Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφ. ΔΣ 1A/890/2020 Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ), Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφ. ΔΣ 1A/890/2020
Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020


Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφ. ΔΣ 1A/890/2020 Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

(ΦΕΚ B' 4298/02-10-2020)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
1A/890/18.9.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα: Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Tις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 24 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 74, την παράγραφο 3 του άρθρου 92 και την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του ν. 4706/2020.

3. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Γενικά / Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση εξειδικεύει το σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση («Σύστημα Επιβολής Κυρώσεων» ή
«Σύστημα»).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της Απόφασης εμπίπτουν οι παραβάσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 1- 23 του ν. 4706/2020 και 44 παρ. 1 και 3 περ. α`, β` και γ`του ν. 4449/2017, που διαπιστώνονται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 24 του ν. 4706/2020 και 44 παρ. 4 του ν. 4449/2017.

ΙΙ. Ορισμοί

Πρόσωπα: Τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-23 του ν. 4706/2020 και των άρθρων 44 παράγραφος 1 και 4 του ν. 4449/2017, όπως, ενδεικτικά, οι Εταιρείες κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020, τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της περίπτωσης 17 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020.

Παράβαση: Η διαπιστωθείσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1-23 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ.1 και 3 περ. α,β,γ του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
 
Παραβάτης: Το Πρόσωπο το οποίο διαπιστώθηκε ότι προέβη στην Παράβαση.

Κύρωση: Η διοικητική ποινή που επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Παραβάσεις.

Σύστημα Επιβολής Κυρώσεων ή Σύστημα: Το σύνολο αρχών και κανόνων που εφαρμόζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή Κυρώσεων.

ΙIΙ. Γενικές Αρχές

1. Σκοπός του συστήματος επιβολής κυρώσεων

Ο κύριος σκοπός της επιβολής κυρώσεων είναι η προώθηση υψηλών προδιαγραφών συμπεριφοράς από τα Πρόσωπα, αποτρέποντάς τα από τη διάπραξη παρόμοιων ή περαιτέρω παραβάσεων, καθώς και η εμπέδωση του οφέλους της αγοράς από τη συμμορφούμενη συμπεριφορά.

2. Απλότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

Το Σύστημα επιδιώκει τον προσδιορισμό των κυρώσεων με απλότητα, σαφήνεια, έλλειψη αντιφάσεων, αντικειμενικότητα και άμβλυνση, κατά το δυνατόν, των υποκειμενικών κριτηρίων.

3. Αποτελεσματική προστασία της αγοράς και των επενδυτών και αναλογικότητα

Κάθε Κύρωση κρίνεται κάθε φορά ως η κατάλληλη, αναγκαία και εύλογη (σχέση μέσου και σκοπού). Ειδικότερα, η Κύρωση πρέπει να συντελεί στην αποτροπή των Προσώπων, από την επανάληψη παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον, αλλά και κάθε άλλου προσώπου από παρόμοια συμπεριφορά, προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αλλά και να λαμβάνει υπ’ όψιν, κατά περίπτωση, ποιο είναι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Κάθε Παράβαση για την οποία επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο ποσοτικό εύρος, ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση , όπως συναρτάται από την επίπτωσή της στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τον βαθμό υπαιτιότητας του Προσώπου και τις τυχόν ειδικές συνθήκες.

ΙV. Παράγοντες/Κριτήρια υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4706/2020, κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων των άρθρων 1 ως 23 του νόμου αυτού.

Τα παραπάνω κριτήρια συνεκτιμώνται και εξειδικεύονται ως εξής:

1. Βαρύτητα της Παράβασης

Για την βαρύτητα της Παράβασης εξετάζεται:
- η σοβαρότητα της παράβασης με βάση την επίπτωσή της στη λειτουργία της εταιρείας, με βάση το γενικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης,
- το γεγονός ότι μία συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά παραβιάζει περισσότερες διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης,
- το γεγονός ότι η παράβαση είναι διαδικαστική ή ουσιαστική.

2. Επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της Παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν την επίδραση στην αγορά, τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASE Large Cap, τον MSCI Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω ομολόγων, τη διαπραγμάτευση παραγώγων με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα της εταιρείας και το ύψος των εν λόγω ανοιχτών θέσεων.

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη:
- η διάρκεια της Παράβασης, ήτοι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και
- η συχνότητα της Παράβασης, ήτοι εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθηση.

3. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας

Ως κίνδυνος πρόκλησης βλάβης νοείται ο βαθμός πιθανότητας πρόκλησης βλάβης στα συλλογικά συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας.

4. Κριτήρια υπαιτιότητας

Ως υπαιτιότητα νοείται η ευθύνη των Προσώπων για την τέλεση της Παράβασης.

4.1. Υπαιτιότητα νομικού προσώπου, όταν η παράβαση τελείται από νομικό πρόσωπο

Η υπαιτιότητα του νομικού προσώπου κρίνεται με βάση τη συμπεριφορά των προσώπων που, ενεργώντας συλλογικά ή ατομικά, το δεσμεύουν με τις αποφάσεις τους σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο και τον ν. 4706/2020, το καταστατικό του και τις οικείες αποφάσεις των καταστατικών οργάνων.

4.2. Υπαιτιότητα φυσικού προσώπου

Η υπαιτιότητα φυσικών προσώπων, εξετάζεται με βάση ιδίως:
- την ιδιότητα, θέση και αρμοδιότητα/καθήκοντα των φυσικών προσώπων
- το είδος και το βαθμό συμμετοχής τους στην παραβατική συμπεριφορά,
- τη δυνατότητα πρόληψης ή αποτροπής της Παράβασης, σύμφωνα με τις περιστάσεις και τα μέτρα πρόληψης που έλαβαν ή που αντικειμενικά, με βάση την ιδιότητά τους και τον ρόλο που είχαν στην Παράβαση, μπορούσαν να λάβουν,
- την κατάχρηση εξουσίας της θέσης την οποία κατέχουν οι Παραβάτες ή ενδεχόμενη υπέρβαση καθηκόντων,
- την παράβαση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και κωδίκων,
- την προτροπή ή ενθάρρυνση άλλων προσώπων να διαπράξουν παραβατική συμπεριφορά,
- τις ελαφρυντικές περιστάσεις που επικαλείται και αποδεικνύει ο Παραβάτης.
 
5. Λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον.

Ως λήψη μέτρων νοούνται τα μέτρα τα οποία τα Πρόσωπα έχουν λάβει για την παύση της Παράβασης ή την άρση της Παράβασης στο μέλλον, παρέχοντας παράλληλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Επιπρόσθετα θα εξετάζεται η πρόθεση επανόρθωσης της παράβασης ή παράλειψής της στο μέλλον και θα λαμβάνεται υπόψη η αποδεικνυόμενη από τον Παραβάτη τυχόν αποζημίωση επενδυτών ή μετόχων μειοψηφίας.

6. Βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου.

Ως βαθμός συνεργασίας νοείται ο βαθμός κατά το οποίο το εμπλεκόμενο Πρόσωπο συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την διεξαγωγή έρευνας της συγκεκριμένης υπόθεσης. Συγκεκριμένα, συνεκτιμάται η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η πληρότητα της συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η άρνηση του ελεγχόμενου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης, θα προσμετράται επιβαρυντικά κατά την επιμέτρηση του προστίμου.

7. Ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης

Ως ειδική και γενική πρόληψη νοείται η ανάγκη αποτροπής τέλεσης παρομοίων παραβάσεων τόσο από το ίδιο τον παραβάτη (ειδική πρόληψη) όσο και από τρίτους (γενική πρόληψη) στο μέλλον, ιδίως, εάν η παράβαση έχει μεγάλη επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας.

8. Καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων

Ως καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων νοείται η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των άρθρων 1 έως 23 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, που τελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία τέλεσης της Παράβασης.

V. Κατηγορίες Κυρώσεων

Οι Κυρώσεις διακρίνονται σε:

- Επίπληξη
- Χρηματικό πρόστιμο.

VI. Διαδικασία υπολογισμού του ύψους του προστίμου


Η διαδικασία υπολογισμού του ύψους του προστίμου για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα διακρίνεται σε τέσσερα στάδια.

1ο Στάδιο: Προσδιορισμός της παράβασης

Αρχικά προσδιορίζεται η παράβαση συγκεκριμένης διάταξης και υπάγεται στο εφαρμοζόμενο εδάφιο του άρθρου 24 ως εξής:

(i) Παράβαση της Εταιρείας σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 24
- Παράβαση της Εταιρείας είναι η παράβαση που αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο της εποπτευόμενης εταιρείας και για την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α του ν. 4706/2020.
(ii) Παράβαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 24
- Παράβαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παράβαση που αποδίδεται στα φυσικά πρόσωπα, λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εποπτευόμενης εταιρείας για παραβάσεις των άρθρων 1-23 του ν. 4706/2020.
- Παράβαση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παράβαση που αποδίδεται στα φυσικά πρόσωπα, λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εποπτευόμενης εταιρείας για παραβάσεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
- Παράβαση λοιπών φυσικών ή νομικών προσώπων είναι η παράβαση που προκύπτει από μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που τα πρόσωπα αυτά έχουν, λόγω της ιδιότητας τους και λόγω των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ειδικά ανατεθεί.

2ο Στάδιο: Επιμέτρηση των παραγόντων για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου


Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου, οι Παραβάσεις κατατάσσονται σε εννέα κατηγορίες, ανάλογα με τη σημαντικότητα της Παράβασης και σταθμίζονται με το βαθμό υπαιτιότητας του Παραβάτη.

Ειδικότερα η σημαντικότητα της Παράβασης περιλαμβάνει την βαρύτητα της Παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας. Οι Παραβάσεις διακρίνονται, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, σε:

- Λιγότερο Σημαντικές
- Σημαντικές
- Πολύ Σημαντικές

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

Κατηγορία Παράβασης

Σημαντικότητα Παράβασης

Στάθμιση με βάση την υπαιτιότητα

Κύρωση/ Ύψος Προστίμου

1

Λιγότερο Σημαντική

Χαμηλή υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Επίπληξη ή Χρηματικό πρόστιμο έως 5.000 ευρώ

2

Λιγότερο Σημαντική

Μέση υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Επίπληξη ή Χρηματικό πρόστιμο έως 10.000 ευρώ

3

Λιγότερο Σημαντική

Υψηλή υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Επίπληξη ή Χρηματικό πρόστιμο έως 20.000 ευρώ

4

Σημαντική

Χαμηλή υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Χρηματικό πρόστιμο έως 30.000 ευρώ

5

Σημαντική

Μέση υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Χρηματικό πρόστιμο έως 100.000 ευρώ

6

Σημαντική

Υψηλή υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Χρηματικό πρόστιμο έως 200.000 ευρώ

7

Πολύ Σημαντική

Χαμηλή υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Χρηματικό πρόστιμο έως 300.000 ευρώ

8

Πολύ Σημαντική

Μέση υπαιτιότητα της εταιρείας ή/και του εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου

Χρηματικό πρόστιμο έως 1.500.000 ευρώ


3ο  Στάδιο: Επιμέτρηση παραγόντων για την επαύξηση ή τον μετριασμό του ύψους του προστίμου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο που υπολογίστηκε στο Στάδιο 2, λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι παράγοντες που επιδεινώνουν ή μετριάζουν την παραβατική συμπεριφορά. Συνεπώς, μπορεί να προσαυξάνεται ή μειώνεται το ποσό, ανάλογα με το εάν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως οι εξής:
- Η λήψη ή μη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον.
- Η ειδική και γενική πρόληψη.
- Ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου.
- Η λήψη μέτρων για επανόρθωση.
- Το καθεστώς διαπραγμάτευσης της Εταιρείας (αναστολή ή επιτήρηση).
- Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που αφορά η παράβαση και οι οποίες έχουν υπογραφεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Για την επαύξηση ή το μετριασμό του ύψους του προστίμου δύνανται να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες που προκύπτουν, ενδεικτικά, από:
- τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου,
- την Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο αξιολογητή,
- την  Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή,
- την Επιβεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
- τη Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το ύψος του προστίμου, όπως υπολογίζεται στο 3ο  Στάδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του ν. 4706/2020.

Με την επιφύλαξη του 4ου Σταδίου, για την προσαύξηση του ύψους του προστίμου για καθ’ υποτροπήν παραβάσεις, σε περίπτωση Λιγότερο Σημαντικής Παράβασης και εφόσον η Εταιρεία ή/και το υπόχρεο πρόσωπο έχει συμμορφωθεί με τη διάταξη ή τις διατάξεις που παραβιάστηκαν, πριν την επιβολή κύρωσης, επιβάλλεται μόνο Επίπληξη.

Με την επιφύλαξη του 4ου Σταδίου, για την προσαύξηση του ύψους του προστίμου για καθ’ υποτροπήν παραβάσεις, σε περίπτωση διάπραξης οποιασδήποτε άλλης Παράβασης, εξαιρουμένης της περίπτωσης Πολύ Σημαντικής με Υψηλή Υπαιτιότητα, εφόσον το υπόχρεο πρόσωπο έχει συμμορφωθεί με τη διάταξη ή τις διατάξεις που παραβιάστηκαν, πριν την επιβολή κύρωσης, το ανώτατο όριο του προβλεπόμενου για την αντίστοιχη κατηγορία Παράβασης Χρηματικού Προστίμου δύναται να μειώνεται έως ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό του τελικού προστίμου, λαμβάνονται υπόψη και οι υπόλοιποι παράγοντες επιμέτρησης του Σταδίου 3, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
 
4ο Στάδιο: Προσαύξηση του ύψους του προστίμου για καθ’ υποτροπήν παραβάσεις

Σε περίπτωση υποτροπής, κατά την παράγραφο IV 8 της παρούσας, ανάλογα με την βαρύτητα της, το συνολικό ύψος του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις λιγότερο σημαντικές παραβάσεις, 10% στις σημαντικές και 20% στις πολύ σημαντικές παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται και η προηγούμενη επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

VII. Το τελικό ύψος του χρηματικού προστίμου, που υπολογίζεται βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, εναπόκειται στην κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του χρηματικού προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ύψος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 24, ήτοι, μέχρι τρία (3) εκατομμύρια ευρώ στην Εταιρεία και, σε κάθε περίπτωση έως πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο αυτό και μέχρι τρία (3) εκατομμύρια ευρώ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρούσα.

VIIΙ. Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 24 του ν. 4706/2020 και για Παραβάσεις που τελούνται από την έναρξη ισχύος του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Τεύχος Β).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου

Η Πρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Κονταρούδης

Η Β΄ Αντιπρόεδρος
Αναστασία Στάμου

Τα μέλη
Αναστάσιος Βιρβιλιός  
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου
Παναγιώτης Γιαννόπουλος  
Σπυρίδων Σπύρου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης