ΠΟΛ.1163/18.7.1990

Καθορισμός της λειτουργίας των Επιτροπών, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.Σχόλια:


18 Ιούλ 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1163/18.7.90 Καθορισμός της λειτουργίας των Επιτροπών, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθείται ενώπιον αυτών, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών συναφών φορολογικών αντικειμένων, επιτηδευματιών με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Υπ. Απ. 1053497/4358/0009Α/Πολ. 1163/18.7.1990

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν.δ. 3323/55, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τις παραγράφους 15 έως και 18 του άρθρου 35 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81).

2. Την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων, για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα, με σκοπό την απρόσκοπτη και έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων του Δημοσίου.

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1

Λειτουργία των Επιτροπών διοικητικής επίλυσης της διαφοράς

1. Από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 53 του ν.δ. 3323/1955 ότι αποτελούν την επιτροπή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ως πρόεδρος αυτής ορίζεται ο αρμόδιος επιθεωρητής δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατά περίπτωση.

Εισηγητής, επί των υποθέσεων που παραπέμπονται ενώπιον της επιτροπής, ορίζεται ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατά περίπτωση.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αναθέτει καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής σε φοροτεχνικό υπάλληλο τον οποίο ορίζει μαζί με τον αναπληρωτή του, με ημερήσια διαταγή του.

2. Η επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου και συνεδριάζει στα γραφεία της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Η πρόσκληση, στην οποία γράφονται οι υποθέσεις που θα κριθούν, επιδίδεται με απόδειξη με οποιοδήποτε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό όργανο σε κάθε ένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της επιτροπής. Η παρουσία του μέλους κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής αναπληρώνει τη μη επίδοση αυτής της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που έχει προταθεί για να μετέχει στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Εμπορικού ή του οικείου Επαγγελματικού Συλλόγου ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος της επιτροπής προσκαλεί το τρίτο μέλος της επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του κατά τη σειρά αυτή.

3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων.

Συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους.

Για τη συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά.

Μέλη της επιτροπής, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν μπορούν να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση.

Η από οποιονδήποτε λόγο απώλεια της υπαλληλικής ή επαγγελματικής ή άλλης ιδιότητας, με την οποία ή λόγω της οποίας διορίστηκε ένα πρόσωπο ως μέλος της επιτροπής δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεσή της, στην οποία εξακολουθεί να μετέχει το μέλος, έως ότου αντικατασταθεί, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η απώλεια της ιδιότητας οφείλεται σε ποινική ή πειθαρχική καταδίκη.

4. Επίσης, ο Γραμματέας της επιτροπής υποχρεώνεται να ανακοινώσει στο φορολογούμενο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης κατά την οποία θα κριθεί η υπόθεσή του. Η ανακοίνωση γίνεται με έγγραφο το οποίο επιδίδεται στο φορολογούμενο με οποιοδήποτε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό όργανο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 57-67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

5. Κλήτευση των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) της επιτροπής δεν απαιτείται όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ημέρες συνεδριάσεων, όταν το μέλος έχει δηλώσει από πριν ότι κωλύεται να συμμετάσχει ή όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής του. Η κλήτευση, όπου απαιτείται, γίνεται από τον πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής.

Η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα. Στις περιπτώσεις αυτές αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που εκτιμώνται από τον πρόεδρο, η κλήτευση, στην οποία γίνεται μνεία για το κατεπείγον, μπορεί να επιδίδεται την προηγούμενη της ημέρας συνεδρίασης.

6. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και διατυπώνονται σε πρακτικά συνεδριάσεως, στα οποία γράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν και καταχωρείται σε αυτά η γνώμη του μέλους που μειοψήφησε.

Επίσης, γράφονται σε αυτά τα στοιχεία των φορολογουμένων, το είδος της επιχείρησης ή του επαγγέλματος που ασκούν και η διεύθυνσή τους, καθώς και τα ποσά του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο, εκείνα που προσδιορίστηκαν από τη φορολογική Αρχή, καθώς και εκείνα που καθορίστηκαν οριστικώς κατά την επίλυση της διαφοράς. Το αποτέλεσμα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αναγράφεται και στο οικείο φύλλο ελέγχου ή την πράξη επιβολής προστίμου ή προσδιορισμού αποτελεσμάτων και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τον υπόχρεο.

Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών λόγω δυστροπίας κάποιου από τα μέλη της, δε συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης που έχει ληφθεί.

7. Κάθε επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αλληλογραφεί μέσω του προέδρου της απευθείας με κάθε δημόσια Αρχή ή υπηρεσία και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται.

8. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε ιδιώτη ή υπάλληλο για την παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικών με την υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή.

9. Για κάθε επιτροπή τηρούνται από το Γραμματέα τα παρακάτω βιβλία:

α) βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων,

β) βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων,

γ) βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

Τα ανωτέρω βιβλία αριθμούνται, μονογραφούνται και θεωρούνται, κατά φύλλο, από τον πρόεδρο της επιτροπής.

ΆΑρθρο 2

Διαδικασία ενώπιον των επιτροπών διοικητικής επίλυσης της διαφοράς

1. Η πρόταση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής που εξέδωσε την οικεία πράξη είτε με το δικόγραφο της προσφυγής είτε με ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της προσφυγής, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο νόμο για την άσκησή της.

2. Εφόσον υποβληθεί πρόταση για την εξώδικη λύση της διαφοράς, η αρμόδια φορολογική Αρχή υποχρεούται να προβεί στις δικές της ενέργειες, προς συζήτηση της πρότασης ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης της σχετικής πρότασης.

3. Ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει στην επιτροπή υπόμνημα δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της επιτροπής, κατά την οποία θα κριθεί η υπόθεσή του.

Το υπόμνημα αυτό κατατίθεται με απόδειξη στο γραμματέα της επιτροπής ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ο οποίος το αποστέλλει στην επιτροπή αμέσως.

4. Αν δεν εμφανιστεί υπόχρεος για τη συζήτηση της πρότασής του, ή αν οπωσδήποτε μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα που υποβλήθηκε η πρόταση δεν πραγματοποιηθεί η εξώδικη λύση της διαφοράς, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για την άσκηση της προσφυγής.

5. Η ματαίωση της εξώδικης λύσης της διαφοράς βεβαιώνεται πάνω στο έγγραφο ή το δικόγραφο που περιέχει το σχετικό αίτημα και υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής.

6. Επίσης, αν ο υπόχρεος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πληρεξούσιός του δεν παραστεί ενώπιον της επιτροπής, κατά την ημέρα που έχει οριστεί η εξέταση της προτάσεώς του, η διοικητική επίλυση της διαφοράς ματαιώνεται και δεν επανεξετάζεται το αίτημά του. Ειδικώς, αν η απουσία του υποχρέου οφείλεται αποδεδειγμένως σε λόγους ανωτέρας βίας, η σχετική διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί ακόμη μόνο για μια φορά. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η νέα συνεδρίαση δεν μπορεί να ορισθεί σε ημερομηνία που απέχει από την προηγούμενη περισσότερο από δέκα (10) ημέρες.

ΆΑρθρο 3

Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ


Taxheaven.gr