Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Έκπτωση Φ.Π.Α. επί εκπρόθεσμης υποβολής ανανεωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2020 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Άρθρα
Έκπτωση Φ.Π.Α. επί εκπρόθεσμης υποβολής ανανεωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου


Της Τατιάνας Ψαριανού*Κατά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. επί των εργασιών και εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων - δηλαδή των μισθωμένων ακινήτων-, παρατηρείται αρκετά συχνά άγνοια του νόμου, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην εκπίπτουν και να προσθέτουν στο κόστος του έργου τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Αν λάβουμε υπόψη, ότι οι δαπάνες και τα κόστη των εγκαταστάσεων αυτών είναι αρκετά υψηλά και η απώλεια του συγκεκριμένου οφέλους υπολογίσιμη, τότε το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Και, βέβαια, πέραν των βασικών διατάξεων επί του συγκεκριμένου θέματος, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα ήταν χρήσιμο να επισημανθούν και να αναλυθούν, όπως η δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών επισκευής ή επένδυσης μισθωμένου ακινήτου, σε περίπτωση που το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει λήξει και η ανανέωσή του θα υποβληθεί εκπρόθεσμα στο taxis.

Σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 33, του Ν.2859/2000, ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται « ... τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων ... ».

Βάσει της ΠΟΛ.1006/1992, « ... η παραχώρηση της χρήσης και η χρονική διάρκεια αυτής θα αποδεικνύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό».

Στην ΠΟΛ.1094/1992, αναφέρεται ότι « ... n διάρκεια των μισθώσεων μπορεί να είναι και μικρότερη των εννέα ετών, ανανεούμενη όμως πριν από τη λήξη της ώστε να είναι συνολικής διάρκειας, τουλάχιστο, εννέα ετών». Επίσης, δίνεται το εξής παράδειγμα « ... αν μία αρχική μίσθωση συμφωνείται για χρονική διάρκεια 5 ετών, δεν παρέχεται στο μισθωτή δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του φόρου για τυχόν κατασκευές που πραγματοποίησε στο μισθωμένο ακίνητο κατά την πενταετία αυτή. Εάν, στη συνέχεια και πριν από τη λήξη της αρχικής μίσθωσης, αυτή παραταθεί για άλλα πέντε χρόνια, τότε θα δικαιούται επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε τυχόν νέες κατασκευές που πραγματοποίησε κατά το χρόνο της νέας μίσθωσης, γιατί θα ληφθεί υπόψη αθροιστικά και η πρώτη πενταετία της αρχικής μίσθωσης».

Στην ίδια Εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Μισθωτηρίου στη Φορολογική Διοίκηση « ... τα οικεία μισθωτήρια θα γίνονται δεκτά για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/1986 (παλιός Κώδικας Φ.Π.Α.), ως προς το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εξυπακούεται βέβαια ότι θα πρέπει να ερευνάται σε κάθε περίπτωση εάν τα καταβαλλόμενα μισθώματα έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του μισθωτή και έχουν δηλωθεί από τον εκμισθωτή, κατά τις σχετικές διατάξεις, ενώ για την εκπρόθεσμη προσκόμιση της σύμβασης μίσθωσης για θεώρηση και κάθε άλλη παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται στο νόμο».

Από 01/01/2014, τα Μισθωτήρια Συμβόλαια υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους, βαρύνονται με πρόστιμο ύψους εκατό (100,00) € (Ν.4174/2013, Άρθρο 54, παρ.1, περ.α & παρ.2, περ.α).

Μέχρι σήμερα συνεχίζει να ισχύει η ίδια αντιμετώπιση του θέματος, ήτοι, σε περίπτωση που εκ παραδρομής η ανανέωση ενός Μισθωτηρίου Συμβολαίου δεν έχει υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ ο μισθωτής εξακολουθεί να μισθώνει το ακίνητο και να καταβάλει τα μισθώματα στον εκμισθωτή, παρέχεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής του, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευών σε ακίνητα τρίτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μισθωτής να είναι σε θέση να αποδείξει ότι πράγματι μίσθωνε τον εν λόγω χώρο (π.χ. με την επίδειξη των καταθετηρίων των μισθωμάτων, των λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.λπ.) για το διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία που φέρει η ανανέωση του μισθωτηρίου μέχρι και την ημερομηνία που εκπρόθεσμα αναγγέλθηκε στην Φορολογική Διοίκηση.

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να επισημάνουμε, είναι ότι στις υπάρχουσες και ιδιάζουσες συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων - και ενόψει μιας προβλεπόμενης ανάκαμψης της αγοράς στο κοντινό μέλλον - αρνούνται να υπογράψουν μισθωτήρια συμβόλαια και να παραχωρήσουν το ακίνητά τους περισσότερα από πέντε χρόνια, με συνέπεια οι μισθωτές να χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις επενδυτικές δαπάνες επί του ακινήτου αυτού, που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό και συμβατό με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορούσε να προταθεί η προσθήκη όρου στο μισθωτήριο συμβόλαιο που να ικανοποιεί τον εκμισθωτή και να δεσμεύει το μισθωτή, ώστε να είναι αυτό εννεαετούς διάρκειας.

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε, ότι, εφόσον ένα μισθωτήριο συμβόλαιο είναι εννεαετούς διάρκειας, ακόμη και εάν σε αυτό περιλαμβάνεται όρος «αίρεσης» - όπως π.χ. ότι σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να αποζημιώσει με ένα ποσό τον εκμισθωτή ή ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη αύξηση μετά την πάροδο πενταετίας -, δεν επηρεάζεται η ισχύς της εννεαετούς διάρκειας που θα έχει αυτό και κατά συνέπεια δίνεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των κατασκευαστικών δαπανών που διενεργεί ο μισθωτής στο μισθωμένο ακίνητο.


*Η κ. Τατιάνα Ψαριανού είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας οικονομικών συμβούλων και ελεγκτών "Γραφείο Ψαριανού Α.Ε."

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης