Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Πως θα λειτουργήσουν οι προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020
Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)


Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10/9/2020
Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/32819/1018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60, 10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Κανιά, Β. Προβελεγγίου, Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο: 210 5281155
2105281104
2105281124
Φαξ: 210 5281257
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
[email protected], [email protected]
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)


Έχοντας υπόψη:

1. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/14-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19” (Β΄ 330)» (Β΄ 3430).

2. Την με Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19» (Β’ 3611).

3. Την με Α.Π. 12066/Δ12341/11-03-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό 2019-NCOV στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) » (ΑΔΑ: 6ΞΡΖ46ΜΤΛΚ-ΩΓΘ).

4. Την με Α.Π. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)» (ΑΔΑ: Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ).
 
5. Το απόσπασμα πρακτικού της 113ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των αναφερόμενων στο θέμα δομών σχετικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19, κατόπιν της από 7/9/2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι  του κορoνοϊού COVID-19, οι οποίες και καλούνται στην εφαρμογή της.

Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Α) Για τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ):

Για τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ’ αριθμ (4) σχετική εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, καθώς και οι κάτωθι οδηγίες, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113 απόσπασμα πρακτικού της από 7/9/2020 Συνεδρίασης –Τηλεδιάσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19:

→ Αίρεται πλέον ο περιορισμός του 50% της συνολικής δυναμικότητας.
→ Για τα λεωφορεία των ειδικών αυτών δομών, όπου είναι εφικτό να τηρούνται οι αποστάσεις και μην κάθονται 2 παιδιά σε διπλανά καθίσματα αλλά σε διαγώνια θέση και σε διαδοχικές σειρές καθισμάτων. Το άτομο που κάθεται δίπλα σε κάποιο άλλο να είναι σταθερό, και εάν είναι δυνατό να προέρχεται από την ίδια ομάδα. Διαφορετικά, να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις άτομα της ίδιας ομάδας και να υπάρχει απόσταση με άτομα από άλλη ομάδα.
→ Να συγκροτούνται όσο το δυνατόν μικρότερα και σταθερά τμήματα.
→ Μετά από κάθε δραστηριότητα, να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων και των επιφανειών, σε τακτά διαστήματα καθώς και σε κάθε αλλαγή ομάδας εργασίας.

Β) Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ):

Για τη λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ’ αριθμ (3) σχετική εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, καθώς και οι οδηγίες που περιέχονται στο  αριθμ. 113 απόσπασμα πρακτικού της από 7/9/2020 Συνεδρίασης –Τηλεδιάσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Ειδικότερα:

→ Οι  ωφελούμενοι να προσέρχονται στους εν λόγω χώρους για παροχή υπηρεσιών, επί απολύτου ανάγκης, κατόπιν ραντεβού με τον Υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΗΦΗ και όταν δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους από τις οικογένειες τους.
→ Να μην χρησιμοποιούνται οι εν λόγω χώροι για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας και κοινωνικές επαφές παρά μόνο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
→ Να διενεργούνται μοριακά τεστ για τους εργαζόμενους στις εν λόγω δομές, όπου αυτό είναι εφικτό, δεδομένης της ευαλωτότητας των ατόμων που απευθύνονται στις δομές αυτές.
→ Οι οικογένειες των ωφελουμένων θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι
τα άτομα που θα προσέλθουν στο ΚΗΦΗ δεν θα πρέπει να έχουν πυρετό / ή και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης covid -19.
→ Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας σε όλους τους χώρους του ΚΗΦΗ από τους ωφελούμενους, τους εργαζόμενους και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο χώρο, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
→ Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής
απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.
→ Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των ωφελουμένων / φιλοξενουμένων και του προσωπικού.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να τηρούνται οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

Γ) Για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ):

Το προσωπικό θα πρέπει να φορά μάσκα προστασίας και να τηρεί τις αποστάσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Επίσης, επιβάλλεται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με συχνό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων, ο Υπεύθυνος του κάθε φορέα, σε συνεργασία με την επιστημονική του ομάδα, δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση, με γνώμονα την προστασία της υγείας των ωφελούμενων και του προσωπικού και σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και την ανακούφιση των οικογενειών των ωφελούμενων, για το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν, για τον περιορισμό ή την αποφυγή κάποιων εξ αυτών, καθώς και για τη συμμετοχή ή μη ορισμένων ωφελούμενων, κατά περίπτωση.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης