ΠΟΛ.1166/24.7.1990

Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε προσωπική εταιρία, τη λύση της οποίας ζητά ένας εκ των εταίρων της.Σχόλια:


24 Ιούλ 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1166/24.7.90 Θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε προσωπική εταιρία, τη λύση της οποίας ζητά ένας εκ των εταίρων της.

Εγκ. 1055220/526/0015/Πολ. 1166/24.7.90

Σας κοινοποιούμε την 34/1990 ατομική γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η ΔΟΥ δεν δύναται να αρνηθεί τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε εταιρία που συνεχίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, έστω και αν κάποιος από τους εταίρους της ζητά με καταγγελία τη λύση της, ούτε επίσης για έλλειψη εξουσίας εκπροσώπησης του αιτούντος τη θεώρηση, εφόσον δεν προσαχθεί δικαστική απόφαση, καθορίζουσα άλλως τα της εκπροσώπησης της εταιρίας.

ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Αριθ. 34/1990

Επί του ερωτήματός σας, με αριθ. πρωτ. Ε 635/16.1.1990, με το οποίο ζητείται γνώμη, αν μπορείτε να θεωρήσετε φορολογικά στοιχεία της "Ο.Ε.Ν.Μ. και Σία", ενόψη καταγγελίας της από τον εκ των εταίρων Α.Μ., μη κοινοποίησης δε, απόφασης δικαστηρίου αναγνωρίζοντος την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, δικαιολογούντος τη λύση της, γνωρίζονται οι ακόλουθες απόψεις:

1. Σχετικά προς την εταιρία, στην οποία αφορά το ερώτημα, διαβιβάστηκαν από τη Δ.Ο.Υ. σας τα ακόλουθα ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα εταιρικών συμφωνητικών:

α) Του από ... ιδιωτικού συμφωνητικού, δημοσιευμένου στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις ... με αριθ. ..., με το οποίο ιδρύεται ομόρρυθμη εταιρία με επωνυμία ..., με ομόρρυθμα μέλη, κατά 50% έκαστο και διαχειριστές και εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης τους εν λόγω και για ορισμένη διάρκεια 5 ετών (ήτοι μέχρι 10-3-1987), με σκοπό δε την εκτέλεση εργασιών γραφικών τεχνών.

β) Του από ... ιδιωτικού συμφωνητικού, δημοσιευμένου στα ως άνω βιβλία με αριθ. ..., με το οποίο εισέρχεται στην εταιρία, μετονομασμένη σε Ο.Ε. "Ν...Μ....και Σία", ο Α... Μ...., ως ομόρρυθμο επίσης μέλος, η συμμετοχή των μελών ορίζεται σε 1/3 καθενός και ορίζεται ως διαχειριστής και εκκαθαριστής μόνος ο Ν. Μ.

γ) Του από .... ιδιωτικού συμφωνητικού, δημοσιευμένου στα αυτά βιβλία με αριθ. ..., με το οποίο αποχωρεί η εκ των ετέρων Α. Π., επιβεβαιώνεται ο ορισμένος χρόνος λύσης, για τις 10.3.1987 και η μετά το χρόνο αυτόν δυνατότητα συνέχισης μόνο με συμφωνία των μερών, δημοσιευμένη στα ως άνω βιβλία, ορίζεται η συμμετοχή των λοιπών δύο μελών κατά 50% καθενός και ορίζεται ως μόνος διαχειριστής και εκκαθαριστής, σε περίπτωση λύσης ο Ν. Μ. και τέλος

δ) Του από 15.6.1988 ιδιωτικού συμφωνητικού, δημοσιευθέντος στα αυτά ως άνω βιβλία με αριθ. ..., με το οποίο, οι ως άνω απομείναντες ομόρρυθμοι εταίροι Ν. και Α. Μ., μεταξύ άλλων, τροποποιούντες το άρθρο 3 του αρχικού συμφωνητικού, ορίζουν τη διάρκεια της εταιρίας από 10.3.1982 μέχρι 10.3.1992, μεταβάλλουν τη συμμετοχή σε 80% του Ν. Μ. και 20% του Α. Μ., ορίζουν δε ως μόνο διαχειριστή αλλά και εκκαθαριστή για την περίπτωση λήξης ή λύσης της εταιρίας τον Ν. Μ.

ε) Από τη Δ.Ο.Υ. διαβιβάστηκαν επίσης αντίγραφα των από ... και ... εξώδικων του Α. Μ. κατά του Ν. Μ., αναφερομένων σε ιδιωτικό συμφωνητικό από ..., μη προσαχθέν και μη φερόμενο ως δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών. Το συμφωνητικό αυτό φέρεται ότι αφορά σε προσωρινή, λήξασα παράταση συνεργασίας των εταίρων, για την έκδοση έργου, που φέρεται ότι ολοκληρώθηκε.

στ) Προσάχθηκαν τέλος ανεπικύρωτα αντίγραφα εκατέρωθεν μηνύσεων, του μεν Α. Μ. ισχυριζομένου μη σύμπραξή του στο από ... ιδιωτικό συμφωνητικό (που παρατείνει ως άνω τη διάρκεια της εταιρίας) και μη υπογραφή του παρ' αυτού, του δε Ν. Μ. ισχυριζομένου ψευδή καταμήνυσή του.

3. Όπως εκτίθεται ανωτέρω, το από 15.6.1988 εταιρικό συμφωνητικό (όπως και τα προηγηθέντα, από 10.3.1982, 20.7.1987 και 21.7.1987) έχουν κατά το δεδομένο ιστορικό, δημοσιευθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κατά τα άρθρα 42 επομ. του Εμπ. Νόμου δημοσιότης αυτή συνεπάγεται τη σύσταση του νομικού προσώπου της εταιρίας αυτής, που έχει, όπως προαναφέρθηκε σκοπό εμπορικό, αποτελεί δε ενταυτώ και την απόδειξη της ύπαρξής της έναντι παντός τρίτου και πέραν των εταίρων. (Ιδέτε Ν. Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, Αθήνα 1983, σελ. 4 επόμ. 68, 70 - Ε. Λεβαντή, Προσωπικαί Εταιρίαι, Αθήνα 1977, σελ. 71 επ., 79). Η επίκληση της μη γνησιότητας του εγγράφου, καθ' εαυτήν, δεν δύναται να αποτελέσει για τη Δ.Ο.Υ., λόγω μη αναγνώρισης της ύπαρξης της εταιρίας από το Δημόσιο -που συνιστά τρίτον έναντι των εταίρων και αντλεί τη γνώση του περί της ύπαρξης ή μη της επιχείρησης αυτής υπό την εν λόγω μορφή νομικού προσώπου, από τα βιβλία αυτά- εφόσον δεν κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση αναγνωρίζουσα κατάσταση αντίθετη προς την υφισταμένη στα βιβλία αυτά εγγραφή.

4. Όσον αφορά το ερώτημα για την τυχόν λύση της εταιρίας (οι συνέπειες μιας τέτοιας περίπτωσης ως προς την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων εξετάζονται στο τέλος της γνωμοδότησης αυτής) παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Εταιρίες συσταθείσες για ορισμένο χρόνο, λύονται κατ' αρχήν κατά το άρθρ. 765 Α.Κ., με την πάροδο του χρόνου αυτού, δύνανται όμως να καταγγελθούν πρόωρα, σε κάθε περίπτωση, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρ. 766 Α.Κ. Οι διατάξεις αυτές του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, που αποκτούν νομική προσωπικότητα με δημοσίευση στα βιβλία εταιριών του οικείου Πρωτοδικείου, σύμφωνα και με τα άρθρ. 43 και 46 του Εμπορικού Νόμου (ίδετε Ελ. Λεβαντή, ο.π. σελ. 195 επομ. - επίσης Ν. Ρόκα, ο.π. 46, 50 επ.). Με τη λύση τους οι εταιρίες αυτές, εφόσον έχουν περιουσιακά στοιχεία, περιέρχονται αυτοδίκαια υπό καθεστώς εκκαθάρισης, για τις ανάγκες αυτής, κατ' άρθρ. 777 Α.Κ. (βλ. Δ. Ανδρουτσοπούλου, η εκκαθάρισις των προσωπικών εταιριών, Αθήνα 1971, σελ. 4 επ. 66 επ. κ.α.). Κατά τη διάρκεια δε της εκκαθάρισης διατηρείται η νομική προσωπικότητα των εταιριών αυτών για τις ανάγκες αυτής, χωρίς να περιορίζεται η πλήρης ικανότητά τους ως νομικών προσώπων (ίδετε Ν. Ρόκα, ο.π. σελ. 55 και ΑΠ 642/1971, 515/1972 Ε. Εμπ. 4 σελ. 192 βλ. και σχετ. παρατηρήσεις Θ. Σκούρα). Κατά το στάδιο αυτό η εκπροσώπηση των εταιριών αυτών χωρεί κατά τα διαλαμβανόμενα στα εταιρικά συμφωνητικά άλλως σύμφωνα με τα οριζόμενα με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και επί διαφωνίας των δια διορισμού ή αντικατάστασης του εκκαθαριστή από το δικαστήριο, κατόπιν από αίτηση ενός των εταίρων, (άρθρ. 778 ΑΚ). Εξ άλλου η παράταση του συμφωνημένου χρόνου διαρκείας των προσωπικών εταιριών, όπως γίνεται πλέον δεκτό πάγια, μπορεί να γίνει με συμφωνία, συναπτομένη και μετά τη λήξη του χρόνου αυτού (βλ. ΣτΕ 850/1985 κ.α. -επίσης ΑΠ 486/1971 Ε. Εμπ. Δ. 1971, σελ. 527, Εφ.Θεσ. 263/1969 Ε. Εμπ. Δ. 1971, σελ. 595, ατομ. γνωμοδ. 477/20.5.1988 Νομ. Δ/νση Υπ. Οικ/κών- Παρέδρου Φ. Γεωργακόπουλου και σχετ. εγκ. αποδοχής 1120741/2286/Πολ. 1258/20.11.89 Δ/νσης Φορ. Εισοδ. Υπ. Οικ/κών). Σε μια τέτοια περίπτωση, η εταιρία που λύθηκε και τελεί στο στάδιο εκκαθάρισης, κατά το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την κατά τ' ανωτέρω αναβίωσή (παράτασή) της δύνατο να θεωρηθεί φορολογικά ως αφανής, με εμφανή ή εμφανείς εταίρους τους συμμετέχοντες στις συναλλαγές, μετά δε τη συμφωνία για τη συνέχιση θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται το αρχικό νομικό πρόσωπο (βλ. ως άνω εγκύκλιο).

5. Ενόψη των ως άνω δεδομένων της νομολογίας και της επιστήμης του δικαίου, η εταιρία για την οποία τίθεται το ερώτημα, δεν δύναται να θεωρηθεί ως λυθείσα λόγω λήξης ορισμένου χρόνου, εφόσον υφίσταται εταιρικό δημοσιευμένο στα βιβλία εταιριών του οικείου Πρωτοδικείου, που ορίζει το χρόνο λήξης για τις 10.3.1992, κατά παράταση της αρχικής χρονικής διάρκειας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

6. Εξ άλλου, εξεταστέο βάσει του δεδομένου πραγματικού είναι, αν υφίσταται λύση της εταιρίας αυτής, ενόψη των προαναφερομένων εξωδίκων δηλώσεων. Η δια καταγγελίας λύση εταιριών ορισμένου χρόνου πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού, δεν μπορεί να γίνει αν δεν ορίζεται άλλως από το εταιρικό, ει μη μόνο για λόγο σπουδαίο, κατ' άρθρ. 766 ΑΚ -η εκ του οποίου λύση της εταιρίας δεν μπορεί να εμποδιστεί με αντίθετη συμφωνία των εταίρων, πολύ δε περισσότερο δια της παράλειψης της αναφοράς του εταιρικού συμφωνητικού σε τέτοιο λόγο λύσης, σύμφωνα με το άρθρ. 766 εδ. 2 ΑΚ. Εξ άλλου, επί πρόωρης καταγγελίας προσωπικής εταιρίας, για λόγο σπουδαίο, κατ' άρθρ. 766 ΑΚ, η νεότερη νομολογία των δικαστηρίων -εγκαταλείποντας τις παλαιότερα υποστηριχθείσες απόψεις περί της ανάγκης έκδοσης προηγούμενης διαπλαστικής δικαστικής απόφασης για την επίλυση του αποτελέσματος της λύσης της εταιρίας, ή τις θεωρίες περί επερχόμενης μεν δια της καταγγελίας λύσης, αναβίωσης όμως της εταιρίας επί δικαστικής διάγνωσης της έλλειψης σπουδαίου λόγου- τάχθηκε πλέον πάγια με την άποψη, ότι μια τέτοια καταγγελία επιφέρει άμεση διάλυση της εταιρίας, θεμελιώνει όμως ευθύνες για αποζημίωση, αν διαγνωσθεί δικαστικά η ανυπαρξία του σπουδαίου λόγου (ΑΠ 486/1971, Ε. Εμπ. Δ. 1971, σελ. 527, Εφ. Θ/νίκης 263/1969, Ε. Εμπ. Δ. 1971, σελ. 595 κ.α., Ε. Λεβαντή, ο.π., σελ. 210).

6. Οι προαναφερθείσες όμως εξώδικες δηλώσεις διαδηλώνουν μεν τη βούληση του δηλούντος, να μη συμμετέχει στην εταιρία ως μέλος, επικαλούνται όμως ως έρεισμά τους τη λήξη του χρόνου διαρκείας (10.3.1987) βάσει των αρχικών εταιρικών συμφωνητικών, αγνοώντας τη φερομένη, ως γενομένη ενδιαμέσως, παράβαση με το τελευταίο, δημοσιευμένο εταιρικό της 15.6.1988, του οποίου συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ως καταγγελίες, για οποιοδήποτε λόγο, σπουδαίο ή μη. Ασθενείς αμφιβολίες βεβαίως για την ορθότητα της άποψης αυτής και την αληθή έννοια των εξώδικων αυτών θα μπορούσαν να γεννηθούν, από το συνδυασμό της ως άνω δηλουμένης βούλησης με τις μηνύσεις για μη γνησιότητα του εταιρικού αυτού. Πλην όμως, η Διοίκηση μόνη της, χωρίς τη συνδρομή δικαστικής κρίσης δεν θα μπορούσε κατά την άποψή μου να διευρύνει, ενόψη των διενέξεων για τη γνησιότητα των εταιρικών που επακολούθησαν, ερμηνευτικά την έννοια των εξωδίκων δηλώσεων αυτών, ώστε να θεωρηθούν ως εμπίπτουσες στο άρθρ. 766 ΑΚ. Και υπό την άποψη αυτή συνεπώς, δεν πρέπει η Δ.Ο.Υ. σας να θεωρήσει την εταιρία ως λυθείσα.

7. Οι περιπτώσεις άρνησης θεώρησης φορολογικών στοιχείων ρυθμίζονται ειδικά από τον Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977). Η άρνηση θεώρησης, κατά την παρ. 9 του άρθρ. 45 ΚΦΣ, όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με το άρθρ. 13 παρ. 4 του Π. Δ/τος 356/1986, προβλέπεται για μη εκπλήρωση των οριζομένων στη διάταξη αυτή ληξιπροθέσμων και απαιτητών οφειλετών του φορολογουμένου. Η διάταξη αυτή είναι εφαρμοστέα και επί ομορρύθμων εταιριών, αν οι ως άνω περιπτώσεις συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός των μελών της εταιρίας.

8. Η λύση της εταιρίας, όπως προαναφέρθηκε, δεν συνεπάγεται και την αυτόματη παύση της ύπαρξης του νομικού της προσώπου, που εξακολουθεί να υφίσταται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Εφόσον υφίσταται συνεπώς εταιρία σε εκκαθάριση, η λύση της δεν αποτελεί λόγο άρνησης θεώρησης των φορολογικών στοιχείων, επί μη συνδρομής λόγου από την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Σ.

Κατά την εκκαθάριση επέρχεται αλλαγή στον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρίας, ως εκ τούτου δε, τη θεώρηση των φορολογικών στοιχείων δύναται να ζητήσει ο κατά περίπτωση εκκαθαριστής (ή εκκαθαριστές).

9. Ενόψη των ρυθμίσεων αυτών και του προπαρατεθέντος δεδομένου ιστορικού, συνάγονται για την υπόθεση αυτή τα ακόλουθα επί του ερωτήματος συμπεράσματα:

α) Η Δ.Ο.Υ. σας δεν μπορεί να αρνηθεί στην ομόρρυθμη εταιρία, για την οποία τίθεται το ερώτημα, τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, χωρίς τη συνδρομή λόγων της παρ. 9 του άρθρ. 45 Κ.Φ.Σ. Την υποχρέωση θεώρησης έχει είτε γίνει δεκτό ως άνω ότι η εταιρία είναι σε λειτουργία, είτε ότι έχει λυθεί, εφόσον συνεχίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

β) Είτε η εταιρία αυτή θεωρηθεί, όπως προσήκει κατά τα προεκτεθέντα, ως τελούσα σε λειτουργία με βάση το τελευταίο εταιρικό συμφωνητικό της 5.6.1988, είτε θεωρηθεί ως λυθείσα δια καταγγελίας (εφόσον ήθελαν ερμηνευθεί τα ως άνω εξώδικα ως καταγγελία για λόγο σπουδαίο), είτε τέλος διαγνωσθεί δικαστικά η λήξη της στις 10.3.1987 λόγω ελαττωμάτων του ως άνω τελευταίου εταιρικού, σε κάθε περίπτωση, εκπροσωπείται νόμιμα από τον αιτούντα τη θεώρηση των στοιχείων, μόνο διαχειριστή της εταιρίας εν ενεργεία της και εκκαθαριστή της σε περίπτωση λύσης της κατά τα εταιρικά συμφωνητικά αυτά. Η Δ.Ο.Υ. σας συνεπώς δεν δύναται να αρνηθεί τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων της εταιρίας αυτής ούτε για έλλειψη εξουσίας εκπροσώπησης του αιτούντος, εφόσον δεν προσαχθεί δικαστική απόφαση, καθορίζουσα άλλως τα της εκπροσώπησης της εταιρίας.

10. Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου για τη σχετική εισήγησή της.

Ο Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης

Π. Ν. ΚΑΜΑΡΙΝΕΑΣ


Taxheaven.gr