Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1250/13.11.2002 Νέες διαδικασίες ελέγχου για βιβλία Α και Β κατηγορίας Εχοντας υπόψη , αποφασίζουμε:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2002 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1250/13.11.2002
Νέες διαδικασίες ελέγχου για βιβλία Α και Β κατηγορίας Εχοντας υπόψη , αποφασίζουμε:


Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1091341/1833/ΔΕ-ΑΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1250

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή, συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2001, όπως ισχύουν, περί διενέργειας ελέγχων και επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Νέες διαδικασίες ελέγχου για βιβλία Α και Β κατηγορίας (Υπ. Οικ. 1091341//ΠΟΛ.1250 /13.11.2002)
Εχοντας υπόψη , αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
1. Οι επαληθεύσεις των παραγράφων Γ.1, Γ.2, Γ.3, Γ.4 και Γ.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, διενεργούνται στο μήνα εκ των μηνών Ιουλίου ή Δεκεμβρίου με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και οι επαληθεύσεις της παραγράφου Δ.2 του ίδιου άρθρου της ίδιας απόφασης διενεργούνται στους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, αντί των μηνών που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες οι πιο πάνω επαληθεύσεις διενεργούνται ανάλογα στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές.

2. Οι πρόσθετες επαληθεύσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2.7.2001, ειδικά επί διενεργούμενων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και τα ΤΕΚ, διενεργούνται μόνο για τις ανέλεγκτες χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και τις επόμενες αυτών.

3. Οι επαληθεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της απόφασης 1075331/ 1453/ΠΟΛ. 1231/2000, παύουν, ανεξαρτήτως χρήσης, να διενεργούνται.

4. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της απόφασης 1063790/1444/όριο ακαθαρίστων εσόδων μειώνεται από τα δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές στο ένα (1) δισεκατομμύριο δραχμές.

5. Επί ελεγχόμενων υποθέσεων με τρεις και άνω ελεγχόμενες χρήσεις, οι επαληθεύσεις των παραγράφων Ε.2, Ε.3, Ε.4 και Ε.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, διενεργούνται κατ' αρχήν στις τρεις πιο πρόσφατες ελεγχόμενες χρήσεις ή στις δύο αν οι ελεγχόμενες χρήσεις είναι τρεις και μόνο αν από τη διενέργεια των ανωτέρω επαληθεύσεων στις χρήσεις αυτές προκύψουν διαφορές, τότε οι ανωτέρω επαληθεύσεις διενεργούνται και σε όλες τις προηγούμενες ελεγχόμενες χρήσεις. Εξαιρετικά, οι πιο πάνω επαληθεύσεις διενεργούνται σε όλες γενικά τις ελεγχόμενες χρήσεις εφόσον έστω και για μία από τις χρήσεις αυτές υφίστανται ή διαπιστώνονται από τον διενεργούμενο στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης έλεγχο παραβάσεις οι οποίες επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων κατά τις κείμενες διατάξεις.

6. Κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002 επαλήθευσης επί ιατρών συνεργαζόμενων με εταιρείες ιατρικών υπηρεσιών - Διαγνωστικά Κέντρα της παραγράφου 4 της απόφασης 1016672 /1038/ΠΟΛ.1045/16.2.1999, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αποσβέσεων τα ποσά δαπανών που αφορούν αμοιβές του ιατρού που αποδίδονται στο Διαγνωστικό Κέντρο. Επίσης, κατά τη διενέργεια της βίας επαλήθευσης, για τον προσδιορισμό των υπολογιζόμενων για την επαλήθευση αυτή καθαρών αμοιβών των παραπάνω επιτηδευματιών, οι αμοιβές τους που αποδίδονται στο Διαγνωστικό Κέντρο λαμβάνονται υπόψη κατά ποσοστό 40%, αντί του προβλεπόμενου ποσοστού 50%.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/20.5.1998, όπως αυτή ισχύει, παύουν να εφαρμόζονται.

ΑΡΘΡΟ 2
1. Ο ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών που ορίζεται από τα άρθρα 3 έως και 7 της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ. 1168/2.7.2001, όπως αυτή ισχύει, ύστερα και από τις μεταβολές της επόμενης παραγράφου 2, εφαρμόζεται επί ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31/12/2001 επιτηδευματιών γενικά με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ελεγκτικής αρμοδιότητας, εφόσον δεν πρόκειται για εξαιρούμενες υποθέσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, όπως αυτή πλέον ισχύει.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 3,4,6 και 7 της απόφασης 1063790/1444/ΠΟΛ.1168/2.7.2001, όπως αυτή ισχύει, τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως: α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η περίπτωση δ' καταργείται, η περίπτωση ε' αναριθμείται σε δ' και η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες τηρήθηκαν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας ή δεν τηρήθηκαν βιβλία Γ κατηγορίας αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση ή τηρήθηκαν βιβλία κατώτερα της κατηγορίας αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές εξαιρούνται και οι επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων», β. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου που υπάγονται στον ειδικό τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, ελέγχονται και ερευνούνται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτουν παραβάσεις ή φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ.

2. Επί μη τηρούντων βιβλία, αναπληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, καθώς και η ορθή μεταφορά του συνόλου της αξίας των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3. Αν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και αν προσδιορίστηκαν ορθά τα καθαρά κέρδη κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Ελεγχος επί τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας αν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων κάθε χρήσης με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών συμφωνεί με το σύνολο των αντίστοιχων ακαθαρίστων εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία.

5. Οπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται σε κάθε χρήση έλεγχος κλειστής αποθήκης σε ένα τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά εφόσον η επιχείρηση έχει αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις και όπου είναι εφικτό εφόσον η επιχείρηση έχει χονδρικές και λιανικές πωλήσεις.

6. Ελεγχος επί τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ίδιο ποσόν και αφορά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις που τα αποτελέσματα του κλάδου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζονται λογιστικά κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις χρήσεις έως και 1998 και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσόν, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, νια τις χρήσεις 1999 και επόμενες. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται νια έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με πς κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.

7. Αν επί τηρούντων Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία ή επί μη τηρούντων αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6,7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και να τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ

2. Ελεγχος, για τις χρήσεις 1993 και επόμενες, της ορθής μεταφοράς, για κάθε χρήση, των δεδομένων των βιβλίων στα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων στα βιβλία κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακαθαρίστων αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες, ο έλεγχος διενεργείται στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται ακαθάριστες αμοιβές. Για τους ίδιους μήνες ελέγχεται και η ορθότητα των αθροίσεων των εσόδων και δαπανών στα βιβλία.

3. Αν τα αποτελέσματα προσδιορίσθηκαν ορθά κατά τις κείμενες διατάξεις και ειδικά επί αρχιτεκτόνων και μηχανικών αν αυτά προσδιορίσθηκαν κατά τις οικείες διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 2238/1994.

4. ΄Ελεγχος όλων των δαπανών που υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994.

5. Αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6,7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠΟΛ.1192/2002.»

γ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δραχμές προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και των 30.000 δραχμών προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι' αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντως ΦΠΑ».

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 καταργούνται.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εντολές ελέγχου που εκδίδονται από 20/11/2002 και μετά και σε κάθε περίπτωση για ειδικά σημειώματα ελέγχου που επιδίδονται κατά το άρθρο 9 της απόφασης 106/1203/1148/ από 2/12/2002 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης