις που εμφανίζονται στον τελευταίο ετήσιο ισολογισμό πρέπει να προσαρμόζονται προς τις λογιστικές εγγραφές της ενδιάμεσης περιόδου, χωρίς να απαιτούνται νέες επιμετρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση στην λογιστική κατάσταση αναγνωρίζονται:

(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάμεσης περιόδου,

(ββ) οι σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας που δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.

Προς αποσαφήνιση των ανωτέρω παρατίθενται τα κατωτέρω παραδείγματα:

Έστω ότι Ανώνυμη εταιρεία, με μη εισηγμένες τις μετοχές της σε Χρηματιστήριο Αξιών, συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31/12/20ΧΧ.

Ι. Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 20/4/20Χ1, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή προς τους μετόχους λογιστικής κατάστασης διότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/ΧΧ.

ΙΙ. Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 1/11/20Χ1, στην περίπτωση αυτή απαιτείται να συνταχθούν λογιστικές καταστάσεις με ημερομηνία όχι προγενέστερη της 1/8/20Χ1 (ήτοι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης).

ΙΙΙ. Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 30/11/20Χ1, στην περίπτωση αυτή απαιτείται να συνταχθούν λογιστικές καταστάσεις με ημερομηνία όχι προγενέστερη της 1/8/20Χ1 (ήτοι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης).

Γενικές Επισημάνσεις:

- Είναι πιθανόν οι ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις να συνταχθούν σε ημερομηνία που δεν θα έχουν ακόμη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου τα υπόλοιπα έναρξης των κονδυλίων των ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων δεν θα είναι οριστικά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση των εταιρειών έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως και για τις απαραίτητες εσωτερικές δικλίδες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση αυτών απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

- Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, ο Ν. 4601/2019 επιβάλλει την υποχρεωτική σύνταξη της λογιστικής κατάστασης στην περίπτωση της συγχώνευσης εταιρειών (άρθρο 11) και της διάσπασης εταιρειών (άρθρο 63).

Στην περίπτωση της μετατροπής εταιρειών, δεν ορίζεται ρητά η υποχρέωση σύνταξης λογιστικής κατάστασης.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα όσα ορίζονται:

α) στις διατάξεις των άρθρων, 11 όπου γίνεται αναφορά στην έννοια της λογιστικής κατάστασης και 123 όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018», καθώς και

β) στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου επί του άρθρου 107 (Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους στη μετατροπή) όπου αναφέρεται ότι «το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για όλες τις περιπτώσεις μετατροπής, ρύθμιση η οποία κατά περιεχόμενο αντιστοιχεί στο άρθρο 11 του παρόντος νομοσχεδίου (συγχώνευση)»,

συμπεραίνεται ότι η λογιστική κατάσταση έχει εφαρμογή και στην μετατροπή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης