Αποτελέσματα live αναζήτησης

34341/5991/18.9.2020 34341/5991/18.9.2020 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/16-10-2020 και εν συνεχεία εξ ολοκλήρου από την 47284/359/17-11-2020. Η 47284/2020 έχει τροποποιηθεί με την 14631/27-9-2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2020 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

34341/5991/18.9.2020
Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177)


Αριθμ. 34341 /5991/2020

(ΦΕΚ Β' 4014/18-09-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (A' 136), όπως ισχύει μετά το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177),

2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) το ν. 4446/2016 και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90,

3. το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90),

4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

5. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

6. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

7. το π.δ. 134/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α' 168),

8. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

9. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

10. την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901),

11. την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),

12. την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299),

13. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς καθόσον εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και δεν είναι γνωστές σε αυτή την φάση οι απαιτήσεις των δικαιούχων, καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΚΕΑΟ και το e-ΕΦΚΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκαλώντας ισόποση επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος,

14. την υπ' αρ. 34340/5990/2020 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

 
1. Με την παρούσα ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A' 177), αναφορικά με την διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 
2. Η διαδικασία συμψηφισμού της παρούσας απόφασης ως εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφετέρου των δικαιούχων στο πλαίσιο του
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A' 177) αναφορικά με τις απορρέουσες αξιώσεις από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A' 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (A'79) έως την 31η.12.2015, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (A' 107) και σε άλλες συναφείς διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων και συνιστά αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ.
 
3. Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A' 177), με τις οποίες πραγματοποιείται συμψηφισμός των οφειλών, που διενεργείται κατά τις διατάξεις της παρούσας, αποσβένυται πλήρως και ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A' 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (Α' 89).
 
4. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση.
 
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

 
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι εξής:
1. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.
2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.
3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.
4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Άρθρο 3
Διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ

 
1. Ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των δικαιούχων για την περίοδο έως 31-12-2015.
 
2. Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από τον ΟΑΕΔ είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης (υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ, εγκυκλίους και οδηγίες του ΟΑΕΔ).
 
3. Έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο στο ύψος της απαίτησης της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται κάθε φορά από αυτούς.
 
4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης.
 
5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί κατάσχεσης ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.
 
6. Ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε φορά, αφού λάβει σχετική ενημέρωση από αυτούς και στη συνέχεια το Υπουργείο χωρίς άλλη ενέργεια ή δικαιολογητικό και μόνο με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα προβαίνει στην έκδοση χρηματικού εντάλματος.
 
7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.
 
Άρθρο 4
Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης

 
1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του e- ΕΦΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα πρόσωπα, τον ΑΦΜ τους και το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ.
 
3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το ηλεκτρονικό αρχείο επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών για συμψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία προσδιορισμού των ποσών αυτών, από τη Φορολογική Διοίκηση ή τον e-ΕΦΚΑ.
 
4. Ο συμψηφισμός διενεργείται με βεβαιωμένες, σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.) εντός προϋπολογισμού, οφειλές και με ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής.

5. Η διαδικασία συμψηφισμού ή παρακράτησης διενεργείται από τη Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως ακολούθως:
α. Για τις οφειλές του δικαιούχου προς τη Φορολογική Διοίκηση, η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει χρηματικό ένταλμα, το πληρωτέο ποσό του οποίου είναι ισόποσο με το συνολικό ποσό των οφειλών του δικαιούχου και το εξοφλεί σύμφωνα με τα
άρθρα 77 έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 2/107929/0026/1.12.2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 3172). Η Γ.Δ.Ο.Υ. αποστέλλει τα στοιχεία του χρηματικού εντάλματος για έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφισμού ή και των προϋποθέσεων χορήγησης ενημερότητας, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται. Στην περίπτωση που από τον διενεργούμενο έλεγχο, ο δικαιούχος έχει δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, το χρηματικό ένταλμα δεσμεύεται μέχρις ότου εκλείψει η αιτία της δέσμευσης. Εάν το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του ποσού του χρηματικού εντάλματος, το εναπομείναν ποσό παρακρατείται από την Δ.Ο.Υ. παραλαβής του αιτήματος συμψηφισμού, για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό με οφειλές του δικαιούχου προς την φορολογική διοίκηση. Εάν κατά την ημερομηνία ελέγχου, ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, το ένταλμα ακυρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. και ενημερώνεται η περιφερειακή υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την εκκρεμούσα απαίτηση.
β. Για τις οφειλές του δικαιούχου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 και έπονται των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης, η Γ.Δ.Ο.Υ εκδίδει χρηματικό ένταλμα, κατά την εξόφληση του οποίου το ποσόν αυτό αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ, μέσω της υφιστάμενης λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ, χωρίς έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφισμού με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Δ.Ο.Υ. ή και των προϋποθέσεων χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί, αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενταχθούν ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων.
γ. Η εμφάνιση των σχετικών εξόδων και εσόδων στην δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση.

 
Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
1. Πίνακας με τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 4.
2. Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
3. Απόφαση ανάληψης δαπάνης.
4. Κατάσταση δαπάνης.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Μετά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συμψηφισμού, τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
.
 
Άρθρο 5α
Διατάκτης

Αρμόδια υπηρεσία διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.


Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης