Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ1500/19412/716/2020 Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Φ1500/19412/716/2020
Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση

Αθήνα, 16.09.2020
Αριθ. Πρωτ.: Φ1500/19412/716

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 213 1516747
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Ζαγκλής
Τηλέφωνο: 213 1301151
Ηλ. Ταχ: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση».

Σχετ.: Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με Α.Π. Σ40/31/87131 από 13/05/2020

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Έναρξη ισχύος του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το αρ. 36Α του ν. 4387/2016 και ισχύς εγκύκλιων οδηγιών

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης του άρθρου 36Α του ν.4387/2016 εφαρμόζεται για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από τις 13.05.2016 και εντεύθεν, καθώς και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ειδικότερα ως προς τη χορήγηση προσαύξησης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 17, 36 και 36Α του ν. 4387/2016 αυτή χορηγείται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης (μέχρι 31.12.2016) αξιοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.13008/561/05.05.2020 εγκύκλιο.

Ως προς τις εγκύκλιες οδηγίες υπ' αριθμ. Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017, Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 και Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14-03-2019, πέραν του γεγονότος ότι ουδέποτε υλοποιήθηκαν, ως προς τη χορήγηση προσαύξησης για το μη-παράλληλο ή διαδοχικό χρόνο, σημειώνεται ότι ανακαλούνται:

1. Η εγκύκλιος υπ' αριθμ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14-03-2019.

2. Το παράδειγμα 3 της υπ' αριθμ. Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017 εγκυκλίου, ως προς την προσαύξηση που δύναται να λάβει ο ασφαλισμένος η οποία θα δοθεί μόνο για τα παράλληλα χρόνια ασφάλισης και όχι για τα μη-παράλληλα (ήτοι 1980-85 και 1988-89).

3. Το σημείο 4 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 εγκυκλίου, ως προς τον χρόνο ο οποίος θα αξιοποιηθεί με τις διατάξεις του 36Α και ο οποίος είναι μόνο ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης του δεύτερου φορέα έως 31/12/2016 για τον οποίο έχουν καταβληθεί δύο ασφαλιστικές εισφορές.

4. Τα σημεία 5α και 5β της ίδιας ως άνω εγκυκλίου Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 όπου αναφέρεται ότι δίδεται προσαύξηση για τον παράλληλο και μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Η προσαύξηση δίδεται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο.

Β. Δυνατότητα επιλογής συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων πρώην ενταχθέντος φορέα για χρόνο παράλληλης απασχόλησης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 01.01.2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36Α τα χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 01.01.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μίας ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη. Εάν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει από 01.01.2017 χρόνο παράλληλης απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ, τότε, μπορεί κατ' επιλογήν του να προσμετρήσει το χρόνο αυτό σε έναν από τους ενταχθέντες φορείς, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Αφού πραγματοποιηθεί η ανωτέρω επιλογή, τότε θα εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020, δηλαδή τότε θα εξεταστεί η αίτηση του ασφαλισμένου ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την πληρέστερη περιγραφή όλων των δυνητικών επιλογών, το Παράδειγμα 1 της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.13008/561/05.05.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ) αντικαθίσταται με τα κάτωθι παραδείγματα: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

1α. Λήξη εργασιακού βίου με πολλαπλή απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ


Έστω ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης ασφαλισμένος στον πρώην ΟΑΕΕ από το 01.01.1980 έως την 31.12.2016, ο οποίος εργάζεται παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 01.01.2005 έως 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει και τις δύο δραστηριότητες για τις οποίες καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τόσο με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και με αυτές του πρώην ΟΑΕΕ.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2005 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον πρώην ΟΑΕΕ.
11.

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, παράλληλη απασχόληση, λόγω πολλαπλής καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Τα 1 και 11 χρονικά διαστήματα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής:

-----------------------------

Οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α).

- Εθνική Σύνταξη: 384 €.
- 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΟΑΕΕ (1980-2016) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών της μη μισθωτής απασχόλησης από το 2002 έως το 2016.
- 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 16 ετών, και συγκεκριμένα των 12 ετών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 2017¬2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2005 έως το 2016 της μισθωτής απασχόλησης και τις συντάξιμες αποδοχές από το 2017 έως το 2020, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μη-μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020. 

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΟΑΕΕ (παρ. 3 άρθρου 36Α).

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται δεν αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.

3. Ως εκ τούτου δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 19 και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΟΑΕΕ και θα λάβει:

- Εθνική σύνταξη: 384 €.

- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, και συγκεκριμένα 37 ετών πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μη μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016 της μη μισθωτής απασχόλησης, και των συντάξιμων αποδοχών από το 2017 έως το 2020 στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020.

- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με τον πρώην ΟΑΕΕ χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης με εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς επιλέγει να θεωρήσει το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 3 άρθρου 36Α).

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση.

3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα λάβει:

- Εθνική Σύνταξη: 384 €.

- Ανταποδοτική Σύνταξη που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 41 ετών, ήτοι 25 ετών ΟΑΕΕ (1980 -2004) και 12 ετών ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (2005-2016) και 4 ετών e-ΕΦΚΑ (μισθωτή απασχόληση, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 2004 της μη μισθωτής απασχόλησης, από το 2005 έως το 2016 της μισθωτής απασχόλησης και από το 2017 έως το 2020 συντάξιμες αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδοχές της μη- μισθωτής απασχόλησης των ετών 2017 - 2020.

- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή για τα έτη 2005-2016, που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Στο σημείο αυτό τονίζεται το εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 όπως ισχύει, «ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού». Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις ενός φορέα, ολόκληρος ο χρόνος του φορέα αυτού θα αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης και δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσμετρηθεί μόνο μέρος του χρόνου του φορέα αυτού έως 31.12.2016, ως παράλληλη ασφάλιση με τις διατάξεις του άρθρου 36Α.

Έτσι, στο παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός του χρόνου εντός e-ΕΦΚΑ (2017 και μετά) ως διανυθέντος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αξιοποίηση του μη παράλληλου χρονικού διαστήματος του ΟΑΕΕ για τα έτη 1980-2016 στον πρώην ΟΑΕΕ και λήψη προσαύξησης για το διάστημα 2005-2016 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υφίσταται ως επιλογή, καθώς εφόσον επιλεχθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι δυνατόν να μην προσμετρηθεί το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την ανταποδοτική σύνταξη (παρ. 3 του αρ. 19 του ν. 4387/2016). Συνεπώς δεν υφίσταται η επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2016) + πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (2005-2016)}. Σημειώνεται, ότι δεν είναι δυνατόν να μην συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του πρώην ΟΑΕΕ, καθώς ο ασφαλισμένος έχει παράλληλη απασχόληση στον e-ΕΦΚΑ και μετά την 01/01/2017.

Ομοίως, εφόσον επιλεχθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΟΑΕΕ, πρέπει να αξιοποιηθεί όλος ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλισή του για τη θεμελίωση και για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης (βλ. επιλογή 2) και δεν υφίσταται μια επιλογή τύπου: {πρώην ΟΑΕΕ (1980-2004) + πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2005-2016) + πρώην ΟΑΕΕ (2017-2020) + προσαύξηση πρώην ΟΑΕΕ (2005-2016)}.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1β. Λήξη εργασιακού βίου με μία μόνο απασχόληση εντός του e-ΕΦΚΑ

Έστω μηχανικός ασφαλισμένος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από την 01.01.1980 έως την 31.12.2016, ο οποίος διορίζεται στο Δημόσιο και υπάγεται στην ασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ από την 01.01.1990 έως την 31.12.2016. Από την 01.01.2017 έως 31.12.2020 συνεχίζει την ασφάλιση του μόνο στο ΔΗΜΟΣΙΟ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ασφαλισμένος διαθέτει:

i. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1980 έως 31.12.1989, μία ασφάλιση λόγω ιδιότητας, στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

ii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.1990 έως 31.12.2016, παράλληλη ασφάλιση, εφόσον έχει ασφαλιστεί στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ και στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

iii. Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2020, μία ασφάλιση στο ΔΗΜΟΣΙΟ, λόγω διακοπής της ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ την 31.12.2016.

Σημειώνεται ότι στα χρονικά διαστήματα i και ii μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Σχηματικά, ο ασφαλιστικός βίος του ασφαλισμένου αποτυπώνεται ως εξής:

----------------------------

Να σημειωθεί εισαγωγικά πως ο ασφαλισμένος του εν λόγω παραδείγματος δεν μπορεί εκ του νόμου (παρ. 2-4 του άρθρου 36Α) να συνταξιοδοτηθεί μόνο με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, αποποιούμενος το χρόνο του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ, δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ μετά την 01.01.2017 ως δημόσιος υπάλληλος είναι ενιαίος χρόνος ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, οι δυνητικές επιλογές που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες:

Επιλογή 1η. Θεμελίωση δύο αυτοτελών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης

1. Ο ασφαλισμένος καταρχάς υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αν και αποτελεί διαδοχική ασφάλιση δεν επιλέγεται από τον ασφαλισμένο επειδή έχει δύο θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Θα λάβει:

- Εθνική Σύνταξη: 384 €.
- 1η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1980-2016) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2016.
- 2η Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.

Επιλογή 2η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ χωρίς συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι 31.12.2016 στο πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ

Χωρίς χρήση διαδοχικής ασφάλισης

1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.

2. Μπορεί να επιλέξει να μην συνυπολογίσει το χρόνο ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ καθώς πρόκειται για ασφάλιση αποκλειστικά μέχρι την 31.12.2016 και οι χρόνοι ασφάλισης είναι διακριτοί και αυτοτελείς χρόνοι ασφάλισης (παρ. 1 άρθρο 36 Α).

Θα λάβει:

- Εθνική σύνταξη: 384 €.
- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 31 ετών, και συγκεκριμένα των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016) και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.

Υπογραμμίζεται ότι ο χρόνος στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δεν αξιοποιείται, δεδομένου ότι εκ του νόμου δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε Φορέα (παρ. 3. του αρ. 19 του ν. 4387/2016). Επομένως, δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο των ετών 1990-2016 για λήψη προσαύξησης, χωρίς χρήση και του διαστήματος 1980-1989. Επίσης, δεν είναι δυνατή η χρήση του διαστήματος 1980-1989 για θεμελίωση, και μη χρήση του παράλληλου διαστήματος 1990 -2016 για λήψη προσαύξησης.

Η επιλογή αυτή προφανώς είναι εφικτή ωστόσο μη συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο, ως εκ τούτου τον ασφαλισμένο συμφέρει να επιλέξει την παρακάτω επιλογή 3.

Επιλογή 3η. Συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με χρήση των διατάξεων της διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης

1. Ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά θεωρεί το χρόνο του e-ΕΦΚΑ ως διανυθέντα στο πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ.

2. Ο ασφαλιστικός βίος που διαμορφώνεται αποτελεί διαδοχική ασφάλιση και επιλέγεται.

3. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 (1000-300 ημέρες ασφάλισης στο πρώην Δημόσιο) ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα λάβει:

- Εθνική σύνταξη: 384 €.

- Ανταποδοτική Σύνταξη, που προκύπτει από τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης 41 ετών, και συγκεκριμένα των 10 ετών του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ (1980-1989), των 27 ετών του πρώην ΔΗΜΟΣΙΟΥ (1990-2016), καθώς και των 4 ετών του e-ΕΦΚΑ (ως δημόσιος υπάλληλος, 2017-2020) επί του μέσου όρου των συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2020.

- Προσαύξηση της σύνταξης για τον παράλληλο με το πρώην ΔΗΜΟΣΙΟ χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (1990-2016) που υπολογίζεται σε ποσοστό 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών του.

Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ισχύουν για όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους, λογαριασμούς. Τονίζεται ότι διαδοχικά ασφαλισμένοι που έχουν και παράλληλο χρόνο ασφάλισης είτε λόγω ίδιας απασχόλησης έως 31.12.2016 (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ - Δημόσιο ή ΤΣΑΥ- Δημόσιο ή ΤΑΝ - Δημόσιο), είτε λόγω διαφορετικής απασχόλησης (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΟΑΕΕ) μπορούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω επιλογών με τους ίδιους όρους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φορείς, τομείς, κλάδους, λογαριασμούς που έχουν ενταχθεί στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ (ήδη Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης